ПрАТ "Свердловська швейна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00308778
Телефон: 0643423004
e-mail: sverdlovskinfo@shveinfab.pat.ua
Юридична адреса: Україна, 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 54
 
Дата розміщення: 25.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
ПАТ “СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА”

Примiтка до фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року.

Основнi вiдомостi про Товариство
повне найменування емiтента — ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА”
скорочене найменування — ПАТ “СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА”
код за ЄДРПОУ: 00308778
юридична адреса: Україна, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, вул. Енергетикiв, 54; фактична адреса: Україна, 94801, Луганська обл.,м. Свердловськ,площа Дружби, 1-А
дата проведення державної реєстрацiї: 24.02.1997 року
е-mail: 0308778@ukr/net
Вiдкрите акцiонерне товариство “Свердловська швейна фабрика” засновано за рiшенням Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Луганськiй областi (наказ вiд 31 грудня 1996 року №2175), згiдно з Указом Президента України вiд 20 червня 1996 року №451 “про заходи щодо розвитку легкої промисловостi у Луганськiй областi та створення державної компанiї “Луганськлегiнвест”, у вiдповiдностi до “Порядку перетворення у процесi приватизацiї державних орендних пiдприємств та пiдприємств зi змiшаною формою власностi у вiдкритi акцiонернi товариства”, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 вересня 1996 року №1099. Засновниками товариства є Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Луганськiй областi та органiзацiя орендарiв орендного пiдприємства “Свердловська швейна фабрика”. Частка держави у статутному капiталi товариства вiдсутня.
На виконання вимог Закону України “Про акцiонернi товариства” та на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 31 березня 2011 року товариство змiнило найменування ВАТ “Свердловська швейна фабрика” на ПАТ “СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА”.
Основними видами дiяльностi за КВЕД є:
14.13 Виробництво iншого верхнього одягу
14.12 Виробництво робочого одягу
13.92 Виробництво готових текстильних виробiв крiм одягу
46.42 Оптова торгiвля одягом i взуттям
47.19 Iншi види роздрiбної торгiвлi в неспецiалiзованих магазинах
47.71 Роздрiбна торгiвля одягом у неспецiалiзованих магазинах
68.20 Надання в аренду й експлуатацiю власного чи арендованого нерухомого майна та iншi.
У своєму складi iнших юридичних осiб, в т.ч. дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв товариство не має. Товариство не є засновником або учасником iнших товариств або об`єднань. Змiн в органiзацiйнiй структурi товариства у звiтному роцi не було та не передбачається.

Основа пiдготовки фiнансової звiтностi
Основою надання фiнансової звiтностi є чиннi мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та тлумачення, розробленi Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. Звiтний перiод Товариcтва з календарним 2016 роком.
Фiнансова звiтнiсть надана у тисячах українських гривень, якщо не вказано iнше. Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi iсторичної собiвартостi за винятком оцiнки за справедливою вартiстю окремих фiнансових iнструментiв у вiдповiдностi до МСБЗ 8 “Фiнансовi iнструменти”.
Фiнансова звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi складається на основi бухгалтерських записiв згiдно українського законодавства шляхом трансформацiї з внесенням коригувань та проведенням пере класифiкацiї статей з метою достовiрного представлення iнформацiї згiдно вимог МСФЗ.
Бухгалтерський облiк ведеться частково з використанням комп`ютерної програми 1С — Бухгалтерiя, частково з використанням прикладних комп`ютерної програм. При цьому забезпечена незмiннiсть методологiї i принципiв вiдображення господарських операцiй. Господарськi операцiї в облiку вiдображалися своєчасно та в повному обсязi.
Товариство вперше прийняло МСФЗ у 2012 роцi, датою переходу на МСФЗ було 01 сiчня 2011 року.
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена вiдповiдно до МСБО 1 “Подання фiнансової звiтностi” за перiод з 01 сiчня 2016року по 31 грудня 2016 року, i складається з таких компонентiв:
Звiт про фiнансовий стан на 31 грудня 2016 року;
Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2016 рiк;
Звiт про змiни у власному капiталi за 2016 рiк;
Звiт про рух грошових коштiв (прямим методом) за 2016 рiк;
Пояснювальнi примiтки.

