ПрАТ "Свердловська швейна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00308778
Телефон: 0643423004
e-mail: sverdlovskinfo@shveinfab.pat.ua
Юридична адреса: Україна, 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 54
 
Дата розміщення: 25.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) серiя А01 №315233
3. Дата проведення державної реєстрації 24.02.1997
4. Територія (область)* Луганська область
5. Статутний капітал (грн) 9191410
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 116
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

14.13 - ВИРОБНИЦТВО IНШОГО ВЕРХНЬОГО ОДЯГУ

13.92 - ВИРОБНИЦТВО ГОТОВИХ ТЕКСТИЛЬНИХ ВИРОБIВ, КРIМ ОДЯГУ

14.12 - ВИРОБНИЦТВО РОБОЧОГО ОДЯГУ

10. Органи управління підприємства

Товариство є акцiонерним, тому iнформацiя про органи управлiння не надається

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ", м. Київ
2) МФО банку 300658
3) Поточний рахунок 26000014100255
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/н
5) МФО банку д/н
6) Поточний рахунок д/н