ПрАТ "Свердловська швейна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00308778
Телефон: 0643423004
e-mail: sverdlovskinfo@shveinfab.pat.ua
Юридична адреса: Україна, 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 54
 
Дата розміщення: 25.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

ЗМІСТ

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
5. Інформація про рейтингове агентство  
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди  
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента  
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
4) інформація про похідні цінні папери  
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду  
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
5) інформація про собівартість реалізованої продукції  
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів  
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів  
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду  
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
23. Основні відомості про ФОН  
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
27. Правила ФОН  
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)  
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність  
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)  
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)  
34. Примітки
2. iнформацiя про одержанi лiцензiї вiдсутня, тому що лiцензiї не отримувались. 3. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб - Емiтент не приймав участi у створеннi юридичних осiб. 4. iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря - вiдсутня, тому що посада на товариствi вiдсутня. 5. iнформацiя про рейтингове агенство - вiдсутня, послугами не користувалися у зв'язку з вiдсутнiстю коштiв.10. iнформацiя про дивiденди - дивiденди не нараховувались i не виплачувались; 12.2 iнформацiя про облiгацiї емiтента (процентнi, дисконтнi, цiльовi) вiдсутня - облiгацiї не випускались; 12.3 iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом вiдсутня - iншi цiннi папери не випускались; 12.4 iнформацiя про похiднi цiннi папери вiдсутня - похiднi цiннi папери не випускались; 12.5 iнформацiя про викуп (продаж ранiше викуплених товариством акцiй) власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня - протягом звiтного перiоду викуп (продаж ранiше викуплених товариством акцiй) власних акцiй не вiдбувався; 14.4 iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня - емiтент не займається видами дiяльностi, що класiфiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi, а також дохiд(виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менше нiж 5 млн.грн.; 14.5 iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня - емiтент не займається видами дiяльностi, що класiфiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi, а також дохiд(виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менше нiж 5 млн.грн.;14.6 iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв - зазначене рiшення не приймалось;14.7. iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв - вiдсутня - не було зазначених правочинiв;14.8. iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть вiдсутня - вказанi правочини вiдсутнi; 15. iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня - борговi цiннi папери не випускались; 18. iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня - випуску iпотечних облiгацiй не було; 19 iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня - випуску iпотечних облiгацiй не було; 19.1. iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям, 19.2 iнформацiя про спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду, 19.3 iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття, 19.4 вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду, 19.5 вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року - не має у зв'язку з вiдсутнiстю iпотечного покриття. 20. iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позик), права вимоги за якими забеспечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття - немає; 21. iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв - iпотечнi сертифiкати не випускались; 22. iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв - iпотечнi активи вiдсутнi; 23. основнi вiдомостi про ФОН, 24. iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, 25.Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, 26.Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, 27.Правила ФОН - iнформацiя вiдсутня, тому що сертифiкати ФОН не випускались; 28. вiдомостi про аудиторський висновок (звiт) - емiтенти з вiдкритим розмiщенням цiнних паперiв цю форму не заповнюють; 30. фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку" - за звiтний перiод емiтент не складав звiтнiсть вiдповiдно до П(С)БО; 32. Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/ гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним субєктом забезпечення окремо) вiдсутня - борговi цiннi папери не випускалилсь; 33. звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) - немає, бо не було випуску цiльових облiгацiй.