ПрАТ "Свердловська швейна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00308778
Телефон: 0643423004
e-mail: sverdlovskinfo@shveinfab.pat.ua
Юридична адреса: Україна, 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 54
 
Дата розміщення: 27.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПАТ "СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА" Примiтка до фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року. Примiтка 1.Основнi вiдромостi про Товариство повне найменування емiтента - ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА" скорочене найменування - ПАТ "СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА" код за ЄДРПОУ: 00308778 юридична адреса: Україна, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, вул.Енергетикiв, 54; фактична адреса: Україна, 94801, Луганська обл., м.Свердловськ, площа Дружби, 1-А дата проведення державної реєстрацiї: 24.02.1997 року е-mail: pivovar-svk@mail.ru Вiдкрите акцiонерне товариство "Свердловська швейна фабрика" засновано за рiшенням Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Луганськiй областi (наказ вiд 31 грудня 1996 року №2175), згiдно з Указом Президента України вiд 20 червня 1996 року №451 "про заходи щодо розвитку легкої промисловостi у Луганськiй областi та створення державної компанiї "Луганськлегiнвест", у вiдповiдностi до "Порядку перетворення у процесi приватизацiї державних орендних пiдприємств та пiдприємств зi змiшаною формою власностi у вiдкритi акцiонернi товариства", затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 вересня 1996 року №1099. Засновниками товариства є Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Луганськiй областi та органiзацiя орендарiв орендного пiдприємства "Свердловська швейна фабрика". Частка держави у статутному капiталi товариства вiдсутня. На виконання вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" та на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 31 березня 2011 року товариство змiнило найменування ВАТ "Свердловська швейна фабрика" на ПАТ "СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА". Основними видами дiяльностi за КВЕД є: 14.13 Виробництво iншого верхнього одягу 14.12 Виробництво робочого одягу 13.92 Виробництво готових текстильних виробiв крiм одягу 46.42 Оптова торгiвля одягом i взуттям 47.19 Iншi види роздрiбної торгiвлi в неспецiалiзованих магазинах 47.71 Роздрiбна торгiвля одягом у неспецiалiзованих магазинах 68.20 Надання в аренду й експлуатацiю власного чи арендованого нерухомого майна та iншi. У своєму складi iнших юридичних осiб, в т.ч. дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремленних структурних пiдроздiлiв товариство не має. Товариство не є засновником або учасником внших товариств або об`єднань. Змiн в органiзацiйнiй структурi товариства у звiтному роцi не було та не передбачається. Примiтка 2. Основа пiдготовки фiнансової звiтностi Основою надання фiнансової звiтностi є чиннi мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та тлумачення, розробленi Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. Звiтний перiод Товаричтвiа з календарним 2015 роком. Фiнансова звiтнiсть надана у тисячах українських гривень, якщо не вказано iнше. Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi iсторичної собiвартостi за винятком оцiнки за справедливою вартiстю окремих фiнансових iнструментiв у вiдповiдностi до МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти:? Визнання та оцiнка". Фiнансова звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi складається на основi бухгалтерських записiв згiдно українського законодавства шляхом трансформацiї з внесенням горигувань та проведенням пере класифiкацiї статей з метою достовiрного представлення iнформацiї згiдно вимог МСФЗ. Бухгалтерський облiк ведеться частково з використанням комп`ютерної програми 1С - Бухгалтерiя, частково з використанням прикладних комп`ютерної програм. При цьому забезпечена незмiннiсть методологiї i принципiв вiдображення господарських операцiй. Господарськi операцiї в облiку вiдображалися своєчасно та в повному обсязi. У приведенiй фiнансовiї звiтностi Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку застосовувалися з певними обмеженнями. Товариство вперше прийняло МСФЗ у 2012 роцi, датою переходу на МСФЗ було 01 сiчня 2011 року. Данi фiнансової звiтностi за 2012 рiк, яка складалась за МСФЗ, використанi в якостi порiвняльних даних при складаннi фiнансових звiтiв за МСФЗ за 2013 рiк. Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена вiдповiдно до МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" за перiод з 01 сiчня 2015року по 31 грудня 2015 року, i складається з таких компонентiв: Звiт про фiнансовий стан на 31 грудня 2015 року; Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2015 рiк; Звiт про змiни у власному капiталi за 2015 рiк; Звiт про рух грошових коштiв (прямим методом) за 2015 рiк; Пояснювальнi примiтки. Примiтка 3. Валюта подання та оцiнка Функцiональною валютою для Товариства є українська грiвна. Фiнансова звiтнiсть складена в тисячах українських гривень, всi значення округлени до одиницi. Примiтка 4. Методологiя перерахунку Операцiї в iноземнiй валютi первiсно вiдображаються за валютним курсом, що дiє на дату операцiї. Монетарнi активи та забов`язання, визначенi у такiй валютi, перераховуються за курсом на дату балансу. Прибутки та збитки вiд курсових рiзниць включаються до складу чистих прибуткiв звiтного перiоду. Примiтка 5. Змiни в облiковiй полiтицi та виправлення помилок З моменту використання МСФЗ, Товариством застосовується обликова полiтика, що базується на стандартах МСФЗ (IAS и IFRS) в повному обсязi. Пояснення до статей фiнансової звiтностi станом на 31.12.2015 року: Примiтка 6. Основнi засоби. Протягом 2015 року надходження, полiпшення, вибуття, нарахування амортизацiї, операцiї з оренди основних засобiв не вiдбувались, у зв'язку з вiдсутнiстю дiяльностi в наслiдок обставин непереобраної сили. Основнi засоби знаходяться на консервацiї з забезпеченням їх повного зберiгання. За таких умов, в балансi станом на 31.12.2015р., наведенi результати подiй, якi вiдбувались у попереднiх перiодах, зокрема: Товариство визнає матерiальнi об`єкти основними засобами, якщо вони утримуються з метою їх використання у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстартивних функцiй, очикуваний строк корисного використання яких бiльше одного року та вартiсть яких бiльше 2500грн. Товариство здiйснила оцiнку основних засобiв за справедливою вартiстю на дату перехлду на МСФЗ (01.01.2011 року) та використовує цю справедливу вартiсть як доцiльну собiвартiсть основних засобiв на цю дату. У подальшому основнi засоби оцiнюються за їх собiвартiстю мiнус будь яка накопичена амортизацiя та будь якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Товариство не визнає в балансовiй вартостi об`єкта. Цi витрати визначаються в прибутку чи збитку, коли вони понесенi. Амортизацiя основних засобiв нараховується прямолiнейним методом. Залишковий термiн експлуатацiї починаючи з 01.01.2011 року: Будiвлi та споруди вiд 4 до 59 рокiв Машини та обладнання вiд 3 до 10 рокiв Транспортнi засоби вiд 5 до 7 рокiв Амортизацiя активу починається з моменту вводу в експлуатацiю та припиняється на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив класифiкується як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняється