ПрАТ "Свердловська швейна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00308778
Телефон: 0643423004
e-mail: sverdlovskinfo@shveinfab.pat.ua
Юридична адреса: Україна, 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 54
 
Дата розміщення: 29.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року. Примітка 1. Основні відомості про Товариство - повне найменування емітента – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА" - скорочене найменування – ПАТ "СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА" - код за ЄДРПОУ: 00308778 - місцезнаходження: Україна, 94801, Луганська обл., м. Свердловськ, площа Дружби, буд. 1-А - дата проведення державної реєстрації: 24.02.1997 року - e-mail: pivovar-svk@mail.ru Відкрите акціонерне товариство "Свердловська швейна фабрика" засновано за рішенням Регіонального відділення Фонду державного майна України по Луганській області (наказ від 31 грудня 1996 року №2175), згідно з Указом Президента України від 20 червня 1996 року №451 "Про заходи щодо розвитку легкої промисловості у Луганській області та створення державної компанії "Луганськлегінвест", у відповідності до "Порядку перетворення у процесі приватизації державних, орендних підприємств та підприємств зі змішаною формою власності у відкриті акціонерні товариства", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 року №1099. Засновниками товариства є Регіональне відділення Фонду державного майна України по Луганській області та організація орендарів орендного підприємства "Свердловська швейна фабрика". Частка держави у статутному капіталі товариства відсутня. На виконання вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 31 березня 2011 року товариство змінило найменування ВАТ "Свердловська швейна фабрика" на ПАТ "СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА". Остання редакція статуту ПАТ «СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА» зареєстрована 28.05.2012 року, номер запису в ЄДР 1 391 105 0016 000265. Зміни №1 до Статуту зареєстровані 12.06.2013 року, № запису 13911050018000265, у звязку з розширенням предмету діяльності. Основними видами діяльності за КВЕД є: 14.13 Виробництво іншого верхнього одягу 14.12 Виробництво робочого одягу 13.92 Виробництво готових текстильних виробів крім одягу 46.42 Оптова торгівля одягом і взуттям 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах 47.71 Роздрібна торгівля одягом у неспеціалізованих магазинах 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна та інші. У своєму складі інших юридичних осіб, в т.ч. дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів товариство не має. Товариство не є засновником або учасником інших товариств або об’єднань. Змiн в органiзацiйнiй структурі товариства у звітному році не було та не передбачається. Середня кількість працівників за 2013 рік 166 чоловік. Примітка 2. Основа підготовки фінансової звітності. Основою надання фінансової звітності є чинні міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та тлумачення, розроблені Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. Звітний період Товариства співпадає з календарним 2013 роком. Фінансова звітність надана у тисячах українських гривень, якщо не вказано інше. Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості за винятком оцінки за справедливою вартістю окремих фінансових інструментів у відповідності до МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка" Фінансова звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності складається на основі бухгалтерських записів згідно українського законодавства шляхом трансформації з внесенням коригувань та проведенням пере класифікації статей з метою достовірного представлення інформації згідно вимог МСФЗ. Бухгалтерський облік ведеться частково з використанням комп’ютерної програми 1С – Бухгалтерія, частково з використанням прикладних комп’ютерних програм. При цьому забезпечена незмінність методології і принципів відображення господарських операцій. Господарські операції в обліку відображалися своєчасно та в повному обсязі. У приведеній фінансовій звітності Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку застосовувалися з певними обмеженнями. Товариство вперше прийняло МСФЗ у 2012 році, датою переходу на МСФЗ було 01 січня 2011 року. Дані фiнансової звiтностi за 2012 рік, яка складалась за МСФЗ, використанi в якості порiвняльних даних при складанні фінансових звiтiв за МСФЗ за 2013 рік. Фінансова звiтнiсть Товариства підготовлена вiдповiдно до МСБО 1 «Подання фiнансової звiтностi» за період з 01 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року, i складається з таких компонентів: - Звiт про фiнансовий стан на 31 грудня 2013 року; - Звiт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2013 рiк; - Звiт про змiни у власному капiталi за 2013 рiк; - Звiт про рух грошових коштiв (прямим методом) за 2013 рiк; - Пояснювальнi примiтки. Фінансова звітність затверджена Правлінням, протокол №1 від 25.02.2014 року. Примітка 3. Валюта подання та оцінки Функціональною валютою для Товариства є українська гривня. Фінансова звiтнiсть складена в тисячах українських гривень, всі значення округлені до одиниці. Примітка 4. Методологія перерахунку Операції в іноземній валюті первісно відображаються за валютним курсом, що діє на дату операції. Монетарні активи та зобов'язання, визначені у такій валюті, перераховуються за курсом на дату балансу. Прибутки та збитки від курсових різниць включаються до складу чистих прибутків або збитків звітного періоду. Примітка 5. Зміни в обліковій політиці та виправлення помилок З моменту використання МСФЗ, Товариством застосовується облiкова полiтика, що базується на стандартах МСФЗ (IAS и IFRS) в повному обсязі.

