ПрАТ "Свердловська швейна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00308778
Телефон: 0643423004
e-mail: sverdlovskinfo@shveinfab.pat.ua
Юридична адреса: Україна, 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 54
 
Дата розміщення: 25.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ Аудиторська фiрма "Донбас-Лугаудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 21841324
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 93400, Україна, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, проспект Хiмiкiв, 16/58
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0697, 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н, д/н, д/н, д/н
Текст аудиторського висновку (звіту) ТОВ Аудиторська фiрма «Донбас-Лугаудит»_____________________ Свiдоцтво про включення до Реєстру 0697. Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi №0228. АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi публiчного акцiонерного товариства «Свердловська швейна фабрика» станом на 31 грудня 2016 року. Адресат: для власникiв цiнних паперiв та керiвництва ПАТ «Свердловська швейна фабрика», фiнансова звiтнiсть якого перевiряється i може бути використана для подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентом. Аудитор провiв перевiрку фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Свердловська швейна фабрика» станом на 31.12.2016р., яка включає: баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2016 року, звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2016р, звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом), звiт про власний капiтал, i вiдповiднi примiтки за МСФЗ (надалi разом – фiнансова звiтнiсть). Концептуальна основа фiнансової звiтностi – загального призначення, що ґрунтується на вимогах Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ( надалi - МСФЗ). Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть. Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає необхiдним для забезпечення складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. Вiдповiдальнiсть аудитора. Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного аудиту. Аудит проведено вiдповiдно до Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть», Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi – МСА), прийнятих у якостi Нацiональних з дотриманням вiдповiдних етичних вимог. Вибiр аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi, залежав вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглянув заходи внутрiшнього контролю, що стосується складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включав також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi. Згiдно МСА 560 «Подальшi подiї» аудитор не несе вiдповiдальностi за здiйснення процедур або запитiв стосовно фiнансових звiтiв пiсля дати Аудиторського висновку. Протягом перiоду, починаючи з дати надання звiту незалежних аудиторiв до дати оприлюднення фiнансових звiтiв, вiдповiдальнiсть за iнформування аудитора про факти, якi можуть вплинути на фiнансовi звiти, несе управлiнський персонал товариства. Аудитор вважає, що отримав достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення своєї думки. Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки. Аудитор не приймав участi в спостереженнi за iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов’язань, в товариствi станом на 31.12.2016 року, процедуру iнвентаризацiї не виконували у зв’язку з обставинами непереборної сили. Така ситуацiя обумовлена тим, що активи, якi лiчаться на балансi ПАТ «Свердловська швейна фабрика» станом на 31.12.2016 року, фактично знаходяться на тимчасово окупованiй територiї України - Україна, 94801, Луганська обл., м.Свердловськ, площа Дружби, 1-А. Згiдно Порядку подання фiнансової звiтностi, затвердженого Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.02.2000р. №419 iз змiнами та доповненнями (Порядок №419), з пунктом 12, у рiчнiй фiнансовiй звiтностi iнформацiя про активи, до яких неможливо забезпечити безпечний та безперешкодний доступ, та зобов'язання i власний капiтал, якi не можуть бути документально пiдтвердженi у зв'язку з вiдсутнiстю доступу до вiдповiдних первинних документiв i регiстрiв бухгалтерського облiку, вiдображається за даними бухгалтерського облiку. Згiдно пункту 1, Порядок №419 поширюється на всiх юридичних осiб незалежно вiд органiзацiйно-правової форми господарювання i форми власностi. Згiдно пункту 2 Порядку №419, фiнансова звiтнiсть складається за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi публiчними акцiонерними товариствами. Виходячи з обставин непереборної сили, та керуючись Порядком №419, керiвництво ПАТ «Свердловська швейна фабрика» прийняло рiшення вiдображати основнi засоби товариства станом на 31.12.2016р., в балансi (Звiт про фiнансовий стан), складеному за МСФЗ, за останнiми