ПрАТ "Свердловська швейна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00308778
Телефон: 0643423004
e-mail: sverdlovskinfo@shveinfab.pat.ua
Юридична адреса: Україна, 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 54
 
Дата розміщення: 27.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
д/нд/нд/нд/нд/н
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нXд/н
Податкові зобов'язання X 34 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 2094 X X
Усього зобов'язань X 2128 X X
Опис У звiтному роцi Товариство кредитiв не отримувало. Векселя не видавалися. Зобов'язань за цiнними паперами та зобов'язань за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права Товариство протягом звiтного року не мало. Податковi зобов'язання станом на 31.12.2015 року склали 34 тис. грн. Iншi зобов'язання станом на 31.12.2015 року склали 2094 тис. грн., в тому числi: - поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування -83 тис. грн. - поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати труда- 172 тис. грн., - за авансами одержанними - 42 тис. грн., - iншi поточнi зобов'язання - 1405 тис. грн.