ПрАТ "Свердловська швейна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00308778
Телефон: 0643423004
e-mail: sverdlovskinfo@shveinfab.pat.ua
Юридична адреса: Україна, 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 54
 
Дата розміщення: 29.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 16.04.2013
Кворум зборів** 94.21
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах (Протокол №16): 1. Обрання членів лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів. Затвердження регламенту роботи загальних зборiв. 2. Звiт Голови Правлiння за 2012 рiк та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 3. Звiт Наглядової ради за 2012 рiк та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямків діяльності товариства на 2013 рік. 4. Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2012 рiк та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновків Ревізійної комісії. 5. Затвердження рiчного звiту за 2012 рiк. Визначення порядку розподiлу прибутку (покриття збитків) за пiдсумками роботи у 2012р. 6. Відкликання та обрання Голови і членів Наглядовоі ради. 7. Відкликання тав обрання Голови і членів Ревізійной комісії. 8. Прийняття попереднього рішення про вчинення значних правочинів, відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства". 9. Затвердження змін до Статуту товариства. Перелiк питань порядку денного було запропоновано Правлiнням та затверджено Наглядовою радою товариства. Iншi особи пропозицiй до порядку денного зборiв не подавали. Iнiцiатором скликання загальних зборiв було Правлiння. Загальнi збори вiдбулися у визначений термiн. Результати розгляду питань порядку денного: 1.1. Обрати лiчильну комiсiю у складі: Волкова Т.Г., Сирцова Р.С., Сафіна Г.А. 1.2. Обрати Головою Загальних зборів - Пивовар К.Ф.. Обрати Секретарем Загальних зборів - Устінову Л.Г. Член призідіума - секретар Наглядової ради Омельченко Т.О. 1.3. Затвердити наступний регламент роботи загальних зборів: доповіді та звіти - до 15 хвилин, виступи з обговоренням - до 10 хвилин, пропозиції та довідки - до 5 хвилин. 2.1. Затвердити Звіт Голови Правління товариства за 2012 рік. 3.1. Затвердити Звіт Наглядової ради за 2012 рік. Схвалити розроблені Наглядовою радою основні напрямки діяльності підприємства у 2013 році. 4.1. Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2012 рік. 5.1. Затвердити річний звіт товариства за 2012 рік. 5.2. Дивіденди за 2012 рік не нараховувати та не виплачувати, прибуток спрямувати на покриття збитків минулих років. 6.1.Відкликати Голову Наглядової ради Комісаренко В.О., секретаря Омельченко Т.О. членів Наглядової ради Яковенко І.В,, Комісаренко В.В., Устінову Л.Г. 7.1. Відкликати Глову ревізійної комісії Ботвіньєву В.І. та членів Ревізійної комісії. Селивашкіну І.М. та Лебединець Т.М. 7.2. Обрати членами Ревізійної комісії строком на 3 роки: Сафіну Г.А. бухгалтер, акціонер ПАТ "Свердловська швейна фабріка", Лебединець Т.М., бухгалтер ТОВ "Сталь-Інвест", представник акціонера ТОВ "Сталь-Інвест".Ботвіньєву В.І,, економіст, акціонер ПАТ "Свердловська швейна фабрика" 7.3. Головою Ревізійної Комісії обрати Ботвіньєву В.І. 8.1. Погодити іпотечний договір, який укладено між ПАТ "Свердловська швейна фабрка" та АТ "СП БАНК", за яким передано в іпотеку комплекс об'єктів нерухомого майна, що розташований за адресою: Луганска обл., м.Свердловськ, пл.Дружби, ! "А", який належить ПАТ "Свердловська швейна фабріка" на праві власності, заставною вартістю (визначено на рівні ринкової вартості) - 4971670,00 грн для забезпечення виконання зобов'язаннь ТОВ "Саль-Інвест" перед АТ "СП Банк", та схвалити діі гловоного інженера ПАТ "Свердловська швейна фабріка" Стрілець Валентини Григорівни, щодо укладення зазанеченного правочину. 8.2. Плпередньо схвалити вчинення Товариством протягом року з дати прийнятття цього рішення Загальними зборами акціонерів Товариства значних правочинів (договорів купівлі-продажу, постачання, підрядну, страхування, кредитування, позики, поруки, застави, оренди перевезення, зберігання) та будь-яких інших договорів (незалежно від строку їх дії та вартості товарів, робіт та послуг, що є їх предметом але з урахування того, що така вартість може становити 50 і більше відстотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства), включаючи, але не обмежуючись, усіма та будь-якими додатками до правочинів та договорів, що зазначені вище. 8.3. Укладення та підписання Товариством вищезазначених Договорів здійснюється на наступних умовах: Наглядова рада Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів акціонерів товариства остаточно визначає та погоджує умови правочинів та договорів, а також визначає перелік документів, укладення, підписання, отримання чи видання яких Товариством здійснюється після отримання погодження Наглядової ради ТОВариства; Укладання Товариством у подальшому додаткових угод, які змінюють основні умови Договору здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів акціонерів Товариства. 9.1.Затвердити зміни №! До Статуту ПАТ "Свердловська швейна фабріка". 9.2. Делегувати повноваження підписання змін до Статуту Голові правління ПАТ "Свердловська швейна фабрика". 9.3. Доручити Голові правління товариства видати доручення співробітнику товариства для рекєстрації змін до Статуту у державного реєстратора у виконавчому комітеті Свердловської міської ради Луганскьоі області. Протягом звiтного року позачерговi загальнi збори акцiонерiв не скликались.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.