ПрАТ "Свердловська швейна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00308778
Телефон: 0643423004
e-mail: sverdlovskinfo@shveinfab.pat.ua
Юридична адреса: Україна, 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 54
 
Дата розміщення: 27.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ); Свердловська швейна фабрика створена 7 сiчня 1970 року як державне пiдприємство. У лютому 1992 року державне пiдприємство було перетворено у орендне пiдприємство, а в лютому 1997 року в процесi приватизацiї перетворено у вiдкрите акцiонерне товариство "Свердловська швейна фабрика". До 1994 року товариство спецiалiзовалось по пошиву спецодягу для вiйскових та пiдприємств рiзних галузей виробництва i постачало продукцiю як на Україну, так i до рiзних регiонов колишного СРСР. З 1997 року товариство почало виготовляти верхнiй одяг по контрактах з закордонними фiрмами на умовах давальницької сировини. 08 грудня 2015 року Товариство прийняло рішення про зміну місцезнаходження з території проведення антитерористичної операції.
організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів; Основна частина активів залишилась на території проведення антитерористичної операції. До складу публічного акцiонерного товариства входять: 1. Адмiнiстративний аппарат; 2. Експериментальний цех, який займається розробкою та освоєнням нових виробiв; 3. Розкрiйний цех; 4. Пiдготовчий цех; 5. Пошивочний цех. Протягом звiтного перiоду змiн у органiзацiйнiй структурi Товариства не було. Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представниц та iнших структурних пiдроздiлiв Товариство не має.
середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента; Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 106 осiб. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 1 особа. Чисельнiсть працiвникiв, якi тимчасово працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - немає. У звітному 2015 році заробітна плата не нараховувалась та не сплачувалась. Кадрова програма щодо забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам товариства спрямована насамперед на залучення працiвникiв вiдповiдного рiвня квалiфiкацiї.
належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання; До будь-яких об'єднань пiдприємств (асоцiацiй, корпорацiй, консорцiумiв, концернiв та iнших об'єднань за галузевим, територiальним та iншими принципами) товариство не належить.
спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності; Спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами товариство не проводить.
будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій; Протягом звiтного року пропозiцiй з боку третiх осiб щодо реорганiзацiї товариства не надходило
опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо); "Положення про облікову політику ПАТ "СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА" для формування фінансової звітності за МВБО/МСФЗ" вводено з першого застосування МСФЗ – фінансової звітності за 2012 рік. Основоположними принципами складання фінансової звітності відповідно до Принципів підготовки фінансової звітності та МСФЗ 1 є принцип нарахування та безперервність і сформована звітність у відповідності з основними якісними характеристиками: зрозумілість, доречність (суттєвість), достовірність (правдиве уявлення, переважання сутності над формою, нейтральність, обачність, повнота), порівнянність. Подання та розкриття інформації відповідає вимогам МСБО. Порівняльна інформація представлена у відношенні одного попереднього періоду за 2012 рік. Всі визнані активи і зобов'язання оцінюються відповідно до МСФЗ за собівартістю або справедливою вартістю. Основні засоби. Основні засоби Товариства обліковуються і відображаються у фінансовій звітності Товариства відповідно до МСБО 16 "Основні засоби". Основними засобами визнаються матеріальні активи Товариства, очікуваний строк корисного використання яких більше одного року, первісна вартість яких визначається в залежності від групи більше 2500 грн., які використовуються в процесі виробництва надання послуг, здавання в оренду іншим сторонам, для здійснення адміністративних або соціальних функцій. Придбані основні засоби оцінюються за первісною вартістю, яка включає в себе вартість придбання і всі витрати пов'язані з доставкою і доведенням об'єкта до експлуатації. Виготовлені власними силами об'єкти основних засобів оцінюються за фактичними прямим витратам на їх створення. У момент введення в експлуатацію їх вартість порівнюється з вартістю відшкодування відповідно до МСБО 36 "Зменшення корисності активів". Ліквідаційну вартість об'єктів основних засобів оцінити не представляється можливим, ліквідаційна вартість не встановлюється. Нарахування амортизації по об'єктах основних засобів проводиться прямолінійним методом виходячи з терміну корисного використання цього об'єкта. Нарахування амортизації основних засобів починається з місяця, наступного за датою введення в експлуатацію. Витрати на обслуговування, експлуатацію та ремонти основних засобів списуються на витрати періоду в міру їх виникнення. Вартість істотних оновлень і вдосконалень основних засобів капіталізується. Якщо при заміні одного з компонентів складних об'єктів основних засобів виконані умови визнання матеріального активу, то відповідні витрати додаються до балансової вартості складного об'єкта, а операція по