Валюта подання та оцiнка
Функцiональною валютою для Товариства є українська грiвна. Фiнансова звiтнiсть складена в тисячах українських гривень, всi значення округленi до одиницi.

Методологiя перерахунку
Операцiї в iноземнiй валютi первiсно вiдображаються за валютним курсом, що дiє на дату операцiї. Монетарнi активи та забов`язання, визначенi у такiй валютi, перераховуються за курсом на дату балансу. Прибутки та збитки вiд курсових рiзниць включаються до складу чистих прибуткiв звiтного перiоду.

Змiни в облiковiй полiтицi та виправлення помилок.
З моменту використання МСФЗ, Товариством застосовується обликова полiтика, що базується на стандартах МСФЗ (IAS и IFRS) в повному обсязi.
Перед складанням фiнансової звiтностi за поточний звiтний перiод згiдно з МСБО 8 * Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки * виправленi помилки допущенi при складаннi фiнансової звiтностi за 2015 рiк, а саме такi статтi балансу на 31.12.2015 року:
- Нематерiальнi активи: Первiсна вартiсть 11 тис.грн. виправлено 0 тис.грн.
- Нематерiальнi активи: накопiчена амортизацiя 11 тис.грн. виправлено 0 тис.грн. Нематерiальнi активи не використовуються, не можуть бути проданi, отримання вiд них економiчної вигоди в майбутньому не передбачається, тому активами не визнаються (Концептуальна основа МСФЗ).
- Вiдстроченi податковi активи 17 тис.грн. виправлено 0 тис.грн. З огляду на, що фiнансовi результати за 2015 i 2016 року - збитки, вiдкладенi податковi активи не враховуються як актив пiдприємства, так як в умовах збитковостi отримання вигоди вiд вiдкладених податкових активiв не можливо.
- Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: за виданими авансами 195 тис.грн. виправлено 197 тис.грн ..
- Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: з бюджетом 298 тис.грн. виправлено 331 тис.грн ..
- Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: з бюджетом у тому чiслi з податку на прибуток 24 тис.грн. виправлено 0 тис.грн ..
- Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 3 тис.грн. виправлено 1 тис.грн ..
- Витрати майбутнiх перiодiв 0 тис.грн. виправлено 2 тис.грн ..
- Iншi оборотнi активи 0 тис.грн. виправлено 526 тис.грн ..
- Капiтал у дооцiнках 0 тис.грн. виправлено 932 тис.грн .. Розрахунок капiталу в дооцiнки проводиться в зв'язку з тим, що пiдприємство працювало пiд час гiперiнфляцiї (з моменту створення пiдприємства i по 31.12.2000 року)
- Нерозподiленiй прибуток (непокритий збиток) -588 тис.грн. виправлено -975 тис.грн ..
- Iншi Поточнi зобов'язання 1405 тис.грн. виправлено 1404 тис.грн ..
Перерахованi вище помилки були допущенi при вiдновленнi фiнансової звiтностi пiсля переїзду Товариства з непiдконтрольной частини України на контрольовану, а також в результатi арифметичних прорахункiв або описок i в окремих випадках упущення фактiв або їх невiрної iнтерпретацiї.

