ПрАТ "Свердловська швейна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00308778
Телефон: 0643423004
e-mail: sverdlovskinfo@shveinfab.pat.ua
Юридична адреса: Україна, 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 54
 
Дата розміщення: 25.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
Текст примiток
ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
ПрАТ “СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА”
Примiтка до фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року.
Основнi вiдомостi про Товариство
повне найменування емiтента — ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА”
скорочене найменування — ПрАТ “СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА”
код за ЄДРПОУ: 00308778
юридична адреса: Україна, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, вул. Енергетикiв, 54; фактична адреса: Україна, 94801, Луганська обл.,м. Свердловськ,площа Дружби, 1-А
дата проведення державної реєстрацiї: 24.02.1997 року
е-mail: 0308778@ukr.net
Вiдкрите акцiонерне товариство “Свердловська швейна фабрика” засновано за рiшенням Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Луганськiй областi (наказ вiд 31 грудня 1996 року №2175), згiдно з Указом Президента України вiд 20 червня 1996 року №451 “про заходи щодо розвитку легкої промисловостi у Луганськiй областi та створення державної компанiї “Луганськлегiнвест”, у вiдповiдностi до “Порядку перетворення у процесi приватизацiї державних орендних пiдприємств та пiдприємств зi змiшаною формою власностi у вiдкритi акцiонернi товариства”, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 вересня 1996 року №1099. Засновниками товариства є Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Луганськiй областi та органiзацiя орендарiв орендного пiдприємства “Свердловська швейна фабрика”. Частка держави у статутному капiталi товариства вiдсутня.
На виконання вимог Закону України “Про акцiонернi товариства” та на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 31 березня 2011 року товариство змiнило найменування ВАТ “Свердловська швейна фабрика” на ПАТ “СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА”. На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 28 квiтня 2017 року товариство змiнило найменування ПАТ “Свердловська швейна фабрика” на ПрАТ “СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА”.
Основними видами дiяльностi за КВЕД є:
14.13 Виробництво iншого верхнього одягу
14.12 Виробництво робочого одягу
13.92 Виробництво готових текстильних виробiв крiм одягу
46.42 Оптова торгiвля одягом i взуттям
47.19 Iншi види роздрiбної торгiвлi в неспецiалiзованих магазинах
47.71 Роздрiбна торгiвля одягом у неспецiалiзованих магазинах
68.20 Надання в аренду й експлуатацiю власного чи арендованого нерухомого майна та iншi.
У своєму складi iнших юридичних осiб, в т.ч. дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв товариство не має. Товариство не є засновником або учасником iнших товариств або об`єднань. Змiн в органiзацiйнiй структурi товариства у звiтному роцi не було та не передбачається.
Основа пiдготовки фiнансової звiтностi
Основою надання фiнансової звiтностi є чиннi мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та тлумачення, розробленi Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. Звiтний перiод Товариcтва з календарним 2016 роком.
Фiнансова звiтнiсть надана у тисячах українських гривень, якщо не вказано iнше. Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi iсторичної собiвартостi за винятком оцiнки за справедливою вартiстю окремих фiнансових iнструментiв у вiдповiдностi до МСБЗ 8 “Фiнансовi iнструменти”.
Фiнансова звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi складається на основi бухгалтерських записiв згiдно українського законодавства шляхом трансформацiї з внесенням коригувань та проведенням пере класифiкацiї статей з метою достовiрного представлення iнформацiї згiдно вимог МСФЗ.
Бухгалтерський облiк ведеться частково з використанням комп`ютерної програми 1С — Бухгалтерiя, частково з використанням прикладних комп`ютерної програм. При цьому забезпечена незмiннiсть методологiї i принципiв вiдображення господарських операцiй. Господарськi операцiї в облiку вiдображалися своєчасно та в повному обсязi.
Товариство вперше прийняло МСФЗ у 2012 роцi, датою переходу на МСФЗ було 01 сiчня 2011 року.