заміні розглядається як реалізація (вибуття) старого компонента. Відповідно до законодавства України земля, на якій Товариство здійснює свою діяльність, є власністю держави, на балансі Товариства не відображається. На дату складання звітності використано для оцінки основних засобів першу модель-модель собівартості, яка передбачає облік основних засобів за собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Нематеріальні активи. Нематеріальні активи Товариства обліковуються і відображаються у фінансовій звітності згідно МСБО 38 "Нематеріальні активи". Нематеріальними активами визнаються контрольовані Товариством немонетарні активи, які не мають матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані окремо від підприємства і використовуються підприємством протягом періоду більше 1 року (або операційного циклу) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях або передачі в оренду іншим особам. Програмне забезпечення, яке є невіддільним і необхідним для забезпечення роботи основних засобів, враховується в складі цих об'єктів. Нематеріальні активи оцінюються за первісною вартістю (собівартістю), яка включає в себе вартість придбання і витрати, пов'язані з доведенням нематеріальних активів до експлуатації. Нематеріальні активи амортизуються прямолінійним методом протягом очікуваного терміну їх використання, але не більше 20 років, крім права користування земельною ділянкою. Нарахування амортизації починається в місяці, наступному після введення нематеріального активу в експлуатацію. Оренда. Оренда класифікується як фінансова оренда, коли за умовами договору оренди передаються в основному всі ризики та вигоди, пов'язані з експлуатацією активу, і оренда відповідає одному з критеріїв визнання згідно з МСБО 17 "Оренда". Усі інші види оренди класифікуються як операційна оренда. Орендні платежі по операційній оренді відображаються в звіті про фінансові результати на пропорційно-часовій основі протягом відповідного періоду оренди. У разі надання в операційну оренду майна Товариства, суми, що підлягають отриманню від орендаря, відображаються як інший операційний дохід у сумі нарахованих поточних платежів. У разі придбання фінансових інвестицій вони обліковуються відповідно до МСБО 32, 39 та 28. Інвестиції, призначені для продажу, обліковуються за справедливою вартістю з віднесенням її зміни на прибуток або збиток. Інвестиції, які мають фіксований термін погашення і утримуються до погашення, обліковуються за амортизованою собівартістю. Інвестиції, які не мають фіксованого терміну погашення, обліковуються за собівартістю. Інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі і наявні для продажу, у разі застосування до фінансових звітів асоційованого підприємства МСФЗ, обліковуються за справедливою вартістю з віднесенням її змін на власний капітал. Знецінення активів. Товариство відображає необоротні активи у фінансовій звітності з урахуванням знецінення, яке обліковується відповідно до МСБО 36. Специфіка діяльності Товариства допускає вважати все підприємство як Одиницю, що генерує грошові потоки, тому знецінення окремого активу у разі відсутності ознак знецінення Одиниці в цілому у звітності не відображається. Витрати за позиками. Для відображення у фінансовій звітності витрат на позики застосовується підхід, визначений в МСБО 23. Витрати за позиками (процентні та інші витрати, понесені у зв'язку із залученням позикових коштів) визнаються як витрати того періоду, в якому вони понесені, з відображенням у звіті про фінансові результати, крім кваліфікаційних активів. До кваліфікаційних активів відносяться необоротні активи періодом створення понад 3 місяці. Запаси. Облік і відображення у фінансовій звітності запасів здійснюється відповідно до МСБО 2. Запаси обліковуються по однорідних групах. Запаси відображаються у фінансовій звітності за найменшою з двох оцінок: собівартістю або чистою вартістю реалізації. Чиста вартість реалізації - це можлива ціна реалізації в ході звичайної діяльності Товариства за вирахуванням витрат при продажу. Собівартість придбаних у третіх осіб запасів складається з вартості придбання та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з їх придбанням. Резерв неліквідності створюється на запаси, які не використовуються. Дебіторська заборгованість. Для цілей фінансової звітності дебіторська заборгованість класифікується як поточна (одержання очікується протягом поточного року або операційного циклу) або як довгострокова (дебіторська заборгованість, яка не може бути класифікована як поточна). Первісне визнання дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю переданих активів. Для відображення безнадійної дебіторської заборгованості на підприємстві створюється резерв сумнівних боргів. Резерв створюється на основі аналізу неплатоспроможності окремих дебіторів. Прострочена дебіторська заборгованість класифікується за наступними термінами: - до 3-х місяців; - від 3-х до 6-ти місяців; - від 6-ти до 12 місяців; - понад 12 місяців. Довгострокова дебіторська заборгованість (крім відстрочених податків на прибуток) враховується в залежності від її виду по амортизованій або по дисконтованій вартості. Грошові кошти та їх еквіваленти. Грошові кошти Товариства включають грошові кошти в банках, готівкові грошові кошти в касах, грошові документи і еквіваленти грошових коштів, не обмежені у використанні. Фінансова звітність Товариства складається в національній валюті України (гривні), що є функціональною валютою. На дату складання фінансової звітності згідно МСБО 21 всі монетарні статті, що враховуються в іноземній валюті, перераховуються та відображаються у Балансі за курсом НБУ на дату складання звітності. Курсові різниці, що виникають при перерахунку іноземної валюти, відображаються загальним підсумком у звіті про фінансові результати того періоду, в якому вони виникли. Зобов’язання і резерви. Облік і визнання зобов'язань та резервів здійснюється відповідно до МСБО 37. Зобов'язання Товариства класифікуються на довгострокові (строк погашення понад 12 місяців) і поточні (термін погашення до 12 місяців). Довгострокові зобов'язання (крім відстрочених податків на прибуток) відображаються в залежності від виду або за амортизованою або за дисконтованою вартістю. Поточна кредиторська заборгованість обліковується і відображається в Балансі за первісною вартістю, яка дорівнює справедливій вартості отриманих активів або послуг. Товариство здійснює перевод частини довгострокової кредиторської заборгованості до складу короткострокової, коли станом на дату Балансу за умовами договору до повернення частини суми боргу залишається менше 365 днів. Резерви визнаються, якщо Товариство в результаті певної події в минулому має юридичні або фактичні зобов'язання, для врегулювання яких з більшим ступенем ймовірності буде потрібно відтік ресурсів, і які можна оцінити з достатньою надійністю. Товариство визнає в якості резервів - резерв відпусток, який формується щомісячно виходячи з фонду оплати праці і розрахункового коефіцієнта. Коефіцієнт розраховується виходячи з даних попередніх звітних періодів з урахуванням поправки на інформацію звітного періоду. Товариство визнає умовні зобов'язання, виходячи з їх критеріїв визнання, покладаючись на оцінку ймовірності їх виникнення та сум погашення, отриманої від експертів. Винагороди працівникам. Всі винагороди працівникам Товариства враховуються як поточні відповідно до МСБО 19. У процесі господарської діяльності Товариство сплачує обов'язковий Єдиний соціальний внесок до Державного Пенсійного фонду та в Державні фонди соціального страхування за своїх працівників, в розмірі, передбаченому чинним законодавством України і у фінансовій звітності відображаються лише як витрати у звіті про фінансові результати. Визнання доходів і витрат. Доходи Товариства визнаються на основі принципу нарахування, коли існує впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод, а сума доходу може бути достовірно визначена. Дохід від реалізації продукції, надання послуг визнається, тоді, коли фактично здійснено перехід від продавця до покупця значних ризиків, переваг і контроль над активами (товар відвантажено і право власності передано), і дохід відповідає всім критеріям визнання відповідно до МСБО 18. Особливих умов визнання доходу від реалізації готової продукції не передбачено, готову продукцію Товариство не виробляє. У разі надання Товариством послуг з виконання робіт, обумовлених контрактом, протягом узгодженого часу, дохід визнається в тому звітному періоді, в якому надані послуги, і розраховуються на основі загальної вартості контракту та відсотка виконання. Процентний дохід визнається в тому періоді, до якого він відноситься виходячи з принципу нарахування. Дохід від дивідендів визнається, коли виникає право на отримання платежу. Витрати, пов'язані з одержанням доходу, визнаються одночасно з відповідним доходом. Витрати з податку на прибуток визначаються і відображаються у фінансовій звітності Товариства відповідно до МСБО 12. Витрати з податку на прибуток, що відображаються у звіті про фінансові результати, складаються із сум поточного та відстроченого податку на прибуток. Поточний податок на прибуток визначається виходячи з оподатковуваного прибутку за рік, розрахованого за правилами податкового законодавства України. Відстрочений податок визнається у сумі, яка, як очікується, буде сплачена або відшкодована в зв'язку з наявністю різниці між балансовою вартістю активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, та відповідними податковими базами активів і зобов'язань. Відстрочені податки на прибуток розраховуються за тимчасовими різницями з використанням балансового методу обліку зобов'язань. Відстрочені податкові активи відображаються лише в тому випадку, якщо існує ймовірність того, що наявність майбутнього оподатковуваного прибутку дозволить реалізувати відстрочені податкові активи або якщо зможуть бути зараховані проти існуючих відстрочених податкових зобов'язань. Власний капітал - частка що залишається в активах Товариства після вирахування всіх її зобов'язань. Статутний капітал, включає в себе внески учасників. Сума перевищення справедливої вартості отриманих коштів над номінальною вартістю частки учасника відображається як емісійний дохід. Товариство формує резервний фонд в складі власного капіталу, сформований відповідно до Статуту підприємства. Товариство нараховує дивіденди учасникам, і визнає їх як зобов'язання на звітну дату тільки в тому випадку, якщо вони були оголошені до звітної дати включно. Порядок розподілу накопиченого прибутку встановлюється загальними зборами учасників. Сегменти. Товариство в силу особливостей діяльності і сформованою практикою організації займається одним видом діяльності – наданням послуг, господарсько-галузеві сегменти не виділені. Географічні сегменти можуть бути виділені за ознаками покупців і представляються у звітному періоді в тому випадку, якщо обсяг реалізації іноземним покупцям перевищує 10% всього доходу від реалізації. У разі розширення масштабів діяльності Товариства та появи нових видів діяльності або послуг Товариство буде подавати фінансову звітність відповідно до МСФЗ 8 "Операційні сегменти". Товариство обліковує операції відповідно до ознак пов'язаних осіб, які наводяться в МСБО 24. Правила взаємин з покупцями та особливості формування ціни регламентуються транспортним та іншим чинним законодавством України. При складанні фінансової звітності Товариство враховує події, що відбулися після звітної дати та відображає їх у фінансовій звітності відповідно до МСБО 10. Форми фінансової звітності. Товариство формує фінансову звітність з урахуванням національної специфіки за формами, які встановлені чинними нормативними актами в Україні: - Баланс складається із застосуванням методу ділення активів і зобов'язань на поточні та довгострокові. - Звіт про фінансові результати складається методом ділення витрат за функціональною ознакою. - Звіт про власний капітал представляється в розгорнутому форматі. - Звіт про рух грошових коштів складається відповідно до МСБО 7 прямим методом. Примітки до фінансової звітності складаються у відповідності з обов'язковими вимогами до розкриття інформації, викладеними у всіх МСБО / МСФЗ.
основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; Основним видом дiяльностi товариства є пошив верхнього одягу. Особливiстю дiяльностi фабрики є те, що верхнiй одяг виготовляється за контрактами з iноземними фiрмами та фiрмами посередникiв в Українi на умовах давальницької сировини. У звiтному роцi товариством діяльність не проводилась. Товариство знаходилось на території проведення антитерористичної операції.
основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування; Протягом останнiх п'яти рокiв ПАТ "Свердловська швейна фабрика" придбала основних засобiв на суму 1905,4 тис.грн., в тому числі: - у 2011 роцi на суму 1205,9 тис.грн.; - у 2012 році на суму 32,8 тис. грн.; - у 2013 році на суму 12 тис.грн.У 2014 та 2015 звітному році активи не придбавались. Значні інвестиції у близькому майбутньому товариство не планує. Значних вiдчужень активiв за останнi п'ять рокiв не було.
правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація; Операції з власниками істотної участі у звітному році не проводились. Товариство не має у своєму складі інших юридичних осіб, в т.ч. дочірніх/залежних підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів. Інших правочинів, укладених між товариством, з одного боку, і членами наглядової ради або членами виконавчого органу та афілійованими особами з іншого боку, протягом звітного року не було.
основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення; Товариство має основнi засоби тiльки виробничого значення. Значна частина основних засобів знаходиться на території проведення антитерористичної операції. У звiтному роцi Товариством основні засоби не придбавались та не вибували.
проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень; Основними факторами, що впливають на дiяльнiсть ПАТ "Свердловська швейна фабрика" є постiйнi змiни в законодавчiй полiтицi Держави та змiни податкового законодавства України, недостатнiсть грошових коштiв для придбання власної сировини щодо виробництва верхнього одягу, а також вiдсутнiсть внутрiшнього ринку збиту продукцiї.
факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства; Товариство здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до чинного законодавства України. Протягом звiтного перiоду Товариству не було нараховано штрафних санкцiй.
опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента; На тепершній час питання щодо фінансування діяльності Товариства не вирішене. Товариство змінило місцезнаходження з території проведення антитериристичної операції, однак значна частина активів все ще знаходиться на території непідконтрольній Україні.
вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів; Укладених, але невиконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду немає.
стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому); Товариство планує продовжувати виконання своїх планiв, покращити фiнансовi показники шляхом збiльшення обсягiв виробництва, економiї енергоносiїв, залученню кадрових робiтникiв, удосконалення структури виробництва. Планується надавати послуги по пошиву одягу в Францiю, Угорщину, Нiдерланди. Керiвництво планує знаходити вiдчизнянних замовникiв, що позитивно вiдбудеться на фiнансовому стану пiдприємства. Щодо залучення квалiфiкованих кадрiв (швачек) пiдприємство планує працювати з центром зайнятостi. На пiдприємствi розробленi заходи по зменшенню збиткiв господарської дiяльностi.
опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік; Пiдприємством не визначається полiтика щодо дослiдження та розробки його дiяльностi.
судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається; У звiтному перiодi iнформацiя щодо судових справ вiдсутня.
інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі. Товариство змінило місцезнаходження з території проведення антитерористичної операції.