визнання активу. На кожну звiтну дату Товариство оцiнює, чи є якась ознака того, що кориснiсть активу може зменшитися. За групами основнi засоби класифiкуються наступним чином: на 01.01.2013 року на 31.12.2013 року Первiсна вартiсть Знос Первiсна вартiсть Знос - Будинки та споруди 9101 2837 9101 2837 - Машини та обладнання 7283 4827 7283 4827 - Не введенi в експлуатацiю ОЗ - - - - - Транспортнi засоби 158 109 158 109 - Iнструменти, прилади, iнв 162 65 162 65 Всього 16704 7838 16704 7838 Змiни вартостi основних засобiв за 2013 рiк: Група основних засобiв Надходження за 2013 рiк Вибуло за 2013 рiк Нараховано амортизацiї Первiсна Знос Будинки та споруди - - Машини та обладнання - - - - Не введенi в експлуатацiю - - Транспортнi засоби - Iнструменти, прилади, iнвентар - Всього - - - - Об`єктiв соцiальної сфери товариство не має. Iнших змiн основних засобiв за перiод з 31.12.2013р по 31.12.2015р. не вiдбувалось. Примiтка 7. Вiдсроченi податковi активи (увiйшли до складу фiнансової звiтностi за попереднiй перiод, у зв'язку з вiдсутнiстю господарської дiяльностi). Вiдсроченi податковi активи визначаються з урахуванням iмовiрностi наявностi у майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використанi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають врахуванню. Балансова вартiсть вiдстрочених податкових актiв переглядається на кожну дату i зменшується в тiй мiрi, у який бiльше не iснує ймовiрнiсть того, що буде отриманий оподатковуваний прибуток, достатнiй, щоб використати вигоду вiд вiдстроченого податкового активу повнiстю або частково. Тимчасовi рiзницi мiж балансовою вiртiстю активу чи забов`язання в балансi та їх податковою базою, якi пiдлягають вирахуванню: Залишкова вартiсть не визнаних активами основних засобiв, що не приносять економiчну вигоду 49 тис.грн.; Забезпечення виплат персоналу 43 тис.грн.; Загальна сума тимчасових рiзниць, що пiдлягають вирахуванню 91 тис.грн. Вiдстрочений податковий актив -17 тис.грн. Поточнi активи. Примiтка 8. Запаси станом на 31.12.2015р. визнаються на рiвнi попереднього перiоду дiяльностi товариства, у зв'язку з вiдсутнiстю господарської дiяльностi у 2015 роцi (операцiї з запасами в 2015 роцi вiдсутнi), зокрема: складовою запасiв : Сировина та матерiали - 22тис.грн. Запчастини - 83 тис.грн. Будiвельнi матерiали - 83 тис.грн. Готова продукцiя - 18 тис.грн. Iншi - 14 тис.грн Облiковою полiтикою товариства встановлено: одиницею облiку запасiв є найменування, транспортно-загоiвельнi витрати вiдносяться до собiвартостi запасiв прямим методом, при вiдпуску у виробництво, iз виробництва, продажу та iншому вибуттi запасiв їх оцiнка здiйснюється по iдентифiкованiй собiвартостi вiдповiдної одиницi. Товариство визнало запаси за собiвартiстю виготовлення чи придбання. Знецiненимим запаси не визнаються. Примiтка 9. дебiторська заборгованiсть. В 2015 роцi господарська дiяльнiсть не вiдбувалась, послуги пов'язаним сторонам не надавались, готова продукцiя не вироблялась i не вiдвантажувалась, дебiторська заборгованiсть не накопичувалась, не погашалась, не перераховувалась, списання не вiдбувалось. Торгiвельна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи i послуги (за попереднiй аналогiчний перiод) - 91 тис.грн., за реалiзовану готову продукцiю вiтчизняним покупцям. Аналiз простроченої але не знецiненої дебiторської заборгованостi: до 30 днiв - 410 тис.грн. вiд 30 до 60 днiв - 34 тис.грн. вiд 60 до 90 днiв - 25 тис.грн. 300 днiв - 6 тис.