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена вiдповiдно до МСБО 1 “Подання фiнансової звiтностi” за перiод з 01 сiчня 2017року по 31 грудня 2017 року, i складається з таких компонентiв:
Звiт про фiнансовий стан на 31 грудня 2017року;
Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2017 рiк;
Звiт про змiни у власному капiталi за 2017 рiк;
Звiт про рух грошових коштiв (прямим методом) за 2017 рiк;
Пояснювальнi примiтки.
Валюта подання та оцiнка
Функцiональною валютою для Товариства є українська грiвна. Фiнансова звiтнiсть складена в тисячах українських гривень, всi значення округленi до одиницi.
Методологiя перерахунку
Операцiї в iноземнiй валютi первiсно вiдображаються за валютним курсом, що дiє на дату операцiї. Монетарнi активи та забов`язання, визначенi у такiй валютi, перераховуються за курсом на дату балансу. Прибутки та збитки вiд курсових рiзниць включаються до складу чистих прибуткiв звiтного перiоду.
Змiни в облiковiй полiтицi та виправлення помилок.
З моменту використання МСФЗ, Товариством застосовується обликова полiтика, що базується на стандартах МСФЗ (IAS и IFRS) в повному обсязi.
Основнi засоби.
Основнi засоби врахованi i вiдображенi у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до МСБО 16 "Основнi засоби".
Основними засобами визнанi матерiальнi активи, очiкуваний строк корисного використання яких бiльше одного року, якi використовуються в процесi виробництва надання послуг, здавання в оренду iншим сторонам, для здiйснення адмiнiстративних або соцiальних функцiй.
Основнi засоби врахованi по об'єктах. Об'єкти основних засобiв класифiкуються за окремими групами. Нарахування амортизацiї по об'єктах основних засобiв, проводиться прямолiнiйним способом виходячи з термiну корисного використання цього об'єкта. Нарахування амортизацiї основних засобiв починається з мiсяця, наступного за датою введення в експлуатацiю.
Нижче подано термiни експлуатацiї, якi застосовуються до таких груп основних засобiв:
Термiн експлуатацiї:
Будинки i споруди - вiд 4 до 59 рокiв.
Машини та обладнання - вiд 3 до 10 рокiв.
Транспортнi ср-ва - вiд 5 до 7 рокiв.
Динамiка руху основних засобiв за 2017 фiнансовий рiк:
Будинки i споруди: на 31.12.2017р. залишкова вартiсть - 6068 тис.грн
Машини та обладнання: на 31.12.2017р. залишкова вартiсть - 2071 тис.грн
Транспортнi засоби: на 31.12.2017р. залишкова вартiсть - 45 тис.грн.
Iнструменти, обладнання, iнвентар: на 31.12.2017р. залишкова вартiсть - 91 тис.грн.
Об`єктiв соцiальної сфери товариство не має. Змiн основних засобiв за перiод з 01.01.2017р по 31.12.2017р. не вiдбувалось.
Вiдсроченi податковi активи.
Ставка податку на прибуток на 201 рiк - 18%, на 2016 рiк - 18%.
Вiдсроченi податковi активи або зобов'язання представленi таким чином: на 31.12. 2016- року 145 тис.грн. податковий актив, на 31.12.2017 року- тис.грн. податковий актив.
Збiльшення вiдсрочених податкових активiв на 31.12.2017 року в порiвняннi з минулим перiодом - тис.грн.
З огляду на то, що фiнансовi результати за 2017 роки - збитки, вiдсроченi податковi активи не враховуються як актив пiдприємства, так як в умовах збитковостi отримання вигоди вiд вiдсрочених податкових активiв не можливо.
Запаси.
Запаси врахованi i вiдображенi у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до МСБО 2 *Запаси*. Запаси вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за найменшою з двох оцiнок: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї - це можлива цiна реалiзацiї в ходi звичайної дiяльностi Товариства за вирахуванням розрахункових витрат з продажу
Запаси враховуються по однорiдним групам:
- Сировина i матерiали;
- ПММ;
- запаснi частини;
- будiвельнi матерiали;
- iншi;
- готова продукцiя;
Виробничi запаси представленi в такий спосiб: на 31.12.2017р. - 88 тис.грн., в тому числi по групах:
Сировина i матерiали: на 31.12.2017р. - 6 тис.грн.