Пояснення до статей фінансової звітності станом на 31.12.2013 року: Примітка 6. Основні засоби. Товариство визнає матеріальні об’єкти основними засобами, якщо вони утримуються з метою їх використання у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних функцій, очікуваний строк корисного використання яких більше одного року та вартість яких більше 2500 грн. Товариство здійснило оцінку основних засобів за справедливою вартістю на дату переходу на МСФЗ (01.01.2011 року) та використовує цю справедливу вартість як доцільну собівартість основних засобів на цю дату. У подальшому основні засоби оцінюються за їх собівартістю мінус будь яка накопичена амортизація та будь які накопичені збитки від зменшення корисності. Товариство не визнає в балансовій вартості об’єкта основних засобів витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об’єкта. Ці витрати визначаються в прибутку чи збитку, коли вони понесені. Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом. Залишковий термін експлуатації починаючи з 01.01.2011 року: - Будівлі та споруди від 4 до 59 років - Машини та обладнання від 3 до 10 років - Транспортні засоби від 5 до 7 років Амортизація активу починається з моменту вводу в експлуатацію та припиняється на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікується як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняється визнання активу. На кожну звітну дату Товариство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу може зменшитися. За групами основні засоби класифікуються наступним чином: На 01.01.2013 року На 31.12.2013 року Первісна Знос Первісна Знос вартість вартість - Будинки та споруди 9099 2754 9101 2837 - Машини та обладнання 7315 4458 7283 4827 - Не введені в експлуатацію ОЗ 2 - - - - Транспортні засоби 158 101 158 109 - Інструменти, прилади, інв 162 38 162 65 Всього 16736 7351 16704 7838 Зміни вартості основних засобів за 2013 рік: Надходження Вибуло за 2013 рік Нараховано Група основних за 2013 рік первісна знос амортизації засобів Будинки та споруди 2 83 Машини та обладнання 10 42 34 403 Не введені в експлуатацію 2 - Транспортні засоби 8 Інструменти, прилади, інвентар 27 Всього 12 44 34 521 В звітному періоді списано швейних машин первісною вартістю 42 тис.грн., залишковою вартістю 8 тис.грн., придбано машин та обладнання вартістю 10 тис.грн., ремонт адмінкорпусу 2 тис.грн. Об’єктів соціальної сфери товариство не має. Основні засоби ПАТ «СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА» є предметом обтяження. Рішенням загальних зборів товариства (протокол №16 від 16.04.2013 року) погоджено вчинення правочину та схвалено дії Головного інженера товариства, який на підставі Протоколу №14 Наглядової ради від 12.03.2013 року уклав правочин про надання в іпотеку комплексу обєктів нерухомого майна, що належать на праві власності ПАТ “СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА” загальною ринковою вартістю 4972 тис.грн. Примітка 7. Відстрочені податкові активи. Відстрочені податкові активи визнаються з урахуванням імовірності наявності у майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використані тимчасові різниці, що підлягають вирахуванню. Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну дату і зменшується в тій мірі, у якій більше не існує ймовірності того, що буде отриманий оподатковуваний прибуток, достатній, щоб використати вигоду від відстроченого податкового активу повністю або частково. Тимчасові різниці між балансовою вартістю активу чи зобов’язання в балансі та їх податковою базою, які підлягають вирахуванню : - Залишкова вартість не визнаних активами основних засобів, що не приносять економічну вигоду 49 тис.