грн. бiльше 1 року немає. Дебiторська заборгованiсть визнається як фiнансовий актив за виключенням дебiторської заборгованостi, зя якою не очикується отримання грошових коштiв. Визначення суми резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi вiдбувається на основi iндивiдуальної оцiнки окремих дебiторiв. Керiвництво дiйшло висновку торгiвельну дебiторську заборгованiсть сумнiвною не визновати. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом - 298 тис.грн., в т.ч.ПДВ - 274 тис.грн., податок на прибуток 24 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами. Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами за енергоносiї за даними облiку - 234 тис.грн. Зi складу статтi виключено залишок субрахунку 644 "Податковий кредит" в сумi 39 тис.грн. (з одночасним виключеннiм цiєї суми зi складу статтi "Iншi поточнi забов`язання),який пов`язаний з виданими авансами. Активом визнана дебiторська заборгованiсть за виданими авансами в сумi 195 тис.грн. Простроченої заборгованостi бiльше 30 днiв немає. Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами пов`язаним особам немає. Заборгованiстi за виданими авансами iноземним постачальникам немає. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 3 тис.грн., в т.ч.заборгованiсть фонду соцiального страхування на виплату лiкарняних 1 тис.грн. Облiковою полiтикою встановлено величину резерву сумнiвних боргiв визначати методом застосування обсолютної суми сумнiвної заборгованостi, тобто на основi аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв. Дебiторської заборгованостi, яка не визнана активом на звiтну дату немає. В звiтному перiодi резерв сумнiвних боргiв не створювався, дебiторська заборгованiсть не списувалась. Примiтка 10. Грошовi кошти. Залишки грошових коштiв на рахунках в банку у нацiональнiй валютi 685 тис.грн. Обмежень на використання грошових коштiв немає. Примiтка 11. Власний капiтал. Власний капiтал станом на 31.12.2015 року - 18603 тис.грн., в т.ч.статутний капiтал 8561 тис.грн., непокритий збиток 588 тис.грн. Загальний розмiр власного капiталу (чистих активiв) як на початок, так i на кiнець звiтного року менший вiд статутного капiталу, але бiльший нiж мiнiмальний розмiр статутного капiталу, встановлений законодавством для акцiонерних товариств. Чистi активи на початок звiтного року меншi статутного капiлталу на 630 тис.грн., на кiнець звiтного року на 588 тис.грн. Примiтка 12. Статутний капiтал. Статутний капiтал товариства визначено в процесi приватизацiї станом на 01.03.1997 року згiдно з Методикою оцiнки вартостi обєктiв приватизацiї, затвердженою Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 серпня 1996 року №961. Первiсний розмiр статутного фонду складав 917631 гривню. В ходi реєстрацiї випуску акцiї були пiдготовленi i внесенi змiни до акту оцiнки, якi затвердженi наказом регiонального вiддiлення ФДМ України по Луганськiй областi. Пiсля внесення змiн розмiр статутного фонду склав 951410 гривень, який подiлено на 3805640 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25грн кожна. Випуск акцiй зареєстровано Луганським терiторiальним управлiнням Державної Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 16 березня 1998 року, реєстрацiйний № 25/12/1/98. У 2003 роцi товариство здiйснило додатковий випуск акцiй з дiючою номiнальною вартiстю в кiлькостi 32960000штук акцiй. Додатковий випуск акцiй у розмiрi 8240 тис.грн.