Основнi засоби.
Основнi засоби врахованi i вiдображенi у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до МСБО 16 "Основнi засоби".
Основними засобами визнанi матерiальнi активи, очiкуваний строк корисного використання яких бiльше одного року, якi використовуються в процесi виробництва надання послуг, здавання в оренду iншим сторонам, для здiйснення адмiнiстративних або соцiальних функцiй.
Основнi засоби врахованi по об'єктах. Об'єкти основних засобiв класифiкуються за окремими групами. Нарахування амортизацiї по об'єктах основних засобiв, проводиться прямолiнiйним способом виходячи з термiну корисного використання цього об'єкта. Нарахування амортизацiї основних засобiв починається з мiсяця, наступного за датою введення в експлуатацiю.
Нижче подано термiни експлуатацiї, якi застосовуються до таких груп основних засобiв:
Термiн експлуатацiї:
Будинки i споруди - вiд 4 до 59 рокiв.
Машини та обладнання - вiд 3 до 10 рокiв.
Транспортнi ср-ва - вiд 5 до 7 рокiв.
Динамiка руху основних засобiв за 2016 фiнансовий рiк:
Будинки i споруди: на 31.12.2015р. первiсна вартiсть - 9101 тис.грн., знос 2837 тис.грн., на 31.12.2016р. первiсна вартiсть - 9128 тис.грн., знос 3060 тис.грн., надходження за 2016р.- 27 тис.грн., амортизацiя за перiод - 223 тис.грн ..
Машини та обладнання: на 31.12.2015р. первiсна вартiсть - 7283 тис.грн., знос 4827 тис.грн., на 31.12.2016р. первiсна вартiсть - 7291 тис.грн., знос 5220 тис.грн., надходження за 2016р.- 8 тис.грн., амортизацiя за перiод - 393 тис.грн ..
Транспортнi засоби: на 31.12.2015р. первiсна вартiсть - 158 тис.грн., знос 109 тис.грн., на 31.12.2016р. первiсна вартiсть - 158 тис.грн., знос 113 тис.грн.,., амортизацiя за перiод - 4 тис.грн ..
Iнструменти, обладнання, iнвентар: на 31.12.2015р. первiсна вартiсть - 162 тис.грн., знос 65 тис.грн., на 31.12.2016р. первiсна вартiсть - 166 тис.грн., знос 75 тис.грн., надходження за 2016г.- 4 тис.грн., амортизацiя за перiод - 10 тис.грн ..
Зменшення балансової вартостi основних засобiв на 31.12.2016 року в порiвняннi з минулим перiодом - 591 тис.грн ..
Збiльшення первiсної вартостi основних засобiв на 31.12.2016 року в порiвняннi з минулим перiодом - 39 тис.грн., обумовлено надходженням нових основних засобiв 39 тис.грн ..
Збiльшення накопиченої амортизацiї основних засобiв на 31.12.2016 року в порiвняннi з минулим перiодом - 630 тис.грн ..
Об`єктiв соцiальної сфери товариство не має. Iнших змiн основних засобiв за перiод з 01.01.2016р по 31.12.2016р. не вiдбувалось.

Вiдсроченi податковi активи.
Ставка податку на прибуток на 2015 рiк - 18%, на 2016 рiк - 18%.
Вiдсроченi податковi активи або зобов'язання представленi таким чином: на 31.12. 2015- року 31 тис.грн. податковий актив, на 31.12.2016 року- 145 тис.грн. податковий актив.
Збiльшення вiдсрочених податкових активiв на 31.12.2016 року в порiвняннi з минулим перiодом - 114 тис.грн ..
З огляду на то, що фiнансовi результати за 2015 i 2016 роки - збитки, вiдсроченi податковi активи не враховуються як актив пiдприємства, так як в умовах збитковостi отримання вигоди вiд вiдсрочених податкових активiв не можливо.

Запаси.
Запаси врахованi i вiдображенi у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до МСБО 2 *Запаси*. Запаси вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за найменшою з двох оцiнок: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї - це можлива цiна реалiзацiї в ходi звичайної дiяльностi Товариства за вирахуванням розрахункових витрат з продажу
Запаси враховуються по однорiдним групам:
- Сировина i матерiали;
- ПММ;
- запаснi частини;
- будiвельнi матерiали;
- iншi;
- готова продукцiя;
Виробничi запаси представленi в такий спосiб: на 31.12.2015г. - 174 тис. грн. на 31.12.2016р. - 88 тис.грн., в тому числi по групах:
Сировина i матерiали: на 31.12.2015р. - 22 тис.грн., на 31.12.2016р. - 6 тис.грн ..
ПММ: на 31.12.2015г. - 1 тис.грн., на 31.12.2016г. - 1 тис.грн ..
Запаснi частини: на 31.12.2015г. - 55 тис.грн, на 31.12.2016р. - 62 тис.грн ..
Будiвельнi матерiали: на 31.12.2015р. - 83 тис.гн., на 31.12.2016г. - 6 тис.грн ..
Iншi: на 31.12.2015р. - 13 тис.грн., на 31.12.2016р. - 13 тис.грн ..
Зменшення виробничих запасiв на 31.12.2016 року в порiвняннi з минулим перiодом - 86 тис.грн ..
Готова продукцiя представлена наступним чином: на 31.12.2015р. - 18 тис. грн., на 31.12.2016р. - 270 тис.грн ..
Збiльшення готової продукцiї на 31.12.2017 року в порiвняннi з минулим перiодом - 252 тис.грн ..

