ПрАТ "Свердловська швейна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00308778
Телефон: 0643423004
e-mail: sverdlovskinfo@shveinfab.pat.ua
Юридична адреса: Україна, 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 54
 
Дата розміщення: 29.04.2014

Річний звіт за 2013 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2014
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА" за ЄДРПОУ 00308778
Територія   за КОАТУУ 4412700000
Орган державного управління   за СПОДУ
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Виробництво іншого верхнього одягу за КВЕД 14.13
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2013 р.

I. Фінансові результати

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 6611 5587
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 5469 ) ( 5597 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090
1142 0
 збиток 2095 ( 0 ) ( 10 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 1076 1449
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 1131 ) ( 1098 )
Витрати на збут 2150 ( 125 ) ( 137 )
Інші операційні витрати 2180 ( 890 ) ( 1255 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190
72 0
 збиток 2195 ( 0 ) ( 1051 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 3 0
Інші доходи 2240 0 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290
75 0
 збиток 2295 ( 0 ) ( 1051 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -33 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350
42 0
 збиток 2355 ( 0 ) ( 1051 )

II. Сукупний дохід

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 42 -1051

III. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати 2500 893 1096
Витрати на оплату праці 2505 3564 3218
Відрахування на соціальні заходи 2510 1286 1163
Амортизація 2515 521 908
Інші операційні витрати 2520 393 408
Разом 2550 6657 6793

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Середньорічна кількість простих акцій 2600 36765640 36765640
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 36765640 36765640
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 -0.03
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 -0.03
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки: Примітка 21. Доходи Основним видом діяльності Товариства є пошив та реалiзацiя швейних виробів для внутрiшнього та зовнiшнього ринкiв з давальницької та власної сировини . Фінансовий результат визначено по принципу “нарахування”, тобто доходи і витрати відображені в звітності в момент їх виникнення незалежно від дати надходження та сплати коштів. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) склав 6611 тис.грн., в т.ч.: - експорт послуг – 5704 - послуги з пошиву на внутрішній ринок 503 тис.грн.; - реалізація готової продукції вітчизняним замовникам – 373 тис.грн., - реалізація товарів 33 тис.грн. Інші операційні доходи склали 1076 тис.грн., в т.ч.: - реалізація товарів через магазин 8 тис.грн. - реалізація виробничих запасів 806 тис.грн. - дохід від операційної оренди активів 46 тис.грн.; - прибуток від реалізації валюти 99 тис.грн. - дохід від курсових різниць 113 тис.грн. - інші операційні доходи 4 тис.грн. Фінансові доходи 3 тис.грн. % по депозиту Примітка 22 Витрати Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) склала 5469 тис.грн., в т.ч.: - собівартість послуг пошиву з давальницької сировини 5198 тис.грн.; - собівартість готової продукції 247 тис.грн. - собівартість реалізованих товарів 24 тис.грн. Адміністративні витрати склали 1131 тис.грн., в т.ч.: - амортизація 17 тис.грн.; - оплата праці адмінперсоналу 672 тис.грн.; - відрахування на соціальні заходи 233 тис.грн.; - плата за землю 6 тис.грн.; - витрати палива і матеріалів 32 тис.грн.; - утримання будівель (газ, вода, е/енергія, інше) 35 тис.грн.; - послуги сторонніх організацій 115 - інші адміністративні витрати 21 тис.грн.; Витрати на збут склали 125 тис.грн., в тому числі: - витрати по магазину 11 тис.грн. - оплата праці 63 тис.грн.; - відрахування на соціальні заходи 18 тис.грн.; - послуги сторонніх організацій (митний пост, промислова палата, ..) 29 тис.грн.; - інші 4 тис.грн. Інші операційні витрати склали 890 тис.грн., в т.ч.: - собівартість реалізованих запасів і товарів 616 тис.грн. - штрафи, пені 3 тис.грн. - плата за землю 14 тис.грн. - витрати по зданим в операційну оренду активам 4 тис.грн. - коригування ПДВ 24 тис.грн. - виплата лікарняних та медичне обслуговування 48 тис.грн. - втрати від операційних курсових різниць - 110 тис.грн.; - списання активів 21 тис.грн. - інші операційні витрати 50 тис.грн. Фінансовий результат від операційної діяльності – прибуток в сумі 75 тис.грн. Витрати з податку на прибуток за 2013 рік включені до звіту про фінансові результати у розмірі 33 тис.грн. і обчислені наступним чином: - податок на прибуток від звичайної діяльності згідно податкового законодавства в сумі 33 тис.грн.; - відстрочені податкові активи на початок року 17 тис.грн. (плюс) - відстрочені податкові активи на кінець звітного року 17 тис.грн. (мінус) Всього за звітний період отримано чистий прибуток в сумі 42 тис.грн.


Керівник

 

(підпис)

Пивовар Катерина Федорівна

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Халимендик Оксана Юріївна