пiдтвердженими даними бухгалтерського облiку за ПСБО, якi в майбутньому пiдлягають iнвентаризацiї, переоцiнцi та коригуванню, МIНIСТЕРСТВА ФIНАНСIВ УКРАЇНИ вiд 19.01.2015 р. N 31-11420-08-10/1373, зокрема: «Вiдповiднзгiдно листа о до пункту 8 Положення про iнвентаризацiю активiв i зобов'язань, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 02.09.2014 р. N 879, пiдприємства, якi знаходяться на тимчасово окупованiй територiї, проводять iнвентаризацiю у випадках, обов'язкових для її проведення, тодi, коли буде можливо забезпечити безпечний i безперешкодний доступ уповноважених осiб до активiв, первинних документiв i регiстрiв бухгалтерського облiку, в яких вiдображенi зобов'язання i власний капiтал цих пiдприємств». При складаннi фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2016р., товариство не застосовувало Стандарт IAS 36 «Зменшення корисностi активiв», який вимагає, щоб при пiдготовцi фiнансової звiтностi активи i зобов'язання оцiнювалися з урахуванням принципу обачностi: активи товариства не повиннi бути завищенi, а зобов'язання - заниженi, тобто, якщо балансова вартiсть активу перевищує його вiдшкодовувану суму, то вартiсть такого активу зменшується i компанiя визнає збиток вiд знецiнення. Аудитором перевiрена достовiрнiсть показникiв фiнансової звiтностi, обсяги яких є, на думку аудитора, суттєвими. Аудитором проведенi альтернативнi процедури щодо пiдтвердження тверджень звiтностi, але iснує ймовiрнiсть вiдхилення показникiв фiнансової звiтностi, якi, на думку аудитора є суттєвими, проте не мають всеохоплюючого впливу на фiнансову звiтнiсть ПАТ «Свердловська швейна фабрика» станом на 31.12.2016 року i не впливає на загальну оцiнку фiнансового стану товариства, тобто, фiнансовий стан товариства в цiлому в усiх можливих випадках залишається незмiнним (збитковим). Умовно – позитивна думка аудитора. На думку аудитора, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки», фiнансова звiтнiсть, подає достовiрно у всiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПАТ «Свердловська швейна фабрика» станом на 31.12.2016р., її фiнансовi результати i рух грошових коштiв, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Звiт щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актiв. Iнформацiя, що мiститься у цьому аудиторському висновку (звiтi), складеному в зв’язку з наданням публiчним акцiонерним товариством регулярної звiтної iнформацiї емiтента акцiй до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (далi- НКЦПФР), базується на даних бухгалтерського облiку, звiтностi та первинних документiв ПАТ «Свердловська швейна фабрика», що були наданi аудитору керiвниками та працiвниками товариства, яка вважається надiйною i достовiрною. Застосованi аудитором процедури не мали за мету визначити всi недолiки або iншi порушення, i таким чином, вони не мають розглядатись як свiдчення про вiдсутнiсть будь - яких недолiкiв та/або порушень товариством. Звiт про розгляд додаткової iнформацiї розкривається згiдно вимог державного регулятора – НКЦПФР: Основнi вiдомостi про емiтента: Повне найменування: публiчне акцiонерне «Свердловська швейна фабрика». скорочене найменування – ПАТ «Свердловська швейна фабрика» - код за ЄДРПОУ: 00308778 - мiсцезнаходження: Україна, м. Сєверодонецьк, вул.Енергетикiв, 54; види дiяльностi – 14.13- Виробництво iншого верхнього одягу; дата проведення державної реєстрацiї: 24.02.1997 року. Вiдкрите акцiонерне товариство “Свердловська швейна фабрика” засновано за рiшенням Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Луганськiй областi (наказ вiд 31 грудня 1996 року №2175), згiдно з Указом Президента України вiд 20 червня 1996 року №451 “про заходи щодо розвитку легкої промисловостi у Луганськiй областi та створення державної компанiї “Луганськлегiнвест”, у вiдповiдностi до “Порядку перетворення у процесi приватизацiї державних орендних пiдприємств та пiдприємств зi змiшаною формою власностi у вiдкритi акцiонернi товариства”, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 вересня 1996 року №1099. Засновниками товариства є Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Луганськiй областi та органiзацiя орендарiв орендного пiдприємства “Свердловська швейна фабрика”. Частка держави у статутному капiталi товариства вiдсутня. Висновок щодо пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi станом на 31.12.2016р., вiдповiдно до Статтi 74, 75 ЗУ «Про акцiонернi товариства». За результатами перевiрки, на думку аудитора, рiчна фiнансова звiтнiсть ПАТ «Свердловська швейна фабрика» станом на 31.12.2016р., складена своєчасно на пiдставi дiйсних облiкових даних бухгалтерського облiку станом на кiнець останнього дня звiтного року. В 2016 роцi товариство не здiйснювало фiнансово – господарської дiяльностi за основним видом дiяльностi на окупованiй територiї, тобто не отримало дохiд вiд реалiзацiї, проте, здiйснювало дiяльнiсть на пiдконтрольнiй територiї. Згiдно контракту вiд 14.12.2015р. було укладено угоду строком дiї до 31.12.2016р. на поставку товару вiртiстю 3956тис.