ПрАТ "Свердловська швейна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00308778
Телефон: 0643423004
e-mail: sverdlovskinfo@shveinfab.pat.ua
Юридична адреса: Україна, 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 54
 
Дата розміщення: 25.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 16704 16743 0 0 16704 16743
будівлі та споруди 9101 9065 0 0 9101 9065
машини та обладнання 7283 7358 0 0 7283 7358
транспортні засоби 158 158 0 0 158 158
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 162 162 0 0 162 162
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 16704 16743 0 0 16704 16743
Опис Всi основнi засоби, що знаходяться на балансi товариства, є його власнiстю. Орендованих основних засобiв товариство не має. Об’єктiв соцiальної сфери товариство не має. Первiсна вартiсть виробничiх основних засобiв станом на 01.12.2016р. - 16704 тис.грн., основнi засоби невиробничого призначення вiдсутнi. На кiнець звiтного перiоду первiсна вартiсть основних засобiв складає 16 743 тис. грн. Основнi засоби ПАТ «СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА» нє є предметом обтяження.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 8465 9148
Статутний капітал (тис.грн.) 9191 9191
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 9191 9191
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(8465 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капiталу(9191 тис.грн.).Згiдно статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу до вартостi чистих активiв та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку.