ПрАТ "Свердловська швейна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00308778
Телефон: 0643423004
e-mail: sverdlovskinfo@shveinfab.pat.ua
Юридична адреса: Україна, 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 54
 
Дата розміщення: 25.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада* Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Реснянська Тетяна Сергiївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1975
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 27
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Директор ТОВ «Науково-виробнича фiрма «Проектстройбiзнес»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.04.2016, на 3 роки
9) опис У звiтному роцi змiни посадової особи не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи - 27 рокiв. Попереднi посади за 5 рокiв:директор.Директор пiдзвiтний Загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй радi товариства та органiзує виконання їх рiшень. Директор вирiшує всi питання, пов'язанi з поточною дiяльнiстю товариства, за винятком тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв i Наглядової ради. Повноваження та обов'язки директора: без довiреностi представляє iнтереси товариства в усiх пiдприємствах, закладах i органiзацiях; укладає угоди, договори, в т.ч. трудовi; розпоряджається майном та коштами товариства вiдповiдно до законодавства та Статуту; має право першого пiдпису на банкiвських документах; виконує iншi обов'язки та має повноваження, необхiднi для забезпечення ефективної поточної дiяльностi товариства, передбаченi законодавством, контрактом, Статутом i положеннями товариства. Займає посаду директора ПрАТ "Кiфадо".


1) посада* Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Халимендик Оксана Юрiївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1976
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ГП "Свердловантрацит", головний економiст.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 04.04.2006, необмежений
9) опис До компетенцiї Головного бухгалтера належить органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi, складання квартальних, рiчних звiтiв своєї дiяльностi, подання рiчного звiту i балансу товариства на затвердження загальним зборам. Забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - головний бухгалтер. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не займає. Загальний стаж роботи - 19 рокiв.


1) посада* Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Комiсаренко Антон Володимирович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1986
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заступник директора ТОВ «Сталь-Iнвест»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.04.2017, на 3 роки
9) опис 28.04.2017 року повноваження члена Наглядової ради Комiсаренка Антона Володимировича подовжено строком на 3 роки. Попереднi посади за 5 рокiв:заступник директора. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не обiймає. Повноваження та обов'язки: визначення основних напрямкiв дiяльностi товариства, ухвалення стратегiї товариства , затвердження рiчного бюджету, бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю; затвердження фiнансового плану товариства; встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звертань та скарг акцiонерiв; визначення загальних засад iнформацiйної полiтики товариства; проведення перевiрки достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її опрiлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв; визначення умов контракту, трудового договору з головою та членами правлiння, в тому числi умов оплати працi; прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi голови та членiв правлiння; визначає аудитора для здiйснення аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi товариства; надає доручення ревiзiйної комiсiї або аудитору на проведення перевiрок господарської дiяльностi товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; призначення та звiльнення внутрiшнiх аудиторiв товариства; надає дозвiл головi правлiння на видачу товариством будь-яких доручень та гарантiй; надає дозвiл головi правлiння на вiдчуження або придбання, набуття у власнiсть iншим способом корпоративних прав iнших юридичних осiб; приймає рiшення про придбання (викуп) товариством випущених ним акцiй, а також про їх наступний продаж (розподiл) бо анулювання; приймає рiшення про випуск облiгацiй товариства; приймає рiшення про вступ товариства до об'єднань пiдприємств та вихiд з них; приймає рiшення щодо проведення вартiсної оцiнки матерiальних цiнностей, цiнних паперiв i майнових прав, що передаються акцiонерами воплату акцiй товариства; узгодження рiшення правлiння про склiкання чергових загальних зборiв; надає пропозiцiї та рекомендацiї загальним зборам щодо порядку денного; визначає умови оплати працi посадових осiб товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; затверджує правила процедури та внутрiшнi документи товариства, визначає органiзацiйну структуру товариства; затверджує умови договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв товариства; Укладення або внесення змiн до колективного договору товариства, в тому числi рекомендацiї щодо змiсту колективного договору. Готує документацiю на засiдання наглядової ради, веде протоколи наглядової ради, готує та веде переписку з акцiонерами товариства за iншими питаннями, виконує розпорядження голови наглядової ради. Загальний стаж роботи 15 рокiв.Є представником акцiонера ТОВ "Сталь - Iнвест" (код ЄДРПОУ 2419005, мiсцезнаходження 93118, Луганська область, м. Лисичанськ, кв. 40 рокiв Перемоги, буд. 3 кв. 191, володiє часткою в статутному капiталi у розмiрi 77,0226%).


