ПрАТ "Свердловська швейна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00308778
Телефон: 0643423004
e-mail: sverdlovskinfo@shveinfab.pat.ua
Юридична адреса: Україна, 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 54
 
Дата розміщення: 29.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Секретар Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СТАЛЬ-IНВЕСТ"
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, 24190005, д/н
4) рік народження**  
5) освіта** д/н
6) стаж керівної роботи (років)** 0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н
8) дата обрання та термін, на який обрано 16.04.2013, на 3 роки
9) опис Представником ТОВ "СТАЛЬ-IНВЕСТ" є Омельченко Тамара Олексiївна (паспорт серiї ЕМ №826441, виданий 31.01.2001р. Жовтневим РВ УМВС України в Луганськiй обл.), яка особисто акціями товариства не володіє. Рiк народження - 1958, освiта - вища, стаж керiвної роботи - 19 рокiв. Займає посади: секретар Наглядової ради ПАТ "СТАЛЬ", мiсцезнаходження: Україна, м. Луганськ, вул. Фрунзе, 107-Д; секретар Наглядової ради ПрАТ "ККЗ "ЦЕНТРОКУЗ", мiсцезнаходження: Україна, Луганська обл., м. Кiровськ, вул. Недєлiна, 41. Винагороди за виконання обов'язкiв представник не отримує. Попереднi посади: начальник ПЕВ, начальник вiддiлу економiки i договорiв. Змiни особи представника у звiтному роцi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження та обов'язки секретаря Наглядової ради: веде дiловодство, протоколи засiдань та iншi документи по роботi Наглядової ради; бере участь у засiданнях Ради з правом одного голосу при вирiшеннi питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради щодо захисту iнтересiв i прав акцiонерiв у перервi мiж проведенням Загальних зборiв та щодо контролю i регулювання дiяльностi виконавчого органу товариства; виконує iншi обов'язки та має повноваження, передбаченi законодавством, Статутом i положеннями товариства. Змiни посадової особи у звiтному роцi не було. Винагороди за виконання обов'язкiв не отримує.


1) посада Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Нiкулiна Марiя Теодозiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕН, №166886, 23.03.2002, Свердловським МВ УМВС України в Луганськiй обл.
4) рік народження** 1953
5) освіта** Вища
6) стаж керівної роботи (років)** 29
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Свердловська швейна фабрика", начальник ПЕВ
8) дата обрання та термін, на який обрано 16.04.2013, на 3 роки
9) опис Розмiр виплаченої у 2013 роцi винагороди склав 32488,91 грн., в т.ч. у натуральнiй формi - 0,00 грн. Змiни посадової особи у звiтному році не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи - 29 рокiв. Попереднi посади: заступник начальника вiддiлу по труду та зарплатi, начальник планово-економiчного вiддiлу (ПЕВ). Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не займає. Повноваження та обов'язки члена Правлiння: бере участь у засiданнях Правлiння та має право одного голосу при вирiшеннi питань, вiднесених до компетенцiї Правлiння щодо керiвництва поточною дiяльнiстю товариства; виконує iншi обовязки та має повноваження, передбаченi законодавством, Статутом i положеннями товариства.


