ПрАТ "Свердловська швейна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00308778
Телефон: 0643423004
e-mail: sverdlovskinfo@shveinfab.pat.ua
Юридична адреса: Україна, 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 54
 
Дата розміщення: 25.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ Аудиторська фiрма "Донбас- Лугаудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 2184132
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 93400, Україна, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, проспект Хiмiкiв, 16/58
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України № 0697, 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н, д/н, д/н, д/н
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України № 0228, 23.02.2012
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017 - 31.12.2017
Думка аудитора із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності) Фiнансовi звiти ПрАТ «Свердловська швейна фабрика» було пiдготовлено на основi припущення про безперервнiсть функцiонування. У зв’язку з тим, що на даний час в країнi iснує загальна полiтична та економiчна нестабiльнiсть, враховуючи географiчне мiсцезнаходження ПрАТ «Свердловська швейна фабрика», аудитор не може впевнено виключити можливi зовнiшнi негативнi фактори i спрогнозувати їх вплив на безперервнiсть дiяльностi товариства в найближчому майбутньому. Таким чином, нi управлiнський персонал, нi аудитор не можуть дати гарантiю щодо можливостi товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть протягом наступного року. Пiд час виконання аудиту фiнансових звiтiв, аудитор дiйшов висновку, що використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть функцiонування як основи для облiку пiд час пiдготовки фiнансових звiтiв товариства, є доречним.
Номер та дата договору на проведення аудиту №4 , 05.12.2017
Дата початку та дата закінчення аудиту 05.12.2017 - 03.01.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 03.01.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 5000