Дебiторська заборгованiсть.
У фiнансовiй звiтностi короткострокова дебiторська заборгованiсть оцiнена i вiдображена за чистою вартiстю реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї дебiторської заборгованостi оцiнена з урахуванням наданих знижок, повернень товарiв i безнадiйної заборгованостi.
Для вiдображення безнадiйної дебiторської заборгованостi на пiдприємствi створено резерв сумнiвних боргiв.
Значнi дебiтори проаналiзованi на iндивiдуальнiй основi. Iншi дебiтори проаналiзованi на портфельної основi з використанням методу класифiкацiї дебiторiв за такими термiнами:
- до 30 днiв;
- вiд 30 до 60 днiв;
- вiд 60 до 90 днiв;
- вiд 90 до 120 днiв;
- вiд 120 днiв i до року;
- понад 1-го року.
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги представлена наступним чином: на 31.12. 2015 року 475 тис.грн., На 31.12.2016г. 5 тис.грн. (термiн утворення заборгованостi 300 днiв).
Зменшення дебiторської заборгованостi за продукцiю, товари, роботи, послуги на 31.12.2016 року в порiвняннi з минулим перiодом - 470 тис.грн ..
Вiдсотки на дебiторську заборгованiсть не нараховувалися. Резерв сумнiвних боргiв переглядається регулярно. На 31.12.2016 року резерв сумнiвних боргiв дорiвнює 0.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом представлена наступним чином: на 31.12.2015 року - 331 грн., на 31.12.2016 року - 284 тис.грн., в т.ч. ПДВ 260 тис.грн., iншi податки - 24 тис.грн ..
Зменшення дебiторської заборгованостi з бюджетом на 31.12.2016 року в порiвняннi з минулим перiодом - 47 тис.грн ..
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами представлена наступним чином: на 31.12.2015 року - 197 грн., На 31.12.2016 року - 47 тис.грн. (авансовий платiж за електроенергiю).
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть представлена наступним чином: на 31.12. 2015 року 1 тис.грн., на 31.12.2016 року 499 тис.грн., з якої 465 тис.грн. - поточна поворотна фiнансова допомога.

Грошовi кошти та їх еквiваленти.
Грошовi кошти Товариства включають грошовi кошти в банках, готiвковi грошовi кошти в касах, грошовi документи i еквiваленти грошових коштiв, не обмеженi у використаннi.
Грошi та їх еквiваленти на 31.12.2015 року представленi в сумi 685 тис.грн., на 31.12.2016 року- 0 тис.грн ..
Зменшення грошей та їх еквiвалентiв на 31.12.2016 року в порiвняннi з минулим перiодом - 685 тис.грн ..