був проведений на суму реалiзованого iнвестицiйного проекту за рахунок державних коштiв. Новий розмiр статутного капiталу склав в сумi 9191410,0 грн. Статутний капiтал подiлений на 36765640 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25грн кожна. Випуск акцiй зареєстровано Луганським терiторiальним управлiнням Державної Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 16.07.2003 року, реєстрацiйний № 27/12/1/03. В 2010 роцi випуск акцiй був переведений у бездокументарну форму iснування та зареєстрований Луганським терiторiальним управлiнням Державної Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку21.05.2010 року, реєстрацiйний №19/12/1/10. В звiтному периодi додаткових емiсiй акцiй не було, викупу та повторного продажу акцiй власної емiсiї не було. У 2011 роцi черговими загальними зборами акцiонерiв ВАТ "Свердловська швейна фабрика" прийнято рiшення про змiну найменування Вiдкритого акцiонерного товариства "Свердловська швейна фабрика" (скорочено ВАТ "Свердловська швейна фабрика") на Публiчне акцiонерне товариство "Свердловська швейна фабрика" (скорочено ПАТ "Свердловська швейна фабрика"). За даними зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв станом на 31.12.2013 року акцiями товариства володiють 591 акцiонер, в т.ч.: 582 фiзичних осiб, яким належить 2067348 шт. Акцiй(5,623% статутного капiталу) та 9 юридичних осiб, яким належить 346,98292 шт.акцiй (94,377%). Виконавчим органом товариства, який здiйснює керивництво його поточною дiяльнiстю є Директор. У власностi директора перебуває 115256 шт.акцiй, що становить 0.31349% загального розмiру статутного капiталу. Власниками, що володiють 5 та бiльше вiдсотками статутного капiталу товариства є ТОВ "Сталь-Iнвест", яке володiє 93,2718% акцiй товариства. Примiтка 13. Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) Непокритий збиток - 588 тис.грн. За звiтний перiод товариство не отримало прибутку або збитку у зв'язку з вiдсутнiстю господарської дiяльностi. Поточнi забовязання товариства станом на 31.12.2015 року перевищує оборотнi активи на 280 тис.грн. Товариство планує продовжувати роботу на безперервнiй основi у майбутньому. Керiвництвом розробляються заходи по виходу з кризивою ситуацiї. Примiтка 14. Поточнi забов`язання та забезпечення. Загальна сума поточних забов`язань та забезпечень станом на 31.12.2015 року - 2128 тис.грн. Примiтка 15. Забезпечення. Забезпечення визнаються коли товариство має теперiшню заборгованiсть внаслiдок минулої подiї, iснує ймовiрнiсть, що погашення забов`язання вимагатиме вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди i можна достовiрно оцiнити суму забов`язання. Товариство визначає очикувану вартiсть короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток при наявностi права працiвникiв на майбутнi виплати вiдпусток в сумi 42 тис.грн. Примiтка 16. Забов`язання. У зв'язку з вiдсутнiстю дiяльностi у 2015 роцi, господарськi операцiї не здiйснювались, зобов'язання не накопичувались. В балансi станом на 31.12.2015р. вiдображений розмiр останнiх попереднiх зафiксованих зобов'язань, зокрема: Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи i послуги на початок року -364 тис.грн. Кредиторська заборгованiсть пов`язаним особам -364 тис.грн. Кредиторська заборгованiсть за разрахунками з бюджетом - 34 тис.грн., в т.ч.ПДФО 34 тис.грн. Непередбачених забов`язань нема, судових позовiв та претензiй не надходило i не очiкується. Забов`язання з розрахунками з одержаних авансiв станом на 31.12.2015 року 0 тис.грн. Зi статтi виключено суми ПДВ, якi пов`язанi з отриманими авансами тп становлять частину сальдо на субрахунку 643 "Податковi забов`язання" всього у розмiрi 6 тис.грн. В балансi визнанi забов`язання за виданими авансами у розмiрi 28 тис.грн. Забов`язання перед пов`язаними особами становлять 34 тис.грн., за вирахуванням ПДВ 28 тис.