ПрАТ "Свердловська швейна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00308778
Телефон: 0643423004
e-mail: sverdlovskinfo@shveinfab.pat.ua
Юридична адреса: Україна, 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 54
 
Дата розміщення: 25.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада* Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Реснянська Тетяна Сергiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи ТТ, 340180, 30.05.2016, Шевченкiвським РВ ГУДМС України в м. Києвi.
4) рік народження*** 1975
5) освіта*** Вища
6) стаж роботи (років)*** 26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Директор ТОВ «Науково-виробнича фiрма «Проектстройбiзнес»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.04.2016, на 3 роки
9) опис У звiтному роцi винагорода посадовiй особi не виплачувалась. 28 квiтня 2016 року було звiльнено з посади директора Пивовар К.Ф. та призначено Реснянську Тетяну Сергiївну. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи - 26 рокiв. Попереднi посади за 5 рокiв:директор.Директор пiдзвiтний Загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй радi товариства та органiзує виконання їх рiшень. Директор вирiшує всi питання, пов'язанi з поточною дiяльнiстю товариства, за винятком тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв i Наглядової ради. Повноваження та обов'язки директора: без довiреностi представляє iнтереси товариства в усiх пiдприємствах, закладах i органiзацiях; укладає угоди, договори, в т.ч. трудовi; розпоряджається майном та коштами товариства вiдповiдно до законодавства та Статуту; має право першого пiдпису на банкiвських документах; виконує iншi обов'язки та має повноваження, необхiднi для забезпечення ефективної поточної дiяльностi товариства, передбаченi законодавством, контрактом, Статутом i положеннями товариства. Займає посаду директора ПАТ "Кiфадо".


1) посада* Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Халимендик Оксана Юрiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕН, 583264, 23.05.2007, Свердловським МВ УМВС України в Луганськiй обл.
4) рік народження*** 1976
5) освіта*** Вища
6) стаж роботи (років)*** 18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ГП "Свердловантрацит", головний економiст.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 04.04.2006, необмежений
9) опис До компетенцiї Головного бухгалтера належить органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi, складання квартальних, рiчних звiтiв своєї дiяльностi, подання рiчного звiту i балансу товариства на затвердження загальним зборам. Забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi товариства. Винагорода Головному бухгалтеру за звiтний рiк не сплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - головний бухгалтер. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не займає. Загальний стаж роботи - 18 рокiв.


1) посада* Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Комiсаренко Антон Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕН, 184777, 20.06.2002, Жовтневим РВ УМВС України в Луганськiй областi
4) рік народження*** 1986
5) освіта*** Вища
6) стаж роботи (років)*** 14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Заступник директора ТОВ «Сталь-Iнвест»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.04.2016, на 3 роки
9) опис 28.04.2016 року припинено повноваження члена Наглядової ради Устинової Лiдiї Григорiвни та обрано на посаду Комiсаренка Антона Володимировича. Попереднi посади за 5 рокiв:заступник директора. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не обiймає. Повноваження та обов'язки: визначення основних напрямкiв дiяльностi товариства, ухвалення стратегiї товариства , затвердження рiчного бюджету, бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю; затвердження фiнансового плану товариства; встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звертань та скарг акцiонерiв; визначення загальних засад iнформацiйної полiтики товариства; проведення перевiрки достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її опрiлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв; визначення умов контракту, трудового договору з головою та членами правлiння, в тому числi умов оплати працi; прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi голови та членiв правлiння; визначає аудитора для здiйснення аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi товариства; надає доручення ревiзiйної комiсiї або аудитору на проведення перевiрок господарської дiяльностi товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; призначення та звiльнення внутрiшнiх аудиторiв товариства; надає дозвiл головi правлiння на видачу товариством будь-яких доручень та гарантiй; надає дозвiл головi правлiння на вiдчуження або придбання, набуття у власнiсть iншим способом корпоративних прав iнших юридичних осiб; приймає рiшення про придбання (викуп) товариством випущених ним акцiй, а також про їх наступний продаж (розподiл) бо анулювання; приймає рiшення про випуск облiгацiй товариства; приймає рiшення про вступ товариства до об'єднань пiдприємств та вихiд з них; приймає рiшення щодо проведення вартiсної оцiнки матерiальних цiнностей, цiнних паперiв i майнових прав, що передаються акцiонерами воплату акцiй товариства; узгодження рiшення правлiння про склiкання чергових загальних зборiв; надає пропозiцiї та рекомендацiї загальним зборам щодо порядку денного; визначає умови оплати працi посадових осiб товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; затверджує правила процедури та внутрiшнi документи товариства, визначає органiзацiйну структуру товариства; затверджує умови договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв товариства; Укладення або внесення змiн до колективного договору товариства, в тому числi рекомендацiї щодо змiсту колективного договору. Готує документацiю на засiдання наглядової ради, веде протоколи наглядової ради, готує та веде переписку з акцiонерами товариства за iншими питаннями, виконує розпорядження голови наглядової ради. Загальний стаж роботи 14 рокiв.