Iншi оборотнi активи.
Iншi оборотнi активи представленi таким чином: на 31.12.2015 року - 526 грн., на 31.12.2016 року - 88 тис.грн. (непiдтверджений податковий актив, Товариство в подальшому буде його пiдтвердженувати i використовувати).
Зменшення iнших оборотних активiв на 31.12.2016 року в порiвняннi з минулим перiодом - 438 тис.грн ..
Статутний капiтал.
Статутний капiтал товариства визначено в процесi приватизацiї станом на 01.03.1997 року згiдно з Методикою оцiнки вартостi об'єктiв приватизацiї, затвердженою Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 серпня 1996 року №961. Первiсний розмiр статутного фонду складав 917631 гривню. В ходi реєстрацiї випуску акцiї були пiдготовленi i внесенi змiни до акту оцiнки, якi затвердженi наказом регiонального вiддiлення ФДМ України по Луганськiй областi. Пiсля внесення змiн розмiр статутного фонду склав 951410 гривень, який подiлено на 3805640 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25грн кожна. Випуск акцiй зареєстровано Луганським територiальним управлiнням Державної Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 16 березня 1998 року, реєстрацiйний № 25/12/1/98.
У 2003 роцi товариство здiйснило додатковий випуск акцiй з дiючою номiнальною вартiстю в кiлькостi 32960000штук акцiй. Додатковий випуск акцiй у розмiрi 8240 тис.грн. був проведений на суму реалiзованого iнвестицiйного проекту за рахунок державних коштiв. Новий розмiр статутного капiталу склав в сумi 9191410,0 грн. Статутний капiтал подiлений на 36765640 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25грн кожна. Випуск акцiй зареєстровано Луганським територiальним управлiнням Державної Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 16.07.2003 року, реєстрацiйний № 27/12/1/03.
В 2010 роцi випуск акцiй був переведений у без документарну форму iснування та зареєстрований Луганським територiальним управлiнням Державної Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку21.05.2010 року, реєстрацiйний №19/12/1/10.
В звiтному перiодi додаткових емiсiй акцiй не було, викупу та повторного продажу акцiй власної емiсiї не було.
У 2011 роцi черговими загальними зборами акцiонерiв ВАТ “Свердловська швейна фабрика” прийнято рiшення про змiну найменування Вiдкритого акцiонерного товариства “Свердловська швейна фабрика” (скорочено ВАТ “Свердловська швейна фабрика”) на Публiчне акцiонерне товариство “Свердловська швейна фабрика” (скорочено ПАТ “Свердловська швейна фабрика”).
За даними зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв станом на 31.12.2013 року акцiями товариства володiють 591 акцiонер, в т.ч.: 582 фiзичних осiб, яким належить 2067348 шт. Акцiй(5,623% статутного капiталу) та 9 юридичних осiб, яким належить 346,98292 шт. акцiй (94,377%).
Виконавчим органом товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю є Правлiння. У власностi членiв правлiння перебуває 174034 шт. акцiй, що становить 0,4734% загального розмiру статутного капiталу. Осiб — членiв Правлiння, що володiють бiльше 5% статутного капiталу, немає.
Власниками, що володiють 5 та бiльше вiдсотками статутного капiталу товариства є ТОВ “Сталь-Iнвест”, яке володiє 93,2718% акцiй товариства.

Капiтал в дооцiнках.
У зв'язку з тим, що пiдприємство працювало пiд час гiперiнфляцiї (з моменту створення пiдприємства i по 31.12.2000 рiк) зроблено розрахунок капiталу в дооцiнках. Капiтал в дооцiнках становить 932 тис. грн. i за станом на 31.12.2011 та 31.12.2012 рокiв не змiнювався.

Поточна кредиторська заборгованiсть.
Кредиторська поточна заборгованiсть за товари, роботи, послуги представлена наступним чином: на 31.12.2015 року - 364 тис.грн., на 31.12.2016 року - 741 тис.грн ..
Збiльшення кредиторської заборгованостi за продукцiю, товари, роботи, послуги на 31.12.2016 року в порiвняннi з минулим перiодом - 377 тис.грн .. Основним кредитором Товариства є ПАТ * Сталь *, поставка сировини для основного виробництва.
Поточна кредиторська заборгованiсть перед бюджетом представлена наступним чином: на 31.12.2015 року - 34 тис.грн., на 31.12.2016 року - 12 тис.грн. (заборгованiсть по ПДФО).
Зменшення кредиторської заборгованостi перед бюджетом на 31.12.2016 року в порiвняннi з минулим перiодом - 22 тис.грн ..
Кредиторська заборгованiсть зi страхування представлена наступним чином: на 31.12.2015 року - 83 тис.грн, на 31.12.2016 року - 10 тис.грн ..
Зменшення кредиторської заборгованостi по стрхованiю на 31.12.2016 року в порiвняннi з минулим перiодом - 73 тис.грн ..
Кредиторська заборгованiсть по оплатi працi представлена наступним чином: на 31.12.2015 року - 172 тис.грн., на 31.12.2016 року - 37 тис.грн. (поточна заборгованiсть по заробiтнiй платi).
Зменшення кредиторської заборгованостi з оплати працi на 31.12.2016 року в порiвняннi з минулим перiодом - 135 тис.грн ..
За звiтний перiод Товариство скоротило загальну кредиторську заборгованiсть по податкам, страхуванню i заробiтної плати в 4,9 рази. Збiльшення заборгованостi за продукцiю, товари, роботи, послуги в 2 рази обумовлено вiдновленням основної виробничої дiяльностi.

