ПрАТ "Свердловська швейна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00308778
Телефон: 0643423004
e-mail: sverdlovskinfo@shveinfab.pat.ua
Юридична адреса: Україна, 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 54
 
Дата розміщення: 29.04.2014

Річний звіт за 2013 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2014
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА" за ЄДРПОУ 00308778
Територія   за КОАТУУ 4412700000
Орган державного управління   за СПОДУ
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Виробництво іншого верхнього одягу за КВЕД 14.13
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт про власний капітал
за 2013 рік

Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 9191 0 0 0 -630 0 0 8561
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 9191 0 0 0 -630 0 0 8561
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 42 0 0 42
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 42 0 0 42
Залишок на кінець року 4300 9191 0 0 0 -588 0 0 8603

Примітки: Примітка 14. Власний капітал. Власний капітал Товариства станом на початок звітного періоду складав 8561 тис.грн., в т.ч.: статутний капітал 9191 тис.грн.; непокритий збиток -630 тис.грн. Власний капітал станом на 31.12.2013 року становить 18603 тис.грн., в т.ч. статутний капітал 8561 тис.грн., непокритий збиток 588 тис.грн. Загальний розмір власного капіталу (чистих активів) як на початок, так і на кінець звітного року менший від статутного капіталу, але більший ніж мінімальний розмір статутного капіталу, встановлений законодавством для акціонерних товариств. Чисті активи на початок звітного року менші статутного капіталу на 630 тис.грн., на кінець звітного року на 588 тис.грн. Примітка 15. Статутний капітал Статутний капітал товариства визначено в процесі приватизації станом на 01.03.1997 року згідно з Методикою оцінки вартості об,єктів приватизації, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 15 серпня 1996 року №961. Первісний розмір статутного фонду складав 917631 гривню. В ході реєстрації випуску акцій були підготовлені і внесені зміни до акту оцінки, які затверджені наказом регіонального відділення ФДМ України по Луганській області. Після внесених змін розмір статутного фонду склав 951410 гривень, який поділено на 3805640 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. Випуск акцій зареєстровано Луганським територіальним управлінням Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 березня 1998 року, реєстраційний № 25/12/1/98. У 2003 році товариство здiйснило додатковий випуск акцiй з дiючою номiнальною вартiстю в кiлькостi 32960000 штук акцiй. Додатковий випуск акцiй у розмірі 8240 тис.грн. був проведений на суму реалiзованого iнвестицiйного проекту за рахунок державних коштiв. Новий розмiр статутного капiталу склав в сумi 9191410,0 грн. Статутний капiтал подiлений на 36765640 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. Випуск акцій зареєстрований Луганським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16.07.2003 року, реєстраційний №27/12/1/03. В 2010 році випуск акцій був переведений у бездокументарну форму існування та зареєстрований Луганським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 21.05.2010 року, реєстраційний №19/12/1/10. В звітному періоді додаткових емісій акцій не було, викупу та повторного продажу акцій власної емісії не було. У 2011 роцi черговими загальними зборами акцiонерiв ВАТ "Свердловська швейна фабрика" прийнято рішення про зміну найменування Відкритого акціонерного товариства «Свердловська швейна фабрика»(скорочено ВАТ «Свердловська швейна фабрика») на Публічне акціонерне товариство «Свердловська швейна фабрика» (скорочено ПАТ «Свердловська швейна фабрика»). За даними зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на 31.12.2013 року акціями товариства володіють 591 акціонер, в т.ч.: 582 фізичних осіб, яким належить 2067348 шт. акцій (5,623% статутного капіталу) та 9 юридичних осіб, яким належить 34698292 шт. акцій (94,377%). Виконавчим органом товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю є Правління. У власності членів Правління перебуває 174034 шт. акцій, що становить 0,4734% загального розміру статутного капіталу. Осіб - членів Правління, що володіють більш 5% статутного капіталу, немає. Власниками, що володіють 5 та більше відсотками статутного капіталу товариства є ТОВ "Сталь-Інвест", яке володіє 93,2718% акцій товариства. Примітка 16. Нерозподілений прибуток (непокритй збиток) Непокритий збиток на початок звітного року складав 630 тис.грн., на кінець звітного року склав 588 тис.грн. За звітний період отримано чистого прибутку в розмірі 42 тис грн. Поточні зобов’язання товариства станом на 31.12.2013 року перевищують оборотні активи на 280 тис.грн. Товариство планує продовжувати роботу на безперервній основі. Керівництвом розробляються заходи по виходу з кризової ситуації. Основна причина низькорентабельної діяльності є нехватка кадрів (кваліфікованих швей) для виконання замовлень та повного завантаження виробничих потужностей.


Керівник

 

(підпис)

Пивовар Катерина Федорівна

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Халимендик Оксана Юріївна