ПрАТ "Свердловська швейна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00308778
Телефон: 0643423004
e-mail: sverdlovskinfo@shveinfab.pat.ua
Юридична адреса: Україна, 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 54
 
Дата розміщення: 25.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Реснянська Тетяна Сергiївна

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

21.04.2018

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 00308778
4. Місцезнаходження УКРАЇНА, 93400, Луганська область, д/н, м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетикiв, буд. 54
5. Міжміський код, телефон та факс 0645222614, 0645222614
6. Електронна поштова адреса sverdlovskinfo@shveinfab.pat.ua


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

24.04.2018

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

79(2832), Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

25.04.2018

(дата)


3. Річна інформація розміщена на сторінці

shveinfab.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

25.04.2018

(дата)