ПММ: на 31.12.2017г. - 1 тис.грн ..
Запаснi частини: на 31.12.2017р. - 62 тис.грн .
Будiвельнi матерiали: на 31.12.2017р. - 6 тис.грн.
Iншi: на 31.12.2017р. - 13 тис.грн ..
Готова продукцiя представлена наступним чином: на 31.12.2017р. - 270 тис.грн .
Дебiторська заборгованiсть.
У фiнансовiй звiтностi короткострокова дебiторська заборгованiсть оцiнена i вiдображена за чистою вартiстю реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї дебiторської заборгованостi оцiнена з урахуванням наданих знижок, повернень товарiв i безнадiйної заборгованостi.
Для вiдображення безнадiйної дебiторської заборгованостi на пiдприємствi створено резерв сумнiвних боргiв.
Значнi дебiтори проаналiзованi на iндивiдуальнiй основi. Iншi дебiтори проаналiзованi на портфельної основi з використанням методу класифiкацiї дебiторiв за такими термiнами:
- до 30 днiв;
- вiд 30 до 60 днiв;
- вiд 60 до 90 днiв;
- вiд 90 до 120 днiв;
- вiд 120 днiв i до року;
- понад 1-го року.
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги представлена наступним чином: на 31.12. 2016 року 5 тис.грн., На 31.12.2017г. 5 тис.грн
Вiдсотки на дебiторську заборгованiсть не нараховувалися. Резерв сумнiвних боргiв переглядається регулярно. На 31.12.2017 року резерв сумнiвних боргiв дорiвнює 0.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом представлена наступним чином: на 31.12.2016 року - 284 грн., на 31.12.2016 року - 297 тис.грн., в т.ч. ПДВ 260 тис.грн., iншi податки - 37 тис.грн ..
Збiльшення дебiторської заборгованостi з бюджетом на 31.12.2017 року в порiвняннi з минулим перiодом - 13 тис.грн ..
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами представлена наступним чином: на 31.12.2016 року - 47 грн., На 31.12.2017 року - 56 тис.грн. (авансовий платiж за електроенергiю).
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть представлена наступним чином: на 31.12. 2016 року 499 тис.грн., на 31.12.2017 року 443 тис.грн., з якої 408 тис.грн. - поточна поворотна фiнансова допомога.
Грошовi кошти та їх еквiваленти.
Грошовi кошти Товариства включають грошовi кошти в банках, готiвковi грошовi кошти в касах, грошовi документи i еквiваленти грошових коштiв, не обмеженi у використаннi.
Грошi та їх еквiваленти на 31.12.2016 року представленi в сумi 0 тис.грн., на 31.12.2017 року- 0 тис.грн ..
Iншi оборотнi активи.
Iншi оборотнi активи представленi таким чином: на 31.12.2016 року - 88 грн., на 31.12.2017 року - 68 тис.грн. (непiдтверджений податковий актив, Товариство в подальшому буде його пiдтвердженувати i використовувати).
Зменшення iнших оборотних активiв на 31.12.2017 року в порiвняннi з минулим перiодом - 20 тис.грн ..
Статутний капiтал.
Статутний капiтал товариства визначено в процесi приватизацiї станом на 01.03.1997 року згiдно з Методикою оцiнки вартостi об'єктiв приватизацiї, затвердженою Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 серпня 1996 року №961. Первiсний розмiр статутного фонду складав 917631 гривню. В ходi реєстрацiї випуску акцiї були пiдготовленi i внесенi змiни до акту оцiнки, якi затвердженi наказом регiонального вiддiлення ФДМ України по Луганськiй областi. Пiсля внесення змiн розмiр статутного фонду склав 951410 гривень, який подiлено на 3805640 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25грн кожна. Випуск акцiй зареєстровано Луганським територiальним управлiнням Державної Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 16 березня 1998 року, реєстрацiйний № 25/12/1/98.
