ПрАТ "Свердловська швейна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00308778
Телефон: 0643423004
e-mail: sverdlovskinfo@shveinfab.pat.ua
Юридична адреса: Україна, 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 54
 
Дата розміщення: 27.04.2016

Річний звіт за 2015 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2016
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА" за ЄДРПОУ 00308778

Звіт про власний капітал
за 2015 рік

Форма N 4 Код за ДКУД 1801005
Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 9191 0 0 0 -588 0 0 8603
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 9191 0 0 0 -588 0 0 8603
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 0 0 0 0
Залишок на кінець року 4300 9191 0 0 0 -588 0 0 8603

Примітки: Власний капiтал станом на 31.12.2015 року становить 8603 тис.грн., в т.ч. статутний капiтал 9191 тис.грн., непокритий збиток 588 тис.грн. Статутний капiтал товариства визначено в процесi приватизацiї станом на 01.03.1997 року згiдно з Методикою оцiнки вартостi об,єктiв приватизацiї, затвердженою Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 серпня 1996 року №961. Первiсний розмiр статутного фонду складав 917631 гривню. В ходi реєстрацiї випуску акцiй були пiдготовленi i внесенi змiни до акту оцiнки, якi затвердженi наказом регiонального вiддiлення ФДМ України по Луганськiй областi. Пiсля внесених змiн розмiр статутного фонду склав 951410 гривень, який подiлено на 3805640 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Випуск акцiй зареєстровано Луганським територiальним управлiнням Державної Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 16 березня 1998 року, реєстрацiйний № 25/12/1/98. У 2003 роцi товариство здiйснило додатковий випуск акцiй з дiючою номiнальною вартiстю в кiлькостi 32960000 штук акцiй. Додатковий випуск акцiй у розмiрi 8240 тис.грн. був проведений на суму реалiзованого iнвестицiйного проекту за рахунок державних коштiв. Новий розмiр статутного капiталу склав в сумi 9191410,0 грн. Статутний капiтал подiлений на 36765640 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. Випуск акцiй зареєстрований Луганським територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 16.07.2003 року, реєстрацiйний №27/12/1/03. В 2010 роцi випуск акцiй був переведений у бездокументарну форму iснування та зареєстрований Луганським територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 21.05.2010 року, реєстрацiйний №19/12/1/10. В звiтному перiодi додаткових емiсiй акцiй не було, викупу та повторного продажу акцiй власної емiсiї не було.


Керівник

 

(підпис)

Пивовар Катерина Федорiвна

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Халимендик Оксана Юрiївна