ПрАТ "Свердловська швейна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00308778
Телефон: 0643423004
e-mail: sverdlovskinfo@shveinfab.pat.ua
Юридична адреса: Україна, 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 54
 
Дата розміщення: 25.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 8275 8275 0 0 8275 8275
будівлі та споруди 6068 6068 0 0 6068 6068
машини та обладнання 2071 2071 0 0 2071 2071
транспортні засоби 45 45 0 0 45 45
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 91 91 0 0 91 91
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 8275 8275 0 0 8275 8275
Опис Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): На 31.12.2017 року бiльшу частину в структурi основних засобiв складає група "Будiвлi та споруди" – 0,73 %. Група " Машини та обладнання" в структурi основних засобiв складає 0,25 %, а група "Транспортнi засоби" складають 0,5 %. Основнi засоби, якi вiднесенi до останнiх груп, також використовуються протягом всього звiтного перiоду. Всi основнi засоби знаходяться пiд охороною, за їх збереження вiдповiдають матерiально- основних засобiв визначаються спецiальною комiсiєю по основним засобам та вiдображаються в картках облiку об'єктiв основних засобiв. Основнi засоби використуються в нормальних умовах. Первiсна вартiсть основних засобiв: Станом на 31.12.2017року первiсна вартiсть основних засобiв складає 17 282 тис.грн. Збiльшення первiсної вартостi основних засобiв на 31.12.2017 року в порiвняннi з минулим перiодом не вiдбувалось.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 0 0
Статутний капітал (тис.грн.) 0 0
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 0 0
Опис  
Висновок