ПрАТ "Свердловська швейна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00308778
Телефон: 0643423004
e-mail: sverdlovskinfo@shveinfab.pat.ua
Юридична адреса: Україна, 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 54
 
Дата розміщення: 27.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Пивовар Катерина Федорiвна

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

22.04.2016

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 00308778
4. Місцезнаходження УКРАЇНА, 93400, Луганська область, д/н, м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетикiв, буд. 54
5. Міжміський код, телефон та факс 0645222614, 0645222614
6. Електронна поштова адреса sverdlovskinfo@shveinfab.pat.ua


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

25.04.2016

(дата)

2. Річна інформаця опублікована у

№ 81 (2335), Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

27.04.2016

(дата)


3. Річна інформація розміщена на сторінці

shveinfab.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

27.04.2016

(дата)