ПрАТ "Свердловська швейна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00308778
Телефон: 0643423004
e-mail: sverdlovskinfo@shveinfab.pat.ua
Юридична адреса: Україна, 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 54
 
Дата розміщення: 27.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 16704 16704 0 0 16704 16704
будівлі та споруди 9101 9101 0 0 9101 9101
машини та обладнання 7283 7283 0 0 7283 7283
транспортні засоби 158 158 0 0 158 158
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 162 162 0 0 162 162
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 16704 16704 0 0 16704 16704
Опис Всi основнi засоби, що знаходяться на балансi товариства, є його власнiстю. Орендованих основних засобiв товариство не має. Об’єктів соціальної сфери товариство не має.Первісна вартiсть виробничiх основних засобiв станом на 31.12.2015р. - 16704 тис.грн., основні засоби невиробничого призначення відсутні. За звітнний рік амортизація не нараховувалась. Основні засоби ПАТ «СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА» нє є предметом обтяження.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 0 0
Статутний капітал (тис.грн.) 0 0
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 0 0
Опис  
Висновок