грн., для виконання якої товариство використало орендованi основнi засоби. ПАТ «Свердловська швейна фабрика» у своїй дiяльностi користуються П(С)БО, трансформацiю виконують одноразово для виконання вимог законодавства України, шляхом виконання процедур перетворення фiнансової iнформацiї, складеної за одними правилами (П(С)БО), у звiтнi данi, складенi за iншими правилами (МСФЗ). Фiнансова iнформацiя про активи, зобов'язання, власний капiтал, у фiнансовiй звiтностi розкрита у Балансi (Звiтi про фiнансовий стан) на 31.12.2016р., вiдповiдно до концептуальної основи фiнансової звiтностi iз застосуванням МСФЗ, включаючи Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку i з урахуванням законодавчих актiв України. Методи, принципи та результати трансформацiї наведенi у примiтках до рiчної фiнансової звiтностi, складеної за МСФЗ та МСБО станом на 31.12.2016р. Облiкова полiтика ПАТ «Свердловська швейна фабрика» розроблена та прийнята у вiдповiдностi з вимогами МСФЗ. Аудитор не отримав свiдчень про те, що фiнансова звiтнiсть ПАТ «Свердловська швейна фабрика» станом на 31.12.2016р., не повно вiдображає фiнансово-майновий стан товариства, мiстить не достовiрну iнформацiю або порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Значення показникiв лiквiдностi (платоспроможностi) нижче нормативних, що свiдчить про незадовiльний фiнансовий стан товариства протягом 2016 року. Таке становище обумовлено обставинами непереборної сили, що настали в наслiдок проведення АТО та вплинули на здiйснення фiнансово – господарської дiяльностi ПАТ «Свердловська швейна фабрика» у 2016 роцi, основнi засоби якого залишились на непiдконтрольнiй територiї Луганської областi. Не змiнюючи своєї думки, у зв’язку з тим, що на даний час в країнi iснує полiтична та економiчна нестабiльнiсть, аудитор не може впевнено виключити можливi зовнiшнi негативнi фактори i спрогнозувати їх вплив на безперервнiсть дiяльностi товариства в найближчому майбутньому. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства. Розрахунок вартостi чистих активiв Емiтента здiйснювався згiдно Методичних рекомендацiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004р. № 485. Статутний капiтал ПАТ «Свердловська швейна фабрика» 9 191тис.грн. Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31.12.2016 року 8475 тис.грн., тобто менша розмiру статутного капiталу, встановленого законодавством України для акцiонерних товариств, що не вiдповiдає п.3 статтi 155 «Статутний капiтал акцiонерного товариства» Цивiльного Кодексу України. Виконання значних правочинiв протягом 2016 року (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтнiстю, що за розрахунками складають 899 900 грн.). Протягом 2016 року товариство здiйснювало значнi правочини (контракт на постачання товару у сумi 3956 тис.грн.) за узгодженням наглядової ради. Операцiї з пов'язаними сторонами, що можуть впливати на прибуток та на фiнансовий стан товариства протягом 2016 року, склали 730 тис.грн. (iз них – 265 тис.грн. – отримання поточної фiнансової допомоги, 465 тис.грн.– видача поворотньої фiнансової допомоги). Поставки сировини вiд пов`язаної сторони ПАТ «Сталь», протягом 2016 року здiйснювались на тих же умовах що й з непов`язаними сторонами. Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок». Вiдомостi про наявнiсть подiй у 2016 роцi: 1. Прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25% статутного капiталу не було 2. Прийняття рiшення про викуп власний акцiй не було 3. Факти лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондовiй бiржi не було 4. Отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25% статутного капiталу не було 5. Змiна власникiв часток, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв статутного капiталу не було 6. Рiшення емiтента про утворення, припинення його фiлiй, представництв не було 7. Рiшення вищого органу емiтента про змiни розмiру статутного капiталу не було 8. Порушення справи про банкрутство емiтента, винесення ухвали про його санацiю не було. 9. Рiшення вищого органу емiтента або суду про припинення або банкрутство емiтента не було Особлива iнформацiя: 28.04.2016р. вiдбувалась змiна посадових осiб голови i членiв ревiзiйної комiсiї, голови i членiв наглядової ради, директора, про що своєчасно надана вiдповiдна особлива iнформацiя до НКЦПФР. Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента розмiщеннi своєчасно. Подiї пiсля дати балансу. Нiщо не привернуло уваги аудитора того, що iснують подiї, якi можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий стан товариства, що пiдлягають коригуванню i вiдображенню у фiнансовiй звiтностi ПАТ «Свердловська швейна фабрика» станом на 31.12.2016р. Iнформацiя про подiї, що не пiдлягають коригуванню у фiнансовiй звiтностi : На загальних зборах учасникiв Товариства, якi вiдбудуться 28 квiтня 2017 року, будуть розглянутi питання про змiну типу, найменування, статуту ПАТ «Свердловська швейна фабрика». Iдентифiкацiя та оцiнка аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства. У вiдповiдностi до МСА 315 «Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб’єкта господарювання i його середовища», аудитор виконав процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовувалася пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi». Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв товариства, якi на думку аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки. Аудитором виконанi аналiтичнi процедури, в тому числi по сутi, з використанням деталiзованих даних, спостереження та iншi. Аудитор отримав розумiння зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб’єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов’язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв. Вiдповiдно до МСА 450 «Оцiнка викривлень, iдентифiкованих пiд час аудиту» аудитором було розглянуто питання щодо вибору та застосування облiкової полiтики та облiкових оцiнок щодо визначення їх впливу на звiтнiсть в цiлому. Аудитором оцiнено їх вплив на звiтнiсть, що перевiрялася. Також були проведенi аналiтичнi процедури щодо аналiзу показникiв лiквiдностi та платоспроможностi. Аудитором проведено тестування системи внутрiшнього контролю з метою отримання висновкiв щодо її надiйностi та дiєвостi. Аудитор не отримав доказiв обставин, якi можуть свiдчити про можливiсть того, що фiнансова звiтнiсть мiстить суттєве викривлення внаслiдок шахрайства або помилок. Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю та iншою iнформацiєю. При проведенi аудиторської перевiрки, на пiдставi проведених аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв i тестiв стосовно сум та розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi та порiвняння фiнансової звiтностi з iншою, аудитор ознайомився з вiдомостями, що лягли в основу складання iншої звiтної iнформацiї, що подається та/або розкривається разом з рiчними фiнансовими звiтами. Аудитор не отримав свiдчень про пропуски, перекручення та суттєвi суперечностi з iнформацiєю наведеною у фiнансової звiтностi ПАТ «Свердловська швейна фабрика» станом на 31.12.2016 року включно. Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» та Принципам корпоративного управлiння, затверджених рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 22 липня 2014р. №955. Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України “Про акцiонернi товариства” було отримання доказiв, якi дозволяють сформувати судження щодо: вiдповiдностi системи корпоративного управлiння товариства вимогам Закону України “Про акцiонернi товариства” та вимогам Статуту; вiдповiдного подання iнформацiї про стан корпоративного управлiння у роздiлi “Iнформацiя про стан корпоративного управлiння” рiчного звiту акцiонерного товариства, яка складається вiдповiдно до вимог “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 року №2826. Органами управлiння товариства визнанi загальнi збори, наглядова рада, ревiзiйна комiсiя, директор, якi дiють у вiдповiдностi до Статуту та Положень про них. Порушень або перевищення повноважень органами управлiння нами не встановлено. Посада внутрiшнього аудитора штатним розкладом не передбачена, що не суперечить вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства». За необхiдностi перевiрки щодо дiяльностi товариства проводить ревiзiйна комiсiя та залучається зовнiшнiй аудитор. Iнформацiя про стан корпоративного управлiння подана у роздiлi “Iнформацiя про стан корпоративного управлiння” рiчного звiту акцiонерного товариства вiдповiдно до вимог “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 року №2826 iз змiнами та доповненнями. Аудитор вважає, що систему внутрiшнього контролю можна вважати достатньою, а систему корпоративного управлiння товариства такою, що вiдповiдає вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства». Аудитор ___________________ Л.М.Коцюбинська (сертифiкат аудитора серiї А № 005329, виданий АПУ вiд 27.06.2002 р., дiє до 27.06.2017р.) Директор ТОВ Аудиторська фiрма «Донбас-Лугаудит» ____________________ Т.В. Пятiрикiна (Свiдоцтво про включення до Реєстру №0697 вiд 26.01.2001р. дiйсне до 29.10.20р. Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi №0228, рiшення АПУ №246/5 вiд 23.02.12р.) (сертифiкат аудитора серiї А №003840, виданий АПУ вiд 02.06.1999р., дiє до 02.06.2018р.) Дата висновку (звiту) – 21.04.2017р. Адреса аудитора: 93400, Україна, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, проспект Хiмiкiв, 16/58.
д/н
д/н
д/н