1) посада* Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Комiсаренко Вiкторiя Володимирiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕМ, 776422, 01.12.2000, Жовтневим РВ УМВС України в Луганськiй обл.
4) рік народження*** 1975
5) освіта*** Вища
6) стаж роботи (років)*** 16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ТОВ "Автомобiльний дом "Вiкторiя", директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.04.2016, на 3 роки
9) опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. У звiтному подовженi повноваження члена Наглядової ради Комiсаренко Вiкторiї Володимировни. Винагорода посадовiй особi у звiтному роцi не нараховувалась та не виплачувалась. Повноваження та обов'язки: визначення основних напрямкiв дiяльностi товариства, ухвалення стратегiї товариства , затвердження рiчного бюджету, бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю; затвердження фiнансового плану товариства; встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звертань та скарг акцiонерiв; визначення загальних засад iнформацiйної полiтики товариства; проведення перевiрки достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її опрiлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв; визначення умов контракту, трудового договору з головою та членами правлiння, в тому числi умов оплати працi; прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi голови та членiв правлiння; визначає аудитора для здiйснення аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi товариства; надає доручення ревiзiйної комiсiї або аудитору на проведення перевiрок господарської дiяльностi товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; призначення та звiльнення внутрiшнiх аудиторiв товариства; надає дозвiл головi правлiння на видачу товариством будь-яких доручень та гарантiй; надає дозвiл головi правлiння на вiдчуження або придбання, набуття у власнiсть iншим способом корпоративних прав iнших юридичних осiб; приймає рiшення про придбання (викуп) товариством випущених ним акцiй, а також про їх наступний продаж (розподiл) бо анулювання; приймає рiшення про випуск облiгацiй товариства; приймає рiшення про вступ товариства до об'єднань пiдприємств та вихiд з них; приймає рiшення щодо проведення вартiсної оцiнки матерiальних цiнностей, цiнних паперiв i майнових прав, що передаються акцiонерами воплату акцiй товариства; узгодження рiшення правлiння про склiкання чергових загальних зборiв; надає пропозiцiї та рекомендацiї загальним зборам щодо порядку денного; визначає умови оплати працi посадових осiб товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; затверджує правила процедури та внутрiшнi документи товариства, визначає органiзацiйну структуру товариства; затверджє умови договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв товариства; Укладення або внесення змiн до колективного договору товариства, в тому числi рекомендацiї щодо змiсту колективного договору. Загальний стаж роботи 16 рокiв. Займає посаду члена наглядової ради ПАТ "Кiфадо".