У 2003 роцi товариство здiйснило додатковий випуск акцiй з дiючою номiнальною вартiстю в кiлькостi 32960000штук акцiй. Додатковий випуск акцiй у розмiрi 8240 тис.грн. був проведений на суму реалiзованого iнвестицiйного проекту за рахунок державних коштiв. Новий розмiр статутного капiталу склав в сумi 9191410,0 грн. Статутний капiтал подiлений на 36765640 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25грн кожна. Випуск акцiй зареєстровано Луганським територiальним управлiнням Державної Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 16.07.2003 року, реєстрацiйний № 27/12/1/03.
В 2010 роцi випуск акцiй був переведений у без документарну форму iснування та зареєстрований Луганським територiальним управлiнням Державної Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку21.05.2010 року, реєстрацiйний №19/12/1/10.
В звiтному перiодi додаткових емiсiй акцiй не було, викупу та повторного продажу акцiй власної емiсiї не було.
У 2011 роцi черговими загальними зборами акцiонерiв ВАТ “Свердловська швейна фабрика” прийнято рiшення про змiну найменування Вiдкритого акцiонерного товариства “Свердловська швейна фабрика” (скорочено ВАТ “Свердловська швейна фабрика”) на Публiчне акцiонерне товариство “Свердловська швейна фабрика” (скорочено ПАТ “Свердловська швейна фабрика”).
За даними зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв станом на 31.12.2013 року акцiями товариства володiють 591 акцiонер, в т.ч.: 582 фiзичних осiб, яким належить 2067348 шт. Акцiй(5,623% статутного капiталу) та 9 юридичних осiб, яким належить 346,98292 шт. акцiй (94,377%).
Виконавчим органом товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю є Правлiння. У власностi членiв правлiння перебуває 174034 шт. акцiй, що становить 0,4734% загального розмiру статутного капiталу. Осiб — членiв Правлiння, що володiють бiльше 5% статутного капiталу, немає.
Власниками, що володiють 5 та бiльше вiдсотками статутного капiталу товариства є ТОВ “Сталь-Iнвест”, яке володiє 93,2718% акцiй товариства.
Капiтал в дооцiнках.
У зв'язку з тим, що пiдприємство працювало пiд час гiперiнфляцiї (з моменту створення пiдприємства i по 31.12.2000 рiк) зроблено розрахунок капiталу в дооцiнках. Капiтал в дооцiнках становить 932 тис. грн. i за станом на 31.12.2011 та 31.12.2012 рокiв не змiнювався.
Поточна кредиторська заборгованiсть.
Кредиторська поточна заборгованiсть за товари, роботи, послуги представлена наступним чином: на 31.12.2016 року - 741 тис.грн., на 31.12.2017 року - 742 тис.грн ..
Збiльшення кредиторської заборгованостi за продукцiю, товари, роботи, послуги на 31.12.2017 року в порiвняннi з минулим перiодом - 1 тис.грн .. Основним кредитором Товариства є ПАТ * Сталь *, поставка сировини для основного виробництва.
Поточна кредиторська заборгованiсть перед бюджетом представлена наступним чином: на 31.12.2016 року - 12 тис.грн., на 31.12.2017 року - 12 тис.грн. (заборгованiсть по ПДФО).
Кредиторська заборгованiсть зi страхування представлена наступним чином: на 31.12.2016 року - 10 тис.грн, на 31.12.2017 року - 11 тис.грн.
Збiльшення кредиторської заборгованостi по стрхованiю на 31.12.2016 року в порiвняннi з минулим перiодом - 1 тис.грн ..
Кредиторська заборгованiсть по оплатi працi представлена наступним чином: на 31.12.2016 року - 37 тис.грн., на 31.12.2017 року - 39 тис.грн. (поточна заборгованiсть по заробiтнiй платi).
Зменшення кредиторської заборгованостi з оплати працi на 31.12.2017 року в порiвняннi з минулим перiодом - 2 тис.грн
Поточнi забезпечення.