Поточнi забезпечення.
Поточнi забезпечення представленi резервом вiдпусток на поточний рiк. Резерв вiдпусток представлений таким чином: на 2016 рiк - 42 тис.грн., на 2017 рiк - 42 тис.грн .. Змiни резерву вiдпусток на 2017 рiк в порiвняннi з минулим роком немає.

Iншi поточнi зобов'язання.
Iншi поточнi зобов'язання представленi таким чином: на 31.12.2015 року - 1404 тис.грн., на 31.12.2016 року - 249 тис.грн ..
Зменшення iнших поточних зобов'язань на 31.12.2016 року в порiвняннi з минулим перiодом - 1155 тис.грн ..
Iншi поточнi зобов'язання складаються з поворотної поточної фiнансової допомоги (отриманої) 249 тис.грн ..

Баланс.
Баланс на 31.12.2015 року - 11275 тис.грн., на 31.12.2016 року - 9556 тис.грн .. Зменшення балансу на 31.12.2016 року в порiвняннi з минулим перiодом -1719 тис.грн .. Обумовлено - зменшення вартостi необоротних активiв (амортизацiя основних засобiв за перiод 630 тис.грн.), зменшення оборотних активiв в 1 , 9 рази з 2409 тис.грн. до 1281 тис.грн., зокрема використання найбiльш лiквiдного активу –грошових коштiв 685 тис.грн ..

Доходи.
Основним видом дiяльностi Товариства є пошив та реалiзацiя швейних виробiв для внутрiшнього та зовнiшнього ринкiв з давальницької та власної сировини.
Фiнансовий результат визначено по принципу “нарахування”, тобто доходи i витрати вiдображенi в звiтностi в момент їх виникнення незалежно вiд дати надходження та сплати коштiв.
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) склав -3354
тис.грн. (реалiзацiя готової продукцiї вiтчизняним замовникам).

Витрати. .
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (робiт, послуг) склала 3807 тис.грн., в т.ч. собiвартiсть реалiзованих товарiв -3807 тис.грн..
Адмiнiстративнi витрати склали 230 тис.грн., в т.ч.: оплата працi адмiнперсоналу - 146 тис.грн.; вiдрахування на соцiальнi заходи - 30тис.грн.; послуги стороннiх органiзацiй -20 тис.грн.; iншi адмiнiстративнi витрати -34 тис.грн..
Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi — збитки в сумi 683 тис.грн.. Чистий фiнансовий результат — збитки в сумi 683 тис.грн..

Рух грошових коштiв.
Звiт про рух грошових коштiв складений за прямим методом, згiдно з яким розкривається iнформацiя про основнi класи валових надходжень грошових коштiв чи валових виплат грошових коштiв, що вiдповiдає вимогам МСФО.
Залишок грошових коштiв на поточних рахунках в банку в нацiональнiй валютi на 31.12.2016 рiк складає 0 тис.грн..
Надходження грошових коштiв вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 3943 тис.грн..
Надходження вiд повернення авансiв 896 тис.грн..
Витрачання на оплату: товарiв (робiт, послуг) 3803 тис.грн., працi 326 тис.грн., вiдрахувань на соцiальнi заходи 112 тис.грн., зобов’язань iз податкiв i зборiв 59 тис.грн., в тому витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартiсть 3 тис.грн., витрачання на оплату авансiв 56 тис.грн., витрачання на оплату повернення авансiв 952 тис.грн..
Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi -469 тис.грн..
Витрачання на надання позик 465 тис.грн..
Отримання позик 249 тис.грн., надiйшла фiнансова допомога на зворотнiй основi в сумi 249 тис.грн..
Не грошових операцiй iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi не здiйснювалось.
Чистий рух коштiв за звiтний перiод -685 тис.грн..
При складаннi примiток до звiту про фiнансовi результати i руху грошових коштiв, в зв'язку з тим, що Товариство в 2015 року не працювало порiвняльний аналiз звiтного перiоду з попереднiм не проводився. Надалi Товариство планує працювати на безперервнiй основi. Керiвництвом розробляються заходи по виходу з кризової ситуацiїї.

