ПрАТ "Свердловська швейна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00308778
Телефон: 0643423004
e-mail: sverdlovskinfo@shveinfab.pat.ua
Юридична адреса: Україна, 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 54
 
Дата розміщення: 27.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 08.12.2015
Кворум зборів** 93.272
Опис У звiтному 2015 роцi черговi загальнi збори не проводилися . Товариство знаходилось на територiї проведення антитериристичної операцiї. Позачерговi збори були проведенi 08 грудня 2015 року. Перелiк питань, що виносились на розгляд позачергових загальних зборiв: 1. Про затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборiв акцiонерiв товариства. 2. Про обрання головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв товариства. 3. Про обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв товариства. 4. Про змiну мiсцезнаходження Товариства та внесення змiн до статуту. 5. Надання повноважень особi (особам) для проведення державної реєстрацiї змiн до статуту Товариство та вiдомостей про Товариство,якi мiстяться в державному реєстрi. Перелiк питань порядку денного було запропоновано та затвердженно Наглядовою радою за погодженням iз директором. Iншi особи пропозицiй до перелiку питань порядку денного не подавали. Позачерговi загальнi збори акцiонерiв скликанi на вимогу акцiонера - ТОВ "СТАЛЬ-IНВЕСТ", яке володiє 93,2718 % акцiй Товариства. Позачерговi загальнi збори вiдбулися у визначений термiн. Результати розгляду питань порядку денного:затвердити регламент проведення зборiв: доповiдь - 10 хвилин, виступи - до 3 хвилин, кiлькiсть запитань не обмежувати, заяви та питання надаються до секретаря зборiв;Враховуючи присутнiсть на загальних зборах тiльки одного акцiонера - ТОВ "СТАЛЬ-IНВЕСТ", яке представляє його директор Яковенко Iрина Вiкторiвна, виконуючим обов'язки Голови та Секретаря Загальних зборiв є вiдповiдно Яковенко Iрина Вiкторiвна; Обрати лiчильну комiсiю загальних зборiв акцiонерiв у складi: Комiсаренко В.В. - голова лiчильної комiсiї: Комiсаренко В.А.; Омельченко Т.О.- члени лiчильної комiсiї; Встановити нове мiсцезнаходження Товариства: Україна, 93400, Луганська область, мiсто Сєвєродонецьк, вул. Енергетикiв, 54. Внести та затвердити наступнi змiни до статуту:Пункт 1.4. Статуту викласти в наступнiй редакцiї: 1.4. Мiсцезнаходження Товариства: Україна, 93400, Луганська область, мiсто Сєвєродонецьк, вул. Енергетикiв, 54.Надати повноваження представнику акцiонера (ТОВ "СТАЛЬ-IНВЕСТ") Яковенко Iринi Вiкторiвнi пiдписати змiни до Статуту Товариства; Надати повноваження для проведення державної реєстрацiї змiн до статуту Товариства та вiдомостей про Товариство, якi мiстяться в державному реєстрi Уварову Андрiю Володимировичу ( паспорт серii ЕК№094224 виданий Северодонецьким МВ УМВС України в Луганськiй областi,м.Сєвєродонецьк,пров Гоголя,буд. 10, рєєстацiйний номео облiкової картки платника податкiв 2822320035) або Реснянську Тетяну Сергiївну (паспорт ЕН 335723 виданий 08.06.2004 р. Артемiвським РВ ЛМУ УМВС України в Луганськiй областi, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв 2749121460).


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.