ПрАТ "Свердловська швейна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00308778
Телефон: 0643423004
e-mail: sverdlovskinfo@shveinfab.pat.ua
Юридична адреса: Україна, 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 54
 
Дата розміщення: 25.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 28.04.2016
Кворум зборів** 99.138
Опис Черговi збори були проведенi 28 квiтня 2016 року. Перелiк питань, що виносились на розгляд чергових загальних зборiв: 1. Затвердження регламенту роботи загальних зборiв. 2. Обрання Голови та секретаря зборiв. 3. Обрання членiв лiчильної комiсiї, 4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Виконавчого органу про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2015 рiк. 5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради товариства про дiяльнiсть за 2015 рiк. Визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2016 рiк. 6. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк. 7. Затвердження рiчного звiту та балансу за 2015 рiк товариства,фiнансового плану на 2016 рiк, розподiл прибутку товариства (визначення порядку покриття збиткiв) за пiдсумками роботи у 2015 роцi. 8. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради. 9. Обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуся з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на їх пiдписання. 10. Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї. 11. Обрання Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї. Перелiк питань порядку денного було запропоновано та затвердженно Наглядовою радою за погодженням iз директором. Iншi особи пропозицiй до перелiку питань порядку денного не подавали. Iнiцiатором проведення загальних зборiв була Наглядова рада. Результати розгляду питань порядку денного: затвердити регламент проведення зборiв: 1. Затвердити наступний регламент роботи загальних зборiв: - доповiдi та звiти - до 20 хвилин - виступи з обговорення та довiдки - до 5 хвилин 2. Обрати Головою Загальних зборiв - Комiсаренко В.О. Обрати Секретарем Загальних зборiв - Яковенко I.В. 3. Обрати лiчильну комiсiю у складi: Реснянська Т.С.,Омельченко Т.О., Лук'янов М.В. 4. Затвердити Звiт виконавчого органу товариства за 2015 рiк. 5. Затвердити Звiт наглядової ради товариства за 2015 рiк та основнi напрямки дiяльностi товариства на 2016 рiк. 6. Затвердити Звiт виконавчого органу товариства за 2015 рiк. 7.Затвердити рiчний звiт товариства за 2015 рiк. Затвердити порядок покриття збиткiв. 8. Припинити повноваження членiв Наглядової ради: Комiсаренко В.О.,Омельченко Т.О.,Комiсаренко В.В.,Устiнової Л.Г.,Яковенко I.В. 9. Обрати членами Наглядової ради: Комiсаренко В.О.,Комiсаренко А.Б.,Комiсаренко В.В.,Комiсаренко А.В.,Яковенко I.В. 10. Обрати членами Наглядової ради: Комiсаренко В.О.,Комiсаренко А.Б.,Комiсаренко В.В.,Комiсаренко А.В.,Яковенко I.В. 11. Обрати членами Ревiзiйної комiсiї Задорожну Г.М., Лебединець Т.М., Вiговську I.А. Порядок денний загальних зборiв акцiонерiв вичерпано. Зауважень та пропозицiй немає. Збори вважаються закритими.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.