грн.; - Забезпечення виплат персоналу 43 тис.грн. Загальна сума тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню 91 тис.грн. Очікувана податкова ставка, що буде застосована в період реалізації відповідних активів або зобов’язань складає 19%. Відстрочений податковий актив склав17 тис.грн. Поточні активи. Примітка 8. Запаси Основною складовою запасів є: - Сировина та матеріали - 22 тис.грн. - Запчастини - 55 тис.грн. - Будівельні матеріали 83 тис.грн. - Готова продукція - 18 тис.грн. - Інші 14 тис.грн. Обліковою політикою товариства встановлено: одиницею обліку запасів є найменування, транспортно-заготівельні витрати відносяться до собівартості запасів прямим методом, при відпуску у виробництво, із виробництва, продажу та іншому вибутті запасів їх оцінка здійснюється по ідентифікованій собівартості відповідної одиниці. Товариство визнало запаси за собівартістю виготовлення чи придбання. Знеціненими запаси не визнаються. Примітка 9. Торгівельна дебіторська заборгованість Дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги на кінець звітного року склала 475 тис.грн., в т.ч.: послуги з пошиву швацьких виробів з давальницької сировини іноземних замовників 300 тис.грн., за реалізовану готову продукцію вітчизняним покупцям 91 тис.грн., за реалізовані виробничі запаси вітчизняним покупцям 84 тис.грн. Повязаним сторонам в звітному періоді реалізовано на суму 1356 тис.грн., дебіторська заборгованість повязаних сторін склала 167 тис.грн. Операцій з пов’язаними сторонами проводились на таких же умовах, що і операції незалежних сторін. Продукція на експорт відвантажена в грудні 2013 року, оплачена в січні 2014 року. Аналіз простроченої але не знеціненої дебіторської заборгованості: - до 30 днів - 410 тис.грн.; - від 30 днів до 60 днів –34 тис.грн.; - від 60 днів до 90 днів – 25 тис.грн.; - 300 днів – 6 тис.грн; - більше 1 року немає. Дебіторська заборгованість визнається як фінансовий актив за виключенням дебіторської заборгованості, за якою не очікується отримання грошових коштів. Визначення суми резерву на покриття збитків від зменшення корисності відбувається на основі індивідуальної оцінки окремих дебіторів. Керівництво дійшло висновку торгівельну дебіторську заборгованість сумнівною не визнавати. Примітка 10. Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом. Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом склала 298 тис.грн., в т.ч. ПДВ - 274 тис.грн., податок на прибуток 24 тис.грн. Примітка 11.Дебіторська заборгованість за виданими авансами Дебіторська заборгованість за виданими авансами за енергоносії за даними обліку складає 234 тис.грн. Зі складу статті виключено залишок субрахунку 644 "Податковий кредит" в сумі 39 тис.грн. (з одночасним виключенням цієї суми зі складу статті "Інші поточні зобов’язання), який пов’язаний з виданими авансами. Активом визнана дебіторська заборгованість за виданими авансами в сумі 195 тис.грн. Простроченої заборгованості більше 30 днів немає. Дебіторської заборгованості за виданими авансами пов’язаним особам немає. Заборгованості за виданими авансами іноземним постачальникам немає. Примітка 12. Інша поточна дебіторська заборгованість Інша поточна дебіторська заборгованість склала 3 тис.грн., в т.ч. заборгованість фонду соціального страхування на виплату лікарняних 1 тис.