Поточнi забезпечення представленi резервом вiдпусток на поточний рiк. Резерв вiдпусток представлений таким чином: на 2017 рiк - 42 тис.грн .. Змiни резерву вiдпусток на 2017 рiк в порiвняннi з минулим роком немає.
Iншi поточнi зобов'язання.
Iншi поточнi зобов'язання представленi таким чином: на 31.12.2016 року - 249 тис.грн., на 31.12.2017 року - 479 тис.грн ..
Збiльшення iнших поточних зобов'язань на 31.12.2017 року в порiвняннi з минулим перiодом - 230 тис.грн .
Баланс.
Баланс на 31.12.2016 року - 9556 тис.грн., на 31.12.2017 року - 9502 тис.грн .. Зменшення балансу на 31.12.2017 року в порiвняннi з минулим перiодом - 54 тис.грн.
Доходи.
В 2017 роцi товариство не отримувало доходи вiд реалiзацiї
Витрати. .
Адмiнiстративнi витрати склали 288 тис.грн., в т.ч.: оплата працi адмiнперсоналу - 189 тис.грн.; вiдрахування на соцiальнi заходи - 36тис.грн.; послуги стороннiх органiзацiй -63 тис.грн
Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi — збитки в сумi 288 тис.грн.. Чистий фiнансовий результат — збитки в сумi 288 тис.грн..
Рух грошових коштiв.
Звiт про рух грошових коштiв складений за прямим методом, згiдно з яким розкривається iнформацiя про основнi класи валових надходжень грошових коштiв чи валових виплат грошових коштiв, що вiдповiдає вимогам МСФО.
Залишок грошових коштiв на поточних рахунках в банку в нацiональнiй валютi на 31.12.2017 рiк складає 0 тис.грн..
Надходження вiд авансiв 7 тис.грн..
Витрачання на оплату: товарiв (робiт, послуг) 69 тис.грн., працi 96 тис.грн., вiдрахувань на соцiальнi заходи 36 тис.грн., зобов’язань iз податкiв i зборiв 36 тис.грн., в тому витрачання на оплату зобов'язань з податку 36 тис.грн
Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi -230 тис.грн..
Отримання позик 230 тис.грн., надiйшла фiнансова допомога на зворотнiй основi в сумi 230 тис.грн..
Не грошових операцiй iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi не здiйснювалось.
Власний капiтал.
01.01.2011 року в Товариствi проведена змiна облiкових полiтик, починаючи з вказаної дати фiнансова звiтнiсть подається вiдповiдно до вимог МСФЗ. На 31.12.2015 року власний капiтал становить 9148 тис.грн. i складається зi статутного фонду 9191 тис.грн., капiталу в дооцiнках 932 тис.грн. i з непокритих збиткiв 975 тис.грн. На 31.12.2016 року власний капiтал становить 8465 тис.грн. i складається зi статутного фонду 9191 тис.грн., капiталу в дооцiнках 932 тис.грн. i з непокритих збиткiв 1658 тис.грн. Змiни за 2016 рiк - власний капiтал зменшився на 683 тис.грн., за рахунок понесених збиткiв за 2016 фiнансовий рiк, статутний фонд без змiн 9191 тис.грн., капiтал в дооцiнках без змiн 932 тис.грн ..

Пов'язанi особи.
Пов'язаними особами вiдповiдно до МСБО 24 є тi особи, якi мають iстотний вплив на роботу пiдприємства. Операцiї з пов`язаними сторонами здiйснюються на тих же умовах що й з непов`язаними сторонами.
Власниками, що володiють 10 та бiльше вiдсотками статутного капiталу Товариства є ТОВ "Сталь-Iнвест", яке володiє 93,2718% акцiй Товариства.
ТОВ "Сталь-Iнвест" належить Комiсаренко В.О. i Комiсаренко А.Б., по 50 вiдсоткiв кожного.
