ПрАТ "Свердловська швейна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00308778
Телефон: 0643423004
e-mail: sverdlovskinfo@shveinfab.pat.ua
Юридична адреса: Україна, 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 54
 
Дата розміщення: 29.04.2014

Річний звіт за 2013 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2014
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА" за ЄДРПОУ 00308778
Територія   за КОАТУУ 4412700000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління   за СПОДУ
Вид економічної діяльності Виробництво іншого верхнього одягу за КВЕД 14.13
Середня кількість працівників 168    
Одиниця виміру тис. грн.    
Адреса пл. Дружби, 1-А, м. Свердловськ, Луганська область, 94801, 0(6434) 2-30-04
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
на 31.12.2013

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 0 0
первісна вартість 1001 11 11
накопичена амортизація 1002 11 11
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0
Основні засоби: 1010 9385 8866
первісна вартість 1011 16736 16704
знос 1012 7351 7838
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0
первісна вартість 1016 0 0
знос 1017 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
первісна вартість 1021 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
0 0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 17 17
Гудвіл 1050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 9402 8883
II. Оборотні активи
Запаси 1100 319 192
Виробничі запаси 1101 90 174
Незавершене виробництво 1102 0 0
Готова продукція 1103 5 18
Товари 1104 224 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 601 475
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130
55 195
з бюджетом 1135 327 298
у тому числі з податку на прибуток 1136 23 24
з нарахованих доходів 1140 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 28 3
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 507 685
Готівка 1166 0 0
Рахунки в банках 1167 50 685
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0
Інші оборотні активи 1190 28 0
Усього за розділом II 1195 1865 1848
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 11267 10731

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 9191 9191
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -630 -588
Неоплачений капітал 1425 0 0
Вилучений капітал 1430 0 0
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом I 1495 8561 8603
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0
Призовий фонд 1540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Векселі видані 1605 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 917 364
за розрахунками з бюджетом 1620 36 34
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 71 83
за розрахунками з оплати праці 1630 147 172
за одержаними авансами 1635 63 28
за розрахунками з учасниками 1640 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0
Поточні забезпечення 1660 76 42
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 1396 1405
Усього за розділом IІІ 1695 2706 2128
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0
Баланс 1900 11267 10731