грн. Обліковою політикою встановлено величину резерву сумнівних боргів визначати методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості, тобто на основі аналізу платоспроможності окремих дебіторів. Дебіторської заборгованості, яка не визнана активом на звітну дату немає. В звітному періоді резерв сумнівних боргів не створювавсь, дебіторська заборгованість не списувалась. Примітка 13. Грошові кошти Залишки грошових коштів на рахунках в банку у національній валюті склали 685 тис.грн. Обмежень на використання грошових коштів немає, банківські рахунки вільні для використання. Примітка 14. Власний капітал. Власний капітал Товариства станом на початок звітного періоду складав 8561 тис.грн., в т.ч.: статутний капітал 9191 тис.грн.; непокритий збиток -630 тис.грн. Власний капітал станом на 31.12.2013 року становить 18603 тис.грн., в т.ч. статутний капітал 8561 тис.грн., непокритий збиток 588 тис.грн. Загальний розмір власного капіталу (чистих активів) як на початок, так і на кінець звітного року менший від статутного капіталу, але більший ніж мінімальний розмір статутного капіталу, встановлений законодавством для акціонерних товариств. Чисті активи на початок звітного року менші статутного капіталу на 630 тис.грн., на кінець звітного року на 588 тис.грн. Примітка 15. Статутний капітал Статутний капітал товариства визначено в процесі приватизації станом на 01.03.1997 року згідно з Методикою оцінки вартості об,єктів приватизації, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 15 серпня 1996 року №961. Первісний розмір статутного фонду складав 917631 гривню. В ході реєстрації випуску акцій були підготовлені і внесені зміни до акту оцінки, які затверджені наказом регіонального відділення ФДМ України по Луганській області. Після внесених змін розмір статутного фонду склав 951410 гривень, який поділено на 3805640 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. Випуск акцій зареєстровано Луганським територіальним управлінням Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 березня 1998 року, реєстраційний № 25/12/1/98. У 2003 році товариство здiйснило додатковий випуск акцiй з дiючою номiнальною вартiстю в кiлькостi 32960000 штук акцiй. Додатковий випуск акцiй у розмірі 8240 тис.грн. був проведений на суму реалiзованого iнвестицiйного проекту за рахунок державних коштiв. Новий розмiр статутного капiталу склав в сумi 9191410,0 грн. Статутний капiтал подiлений на 36765640 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. Випуск акцій зареєстрований Луганським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16.07.2003 року, реєстраційний №27/12/1/03. В 2010 році випуск акцій був переведений у бездокументарну форму існування та зареєстрований Луганським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 21.05.2010 року, реєстраційний №19/12/1/10. В звітному періоді додаткових емісій акцій не було, викупу та повторного продажу акцій власної емісії не було. У 2011 роцi черговими загальними зборами акцiонерiв ВАТ "Свердловська швейна фабрика" прийнято рішення про зміну найменування Відкритого акціонерного товариства «Свердловська швейна фабрика»(скорочено ВАТ «Свердловська швейна фабрика») на Публічне акціонерне товариство «Свердловська швейна фабрика» (скорочено ПАТ «Свердловська швейна фабрика»). За даними зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на 31.12.2013 року акціями товариства володіють 591 акціонер, в т.