грн. Протягом 2015 року товариство не отримувало прибуткiв, не сплачувало податкiв i не погашало визнанних зобов'язань. Примiтка 17. Розкриття iнформацiї про пов`язанi сторони: До пов`язаних сторiн та операцiй з пов`язаними сторонами вiдносяться: а) пiдприємства, якi прямо або опосередковано контролюють або перебувають пiд контролем, або ж перебувають пiд спiльним контролем разом з Товариством; б) асоцiйованi компанiї; в) спiльнi пiдприємства, у яких Товариство є контролюючим учасником; г) члени провiдного управлiнського персоналу Товариства; д) близьки родичi особи, зазначеної в пунктi а) або г); є) пiдприємства, що контролюють Товариством, або здiйснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий вiдсоток голосiв у Товариствi; ж) програми виплат пiсля закiнчення трудової дiяльностi для робiтникiв (недержавний ПФ, тощо) Операцiї з пов`язаними сторонами за 2015р Всього, тис.грн. У т.ч.операцiї з пов`язаними сторонами Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - - Придбання сировини та матерiалiв, послуг (обороти по кт 631) - - Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - - Iнша дебiторська заборгованiсть - - Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - - Iншi поточнi забов`язання - - В т.ч.за безвiдсотковою позикою - - Надання та отримання гарантiй та застав - - Компенсацiя провiдному управлiнському персоналу: - короткостроковi виплати працiвникам, всього - - в т.ч.провiдний управлiнський персонал - - iншi виплати працiвникам - - Операцiї з пов`язаними сторонами здiйснюються на тих же умовах що й з непов`язаними сторонами. Операцiї з повязаними сторонами за 2015 рiк не проводились. Примiтки до Звiту про фiнансовi результати Примiтка 18. Доходи. В 2015 роцi товариство не отримувало доходи вiд реалiзацiї, тому в фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2015 року наведенi показники, що характеризують останнi подiї у попереднiх перiодах, зокрема: Основним видом дiяльностi Товариства є пошив та реалiзацiя швейних виробiв для внутрiшнього та зовнiшнього ринкiв з давальницької та власної сировини. Фiнансовий результат визначено по принципу "нарахування", тобто доходи i витрати вiдображенi в звiтностi в момент їх виникнення незалежно вiд дати надходження та сплати коштiв. Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) склав - тис.грн., в т.ч.: експорт послуг - 0 тис.грн.; послуги с пошиву на внутрiшнiй ринок - 0тис.грн; реалiзацiя готової продукцiї вiтчизняним замовникам - 0 тис.грн.; реалiзацiя товарiв - 0 тис.грн. Iншi операцiйнi доходи склали 0 тис.грн., в т.ч.: реалiзацiя товарiв через магазин - 0 тис.грн.; реалiзацiя виробничих запасiв - 0 тис.грн.; дохiд вiд операцiйної оренди активiв - 0 тис.грн.; прибуток вiд реалiзацiї валюти - 0 тис.грн.; дохiд вiд курсових рiзниць - 0 тис.грн.; iншi операцiйнi доходи - 0тис.грн. Фiнансовi доходи 0 тис.грн. % по депозиту Примiтка 19. Витрати. . Витрати в 2015 роцi не здiйснювались, у зв'язку з вiдсутнiстю господарської дiяльностi товариства, тому у фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2015 року наведенi показники, якi мали мiсце у останнiх попереднiх перiодах (2013 рiк), зокрема: Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (робiт, послуг) склала 0тис.грн., в т.ч.: собiвартiсть послуг пошиву з давальницької сировини - 0 тис.грн.; собiвартiсть готової продукцiї - 0 тис.грн.; собiвартiсть реалiзованих товарiв - 0 тис.грн. Адмiнiстративнi витрати склали 1131 тис.грн., в т.ч.: амортизацiя - 0 тис.грн.; оплата працi адмiнперсоналу - 0 тис.грн.; вiдрахування на соцiальнi заходи - 0 тис.грн.; плата за землю - 0тис.грн.; витрати палива i матерiалiв - 0 тис.грн.; утримання будiвель (газ, вода, е/енергiя, iнше) - 0 тис.грн.; послуги стороннiх органiзацiй - 0 тис.грн.; iншi адмiнiстативнi витрати - 0 тис.грн. Витрати на збут склали 0тис.грн., в тому числi: витрати по магазину - 0 тис.грн.; оплата працi - 0 тис.грн.; вiдрахування на соцiальнi заходи - 0 тис.грн.; послуги стороннiх органiзацiй (митний пост, промислова палата) -0 тис.