ПрАТ "Свердловська швейна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00308778
Телефон: 0643423004
e-mail: sverdlovskinfo@shveinfab.pat.ua
Юридична адреса: Україна, 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 54
 
Дата розміщення: 27.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Пивовар Катерина Федорівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕМ, 982942, 11.08.2001, Свердловським МВ УМВС України в Луганській обл.
4) рік народження** 1960
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 36
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ "Свердловська швейна фабрика", голова Правління
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.05.2014, на 3 роки
9) опис У звітному році винагорода посадовій особі не виплачувалась. Змiни посадової особи у звiтному році не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи - 36 рокiв. Попереднi посади за 5 років: начальник вiддiлу постачання, заступник директора. Посад на будь - яких інших підприємствах не займає. Директор пiдзвiтний Загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй радi товариства та органiзує виконання їх рiшень. Директор вирiшує всi питання, пов'язанi з поточною дiяльнiстю товариства, за винятком тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв i Наглядової ради. Повноваження та обов'язки директора: без довiреностi представляє iнтереси товариства в усiх пiдприємствах, закладах i органiзацiях; укладає угоди, договори, в т.ч. трудовi; розпоряджається майном та коштами товариства вiдповiдно до законодавства та Статуту; має право першого пiдпису на банкiвських документах; виконує iншi обов'язки та має повноваження, необхiднi для забезпечення ефективної поточної дiяльностi товариства, передбаченi законодавством, контрактом, Статутом i положеннями товариства.


1) посада Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Халимендик Оксана Юрiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕН, 583264, 23.05.2007, Свердловським МВ УМВС України в Луганській обл.
4) рік народження** 1976
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ГП "Свердловантрацит", головний економіст.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 04.04.2006, необмежений
9) опис До компетенцiї Головного бухгалтера належить органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi, складання квартальних, рiчних звiтiв своєї дiяльностi, подання рiчного звiту i балансу товариства на затвердження загальним зборам. Забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi товариства. Винагорода Головному бухгалтеру за звiтний рiк не сплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - головний бухгалтер. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не займає. Загальний стаж роботи - 17 років.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Устiнова Лiдiя Григорiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕМ, 888513, 13.02.2001, Свердловським МВ УМВС України в Луганській обл.
4) рік народження** 1957
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 39
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ "Свердловська швейна фабрика", інженер - механік ремонтно-механічної служби.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 16.04.2013, на 3 роки
9) опис Попереднi посади за 5 років:iнженер- механiк. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiни посадової особи у звітному році не вiдбувалось. Винагорода посадовiй особi не виплачувалась. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не обiймає. Повноваження та обов'язки: визначення основних напрямкiв дiяльностi товариства, ухвалення стратегiї товариства , затвердження рiчного бюджету, бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю; затвердження фiнансового плану товариства; встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звертань та скарг акцiонерiв; визначення загальних засад iнформацiйної полiтики товариства; проведення перевiрки достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її опрiлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв; визначення умов контракту, трудового договору з головою та членами правлiння, в тому числi умов оплати працi; прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi голови та членiв правлiння; визначає аудитора для здiйснення аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi товариства; надає доручення ревiзiйної комiсiї або аудитору на проведення перевiрок господарської дiяльностi товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; призначення та звiльнення внутрiшнiх аудиторiв товариства; надає дозвiл головi правлiння на видачу товариством будь-яких доручень та гарантiй; надає дозвiл головi правлiння на вiдчуження або придбання, набуття у власнiсть iншим способом корпоративних прав iнших юридичних осiб; приймає рiшення про придбання (викуп) товариством випущених ним акцiй, а також про їх наступний продаж (розподiл) бо анулювання; приймає рiшення про випуск облiгацiй товариства; приймає рiшення про вступ товариства до об'єднань пiдприємств та вихiд з них; приймає рiшення щодо проведення вартiсної оцiнки матерiальних цiнностей, цiнних паперiв i майнових прав, що передаються акцiонерами воплату акцiй товариства; узгодження рiшення правлiння про склiкання чергових загальних зборiв; надає пропозiцiї та рекомендацiї загальним зборам щодо порядку денного; визначає умови оплати працi посадових осiб товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; затверджує правила процедури та внутрiшнi документи товариства, визначає органiзацiйну структуру товариства; затверджує умови договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв товариства; Укладення або внесення змiн до колективного договору товариства, в тому числi рекомендацiї щодо змiсту колективного договору. Готує документацiю на засiдання наглядової ради, веде протоколи наглядової ради, готує та веде переписку з акцiонерами товариства за iншими питаннями, виконує розпорядження голови наглядової ради. Загальний стаж роботи 39 років.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Комісаренко Вікторія Володимирівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕМ, 776422, 01.12.2000, Жовтневим РВ УМВС України в Луганській обл.
4) рік народження** 1975
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Автомобільний дом "Вікторія", директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 16.04.2013, на 3 роки
9) опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiни посадової особи у звітному році не вiдбувалось. Винагорода посадовiй особi у звiтному роцi не нараховувалась та не виплачувалась. Повноваження та обов'язки: визначення основних напрямкiв дiяльностi товариства, ухвалення стратегiї товариства , затвердження рiчного бюджету, бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю; затвердження фiнансового плану товариства; встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звертань та скарг акцiонерiв; визначення загальних засад iнформацiйної полiтики товариства; проведення перевiрки достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її опрiлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв; визначення умов контракту, трудового договору з головою та членами правлiння, в тому числi умов оплати працi; прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi голови та членiв правлiння; визначає аудитора для здiйснення аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi товариства; надає доручення ревiзiйної комiсiї або аудитору на проведення перевiрок господарської дiяльностi товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; призначення та звiльнення внутрiшнiх аудиторiв товариства; надає дозвiл головi правлiння на видачу товариством будь-яких доручень та гарантiй; надає дозвiл головi правлiння на вiдчуження або придбання, набуття у власнiсть iншим способом корпоративних прав iнших юридичних осiб; приймає рiшення про придбання (викуп) товариством випущених ним акцiй, а також про їх наступний продаж (розподiл) бо анулювання; приймає рiшення про випуск облiгацiй товариства; приймає рiшення про вступ товариства до об'єднань пiдприємств та вихiд з них; приймає рiшення щодо проведення вартiсної оцiнки матерiальних цiнностей, цiнних паперiв i майнових прав, що передаються акцiонерами воплату акцiй товариства; узгодження рiшення правлiння про склiкання чергових загальних зборiв; надає пропозiцiї та рекомендацiї загальним зборам щодо порядку денного; визначає умови оплати працi посадових осiб товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; затверджує правила процедури та внутрiшнi документи товариства, визначає органiзацiйну структуру товариства; затверджє умови договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв товариства; Укладення або внесення змiн до колективного договору товариства, в тому числi рекомендацiї щодо змiсту колективного договору. Загальний стаж роботи 15 років. Займає посаду члена нанлядової ради ПАТ "Кіфадо".