ч.: 582 фізичних осіб, яким належить 2067348 шт. акцій (5,623% статутного капіталу) та 9 юридичних осіб, яким належить 34698292 шт. акцій (94,377%). Виконавчим органом товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю є Правління. У власності членів Правління перебуває 174034 шт. акцій, що становить 0,4734% загального розміру статутного капіталу. Осіб - членів Правління, що володіють більш 5% статутного капіталу, немає. Власниками, що володіють 5 та більше відсотками статутного капіталу товариства є ТОВ "Сталь-Інвест", яке володіє 93,2718% акцій товариства. Примітка 16. Нерозподілений прибуток (непокритй збиток) Непокритий збиток на початок звітного року складав 630 тис.грн., на кінець звітного року склав 588 тис.грн. За звітний період отримано чистого прибутку в розмірі 42 тис грн. Поточні зобов’язання товариства станом на 31.12.2013 року перевищують оборотні активи на 280 тис.грн. Товариство планує продовжувати роботу на безперервній основі. Керівництвом розробляються заходи по виходу з кризової ситуації. Основна причина низькорентабельної діяльності є нехватка кадрів (кваліфікованих швей) для виконання замовлень та повного завантаження виробничих потужностей. Примітка 17. Поточні зобов’язання та забезпечення Загальна сума поточних зобов'язань та забезпечень станом на 31.12.2013 року склала 2128 тис.грн. Примітка 18. Забезпечення. Забезпечення визнаються, коли товариство має теперішню заборгованість внаслідок минулої події, існує ймовірність, що погашення зобов’язання вимагатиме вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди і можна достовірно оцінити суму зобов’язання. Товариство визнає очікувану вартість короткострокових виплат працівникам за відсутність як забезпечення відпусток при наявності права працівників на майбутні виплати відпусток в сумі 42 тис.грн. Примітка 19. Зобов’язання Кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги на початок року складала 917 тис.грн., на кінець звітного періоду склала 364 тис.грн. Кредиторська заборгованість пов’язаним особам склала 364 тис.грн. Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом склала 34 тис.грн., в т.ч. ПДФО 34 тис.грн. Непередбачених зобов'язань нема, судових позовів та претензій не надходило і не очікується. Зобов'язання за розрахунками з одержаних авансів станом на 31.12.2013 року складали 34 тис.грн. Зі статті виключено суми ПДВ, які пов’язані з отриманими авансами та становлять частину сальдо на субрахунку 643 "Податкові зобов’язання" всього у розмірі 6 тис.грн. В балансі визнані зобов’язання за виданими авансами у розмірі 28 тис.грн. Зобов'язання перед пов’язаними особами становлять 34 тис.грн., за вирахуванням ПДВ 28 тис.грн. Зобов'язання за розрахунками зі страхування склали 83 тис.грн., простроченої заборгованості немає. Зобов'язання за розрахунками з оплати праці склали 172 тис.грн. Товариство визнає виплати працівникам як витрати та як зобов’язання після вирахування будь-якої вже виплаченої суми. Інші поточні зобов’язання за даними обліку складали 1444 тис.грн. Зі складу статті виключено залишок субрахунку 644 "Податковий кредит" в сумі 39 тис.грн. (з одночасним виключенням цієї суми зі складу статті "Дебіторська заборгованість за виданими авансами), який пов’язаний з виданими авансами. На дату балансу зобов’язання визнані в сумі 1405 тис.грн., в т.ч. безвідсоткова позика 1386 тис.грн. розрахунки з іншими кредиторами 19 тис.грн. Безвідсоткова допомога отримана в жовтні 2013 року терміном на один рік і відображена за справедливою вартістю. Позикодавцем є пов’язана особа.