Примітки: Примітка 6. Основні засоби. Товариство визнає матеріальні об’єкти основними засобами, якщо вони утримуються з метою їх використання у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних функцій, очікуваний строк корисного використання яких більше одного року та вартість яких більше 2500 грн. Товариство здійснило оцінку основних засобів за справедливою вартістю на дату переходу на МСФЗ (01.01.2011 року) та використовує цю справедливу вартість як доцільну собівартість основних засобів на цю дату. У подальшому основні засоби оцінюються за їх собівартістю мінус будь яка накопичена амортизація та будь які накопичені збитки від зменшення корисності. Товариство не визнає в балансовій вартості об’єкта основних засобів витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об’єкта. Ці витрати визначаються в прибутку чи збитку, коли вони понесені. Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом. Залишковий термін експлуатації починаючи з 01.01.2011 року: - Будівлі та споруди від 4 до 59 років - Машини та обладнання від 3 до 10 років - Транспортні засоби від 5 до 7 років Амортизація активу починається з моменту вводу в експлуатацію та припиняється на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікується як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняється визнання активу. На кожну звітну дату Товариство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу може зменшитися. За групами основні засоби класифікуються наступним чином: На 01.01.2013 року На 31.12.2013 року Первісна Знос Первісна Знос вартість вартість - Будинки та споруди 9099 2754 9101 2837 - Машини та обладнання 7315 4458 7283 4827 - Не введені в експлуатацію ОЗ 2 - - - - Транспортні засоби 158 101 158 109 - Інструменти, прилади, інв 162 38 162 65 Всього 16736 7351 16704 7838 Зміни вартості основних засобів за 2013 рік: Надходження Вибуло за 2013 рік Нараховано Група основних за 2013 рік первісна знос амортизації засобів Будинки та споруди 2 83 Машини та обладнання 10 42 34 403 Не введені в експлуатацію 2 - Транспортні засоби 8 Інструменти, прилади, інвентар 27 Всього 12 44 34 521 В звітному періоді списано швейних машин первісною вартістю 42 тис.грн., залишковою вартістю 8 тис.грн., придбано машин та обладнання вартістю 10 тис.грн., ремонт адмінкорпусу 2 тис.грн. Об’єктів соціальної сфери товариство не має. Основні засоби ПАТ «СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА» є предметом обтяження. Рішенням загальних зборів товариства (протокол №16 від 16.04.2013 року) погоджено вчинення правочину та схвалено дії Головного інженера товариства, який на підставі Протоколу №14 Наглядової ради від 12.03.2013 року уклав правочин про надання в іпотеку комплексу обєктів нерухомого майна, що належать на праві власності ПАТ “СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА” загальною ринковою вартістю 4972 тис.грн. Примітка 7. Відстрочені податкові активи. Відстрочені податкові активи визнаються з урахуванням імовірності наявності у майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використані тимчасові різниці, що підлягають вирахуванню. Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну дату і зменшується в тій мірі, у якій більше не існує ймовірності того, що буде отриманий оподатковуваний прибуток, достатній, щоб використати вигоду від відстроченого податкового активу повністю або частково. Тимчасові різниці між балансовою вартістю активу чи зобов’язання в балансі та їх податковою базою, які підлягають вирахуванню : - Залишкова вартість не визнаних активами основних засобів, що не приносять економічну вигоду 49 тис.грн.; - Забезпечення виплат персоналу 43 тис.грн. Загальна сума тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню 91 тис.грн. Очікувана податкова ставка, що буде застосована в період реалізації відповідних активів або зобов’язань складає 19%. Відстрочений податковий актив склав17 тис.грн. Поточні активи. Примітка 8. Запаси Основною складовою запасів є: - Сировина та матеріали - 22 тис.грн. - Запчастини - 55 тис.грн. - Будівельні матеріали 83 тис.грн. - Готова продукція - 18 тис.грн. - Інші 14 тис.грн. Обліковою політикою товариства встановлено: одиницею обліку запасів є найменування, транспортно-заготівельні витрати відносяться до собівартості запасів прямим методом, при відпуску у виробництво, із виробництва, продажу та іншому вибутті запасів їх оцінка здійснюється по ідентифікованій собівартості відповідної одиниці. Товариство визнало запаси за собівартістю виготовлення чи придбання. Знеціненими запаси не визнаються. Примітка 9. Торгівельна дебіторська заборгованість Дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги на кінець звітного року склала 475 тис.