Операцiї з пов'язаними особами: отримання поворотної поточної фiнансової допомоги в розмiрi 265 тис.грн. вiд ПАТ * Сталь * (Комiсаренко В.О. i Комiсаренко А.Б є акцiонерами ПАТ * Сталь * з частиною бiльш 10%); ПАТ * Сталь * основний постачальник сировини для Товариства; видача поворотної поточної фiнансової допомоги директору Реснянская Т.С. в розмiрi 465 тис.грн ..
Звiтнiсть за сегментами.
Товариство в силу своїх технологiчних особливостей i сформованою практикою органiзацiї дiяльностi займається одним видом дiяльностi — виробництвом швейних виробiв. Тому звiтнiсть за сегментами не складається. У разi розширення масштабiв дiяльностi товариства та появи нових видiв дiяльностi або послуг товариство буде подавати фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до МСФЗ 8 “Операцiйнi сегменти”.
Знецiнення активiв.
Знецiнення активiв регламентується стандартом МСБО 36 *Зменшення корисностi активiв *. У звiтному перiодi Товариством даний актив не застосовувався. Керiвництво Товариства при складаннi фiнансової звiтностi за 2016 рiк керувалося листом Мiнiстерства Фiнансiв України вiд 29.06.2016 року № 31-11410-07-10 / 18732, наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 02.09.2014 р. № 879, та порядком подання Фiнансової звiтностi, затвердженого постановою Кабiнету мiнiстрiв України вiд 28.02.2000 р. № 419 (п.12) - у рiчнiй фiнансовiй звiтностi iнформацiя про активи, до якiх неможливо забезпечити безпечний та безперешкоднiй доступ, та зобов'язання и власний капiтал, якi не могут бутi документально пiдтвердженi у зв'язку з вiдсутнiстю доступу до вiдповiднiх первинних документiв и регiстрiв бухгалтерського облiку, вiдображається за данiмi бухгалтерського облiку.
Фiнансовi iнструменти.
З 01 сiчня 2016 року набрав чинностi новий стандарт МСФЗ 9 *Фiнансовi iнструменти*. Класифiкацiя та оцiнка фiнансових активiв та зобов'язання проводяться з урахуванням вищевказаного стандарту. Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi оцiнки за справедливою вартiстю з використанням методiв оцiнки фiнансових iнструментiв дозволених МСФЗ 13 * Оцiнка справедливої вартостi *. Такi методи оцiнки включають в себе використання бiржових котирувань або даних про поточну ринкову вартiсть iншого аналогiчного за характером iнструменту, аналiз дисконтируемой фiнансових потокiв або iншi моделi визначення справедливої вартостi. Передбачувана справедлива вартiсть фiнансових активiв та зобов'язань визначається з використанням наявної iнформацiї про ринок i вiдповiднi методи оцiнки.
Фiнансовi ризики.
На даний час основний ризик для проведення операцiйної дiяльностi Товариства на безперервнiй основi є ризик вiйськових дiй i цивiльних заворушень, в результатi чого пiдприємництво може понести суттєвi втрати.
Виробничi дiлянки ПрАТ “Свердловська швейна фабрика” знаходяться на територiї проведення АТО (Луганська область). За таких умов товариство не в змозi проводити повноцiнну господарську дiяльнiсть.
Таким чином, активи та операцiйна дiяльнiсть Товариства можуть опинитися пiд загрозою через несприятливi змiни в полiтичному та економiчному середовищi.
Керiвництво вважає, що воно вживає всi необхiднi заходи для забезпечення стiйкостi бiзнесу Товариства в нинiшнiх умовах. Однак, несподiванi погiршення в економiцi можуть негативно впливати на результати дiяльностi Товариства i на його фiнансовий стан.
Iнформацiя про судовi позови i претензiї.
В процесi своєї дiяльностi пiдприємство нинi не має i не веде судових позовiв i претензiй.
Подiї пiсля дати Балансу.
Iстотнi або несуттєвi подiї, якi вiдбулися мiж датою закiнчення звiтного перiоду i датою затвердження фiнансової звiтностi, пiдготовленої для опублiкування, вiдсутнi.

д/н

д/н

д/н