Власний капiтал.
01.01.2011 року в Товариствi проведена змiна облiкових полiтик, починаючи з вказаної дати фiнансова звiтнiсть подається вiдповiдно до вимог МСФЗ. На 31.12.2015 року власний капiтал становить 9148 тис.грн. i складається зi статутного фонду 9191 тис.грн., капiталу в дооцiнках 932 тис.грн. i з непокритих збиткiв 975 тис.грн. На 31.12.2016 року власний капiтал становить 8465 тис.грн. i складається зi статутного фонду 9191 тис.грн., капiталу в дооцiнках 932 тис.грн. i з непокритих збиткiв 1658 тис.грн. Змiни за 2016 рiк - власний капiтал зменшився на 683 тис.грн., за рахунок понесених збиткiв за 2016 фiнансовий рiк, статутний фонд без змiн 9191 тис.грн., капiтал в дооцiнках без змiн 932 тис.грн ..


Пов'язанi особи.
Пов'язаними особами вiдповiдно до МСБО 24 є тi особи, якi мають iстотний вплив на роботу пiдприємства. Операцiї з пов`язаними сторонами здiйснюються на тих же умовах що й з непов`язаними сторонами.
Власниками, що володiють 10 та бiльше вiдсотками статутного капiталу Товариства є ТОВ "Сталь-Iнвест", яке володiє 93,2718% акцiй Товариства.
ТОВ "Сталь-Iнвест" належить Комiсаренко В.О. i Комiсаренко А.Б., по 50 вiдсоткiв кожного.
Операцiї з пов'язаними особами: отримання поворотної поточної фiнансової допомоги в розмiрi 265 тис.грн. вiд ПАТ * Сталь * (Комiсаренко В.О. i Комiсаренко А.Б є акцiонерами ПАТ * Сталь * з частиною бiльш 10%); ПАТ * Сталь * основний постачальник сировини для Товариства; видача поворотної поточної фiнансової допомоги директору Реснянская Т.С. в розмiрi 465 тис.грн ..

Звiтнiсть за сегментами.
Товариство в силу своїх технологiчних особливостей i сформованою практикою органiзацiї дiяльностi займається одним видом дiяльностi — виробництвом швейних виробiв. Тому звiтнiсть за сегментами не складається. У разi розширення масштабiв дiяльностi товариства та появи нових видiв дiяльностi або послуг товариство буде подавати фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до МСФЗ 8 “Операцiйнi сегменти”.

Знецiнення активiв.
Знецiнення активiв регламентується стандартом МСБО 36 *Зменшення корисностi активiв *. У звiтному перiодi Товариством даний актив не застосовувався. Керiвництво Товариства при складаннi фiнансової звiтностi за 2016 рiк керувалося листом Мiнiстерства Фiнансiв України вiд 29.06.2016 року № 31-11410-07-10 / 18732, наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 02.09.2014 р. № 879, та порядком подання Фiнансової звiтностi, затвердженого постановою Кабiнету мiнiстрiв України вiд 28.02.2000 р. № 419 (п.12) - у рiчнiй фiнансовiй звiтностi iнформацiя про активи, до якiх неможливо забезпечити безпечний та безперешкоднiй доступ, та зобов'язання и власний капiтал, якi не могут бутi документально пiдтвердженi у зв'язку з вiдсутнiстю доступу до вiдповiднiх первинних документiв и регiстрiв бухгалтерського облiку, вiдображається за данiмi бухгалтерського облiку.