Примітка 20. Розкриття інформації про пов’язані сторони: До пов’язаних сторін та операцій з пов’язаними сторонами відносяться: а) підприємства, які прямо або опосередковано контролюють або перебувають під контролем, або ж перебувають під спільним контролем разом з Товариством; б) асоційовані компанії; в) спільні підприємства, у яких Товариство є контролюючим учасником; г) члени провідного управлінського персоналу Товариства; д) близькі родичі особи, зазначеної в пункті а) або г); є) підприємства, що контролюють Товариством, або здійснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий відсоток голосів у Товариства; ж) програми виплат після закінчення трудової діяльності для робітників (недержавний ПФ, тощо) Операції з пов’язаними сторонами за 2013 рік Всього у т.ч. операції Тис.грн. з пов’язаними сторонами Чистий дохід від реалізаці продукції (товарів, робіт, послуг) 6611 1356 Придбання сировини та матеріалів, послуг (обороти по кт 631) 1925 824 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 475 167 Інша дебіторська заборгованість 198 - Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 364 364 Інші поточні зобов’язання 1405 1386 В т.ч. за безвідсотковою позикою 1386 1386 Надання та отримання гарантій та застав 4972 4972 Компенсація провідному управлінському персоналу - короткострокові виплати працівникам 3564 201* (*оплата праці правління, головний бухгалтер, наглядова рада) - інші виплати працівникам - - Операції з пов’язаними сторонами здійснюються на тих же умовах що й з непов’язаними сторонами. Примітки до Звіту про фінансові результати Примітка 21. Доходи Основним видом діяльності Товариства є пошив та реалiзацiя швейних виробів для внутрiшнього та зовнiшнього ринкiв з давальницької та власної сировини . Фінансовий результат визначено по принципу “нарахування”, тобто доходи і витрати відображені в звітності в момент їх виникнення незалежно від дати надходження та сплати коштів. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) склав 6611 тис.грн., в т.ч.: - експорт послуг – 5704 - послуги з пошиву на внутрішній ринок 503 тис.грн.; - реалізація готової продукції вітчизняним замовникам – 373 тис.грн., - реалізація товарів 33 тис.грн. Інші операційні доходи склали 1076 тис.грн., в т.ч.: - реалізація товарів через магазин 8 тис.грн. - реалізація виробничих запасів 806 тис.грн. - дохід від операційної оренди активів 46 тис.грн.; - прибуток від реалізації валюти 99 тис.грн. - дохід від курсових різниць 113 тис.грн. - інші операційні доходи 4 тис.грн. Фінансові доходи 3 тис.грн. % по депозиту Примітка 22 Витрати Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) склала 5469 тис.грн., в т.ч.: - собівартість послуг пошиву з давальницької сировини 5198 тис.грн.; - собівартість готової продукції 247 тис.грн. - собівартість реалізованих товарів 24 тис.грн. Адміністративні витрати склали 1131 тис.грн., в т.ч.: - амортизація 17 тис.грн.; - оплата праці адмінперсоналу 672 тис.грн.; - відрахування на соціальні заходи 233 тис.грн.; - плата за землю 6 тис.грн.; - витрати палива і матеріалів 32 тис.грн.; - утримання будівель (газ, вода, е/енергія, інше) 35 тис.грн.; - послуги сторонніх організацій 115 - інші адміністративні витрати 21 тис.грн.; Витрати на збут склали 125 тис.грн., в тому числі: - витрати по магазину 11 тис.грн. - оплата праці 63 тис.грн.; - відрахування на соціальні заходи 18 тис.грн.; - послуги сторонніх організацій (митний пост, промислова палата, ..) 29 тис.грн.; - інші 4 тис.грн. Інші операційні витрати склали 890 тис.грн., в т.ч.: - собівартість реалізованих запасів і товарів 616 тис.грн. - штрафи, пені 3 тис.грн. - плата за землю 14 тис.грн. - витрати по зданим в операційну оренду активам 4 тис.грн. - коригування ПДВ 24 тис.грн. - виплата лікарняних та медичне обслуговування 48 тис.грн. - втрати від операційних курсових різниць - 110 тис.грн.; - списання активів 21 тис.грн. - інші операційні витрати 50 тис.грн. Фінансовий результат від операційної діяльності – прибуток в сумі 75 тис.грн. Витрати з податку на прибуток за 2013 рік включені до звіту про фінансові результати у розмірі 33 тис.грн. і обчислені наступним чином: - податок на прибуток від звичайної діяльності згідно податкового законодавства в сумі 33 тис.грн.; - відстрочені податкові активи на початок року 17 тис.грн. (плюс) - відстрочені податкові активи на кінець звітного року 17 тис.грн. (мінус) Всього за звітний період отримано чистий прибуток в сумі 42 тис.грн.