1) посада* Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Задорожна Галина Михайлiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕК, 908120, 14.08.1998, Ленiнським РВ УМВС України в Луганськiй обл.
4) рік народження*** 1952
5) освіта*** вища
6) стаж роботи (років)*** 42
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Головний бухгалтер ПАТ "Сталь"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.04.2016, на 3 роки
9) опис 28 квiтня 2016 року було звiльнено з посади Голови ревiзiйної комiсiї Ботвiньєву Валентину Iванiвну та призначено на цю посаду Задорожну Галину Михайлiвну. Попереднi посади за 5 рокiв: головний бухгалтер. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Винагорода посадовiй особi не нараховується та не виплачувається. Повноваження та обов'язки:отримувати вiд органiв управлiння товариства, його пiдроздiлiв та служб, посадових осiб належнi матерiали, бухгалтерськi та iншi документи протягом 3-х днiв пiсля їх пiсьмового запиту; вимагати скликання засiдань правлiння товариства, наглядової ради, загальних зборiв акцiонерiв у випадках, коли виявлення порушення у фiнансово-господарської дiяльностi потребують рiшення вiдповiдних органiв управлiння товариства; вимагати вiд посадових осiб товариства пояснень з питань, що належать до повноважень ревiзiйної комiсiї; проводити службовi розслiдування. Розглядати звiти аудиторiв, складати вiдповiднi висновки; залучати на договiрнiй основi до своєї роботи незалежних спецiалiстiв-аудиторiв та консультантiв з оплатою їх послуг за рахунок товариства;брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях правлiння товариства та наглядової ради; проводити перевiрки рiчної, а вразi необхiдностi - квартальної фiнансової звiтностi товариства; розглядати кошториси витрат та бiзнес плани товариства; складати висновки за результатами перевiрок рiчної фiнансової звiтностi, подавати їх правлiнню не пiзнiше нiж за два тижнi пiсля проведення перевiрки. Без висновкiв ревiзiйної комiсiї загальнi збори не мають права затверджувати баланс та фiнансовий звiт; своєчасно доводити до вiдома загальних зборiв акцiонерiв, наглядової ради, виконавчого органу товраиства результати здiйснених перевiрок i ревiзiй у формi звiтiв, доповiдних, повiдомлень на засiданнях органiв управлiння; вимагати скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв, якщо виникла загроза суттєвим iнтересам товариства. Загальний стаж роботи 42 роки. Займає посаду Головного бухгалтера ПАТ "Сталь".


1) посада* Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Комiсаренко Володимир Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕК, 219457, 26.07.1996, Жовтневим РВ УМВС України в Луганськiй обл.
4) рік народження*** 1949
5) освіта*** Вища
6) стаж роботи (років)*** 52
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ПАТ "Сталь", директор.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.04.2016, на 3 роки
9) опис Попереднi посади за 5 рокiв: директор, Голова Наглядової ради. У звiтному роцi повноваження посадової особи було подовжено. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Винагорода посадовiй особi не нараховується та не виплачувається. Голова Наглядової ради керує роботою Ради щодо захисту iнтересiв акцiонерiв у перервi мiж проведенням Загальних зборiв та, в межах своїх повноважень, щодо контролю i регулювання дiяльностi Праавлiння. Голова скликає засiдання Наглядової ради, головує на них, має право одного вирiшального голосу та забезпечує ведення протоколiв засiдань, звiтує перед акцiонерами на Загальних зборах та здiйснює iншi функцiї, необхiднi для органiзацiї роботи Ради в межах її компетенцiї. Загальний стаж роботи 52 роки. Займає посаду Голови наглядової ради ПАТ "Кiфадо".