1) посада Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ботвiн'єва Валентина Iванiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕН, №542100, 14.11.2006, Свердловським МВ УМВС України в Луганськiй обл.
4) рік народження** 1952
5) освіта** Середньо-спецiальна
6) стаж керівної роботи (років)** 40
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Свердловська швейна фабрика", iнженер по органiзацiї та оплатi працi
8) дата обрання та термін, на який обрано 16.04.2013, на 3 роки
9) опис Винагороди за виконання обов'язкiв Голови Ревізійної комісії, в т.ч. у натуральній формі не отримує. Змiни посадової особи у звiтному роцi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи - 40 рокiв. Попереднi посади: економiст, iнженер по органiзацiї та оплатi працi. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не займає. Повноваження та обов'язки Голови Ревiзiйної комiсiї: керує роботою Комiсiї щодо здiйснення планових та позапланових перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi товариства для пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi та виявлення фактiв порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi товариства; скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї, головує на них, має право одного вирiшального голосу та забезпечує ведення протоколiв засiдань i складання висновкiв; звiтує перед Загальними зборами акцiонерiв щодо результатiв перевiрок; має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв; має право бути присутнiм на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу; має право вносити пропозицiї щодо усунення порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi товариства, виявлених пiд час проведення перевiрок; має право брати участь у засiданнях Наглядової ради стосовно питань, що вiдносяться до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї; виконує iншi обов'язки та має повноваження необхiднi для органiзацiї роботи Ревiзiйної комiсiї в межах її компетенцiї, передбаченi законодавством, Статутом i положеннями товариства.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СТАЛЬ-IНВЕСТ"
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, 24190005, д/н
4) рік народження**  
5) освіта** д/н
6) стаж керівної роботи (років)** 0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н
8) дата обрання та термін, на який обрано 16.04.2013, на 3 роки
9) опис Представником ТОВ "СТАЛЬ-IНВЕСТ" є Яковенко Iрина Вiкторiвна (паспорт серiї ЕК №652650, виданий 28.11.1997р. Жовтневим РВ УМВС України в Луганськiй обл.), яка особисто акціями товариства не володіє. Рiк народження - 1958, освiта - вища, стаж керiвної роботи - 18 рокiв. Винагороди за виконання обов'язкiв представник не отримує. Змiни особи представника у звiтному роцi не було. Займає посаду директора ТОВ "СТАЛЬ-IНВЕСТ", мiсцезнаходження: Україна, м. Луганськ, вул. Фрунзе, 107-Д. Попереднi посади: iнженер-технолог, головний бухгалтер, директор. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради: бере участь у засiданнях Ради з правом одного голосу при вирiшеннi питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради щодо захисту iнтересiв i прав акцiонерiв у перервi мiж проведенням Загальних зборiв та щодо контролю i регулювання дiяльностi виконавчого органу товариства; виконує iншi обов'язки та має повноваження, передбаченi законодавством, Статутом i положеннями товариства. Змiни посадової особи у звiтному роцi не було. Винагороди за виконання обов'язкiв не отримує.


1) посада Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сафіна Гульнара Амруківна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕН, №314926, 10.02.2004, Свердловським МВ УМВС України в Луганськiй обл.
4) рік народження** 1972
5) освіта** Середньо-спеціальна
6) стаж керівної роботи (років)** 0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ "Свердловська швейна фабрика", бухгалтер
8) дата обрання та термін, на який обрано 16.04.2013, на 3 роки
9) опис Винагороди за виконання обов'язкiв члена Ревізійної комісії, в т.ч. у натуральній формі не отримує. Обрано Загальними зборами акціонерів (Протокол №16) у зв'язку зі звільненням попередника та з метою формування повного складу Ревізійної комісії. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стажу керiвної роботи немає. Попереднi посади: бухгалтер. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не займає. Повноваження та обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї: контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства шляхом участi у планових та позапланових перевiрках для пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi та виявлення фактiв порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi товариства; бере участь у засiданнях Ревiзiйної комiсiї та має право одного голосу; має право бути присутнiм на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу; має право вносити пропозицiї щодо усунення порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi товариства, виявлених пiд час проведення перевiрок; має право брати участь у засiданнях Наглядової ради стосовно питань, що вiдносяться до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї; виконує iншi обов'язки та має повноваження, передбаченi законодавством, Статутом i положеннями Товариства.


1) посада Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мамика Лiдiя Дмитрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕН, №040288, 07.12.2001, Свердловським МВ УМВС України в Луганськiй обл.
4) рік народження** 1945
5) освіта** Середньо-спецiальна
6) стаж керівної роботи (років)** 44
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Свердловська швейна фабрика", начальник вiддiлу кадрiв
8) дата обрання та термін, на який обрано 16.04.2013, на 3 роки
9) опис Винагороди за виконання обовязків члена Правління, в т.ч. у натуральнiй формi не отримує. Змiни посадової особи у звiтному році не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи - 44 роки. Попереднi посади: iнспектор вiддiлу кадрiв, iнженер вiддiлу кадрiв, старший iнженер по мобiлiзацiйнiй роботi, начальник вiддiлу кадрiв. Посад на будь яких iнших пiдприємствах не займає. Повноваження та обов'язки члена Правлiння: бере участь у засiданнях Правлiння та має право одного голосу при вирiшеннi питань, вiднесених до компетенцiї Правлiння щодо керiвництва поточною дiяльнiстю товариства; виконує iншi обов'язки та має повноваження, передбаченi законодавством, Статутом i положеннями товариства.