1) посада Голова Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ботвіньєва Валентина Іванівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕН, 542100, 14.11.2006, Свердловським МВ УМВС України в Луганській обл.
4) рік народження** 1952
5) освіта** Середньо-спеціальна
6) стаж роботи (років)** 41
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ "Свердловська швейна фабрика", економіст
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 18.04.2014, на 3 роки
9) опис Попереднi посади за 5 років: економіст. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.Змiни посадової особи у звітному році не вiдбувалось. Винагорода посадовiй особi не нараховується та не виплачувається. Повноваження та обов'язки:отримувати вiд органiв управлiння товариства, його пiдроздiлiв та та служб, посадових осiб належнi матерiали, бухгалтерськi та iншi документи протягом 3-х днiв пiсля їх пiсьмового запиту; вимагати скликання засiдань правлiння товариства, наглядової ради, загальних зборiв акцiонерiв у випадках, коли виявлення порушення у фiнансово-господарської дiяльностi потребують рiшення вiдповiдних органiв управлiння товариства; вимагати вiд посадових осiб товариства пояснень з питань, що належать до повноважень ревiзiйної комiсiї; проводити службовi розслiдування. Розглядати звiти аудиторiв, складати вiдповiднi висновки; залучати на договiрнiй основi до своєї роботи незалежних спецiалiстiв-аудиторiв та консультантiв з оплатою їх послуг за рахунок товариства;брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях правлiння товариства та наглядової ради; проводити перевiрки рiчної, а вразi необхiдностi - квартальної фiнансової звiтностi товариства; розглядати кошториси витрат та бiзнес плани товариства; складати висновки за результатами перевiрок рiчної фiнансової звiтностi, подавати їх правлiнню не пiзнiше нiж за два тижнi пiсля проведення перевiрки. Без висновкiв ревiзiйної комiсiї загальнi збори не мають права затверджувати баланс та фiнансовий звiт; своєчасно доводити до вiдома загальних зборiв акцiонерiв, наглядової ради, виконавчого органу товраиства результати здiйснених перевiрок i ревiзiй у формi звiтiв, доповiдних, повiдомлень на засiданнях органiв управлiння; вимагати скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв, якщо виникла загроза суттєвим iнтересам товариства. Загальний стаж роботи 41 рік. Посад на будь - яких інших підприємствах не займає.


