ПрАТ "Свердловська швейна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00308778
Телефон: 0643423004
e-mail: sverdlovskinfo@shveinfab.pat.ua
Юридична адреса: Україна, 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 54
 
Дата розміщення: 25.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ); Свердловська швейна фабрика створена 7 сiчня 1970 року як державне пiдприємство. У лютому 1992 року державне пiдприємство було перетворено у орендне пiдприємство, а в лютому 1997 року в процесi приватизацiї перетворено у вiдкрите акцiонерне товариство "Свердловська швейна фабрика". До 1994 року товариство спецiалiзовалось по пошиву спецодягу для вiйскових та пiдприємств рiзних галузей виробництва i постачало продукцiю як на Україну, так i до рiзних регiонов колишного СРСР. З 1997 року товариство почало виготовляти верхнiй одяг по контрактах з закордонними фiрмами на умовах давальницької сировини. 08 грудня 2015 року Товариство прийняло рiшення про змiну мiсцезнаходження з територiї проведення антитерористичної операцiї.
організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів; Основна частина активiв залишилась на територiї проведення антитерористичної операцiї. До складу публiчного акцiонерного товариства входять: 1. Адмiнiстративний аппарат; 2. Експериментальний цех, який займається розробкою та освоєнням нових виробiв; 3. Розкрiйний цех; 4. Пiдготовчий цех; 5. Пошивочний цех. Протягом звiтного перiоду змiн у органiзацiйнiй структурi Товариства не було. Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представниц та iнших структурних пiдроздiлiв Товариство не має.
середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента; Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 116 осiб. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 0 осiб. Чисельнiсть працiвникiв, якi тимчасово працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - немає. Фонд оплати працi за 2016 рiк складає 191, 7 тис. грн., що бiльше нiж у попоредньому роцi на 191,7 тис. грн. Кадрова програма щодо забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам товариства спрямована насамперед на залучення працiвникiв вiдповiдного рiвня квалiфiкацiї.
належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання; До будь-яких об
спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності; Спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами товариство не проводить.
будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій; Протягом звiтного року пропозiцiй з боку третiх осiб щодо реорганiзацiї товариства не надходило
опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо); "Положення про облiкову полiтику ПАТ "СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА" для формування фiнансової звiтностi за МВБО/МСФЗ" вводено з першого застосування МСФЗ – фiнансової звiтностi за 2012 рiк. Основоположними принципами складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до Принципiв пiдготовки фiнансової звiтностi та МСФЗ 1 є принцип нарахування та безперервнiсть i сформована звiтнiсть у вiдповiдностi з основними якiсними характеристиками: зрозумiлiсть, доречнiсть (суттєвiсть), достовiрнiсть (правдиве уявлення, переважання сутностi над формою, нейтральнiсть, обачнiсть, повнота), порiвняннiсть. Подання та розкриття iнформацiї вiдповiдає вимогам МСБО. Порiвняльна iнформацiя представлена у вiдношеннi одного попереднього перiоду за 2012 рiк. Всi визнанi активи i зобов
основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; Основним видом дiяльностi товариства є пошив верхнього одягу. Особливiстю дiяльностi фабрики є те, що верхнiй одяг виготовляється за контрактами з iноземними фiрмами та фiрмами посередникiв в Українi на умовах давальницької сировини.У звiтному роцi господарська дiяльнiсть товариства була зведена до мiнiмального рiвня, зважаючи на економiчну ситуацiю в країнi та факт знаходження Товариства на територiї проведення антитерористичної операцiї.
основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування; Протягом останнiх п'яти рокiв ПАТ "Свердловська швейна фабрика" придбала основних засобiв на суму 1905,4 тис.грн., в тому числi: - у 2011 роцi на суму 1205,9 тис.грн.; - у 2012 роцi на суму 32,8 тис. грн.; - у 2013 роцi на суму 12 тис.грн.У звiтному роцi активи не придбавались. Значнi iнвестицiї у близькому майбутньому товариство не планує. Значних вiдчужень активiв за останнi п'ять рокiв не було.
правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація; Операцiї з власниками iстотної участi у звiтному роцi не проводились. Товариство не має у своєму складi iнших юридичних осiб, в т.ч. дочiрнiх/залежних пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв. Iнших правочинiв, укладених мiж товариством, з одного боку, i членами наглядової ради або членами виконавчого органу та афiлiйованими особами з iншого боку, протягом звiтного року не було.
основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення; Всi основнi засоби Товариства знаходяться на непiдконтрольнiй територiї України. Орендованих основних засобiв немає.Будь - якi значнi правочини емiтента щодо основних засобiв не проводились. Ступiно використання основних засобiв на кiнець звiтного перiоду складає 49,4236 %. Планiв капiтального будiвництва, розширення, удосконалення основних засобiв немає. Прогнози вiд використання основних засобiв можна буде робити пiсля закiнчення АТО.
проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень; Основними факторами, що впливають на дiяльнiсть ПАТ "Свердловська швейна фабрика" є постiйнi змiни в законодавчiй полiтицi Держави та змiни податкового законодавства України, недостатнiсть грошових коштiв для придбання власної сировини щодо виробництва верхнього одягу, а також вiдсутнiсть внутрiшнього ринку збиту продукцiї.
факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства; Товариство здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до чинного законодавства України. Протягом звiтного перiоду Товариству не було нараховано штрафних санкцiй.
опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента; На тепершнiй час питання щодо фiнансування дiяльностi Товариства не вирiшене. Товариство змiнило мiсцезнаходження з територiї проведення антитериристичної операцiї, однак активи все ще знаходиться на територiї непiдконтрольнiй Українi.
вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів; Укладених, але невиконаних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтного перiоду немає.
стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому); Товариство планує продовжувати виконання своїх планiв, покращити фiнансовi показники шляхом збiльшення обсягiв виробництва, економiї енергоносiїв, залученню кадрових робiтникiв, удосконалення структури виробництва. Планується надавати послуги по пошиву одягу в Францiю, Угорщину, Нiдерланди. Керiвництво планує знаходити вiдчизнянних замовникiв, що позитивно вiдбудеться на фiнансовому стану пiдприємства. Щодо залучення квалiфiкованих кадрiв (швачек) пiдприємство планує працювати з центром зайнятостi. На пiдприємствi розробленi заходи по зменшенню збиткiв господарської дiяльностi.
опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік; Пiдприємством не визначається полiтика щодо дослiдження та розробки його дiяльностi.
судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається; У звiтному перiодi iнформацiя щодо судових справ вiдсутня.
інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі. Товариство змiнило мiсцезнаходження з територiї проведення антитерористичної операцiї.