1) посада Голова Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Пивовар Катерина Федорiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕМ, №982942, 11.08.2001, Свердловським МВ УМВС України в Луганськiй обл.
4) рік народження** 1960
5) освіта** Вища
6) стаж керівної роботи (років)** 29
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Свердловська швейна фабрика", Голова Правлiння
8) дата обрання та термін, на який обрано 16.04.2013, на 3 роки
9) опис Розмiр виплаченої у 2013 роцi винагороди склав 154309,72 грн., в т.ч. у натуральнiй формi - 0,00 грн. Змiни посадової особи у звiтному році не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи - 29 рокiв. Попереднi посади: начальник вiддiлу постачання, заступник директора. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не займає. Голова Правлiння пiдзвiтний Загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй радi товариства та органiзує виконання їх рiшень. Голова Правлiння вирiшує всi питання, пов'язанi з поточною дiяльнiстю товариства, за винятком тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв i Наглядової ради. Повноваження та обов'язки Голови Правлiння: без довiреностi представляє iнтереси товариства в усiх пiдприємствах, закладах i органiзацiях; укладає угоди, договори, в т.ч. трудовi; розпоряджається майном та коштами товариства вiдповiдно до законодавства та Статуту; має право першого пiдпису на банкiвських документах; виконує iншi обов'язки та має повноваження, необхiднi для забезпечення ефективної поточної дiяльностi товариства, передбаченi законодавством, контрактом, Статутом i положеннями товариства.


1) посада Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СТАЛЬ-IНВЕСТ"
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, 24190005, д/н
4) рік народження**  
5) освіта** д/н
6) стаж керівної роботи (років)** 0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н
8) дата обрання та термін, на який обрано 16.04.2013, на 3 роки
9) опис Представником ТОВ "СТАЛЬ-IНВЕСТ" є Комiсаренко Володимир Олександрович (паспорт серiї ЕК №219457, виданий 26.07.1996р. Жовтневим РВ УМВС України в Луганськiй обл.), який особисто акціями товариства не володіє. Рiк народження - 1949, освiта - вища, стаж керiвної роботи - 19 рокiв. Займає посади: Голова Наглядової ради ПАТ "СТАЛЬ", мiсцезнаходження: Україна, м. Луганськ, вул. Фрунзе, 107-Д; Голова Наглядової ради ПрАТ "ККЗ "ЦЕНТРОКУЗ", мiсцезнаходження: Україна, Луганська обл., м. Кiровськ, вул. Недєлiна, 41. Винагороди за виконання обов'язкiв представник не отримує. Попереднi посади: директор, Голова Наглядової ради. Змiни особи представника у звiтному роцi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження та обов'язки Голови Наглядової ради: керує роботою Ради щодо захисту iнтересiв i прав акцiонерiв у перервi мiж проведенням Загальних зборiв та щодо контролю i регулювання дiяльностi виконавчого органу товариства; скликає засiдання Наглядової ради, головує на них, має право одного вирiшального голосу та забезпечує ведення протоколiв засiдань; звiтує перед акцiонерами на Загальних зборах; виконує iншi обов'язки та має повноваження, необхiднi для органiзацiї роботи Ради в межах її компетенцiї, передбаченi законодавством, Статутом i положеннями товариства. Змiни посадової особи у звiтному роцi не було. Винагороди за виконання обов'язкiв не отримує.