1) посада* Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Комiсаренко Алла Борисiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕМ, 492538, 29.12.1999, Жовтневим РВ УМВС України в Луганськiй обл.
4) рік народження*** 1958
5) освіта*** Вища
6) стаж роботи (років)*** 0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** заступник директора ТОВ «Сталь-Iнвест»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.04.2016, на 3 роки
9) опис 28 квiтня 2016 року було звiльнено з посади члена Наглядової ради Омельченко Тамару Олексiївну та призначено на цю посаду Комiсаренко Аллу Борисiвну. Попереднi посади за 5 рокiв: заступник директора. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Винагорода посадовiй особi не нараховується та не виплачувається. Повноваження та обов'язки: визначення основних напрямкiв дiяльностi товариства, ухвалення стратегiї товариства , затвердження рiчного бюджету, бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю; затвердження фiнансового плану товариства; встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звертань та скарг акцiонерiв; визначення загальних засад iнформацiйної полiтики товариства; проведення перевiрки достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її опрiлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв; визначення умов контракту, трудового договору з головою та членами правлiння, в тому числi умов оплати працi; прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi голови та членiв правлiння; визначає аудитора для здiйснення аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi товариства; надає доручення ревiзiйної комiсiї або аудитору на проведення перевiрок господарської дiяльностi товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; призначення та звiльнення внутрiшнiх аудиторiв товариства; надає дозвiл головi правлiння на видачу товариством будь-яких доручень та гарантiй; надає дозвiл головi правлiння на вiдчуження або придбання, набуття у власнiсть iншим способом корпоративних прав iнших юридичних осiб; приймає рiшення про придбання (викуп) товариством випущених ним акцiй, а також про їх наступний продаж (розподiл) бо анулювання; приймає рiшення про випуск облiгацiй товариства; приймає рiшення про вступ товариства до об'єднань пiдприємств та вихiд з них; приймає рiшення щодо проведення вартiсної оцiнки матерiальних цiнностей, цiнних паперiв i майнових прав, що передаються акцiонерами воплату акцiй товариства; узгодження рiшення правлiння про склiкання чергових загальних зборiв; надає пропозiцiї та рекомендацiї загальним зборам щодо порядку денного; визначає умови оплати працi посадових осiб товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; затверджує правила процедури та внутрiшнi документи товариства, визначає органiзацiйну структуру товариства; затверджє умови договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв товариства; Укладення або внесення змiн до колективного договору товариства, в тому числi рекомендацiї щодо змiсту колективного договору. Готує документацiю на засiдання наглядової ради, веде протоколи наглядової ради, готує та веде переписку з акцiонерами товариства за iншими питаннями, виконує розпорядження голови наглядової ради. Загальний стаж роботи 47 рокiв.На iнших пiдприємствах посад не займає.На iнших пiдприємствах посад не займає.


1) посада* Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Яковенко Iрина Вiкторiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕК, 652650, 28.11.1997, Жовтневим РВ УМВС України в Луганськiй обл.
4) рік народження*** 1958
5) освіта*** Вища
6) стаж роботи (років)*** 41
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ТОВ "Сталь-Iнвест", директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.04.2016, на 3 роки
9) опис Попереднi посади за 5 рокiв: директор. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Повноваження посадової особи у звiтному роцi подовжено. Винагорода посадовiй особi не виплачувалась. Повноваження та обов'язки: визначення основних напрямкiв дiяльностi товариства, ухвалення стратегiї товариства , затвердження рiчного бюджету, бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю; затвердження фiнансового плану товариства; встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звертань та скарг акцiонерiв; визначення загальних засад iнформацiйної полiтики товариства; проведення перевiрки достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її опрiлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв; визначення умов контракту, трудового договору з головою та членами правлiння, в тому числi умов оплати працi; прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi голови та членiв правлiння; визначає аудитора для здiйснення аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi товариства; надає доручення ревiзiйної комiсiї або аудитору на проведення перевiрок господарської дiяльностi товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; призначення та звiльнення внутрiшнiх аудиторiв товариства; надає дозвiл головi правлiння на видачу товариством будь-яких доручень та гарантiй; надає дозвiл головi правлiння на вiдчуження або придбання, набуття у власнiсть iншим способом корпоративних прав iнших юридичних осiб; приймає рiшення про придбання (викуп) товариством випущених ним акцiй, а також про їх наступний продаж (розподiл) бо анулювання; приймає рiшення про випуск облiгацiй товариства; приймає рiшення про вступ товариства до об'єднань пiдприємств та вихiд з них; приймає рiшення щодо проведення вартiсної оцiнки матерiальних цiнностей, цiнних паперiв i майнових прав, що передаються акцiонерами воплату акцiй товариства; узгодження рiшення правлiння про склiкання чергових загальних зборiв; надає пропозiцiї та рекомендацiї загальним зборам щодо порядку денного; визначає умови оплати працi посадових осiб товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; затверджує правила процедури та внутрiшнi документи товариства, визначає органiзацiйну структуру товариства; затверджє умови договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв товариства; Укладення або внесення змiн до колективного договору товариства, в тому числi рекомендацiї щодо змiсту колективного договору. Загальний стаж роботи 41 рiк. Будь - яких iнших посад на пiдприємствах не займає.


1) посада* Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лебединець Тетяна Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕН, 215198, 08.01.2003, Кiровським РВ УМСВ України в Луганськiй областi
4) рік народження*** 1986
5) освіта*** вища
6) стаж роботи (років)*** 9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Головний бухгалтер ТОВ «Сталь-Iнвест»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.04.2016, на 3 роки
9) опис 28 квiтня 2016 року було звiльнено з посади Члена Ревiзiйної комiсiї Воропанову Свiтлану Михайлiвну та призначено на цю посаду Лебединець Тетяну Миколаївну. У вiдповiдностi з покладеними на ревiзiйну комiсiю завданнями, органiзує проведення планових i позапланових перевiрок, контролює фiнансову та господарську дiяльнiсть Товариства. Винагорода в грошовiй та натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи 9 рокiв. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - начальник вiддiлу. На iнших пiдприємствах посад не займає.


1) посада* Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Вiговська Iнна Анатолiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕМ, 989489, 03.08.2001, Артемiвським РВ ЛМУ УМВС України в Луганськiй областi
4) рік народження*** 1967
5) освіта*** вища
6) стаж роботи (років)*** 32
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Бухгалтер ПАТ «Сталь»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.04.2016, на 3 роки
9) опис 28 квiтня 2016 року було звiльнено з посади члена Ревiзiйної комiсї Сафiну Гульнару Амрукiвну та призначено на цю посаду Вiговську Iнну Анатолiївну. У вiдповiдностi з покладеними на ревiзiйну комiсiю завданнями, органiзує проведення планових i позапланових перевiрок, контролює фiнансову та господарську дiяльнiсть Товариства. Винагорода в грошовiй та натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи 32 рокiв. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - бухгалтер. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не займає.


___________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

*** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ДиректорРеснянська Тетяна СергiївнаТТ, 340180, 30.05.2016, Шевченкiвським РВ ГУДМС України в м. Києвi.000000
Головний бухгалтерХалимендик Оксана ЮрiївнаЕН, 583264, 23.05.2007, Свердловським МВ УМВС України в Луганськiй обл.000000
Член Наглядової радиКомiсаренко Антон ВолодимировичЕН, 184777, 20.06.2002, Жовтневим РВ УМВС України в Луганськiй областi000000
Член Наглядової радиКомiсаренко Вiкторiя ВолодимирiвнаЕМ, 776422, 01.12.2000, Жовтневим РВ УМВС України в Луганськiй обл.000000
Голова Ревiзiйної комiсiїЗадорожна Галина МихайлiвнаЕК, 908120, 14.08.1998, Ленiнським РВ УМВС України в Луганськiй обл.000000
Голова Наглядової радиКомiсаренко Володимир ОлександровичЕК, 219457, 26.07.1996, Жовтневим РВ УМВС України в Луганськiй обл.000000
Член Наглядової радиКомiсаренко Алла БорисiвнаЕМ, 492538, 29.12.1999, Жовтневим РВ УМВС України в Луганськiй обл.000000
Член Наглядової радиЯковенко Iрина ВiкторiвнаЕК, 652650, 28.11.1997, Жовтневим РВ УМВС України в Луганськiй обл.000000
Член ревiзiйної комiсiїЛебединець Тетяна МиколаївнаЕН, 215198, 08.01.2003, Кiровським РВ УМСВ України в Луганськiй областi000000
Член ревiзiйної комiсiїВiговська Iнна АнатолiївнаЕМ, 989489, 03.08.2001, Артемiвським РВ ЛМУ УМВС України в Луганськiй областi000000
Усього 0 0 0 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.