1) посада Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Комісаренко Володимир Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕК, 219457, 26.07.1996, Жовтневим РВ УМВС України в Луганській обл.
4) рік народження** 1949
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 49
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ "Сталь", директор.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 16.04.2013, на 3 роки
9) опис Попереднi посади за 5 років: директор, Голова Наглядової ради. Змiни посадової особи у звітному році не відбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Винагорода посадовiй особi не нараховується та не виплачувається. Голова Наглядової ради керує роботою Ради щодо захисту iнтересiв акцiонерiв у перервi мiж проведенням Загальних зборiв та, в межах своїх повноважень, щодо контролю i регулювання дiяльностi Праавлiння. Голова скликає засiдання Наглядової ради, головує на них, має право одного вирiшального голосу та забезпечує ведення протоколiв засiдань, звiтує перед акцiонерами на Загальних зборах та здiйснює iншi функцiї, необхiднi для органiзацiї роботи Ради в межах її компетенцiї. Загальний стаж роботи 49 років. Займає посаду Голови наглядової ради ПАТ "Кіфадо", директора ПАТ "Сталь".


1) посада Секретар Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Омельченко Тамара Олексїївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕМ, 826441, 31.01.2001, Жовтневим РВ УМВС України в Луганській обл.
4) рік народження** 1958
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 42
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ "Сталь", начальник планово-економічного відділу.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 16.04.2013, на 3 роки
9) опис Попереднi посади за 5 років: начальник планово-економічного відділу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiни посадової особи у звітному році не відбувалось. Винагорода посадовiй особi не нараховується та не виплачувається. Повноваження та обов'язки: визначення основних напрямкiв дiяльностi товариства, ухвалення стратегiї товариства , затвердження рiчного бюджету, бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю; затвердження фiнансового плану товариства; встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звертань та скарг акцiонерiв; визначення загальних засад iнформацiйної полiтики товариства; проведення перевiрки достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її опрiлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв; визначення умов контракту, трудового договору з головою та членами правлiння, в тому числi умов оплати працi; прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi голови та членiв правлiння; визначає аудитора для здiйснення аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi товариства; надає доручення ревiзiйної комiсiї або аудитору на проведення перевiрок господарської дiяльностi товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; призначення та звiльнення внутрiшнiх аудиторiв товариства; надає дозвiл головi правлiння на видачу товариством будь-яких доручень та гарантiй; надає дозвiл головi правлiння на вiдчуження або придбання, набуття у власнiсть iншим способом корпоративних прав iнших юридичних осiб; приймає рiшення про придбання (викуп) товариством випущених ним акцiй, а також про їх наступний продаж (розподiл) бо анулювання; приймає рiшення про випуск облiгацiй товариства; приймає рiшення про вступ товариства до об'єднань пiдприємств та вихiд з них; приймає рiшення щодо проведення вартiсної оцiнки матерiальних цiнностей, цiнних паперiв i майнових прав, що передаються акцiонерами воплату акцiй товариства; узгодження рiшення правлiння про склiкання чергових загальних зборiв; надає пропозiцiї та рекомендацiї загальним зборам щодо порядку денного; визначає умови оплати працi посадових осiб товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; затверджує правила процедури та внутрiшнi документи товариства, визначає органiзацiйну структуру товариства; затверджє умови договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв товариства; Укладення або внесення змiн до колективного договору товариства, в тому числi рекомендацiї щодо змiсту колективного договору. Готує документацiю на засiдання наглядової ради, веде протоколи наглядової ради, готує та веде переписку з акцiонерами товариства за iншими питаннями, виконує розпорядження голови наглядової ради. Загальний стаж роботи 42 років. Займає посаду директора ПАТ "Кіфадо", члена наглядової ради ПАТ "Сталь".


