ПрАТ "Свердловська швейна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00308778
Телефон: 0643423004
e-mail: sverdlovskinfo@shveinfab.pat.ua
Юридична адреса: Україна, 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 54
 
Дата розміщення: 27.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ Аудиторська фірма "Донбас-Лугаудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 21841324
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 93400, Україна, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, проспект Хіміків, 16/58
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0697, 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н, д/н, д/н, д/н
Текст аудиторського висновку (звіту) ТОВ Аудиторська фірма "Донбас-Лугаудит"_____________________ свідоцтво про включення до Реєстру 0697 до 29.10.20р. АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності публічного акціонерного товариства "Свердловська швейна фабрика" станом на 31 грудня 2015 року для власників цінних паперів та керівництва ПАТ "Свердловська швейна фабрика", фінансова звітність якого перевіряється і може бути використана для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентом. Аудитор провів перевірку фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Свердловська швейна фабрика" станом на 31.12.2015р., яка включає: баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2015 року, звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2015р, звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), звіт про власний капітал, і відповідні примітки за МСФЗ (надалі разом - фінансова звітність). Концептуальна основа фінансової звітності - загального призначення, що ґрунтується на вимогах Міжнародних стандартів фінансової звітності ( надалі - МСФЗ). Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність. Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. Відповідальність аудитора. Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиту. Аудит проведено відповідно до Закону України "Про аудиторську діяльність" та Міжнародних стандартів аудиту (МСА), прийнятих у якості Національних. Ці стандарти вимагають від аудитора дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для дотримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудитор вважає, що отримав достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення своєї думки. Аудиторська думка. У зв'язку з наявністю підстав для висловлення модифікованої думки даний аудиторський висновок складено відповідно до МСА № 705 "Модифікації думки у звіті незалежного аудитора". Підстава для висловлення умовно-позитивної думки. У зв'язку з тим, що ми були призначені аудиторами товариства після 31.12.2015 року, ми не мали змоги спостерігати за інвентаризацією активів та зобов'язань. В товаристві цю процедуру виконувала інвентаризаційна комісія, який висловлено довіру, згідно вимог МСА. Аудитором проведені альтернативні процедури щодо підтвердження тверджень звітності. Товариство не займалось фінансово - господарською діяльністю у 2015 році (ТПП про форс-мажорні обставини 20.10.2014р. №1036 і №1037), тобто не отримувало прибутків від своєї діяльності, але і не здійснює витрат, які згодом повинні привести до отримання доходів. Аудитор не мав змоги визначити, чи була б потреба в коригуванні тверджень фінансової звітності ПАТ "Свердловська швейна фабрика" в зв'язку з простоєм виробництва станом на 31.12.2015р. Вплив можливих окремих коригувань може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим для всієї фінансової звітності і не впливає на загальну оцінку фінансового стану товариства. В ході нашої роботи, ніщо не привернуло нашої уваги, що змусило б нас вважати, що звітність ПАТ "Свердловська швейна фабрика" станом на 31.12.2015 року за МСФО складена неякісно. Умовно - позитивна думки аудитора. На думку аудитора, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки", фінансова звітність, подає достовірно у всіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПАТ "Свердловська швейна фабрика" станом на 31.12.2015р., її фінансові результати і рух грошових коштів, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Не змінюючи своєї думки, у зв'язку з тим, що на даний час в країні існує політична та економічна нестабільність, аудитор не може впевнено виключити можливі зовнішні негативні фактори і спрогнозувати їх вплив на безперервність діяльності товариства в найближчому майбутньому. Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів. Цей звіт складено на виконання Закону України "Про акціонерні товариства", до пункту 15 частини другої статті 7, пунктів 8, 9, 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 липня 2014р. №955, Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013р. №2826, зокрема: Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства. Розрахунок вартості чистих активів Емітента здійснювався згідно Методичних рекомендацій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств від 17.11.2004р. № 485. Статутний капітал ПАТ "Свердловська швейна фабрика" складає 9191 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів товариства станом на 31.12.2015 року складає 8603 тис.грн. Таким чином, станом на 31.12.2015 року вартість чистих активів Товариства менше розміру статутного капіталу на 588 тис.грн., що не відповідає п.3 статті 155 "Статутний капітал акціонерного товариства" Цивільного Кодексу України. Вартість чистих активів більше мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законодавством України для акціонерних товариств. Статутний капітал сплачено своєчасно, у повному обсязі. Товариство випустило 36765640 штук простих іменних акції у бездокументарній формі номінальною вартістю 0,25грн., на весь розмір статутного фонду. У звітному періоді додатковий випуск акцій не відбувався, змін розміру статутного капіталу не було. Інформація про власний капітал Товариства станом на 31.12.2015 року, у всіх суттєвих аспектах, розкрита відповідно до розкрита в усіх аспектах , відповідно до М(С)ФО та М(С)БО. Виконання значних правочинів протягом 2015 року (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітністю). Протягом 2015 року товариство не здійснювало значних правочинів (за результатами перевірки) . Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та Принципам корпоративного управління, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 липня 2014р. №955. Стан корпоративного управління. Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" було отримання доказів, які дозволяють сформувати судження щодо: - відповідності системи корпоративного управління товариства вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту; - відповідного подання інформації про стан корпоративного управління у розділі "Інформація про стан корпоративного управління" річного звіту акціонерного товариства, яка складається відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 року №2826. Органами управління товариства визнані загальні збори, наглядова рада та правління, які діють у відповідності до Статуту та Положень про них. Порушень або перевищення повноважень органами управління нами не встановлено. Посада внутрішнього аудитора штатним розкладом не передбачена, що не суперечить вимогам Закону України "Про акціонерні товариства". За необхідності перевірки щодо діяльності товариства проводить ревізійна комісія та залучається зовнішній аудитор. Інформація про стан корпоративного управління подана у розділі "Інформація про стан корпоративного управління" річного звіту акціонерного товариства відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 року №2826 із змінами та доповненнями. Аудитор вважає, що систему внутрішнього контролю можна вважати достатньою, а систему корпоративного управління товариства такою, що відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства". Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягає аудиту та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю. На підставі наданих до аудиторської перевірки документів та проведених аудиторських процедур, аудитор може зробити висновок, що інформація про події, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до зміни вартості його цінних паперів і визнаються частиною першою статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" відсутня. Основні відомості про емітента: Повне найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Свердловська швейна фабрика". скорочене найменування - ПАТ "Свердловська швейна фабрика" - код за ЄДРПОУ: 00308778 - місцезнаходження: Україна, 94801, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вулиця Енергетиків, буд. 54; дата проведення державної реєстрації: 24.02.1997 року; види діяльності - виробництво іншого верхнього одягу; виробництво готових текстильних виробів, крім одягу; оптова торгівля одягом і взуттям. Аудитор ___________________ Л.М.Коцюбинська (сертифікат аудитора серії А № 005329, виданий АПУ від 27.06.2002 р., діє до 27.06.2017р.) Директор ТОВ Аудиторська фірма "Донбас-Лугаудит" ____________________ Т.В. Пятірикіна (Свідоцтво про включення до Реєстру №0697 від 26.01.2001р. дійсне до 29.10.20р. Свідоцтво про відповідність системи контролю якості №0228, рішення АПУ №246/5 від 23.02.12р.) (сертифікат аудитора серії А №003840, виданий АПУ від 02.06.1999р., діє до 02.06.2018р.) Дата висновку (звіту) - 14.04.2016р. Адреса аудитора: 93400, Україна, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, проспект Хіміків, 16/58.
д/н
д/н
д/н