грн.; iншi - 0 тис.грн. Iншi операцiйнi витрати склали 0 тис.грн., в т.ч.: собiвартiсть реалiзованих запасiв i товарiв - 0 тис.грн.; штрафи, пенi - 0 тис.грн.; плата за землю - 0 тис.грн.; виплати по зданим в операцiйну аренду активам - 0 тис.грн. коригування ПДВ - 0 тис.грн.; виплата лiкарняних та медичне обслуговування - 0 тис.грн.; втрати вiд операцiйних курсових рiзниць - 0 тис.грн.; списання активiв - 0 тис.грн.; iншi операцiйнi витрати - 0 тис.грн. Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi - прибуток в сумi 0 тис.грн. Примiтка 20. Рух грошових коштiв у 2015 роцi не вiдбувався у зв'язку з вiдсутнiстю дiяльностi товариства.Звiт про рух грошових коштiв склоадений за прямим методом, згiдно з яким розкривається iнформацiя про основнi класи валових надходжень грошових коштiв чи валових виплат грошових коштiв, що вiдповiдає вимогам МСФО. Залишок грошових коштiв на поточних рахунках в банку в нацiональнiй валютi на звiтну дату складає 685 тис.грн. Iншi надходження вiд операцiйної дiяльностi склали 0 тис.грн., в т.ч.: вiд реалiзацiї iноземної валюти 0 тис.грн.; надiйшло на виплату за лiкарняними листами 0 тис.грн.; Iншi витрачання на операцiйну дiяльнiсть склали 0тис.грн., в т.ч.: реалiзована iноземна валюта 0 тис.грн.; митниця, торгово-промислова палата, банк, аудит та iншi 0 тис.грн.; плата за землю 0 тис.грн.; розрахунки з iншими кредиторами (профспiлки та iншi) 0 тис.грн.; розрахунки з пiдзвiтними особами0 тис.грн.; iншi витрати 0 тис.грн. Всього надiйшло коштiв вiд операцiйної дiяльностi в сумi 0 тис.грн. Витрачено грошових коштiв на придбання необоротних активiв в сумi 0 тис.грн. Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi - видаток в сумi 0 тис.грн. Надiйшла фiнансова допомога на зворотнiй основi в сумi 0 тис.грн., повернута фiнансова допомога на зворотнiй основi в сумi 0 тис.грн. Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi склав 0 тис.грн. Негрошових операцiй iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi не здiйснювалось. Чистий рух коштiв за звiтний перiод - надходження в сумi 0 тис.грн. Позитивний вплив змiни валютного курсу на залишок коштiв 0 тис.грн. Майновi комплекси протягом звiтного перiоду не придбались i не продовались. Примiтка 21. Звiтнiсть за сегментами. Товариство в силу своїх технологiчних особливостей i сформованою практикою органiзацiї дiяльностi займається одним видом дiяльностi - виробництвом швейних виробiв. Тому звiтнiсть за сигментами не складається. У разi розширення масштабiв дiяльностi товариства та появи нових видiв дiяльностi або послуг товариство буде подавати фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до МСФЗ 8 "Операцiйнi сегменти". Примiтка 22. ПОЛIТИКА УПРАВЛIННЯ РИЗИКАМИ На даний час основний ризик для проведення операцiйної дiяльностi товариства на безперервнiй основi є ризик вiйськових дiй i цивiльних заворушень, в результатi чого пiдприємництво України може понести суттєвi втрати. Виробничi дiлянки ПАТ "СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА" знаходяться на територiї проведення АТО (Луганська область). За таких умов товариство не в змозi проводити повноцiнну господарську дiяльнiсть. Таким чином, активи та операцiйна дiяльнiсть Товариства можуть опинитися пiд загрозою через несприятливi змiни в полiтичному та економiчному середовищi. Керiвництво вважає, що воно вживає всi необхiднi заходи для забезпечення стiйкостi бiзнесу Товариства в нинiшнiх умовах. Однак, несподiванi погiршення в економiцi можуть негативно впливати на результати дiяльностi Товариства i на його фiнансовий стан. Директор К.Ф. Пивовар Головний бухгалтер О.Ю.Халимендик

д/н

д/н

д/н