ПрАТ "Свердловська швейна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00308778
Телефон: 0643423004
e-mail: sverdlovskinfo@shveinfab.pat.ua
Юридична адреса: Україна, 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 54
 
Дата розміщення: 25.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 28.04.2017
Кворум зборів** 99.138
Опис Загальнi збори вiдбулись у визначений термiн. Перелiк питань, що виносились на розгляд загальних зборiв разом iз прийнятим рiшенням щодо кожного питання:
1. Про обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв Товариства, прийняття рiшення про припинення її повноважень.
Рiшення: Передати повноваження лiчильної комiсiї депозитарнiй установi ТОВ «Аналiтiк - Регiстратор» згiдно договору. Повноваження лiчильної комiсiї припиняються пiсля закiнчення цих загальних зборiв акцiонерiв.
2. Про обрання головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Рiшення: Обрати головуючим загальних зборiв акцiонерiв Товариства – Феденка С.I., секретарем загальних зборiв акцiонерiв – Лук`янова М.В.
3. Про затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Рiшення: Затвердити регламент проведення зборiв: доповiдь - 10 хвилин, виступи - до 3 хвилин, кiлькiсть запитань не обмежувати, заяви та питання надаються до секретаря зборiв.
4. Визначення порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування.
Рiшення: Затвердити порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування шляхом проставлення пiдпису члена реєстрацiйної комiсiї перед врученням акцiонеру.
5. Про змiну типу ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА».
Рiшення: Змiнити тип Товариства з публiчного на приватний.
6. Про змiну найменування ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА».
Рiшення: Змiнити найменування Товариства. Нове повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА», скорочене ПрАТ «СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА».
7. Змiна кiлькiсного складу Наглядової ради.
Рiшення: Визначити кiлькiсний склад Наглядової ради 3 особи.
8. Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту в новiй редакцiї. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання Статуту Товариства в новiй редакцiї.
Рiшення: Затвердити Статут ПрАТ “СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА” в новiй редакцiї у зв`язку зi змiною типу (найменування) Товариства та приведенням у вiдповiднiсть до дiючого Законодавства. Обрати особою, яка уповноважується на пiдписання Статуту Товариства в новiй редакцiї, Голову Наглядової ради Товариства. Доручити Головi Наглядової ради забезпечити державну реєстрацiю Статуту у встановленому законодавством порядку.
9. Про приведення внутрiшнiх положень Товариства у вiдповiднiсть до Статуту та Закону України “Про акцiонернi товариства” шляхом затвердження положень в новiй редакцiї.
Рiшення: Затвердити в новiй редакцiї «Положення про Загальнi збори», «Положення про Ревiзiйну комiсiю», «Положення про Наглядову раду» та «Положення про Виконавчий орган» у зв`язку з приведенням у вiдповiднiсть до дiючого законодавства.
10. Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради.
Рiшення: Припинити повноваження Голови та членiв Наглядової ради.
11. Обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з
членами Наглядової ради Товариства.
Рiшення: Обрати Наглядову раду у складi 3 членiв. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради. Уповноважити на пiдписання таких договорiв Директора Реснянську Т.С.
12. Про припинення повноважень голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Рiшення: Припинити повноваження Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
13. Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства та затвердження умов цивiльно-правових договорiв iз членами Ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру їх винагороди, визначення уповноваженої особи на пiдписання цивiльно-правових договорiв iз членами Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Рiшення: Обрати Ревiзiйну комiсiю у складi 3 членiв. Уповноважити на пiдписання таких договорiв Директора Реснянську Т.С.
14. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Виконавчого органу про фiнансово- господарську дiяльнiсть Товариства за 2016 рiк. Визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2017 рiк.
Рiшення: Затвердити звiт Директора за 2016 рiк. Затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2017 рiк.
15. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть за 2016 рiк.
Рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради за 2016 рiк.
16. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк.
Рiшення: Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк.
17. Затвердження рiчного звiту та балансу за 2016 рiк Товариства, фiнансового плану на 2017 рiк, розподiл прибутку i збиткiв Товариства за пiдсумками роботи у 2016роцi.
Рiшення: Затвердити рiчний звiт та баланс за 2016 рiк. (В зв`язку зi збитками за 2016 рiк – затвердити порядок покриття збиткiв. Порядок покриття збиткiв додається.)
Порядок денний загальних зборiв акцiонерiв вичерпано. Зауважень та пропозицiй немає. Збори вважаються закритими.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.