Примітка 23. Рух грошових коштів Звіт про рух грошових коштів складений за прямим методом, згідно з яким розкривається інформація про основні класи валових надходжень грошових коштів чи валових виплат грошових коштів, що відповідає вимогам МСФО. Залишок грошових коштів на поточних рахунках в банку в національній валюті на звітну дату складає 685 тис.грн. Обмежень на використання грошових коштів немає, банківські рахунки вільні для використання. Інші надходження від операційної діяльності склали 5601 тис.грн, в т.ч.: - від реалізації іноземної валюти 5488 тис.грн.; - надійшло на виплату за лікарняними листами 113 тис.грн. Інші витрачання на операційну діяльність склали 6055 тис.грн., в т.ч.: - реалізована іноземна валюта 5406 тис.грн.; - митниця, торгово-промислова палата, банк, аудит та інші 230 тис. - плата за землю 144 тис.грн. - розрахунки з іншими кредиторами (профспілки та інші ) 73 тис грн.. - розрахунки з підзвітними особами 31 тис.грн. - інші витрачання 171 тис.грн. Всього надійшло коштів від операційної діяльності в сумі 98 тис.грн. Витрачено грошових коштів на придбання необоротних активів в сумі 21тис.грн. Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності – видаток в сумі 21тис.грн. Надійшла фінансова допомога на зворотній основі в сумі 1386 тис.грн., повернута фінансова допомога на зворотній основі в сумі 1386 тис.грн. Чистий рух коштів від фінансової діяльності склав 0 тис.грн. Не грошових операцій інвестиційної та фінансової діяльності не здійснювалось. Чистий рух коштів за звітний період – надходження в сумі 77 тис.грн. Позитивний вплив зміни валютного курсу на залишок коштів 101 тис.грн. Майнові комплекси протягом звітного періоду не придбались і не продавались. Примітка 25. Звітність за сегментами. Товариство в силу своїх технологічних особливостей і сформованою практикою організації діяльності займається одним видом діяльності – виробництвом швейних виробів. Тому звітність за сегментами не складається. У разі розширення масштабів діяльності товариства та появи нових видів діяльності або послуг товариство буде подавати фінансову звітність відповідно до МСФЗ 8 «Операційні сегменти». Примітка 26. ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ Основні ризики, властиві операційній діяльності Товариства, пов’язані з потенційною неможливістю для Товариства укомплектувати робочі місця кваліфікованими кадрами з пошиву швейних виробів для повного завантаження виробничих потужностей. Управління капіталом та безперервність діяльності. Товариство управляє своїм капіталом для гарантування своєї здатності продовжувати свою діяльність на безперервній основі, одночасно Товариство здійснює заходи з управління капіталом, спрямовані на зростання рентабельності капіталу, за рахунок оптимізації структури заборгованості та власного капіталу, таким чином, щоб забезпечити безперервність своєї діяльності. Керівництво товариства здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі. При цьому керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики. На основі отриманих висновків товариство здійснює регулювання капіталу шляхом залучення додаткового фінансування, а також погашення існуючих зобов’язань. Товариство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які повязані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності. Економічне та операційне середовище – Товариство здійснює свою діяльність на території України. Оскільки закони та нормативні акти, які впливають на операційне середовище в Україні, можуть швидко змінюватися, активи та операційна діяльність Товариства можуть опинитися під загрозою через несприятливі зміни в політичному та економічному середовищі. Керівництво вважає, що воно вживає всі необхідні заходи для забезпечення стійкості бізнесу Товариства в нинішніх умовах. Однак, несподівані погіршення в економіці можуть негативно впливати на результати діяльності Товариства і фінансовий стан. Ефект такого потенційно негативного впливу не може бути достовірно оцінений. Політичні ризики – це ризики пов'язані з політичною ситуацією в країні і діяльністю України. Виникнення політичних ризиків пов'язане з можливими змінами в курсі уряду держави, змінами в пріоритетних напрямах його діяльності. Існує також ризик військових дій і цивільних заворушень, в результаті чого підприємництво України може понести суттєві втрати. Результат політичних ризиків не може бути достовірно оцінений. Події після звітного періоду. Подій після звітного періоду, які можуть вплинути на фінансову звітність, не відбувалось, окрім економічної та політичної нестабільності в державі. Товариство планує продовжувати свою діяльність на безперервній основі.