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Яковенко Ірина Вікторівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕК, 652650, 28.11.1997, Жовтневим РВ УМВС України в Луганській обл.
4) рік народження** 1958
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 40
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Сталь-Інвест", директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 16.04.2013, на 3 роки
9) опис Попереднi посади за 5 років: директор. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiни посадової особи у звітному році не відбувалось. Винагорода посадовiй особi не виплачувалась. Повноваження та обов'язки: визначення основних напрямкiв дiяльностi товариства, ухвалення стратегiї товариства , затвердження рiчного бюджету, бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю; затвердження фiнансового плану товариства; встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звертань та скарг акцiонерiв; визначення загальних засад iнформацiйної полiтики товариства; проведення перевiрки достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її опрiлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв; визначення умов контракту, трудового договору з головою та членами правлiння, в тому числi умов оплати працi; прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi голови та членiв правлiння; визначає аудитора для здiйснення аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi товариства; надає доручення ревiзiйної комiсiї або аудитору на проведення перевiрок господарської дiяльностi товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; призначення та звiльнення внутрiшнiх аудиторiв товариства; надає дозвiл головi правлiння на видачу товариством будь-яких доручень та гарантiй; надає дозвiл головi правлiння на вiдчуження або придбання, набуття у власнiсть iншим способом корпоративних прав iнших юридичних осiб; приймає рiшення про придбання (викуп) товариством випущених ним акцiй, а також про їх наступний продаж (розподiл) бо анулювання; приймає рiшення про випуск облiгацiй товариства; приймає рiшення про вступ товариства до об'єднань пiдприємств та вихiд з них; приймає рiшення щодо проведення вартiсної оцiнки матерiальних цiнностей, цiнних паперiв i майнових прав, що передаються акцiонерами воплату акцiй товариства; узгодження рiшення правлiння про склiкання чергових загальних зборiв; надає пропозiцiї та рекомендацiї загальним зборам щодо порядку денного; визначає умови оплати працi посадових осiб товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; затверджує правила процедури та внутрiшнi документи товариства, визначає органiзацiйну структуру товариства; затверджє умови договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв товариства; Укладення або внесення змiн до колективного договору товариства, в тому числi рекомендацiї щодо змiсту колективного договору. Загальний стаж роботи 40 років. Будь - яких інших посад на підприємствах не займає.


1) посада Член ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Воропанова Світлана Михайлівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕМ, 723712, 05.09.2000, Артемівським РВ ЛМУ УМСВ України в Луганській області
4) рік народження** 1976
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ "Сталь ", начальник відділу
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 18.04.2014, на 3 роки
9) опис У вiдповiдностi з покладеними на ревiзiйну комiсiю завданнями, органiзує проведення планових i позапланових перевiрок, контролює фiнансову та господарську дiяльнiсть Товариства. Винагорода в грошовiй та натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. У звітному році зміни посадової особи не відбувалось. Загальний стаж роботи 20 рокiв. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - начальник відділу. Займає посаду Голови ревізійної комісії ПАТ "Кіфадо", Голови ревізійної комісії ПАТ "Сталь"


1) посада Член ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сафіна Гульнара Амруківна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕН, 314926, 10.02.2004, Свердловським МВ УМВС України в Луганській області
4) рік народження** 1972
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ "Свердловська швейна фабрика", бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 18.04.2014, на 3 роки
9) опис У вiдповiдностi з покладеними на ревiзiйну комiсiю завданнями, органiзує проведення планових i позапланових перевiрок, контролює фiнансову та господарську дiяльнiсть Товариства.У звітному році зміни посадової особи не відбувалось Винагорода в грошовiй та натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи 19 рокiв. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - бухгалтер. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не займає.


___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ДиректорПивовар Катерина ФедорiвнаЕМ, 982942, 11.08.2001, Свердловським МВ УМВС України в Луганськiй обл.1152560.31348835115256000
Головний бухгалтерХалимендик Оксана ЮрiївнаЕН, 583264, 23.05.2007, Свердловським МВ УМВС України в Луганськiй обл.000000
Член Наглядової радиУстiнова Лiдiя ГригорiвнаЕМ, 888513, 13.02.2001, Свердловським МВ УМВС України в Луганськiй обл.400560.1089495540056000
Член Наглядової радиКомiсаренко Вiкторiя ВолодимирiвнаЕМ, 776422, 01.12.2000, Жовтневим РВ УМВС України в Луганськiй обл.000000
Голова Ревiзiйної комiсiїБотвiньєва Валентина IванiвнаЕН, 542100, 14.11.2006, Свердловським МВ УМВС України в Луганськiй обл.102730.0279418510273000
Голова Наглядової радиКомiсаренко Володимир ОлександровичЕК, 219457, 26.07.1996, Жовтневим РВ УМВС України в Луганськiй обл.000000
Секретар Наглядової радиОмельченко Тамара ОлексїївнаЕМ, 826441, 31.01.2001, Жовтневим РВ УМВС України в Луганськiй обл.000000
Член Наглядової радиЯковенко Iрина ВiкторiвнаЕК, 652650, 28.11.1997, Жовтневим РВ УМВС України в Луганськiй обл.000000
Член ревiзiйної комiсiїВоропанова Свiтлана МихайлiвнаЕМ, 723712, 05.09.2000, Артемiвським РВ ЛМУ УМСВ України в Луганськiй областi000000
Член ревiзiйної комiсiїСафiна Гульнара АмрукiвнаЕН, 314926, 10.02.2004, Свердловським МВ УМВС України в Луганськiй областi253290.0688931325329000
Усього 190914 0.51927289 190914 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.