1) посада* Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Крюкова Алла Володимирiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1976
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** директор ТОВ «Дон-Ест Плюс»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.04.2017, на 3 роки
9) опис У звiтному роцi загальними зборами акцiонерiв вiд 28.04.2018 року було прийнято рiшення щодо зменшення кiлькiсного кскладу Наглядової ради з 5 до 3 осiб. Повноваження члена Наглядової ради Комiсаренко Вiкторiї Володимировни було припинено та замiсть неї обрано члена Наглядової ради Крюкову Аллу Володимирiвеу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Повноваження та обов'язки: визначення основних напрямкiв дiяльностi товариства, ухвалення стратегiї товариства , затвердження рiчного бюджету, бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю; затвердження фiнансового плану товариства; встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звертань та скарг акцiонерiв; визначення загальних засад iнформацiйної полiтики товариства; проведення перевiрки достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її опрiлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв; визначення умов контракту, трудового договору з головою та членами правлiння, в тому числi умов оплати працi; прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi голови та членiв правлiння; визначає аудитора для здiйснення аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi товариства; надає доручення ревiзiйної комiсiї або аудитору на проведення перевiрок господарської дiяльностi товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; призначення та звiльнення внутрiшнiх аудиторiв товариства; надає дозвiл головi правлiння на видачу товариством будь-яких доручень та гарантiй; надає дозвiл головi правлiння на вiдчуження або придбання, набуття у власнiсть iншим способом корпоративних прав iнших юридичних осiб; приймає рiшення про придбання (викуп) товариством випущених ним акцiй, а також про їх наступний продаж (розподiл) бо анулювання; приймає рiшення про випуск облiгацiй товариства; приймає рiшення про вступ товариства до об'єднань пiдприємств та вихiд з них; приймає рiшення щодо проведення вартiсної оцiнки матерiальних цiнностей, цiнних паперiв i майнових прав, що передаються акцiонерами воплату акцiй товариства; узгодження рiшення правлiння про склiкання чергових загальних зборiв; надає пропозiцiї та рекомендацiї загальним зборам щодо порядку денного; визначає умови оплати працi посадових осiб товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; затверджує правила процедури та внутрiшнi документи товариства, визначає органiзацiйну структуру товариства; затверджє умови договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв товариства; Укладення або внесення змiн до колективного договору товариства, в тому числi рекомендацiї щодо змiсту колективного договору. Загальний стаж роботи 25 рокiв. Займає посаду члена наглядової ради ПрАТ "Сталь", директор ТОВ «Дон-Ест Плюс». Є представником акцiонера ТОВ "Сталь - Iнвест" (код ЄДРПОУ 2419005, мiсцезнаходження 93118, Луганська область, м. Лисичанськ, кв. 40 рокiв Перемоги, буд. 3 кв. 191, володiє часткою в статутному капiталi у розмiрi 77,0226%).


1) посада* Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Задорожна Галина Михайлiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1952
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 43
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Головний бухгалтер ПАТ "Сталь"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.04.2017, на 3 роки
9) опис 28 квiтня 2017 року засiданням Наглядової ради було подовжено повноваження Голови Наглядової ради Задорожної Галини Михайлiвни. Попереднi посади за 5 рокiв: головний бухгалтер. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Винагорода посадовiй особi не нараховується та не виплачувається. Повноваження та обов'язки:отримувати вiд органiв управлiння товариства, його пiдроздiлiв та служб, посадових осiб належнi матерiали, бухгалтерськi та iншi документи протягом 3-х днiв пiсля їх пiсьмового запиту; вимагати скликання засiдань правлiння товариства, наглядової ради, загальних зборiв акцiонерiв у випадках, коли виявлення порушення у фiнансово-господарської дiяльностi потребують рiшення вiдповiдних органiв управлiння товариства; вимагати вiд посадових осiб товариства пояснень з питань, що належать до повноважень ревiзiйної комiсiї; проводити службовi розслiдування. Розглядати звiти аудиторiв, складати вiдповiднi висновки; залучати на договiрнiй основi до своєї роботи незалежних спецiалiстiв-аудиторiв та консультантiв з оплатою їх послуг за рахунок товариства;брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях правлiння товариства та наглядової ради; проводити перевiрки рiчної, а вразi необхiдностi - квартальної фiнансової звiтностi товариства; розглядати кошториси витрат та бiзнес плани товариства; складати висновки за результатами перевiрок рiчної фiнансової звiтностi, подавати їх правлiнню не пiзнiше нiж за два тижнi пiсля проведення перевiрки. Без висновкiв ревiзiйної комiсiї загальнi збори не мають права затверджувати баланс та фiнансовий звiт; своєчасно доводити до вiдома загальних зборiв акцiонерiв, наглядової ради, виконавчого органу товраиства результати здiйснених перевiрок i ревiзiй у формi звiтiв, доповiдних, повiдомлень на засiданнях органiв управлiння; вимагати скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв, якщо виникла загроза суттєвим iнтересам товариства. Загальний стаж роботи 43 роки. Займає посаду Головного бухгалтера ПрАТ "Сталь".