грн., в т.ч.: послуги з пошиву швацьких виробів з давальницької сировини іноземних замовників 300 тис.грн., за реалізовану готову продукцію вітчизняним покупцям 91 тис.грн., за реалізовані виробничі запаси вітчизняним покупцям 84 тис.грн. Повязаним сторонам в звітному періоді реалізовано на суму 1356 тис.грн., дебіторська заборгованість повязаних сторін склала 167 тис.грн. Операцій з пов’язаними сторонами проводились на таких же умовах, що і операції незалежних сторін. Продукція на експорт відвантажена в грудні 2013 року, оплачена в січні 2014 року. Аналіз простроченої але не знеціненої дебіторської заборгованості: - до 30 днів - 410 тис.грн.; - від 30 днів до 60 днів –34 тис.грн.; - від 60 днів до 90 днів – 25 тис.грн.; - 300 днів – 6 тис.грн; - більше 1 року немає. Дебіторська заборгованість визнається як фінансовий актив за виключенням дебіторської заборгованості, за якою не очікується отримання грошових коштів. Визначення суми резерву на покриття збитків від зменшення корисності відбувається на основі індивідуальної оцінки окремих дебіторів. Керівництво дійшло висновку торгівельну дебіторську заборгованість сумнівною не визнавати. Примітка 10. Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом. Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом склала 298 тис.грн., в т.ч. ПДВ - 274 тис.грн., податок на прибуток 24 тис.грн. Примітка 11.Дебіторська заборгованість за виданими авансами Дебіторська заборгованість за виданими авансами за енергоносії за даними обліку складає 234 тис.грн. Зі складу статті виключено залишок субрахунку 644 "Податковий кредит" в сумі 39 тис.грн. (з одночасним виключенням цієї суми зі складу статті "Інші поточні зобов’язання), який пов’язаний з виданими авансами. Активом визнана дебіторська заборгованість за виданими авансами в сумі 195 тис.грн. Простроченої заборгованості більше 30 днів немає. Дебіторської заборгованості за виданими авансами пов’язаним особам немає. Заборгованості за виданими авансами іноземним постачальникам немає. Примітка 12. Інша поточна дебіторська заборгованість Інша поточна дебіторська заборгованість склала 3 тис.грн., в т.ч. заборгованість фонду соціального страхування на виплату лікарняних 1 тис.грн. Обліковою політикою встановлено величину резерву сумнівних боргів визначати методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості, тобто на основі аналізу платоспроможності окремих дебіторів. Дебіторської заборгованості, яка не визнана активом на звітну дату немає. В звітному періоді резерв сумнівних боргів не створювавсь, дебіторська заборгованість не списувалась. Примітка 13. Грошові кошти Залишки грошових коштів на рахунках в банку у національній валюті склали 685 тис.грн. Обмежень на використання грошових коштів немає, банківські рахунки вільні для використання. Примітка 14. Власний капітал. Власний капітал Товариства станом на початок звітного періоду складав 8561 тис.грн., в т.ч.: статутний капітал 9191 тис.грн.; непокритий збиток -630 тис.грн. Власний капітал станом на 31.12.2013 року становить 18603 тис.грн., в т.ч. статутний капітал 8561 тис.грн., непокритий збиток 588 тис.грн. Загальний розмір власного капіталу (чистих активів) як на початок, так і на кінець звітного року менший від статутного капіталу, але більший ніж мінімальний розмір статутного капіталу, встановлений законодавством для акціонерних товариств. Чисті активи на початок звітного року менші статутного капіталу на 630 тис.грн., на кінець звітного року на 588 тис.грн. Примітка 15. Статутний капітал Статутний капітал товариства визначено в процесі приватизації станом на 01.03.1997 року згідно з Методикою оцінки вартості об,єктів приватизації, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 15 серпня 1996 року №961. Первісний розмір статутного фонду складав 917631 гривню. В ході реєстрації випуску акцій були підготовлені і внесені зміни до акту оцінки, які затверджені наказом регіонального відділення ФДМ України по Луганській області. Після внесених змін розмір статутного фонду склав 951410 гривень, який поділено на 3805640 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. Випуск акцій зареєстровано Луганським територіальним управлінням Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 березня 1998 року, реєстраційний № 25/12/1/98. У 2003 році товариство здiйснило додатковий випуск акцiй з дiючою номiнальною вартiстю в кiлькостi 32960000 штук акцiй. Додатковий випуск акцiй у розмірі 8240 тис.