ПрАТ "Свердловська швейна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00308778
Телефон: 0643423004
e-mail: sverdlovskinfo@shveinfab.pat.ua
Юридична адреса: Україна, 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 54
 
Дата розміщення: 29.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"
Організаційноправова форма Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження д/н, Київська область, ., м. Київ, 01001, вул. Б. Грiнченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Серiя АВ № 581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон 0(44) 377-72-65
Факс 279-12-49
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю
Опис Термiн дiї лiцензiї депозитарiю - з 19.09.2006р. до 19.09.2016р. Депозитарiй надає товариству послуги з обслуговування випусків цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АНАЛIТIК-РЕГIСТРАТОР"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 24052740
Місцезнаходження д/н, Луганська область, ., м. Луганськ, 91016, вул. Демьохiна, 20
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Серiя АВ №533872
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 27.04.2010
Міжміський код та телефон 0(642) 53-63-81
Факс 53-72-43
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача
Опис Термiн дiї лiцензiї зберiгача - з 27.04.2010р. до 27.04.2015р. Зберiгач надає товариству послуги з вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам іменних акцій.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АУДИТ-ІНФОРМ"
Організаційноправова форма Приватне підприємство
Код за ЄДРПОУ 31719648
Місцезнаходження д/н, Луганська область, ., м. Луганськ, 91053, містечко Пархоменко, 51, оф.10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Свідоцтво № 2905
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.04.2002
Міжміський код та телефон 0(642) 58-46-86
Факс 71-62-60
Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис Термін дії Свідоцтва №2905 про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів - до 23.02.2017р. Аудиторська фірма надає товариству послуги з проведення аудиторської перевірки фінансової звітності.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БIРЖА"
Організаційноправова форма Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 14281095
Місцезнаходження д/н, Київська область, ., м. Київ, 01034, пров. Рильський, 10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Серiя АВ № 581214
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.04.2011
Міжміський код та телефон 0(44) 279-41-58
Факс 278-51-40
Вид діяльності Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку (фондова біржа)
Опис Термiн дiї лiцензiї фондової бiржi - з 27.07.2007р. до 24.07.2017р. Біржа надає товариству послуги з допуску та перебування акцiй в бiржовому списку.