Фiнансовi iнструменти.
З 01 сiчня 2016 року набрав чинностi новий стандарт МСФЗ 9 *Фiнансовi iнструменти*. Класифiкацiя та оцiнка фiнансових активiв та зобов'язання проводяться з урахуванням вищевказаного стандарту. Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi оцiнки за справедливою вартiстю з використанням методiв оцiнки фiнансових iнструментiв дозволених МСФЗ 13 * Оцiнка справедливої вартостi *. Такi методи оцiнки включають в себе використання бiржових котирувань або даних про поточну ринкову вартiсть iншого аналогiчного за характером iнструменту, аналiз дисконтируемой фiнансових потокiв або iншi моделi визначення справедливої вартостi. Передбачувана справедлива вартiсть фiнансових активiв та зобов'язань визначається з використанням наявної iнформацiї про ринок i вiдповiднi методи оцiнки.
Товариство вказує основнi контракти: основний постачальник сировини: ПАТ * Сталь *.
Основний покупєi: УВКБ ООН, сума контракту 3956 тис.грн ..

Фiнансовi ризики.
Керiвництво Товариства визнає, що дiяльнiсть пiдприємства пов'язана з ризиками i вартiсть активiв, а також цiна i попит на продукцiю в нестабiльнiй ринковому середовищi може iстотно змiнюватися в слiдствi об'єктивних i суб'єктивних факторiв, ймовiрнiсть деяких з них оцiнити важко. До таких ризикiв вiдносяться кредитний ризик, ринковий ризик i ризик лiквiдностi. В управлiннi ризиками керiвництво Товариства ґрунтується на розумiннi причин появи ризику, кiлькiсної оцiнки його впливу на вартiсть активу i застосування iнструментарiю для його пом'якшення.
Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту фiнансового iнструменту не зможе виконати своїх зобов'язань, i це буде причиною появи фiнансового збитку з iншого боку. Основним методом оцiнки кредитного ризику керiвництво Товариства вважає оцiнку платоспроможностi контрагента, для чого використовується будь-яка доступна iнформацiя про можливостi виконувати фiнансовi зобов'язання контрагентом. Одним з методом управлiння даного ризику - передоплата за поставлену продукцiю. При укладаннi основного контракту з УВКБ ООН на поставку продукцiї передбачений авансовий платiж 70%.
Ринковий ризик - це ризик зниження вартостi активiв внаслiдок змiни ринкових факторiв. Для Товариства iстотний Товарний ризик - ризик зменшення цiн i попиту на вироблену продукцiю. Товариство постiйно вивчає i аналiзує ринок збуту своєї продукцiї, розглядає можливiсть розширення ринку збуту.
Ризик лiквiдностi - ризик виникає, коли з'являються проблеми з продажем активiв Товариства (продукцiї) за ринковою цiною, що в свою чергу призводить до труднощiв з виконання своїх фiнансових зобов'язань.
На даний час основний ризик для проведення операцiйної дiяльностi Товариства на безперервнiй основi є ризик вiйськових дiй i цивiльних заворушень, в результатi чого пiдприємництво може понести суттєвi втрати.
Виробничi дiлянки ПАТ “Свердловська швейна фабрика” знаходяться на територiї проведення АТО (Луганська область). За таких умов товариство не в змозi проводити повноцiнну господарську дiяльнiсть.
Таким чином, активи та операцiйна дiяльнiсть Товариства можуть опинитися пiд загрозою через несприятливi змiни в полiтичному та економiчному середовищi.
Керiвництво вважає, що воно вживає всi необхiднi заходи для забезпечення стiйкостi бiзнесу Товариства в нинiшнiх умовах. Однак, несподiванi погiршення в економiцi можуть негативно впливати на результати дiяльностi Товариства i на його фiнансовий стан.

Iнформацiя про судовi позови i претензiї.
В процесi своєї дiяльностi пiдприємство нинi не має i не веде судових позовiв i претензiй.
Подiї пiсля дати Балансу.
Iстотнi або несуттєвi подiї, якi вiдбулися мiж датою закiнчення звiтного перiоду i датою затвердження фiнансової звiтностi, пiдготовленої для опублiкування, вiдсутнi.

д/н

д/н

д/н