грн. був проведений на суму реалiзованого iнвестицiйного проекту за рахунок державних коштiв. Новий розмiр статутного капiталу склав в сумi 9191410,0 грн. Статутний капiтал подiлений на 36765640 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. Випуск акцій зареєстрований Луганським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16.07.2003 року, реєстраційний №27/12/1/03. В 2010 році випуск акцій був переведений у бездокументарну форму існування та зареєстрований Луганським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 21.05.2010 року, реєстраційний №19/12/1/10. В звітному періоді додаткових емісій акцій не було, викупу та повторного продажу акцій власної емісії не було. У 2011 роцi черговими загальними зборами акцiонерiв ВАТ "Свердловська швейна фабрика" прийнято рішення про зміну найменування Відкритого акціонерного товариства «Свердловська швейна фабрика»(скорочено ВАТ «Свердловська швейна фабрика») на Публічне акціонерне товариство «Свердловська швейна фабрика» (скорочено ПАТ «Свердловська швейна фабрика»). За даними зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на 31.12.2013 року акціями товариства володіють 591 акціонер, в т.ч.: 582 фізичних осіб, яким належить 2067348 шт. акцій (5,623% статутного капіталу) та 9 юридичних осіб, яким належить 34698292 шт. акцій (94,377%). Виконавчим органом товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю є Правління. У власності членів Правління перебуває 174034 шт. акцій, що становить 0,4734% загального розміру статутного капіталу. Осіб - членів Правління, що володіють більш 5% статутного капіталу, немає. Власниками, що володіють 5 та більше відсотками статутного капіталу товариства є ТОВ "Сталь-Інвест", яке володіє 93,2718% акцій товариства. Примітка 16. Нерозподілений прибуток (непокритй збиток) Непокритий збиток на початок звітного року складав 630 тис.грн., на кінець звітного року склав 588 тис.грн. За звітний період отримано чистого прибутку в розмірі 42 тис грн. Поточні зобов’язання товариства станом на 31.12.2013 року перевищують оборотні активи на 280 тис.грн. Товариство планує продовжувати роботу на безперервній основі. Керівництвом розробляються заходи по виходу з кризової ситуації. Основна причина низькорентабельної діяльності є нехватка кадрів (кваліфікованих швей) для виконання замовлень та повного завантаження виробничих потужностей. Примітка 17. Поточні зобов’язання та забезпечення Загальна сума поточних зобов'язань та забезпечень станом на 31.12.2013 року склала 2128 тис.грн. Примітка 18. Забезпечення. Забезпечення визнаються, коли товариство має теперішню заборгованість внаслідок минулої події, існує ймовірність, що погашення зобов’язання вимагатиме вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди і можна достовірно оцінити суму зобов’язання. Товариство визнає очікувану вартість короткострокових виплат працівникам за відсутність як забезпечення відпусток при наявності права працівників на майбутні виплати відпусток в сумі 42 тис.грн. Примітка 19. Зобов’язання Кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги на початок року складала 917 тис.грн., на кінець звітного періоду склала 364 тис.грн. Кредиторська заборгованість пов’язаним особам склала 364 тис.грн. Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом склала 34 тис.грн., в т.ч. ПДФО 34 тис.грн. Непередбачених зобов'язань нема, судових позовів та претензій не надходило і не очікується. Зобов'язання за розрахунками з одержаних авансів станом на 31.12.2013 року складали 34 тис.грн. Зі статті виключено суми ПДВ, які пов’язані з отриманими авансами та становлять частину сальдо на субрахунку 643 "Податкові зобов’язання" всього у розмірі 6 тис.грн. В балансі визнані зобов’язання за виданими авансами у розмірі 28 тис.грн. Зобов'язання перед пов’язаними особами становлять 34 тис.грн., за вирахуванням ПДВ 28 тис.грн. Зобов'язання за розрахунками зі страхування склали 83 тис.грн., простроченої заборгованості немає. Зобов'язання за розрахунками з оплати праці склали 172 тис.грн. Товариство визнає виплати працівникам як витрати та як зобов’язання після вирахування будь-якої вже виплаченої суми. Інші поточні зобов’язання за даними обліку складали 1444 тис.грн. Зі складу статті виключено залишок субрахунку 644 "Податковий кредит" в сумі 39 тис.грн. (з одночасним виключенням цієї суми зі складу статті "Дебіторська заборгованість за виданими авансами), який пов’язаний з виданими авансами. На дату балансу зобов’язання визнані в сумі 1405 тис.грн., в т.ч. безвідсоткова позика 1386 тис.грн. розрахунки з іншими кредиторами 19 тис.грн. Безвідсоткова допомога отримана в жовтні 2013 року терміном на один рік і відображена за справедливою вартістю. Позикодавцем є пов’язана особа.


Керівник

 

(підпис)

Пивовар Катерина Федорівна

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Халимендик Оксана Юріївна