ПрАТ "Свердловська швейна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00308778
Телефон: 0643423004
e-mail: sverdlovskinfo@shveinfab.pat.ua
Юридична адреса: Україна, 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 54
 
Дата розміщення: 27.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аналiтiк-Регiстратор"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 24052740
Місцезнаходження д/н, м. Київ, д/н, м. Київ, 01011, вул. Панаса Мирного, 7, офiс 2
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ № 286603
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.10.2013
Міжміський код та телефон 0505635164
Факс д/н
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис Емiтентом ПАТ "Свердловська швейна фабрика" укладено договiр про вiдкриття рахункiв власникiв iменних цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ДОНБАС-ЛУГАУДИТ" У ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ д/н
Місцезнаходження д/н, Луганська область, д/н, м. Сєвєродонецьк, 91055, проспект Хiмiкiв, 16/58
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 0697
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон 0504740901
Факс д/н
Вид діяльності Аудиторськi послуги
Опис Емiтент ПАТ "СГП "Селекцiя - племресурси" користуються послугами Незалежного аудитора з метою пiдтвердження фiнансової звiтностi за 2015 рiк.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження д/н, м. Київ, д/н, м. Київ, 04071, вул. Нижнiй Вал, буд. 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності д/н
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Акцiонерне товариство набуло статусу Центрального депозитарiю на пiдставi рiшення НКЦПФР про реєстрацiю Правил Центрального
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
Міжміський код та телефон 044-591-04-19
Факс 044-482-52-07
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю
Опис Емiтентом укладено договiр з ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" про обслуговування випуску цiнних паперiв