1) посада* Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Комiсаренко Володимир Олександрович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1949
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 53
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ "Сталь", директор.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.04.2017, на 3 роки
9) опис У звiтному роцi Загальними зборами акцiонерiв вiд 28.04.2017 року було прийнято рiшення про зменшення кiлькiсного складу Наглядової ради з 5 до 3 осiб. Попереднi посади за 5 рокiв: директор, Голова Наглядової ради. У звiтному роцi повноваження посадової особи було подовжено. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Голова Наглядової ради керує роботою Ради щодо захисту iнтересiв акцiонерiв у перервi мiж проведенням Загальних зборiв та, в межах своїх повноважень, щодо контролю i регулювання дiяльностi Праавлiння. Голова скликає засiдання Наглядової ради, головує на них, має право одного вирiшального голосу та забезпечує ведення протоколiв засiдань, звiтує перед акцiонерами на Загальних зборах та здiйснює iншi функцiї, необхiднi для органiзацiї роботи Ради в межах її компетенцiї. Загальний стаж роботи 53 роки. Займає посаду Голови наглядової ради ПрАТ "Кiфадо" та ПрАТ "Сталь". Є представником акцiонера ТОВ "Сталь - Iнвест" (код ЄДРПОУ 2419005, мiсцезнаходження 93118, Луганська область, м. Лисичанськ, кв. 40 рокiв Перемоги, буд. 3 кв. 191, володiє часткою в статутному капiталi у розмiрi 77,0226%).


1) посада* Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лебединець Тетяна Миколаївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1986
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Головний бухгалтер ТОВ «Сталь-Iнвест»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.04.2017, на 3 роки
9) опис 28 квiтня 2017 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв було подовжено повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Лебединець Тетяни Миколаївни. У вiдповiдностi з покладеними на ревiзiйну комiсiю завданнями, органiзує проведення планових i позапланових перевiрок, контролює фiнансову та господарську дiяльнiсть Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи 10 рокiв. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - начальник вiддiлу. На iнших пiдприємствах посад не займає.


1) посада* Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Вiговська Iнна Анатолiївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1967
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 33
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Бухгалтер ПАТ «Сталь»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.04.2017, на 3 роки
9) опис 28 квiтня 2017 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв було подовжено повноваження члена Ревiзiйної комiсї Вiговської Iнни Анатолiївни. У вiдповiдностi з покладеними на ревiзiйну комiсiю завданнями, органiзує проведення планових i позапланових перевiрок, контролює фiнансову та господарську дiяльнiсть Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи 33 роки. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - бухгалтер. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не займає. Займає посаду Головного бухгалтера ТОВ «Полi-Клiнiка».


___________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридично Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ДиректорРеснянська Тетяна Сергiївнад/н000000
Головний бухгалтерХалимендик Оксана Юрiївнад/н000000
Член Наглядової радиКомiсаренко Антон Володимировичд/н000000
Член Наглядової радиКомiсаренко Вiкторiя Володимирiвнад/н000000
Голова Ревiзiйної комiсiїЗадорожна Галина Михайлiвнад/н000000
Голова Наглядової радиКомiсаренко Володимир Олександровичд/н000000
Член ревiзiйної комiсiїЛебединець Тетяна Миколаївнад/н000000
Член ревiзiйної комiсiїВiговська Iнна Анатолiївнад/н000000
Усього 0 0 0 0 0 0