1) посада Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Селівашкіна Ірина Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕМ, №469084, 14.01.2000, Свердловським МВ УМВC України в Луганськiй обл.
4) рік народження** 1963
5) освіта** Вища
6) стаж керівної роботи (років)** 24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ "Свердловська швейна фабрика", член Ревізійної комісії
8) дата обрання та термін, на який обрано 16.04.2013, на 3 роки
9) опис Розмiр виплаченої у 2013 роцi винагороди склав 28223,28 грн., в т.ч. у натуральнiй формi - 0,00 грн. Обрано Наглядовою радою (Протокол №16) у зв'язку зі звільненням попередника та з метою формування повного складу Правління. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи - 24 роки. Попереднi посади: начальник експериментальної дільниці, член Ревізійної комісії. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не займає. Повноваження та обов'язки члена Правлiння: бере участь у засiданнях Правлiння та має право одного голосу при вирiшеннi питань, вiднесених до компетенцiї Правлiння щодо керiвництва поточною дiяльнiстю товариства; виконує iншi обов'язки та має повноваження, передбаченi законодавством, Статутом i положеннями товариства.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Устiнова Лiдiя Григорiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕМ, №888513, 13.02.2001, Свердловським МВ УМВС України в Луганськiй обл.
4) рік народження** 1957
5) освіта** Вища
6) стаж керівної роботи (років)** 30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Свердловська швейна фабрика", начальник ремонтно-механiчної служби
8) дата обрання та термін, на який обрано 16.04.2013, на 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради: бере участь у засiданнях Ради з правом одного голосу при вирiшеннi питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради щодо захисту iнтересiв i прав акцiонерiв у перевi мiж проведенням Загальних зборiв та щодо контролю i регулювання дiяльностi виконавчого органу товариства; виконує iншi обов'язки та має повноваження, передбаченi законодавством, Статутом i положеннями товариства. Винагороди за виконання обов'язкiв не отримує. Змiни посадової особи у звiтному роцi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи - 30 рокiв. Попереднi посади: начальник ремонтно-механiчної служби, головний механiк, iнженер-механiк. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не займає.


1) посада Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СТАЛЬ-IНВЕСТ"
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, 24190005, д/н
4) рік народження**  
5) освіта** д/н
6) стаж керівної роботи (років)** 0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н
8) дата обрання та термін, на який обрано 16.04.2013, на 3 роки
9) опис Представником ТОВ "СТАЛЬ-IНВЕСТ" є Лебединець Тетяна Миколаївна (паспорт серiї ЕН, №215198, виданий Кiровським РВ УМВС України в Луганськiй обл.), яка особисто акціями товариства не володіє. Рiк народження - 1986, освiта - вища, стажу керiвної роботи немає. Змiни особи представника у звiтному роцi не було. Винагороди за виконання обов'язкiв представник не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Попереднi посади: бухгалтер, головний бухгалтер. Займає посаду бухгалтера ТОВ "СТАЛЬ-IНВЕСТ", мiсцезнаходження: Україна, м. Луганськ, вул. Фрунзе, 107-Д. Повноваження та обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї: контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства шляхом участi у планових та позапланових перевiрках для пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi та виявлення фактiв порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi товариства; бере участь у засiданнях Ревiзiйної комiсiї та має право одного голосу; має право бути присутнiм на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу; має право вносити пропозицiї щодо усунення порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi товариства, виявлених пiд час проведення перевiрок; має право брати участь у засiданнях Наглядової ради стосовно питань, що вiдносяться до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї; виконує iншi обов'язки та має повноваження, передбаченi законодавством, Статутом i положеннями товариства. Змiни посадової особи у звiтному роцi не було. Винагороди за виконання обов'язкiв не отримує.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СТАЛЬ-IНВЕСТ"
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, 24190005, д/н
4) рік народження**  
5) освіта** д/н
6) стаж керівної роботи (років)** 0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н
8) дата обрання та термін, на який обрано 16.04.2013, на 3 роки
9) опис Представником ТОВ "СТАЛЬ-IНВЕСТ" є Комiсаренко Вiкторiя Володимирiвна (паспорт серiї ЕМ, №776422, виданий 01.12.2000р. Жовтневим РВ УМВС України в Луганськiй обл.), яка особисто акціями товариства не володіє. Рiк народження - 1975, освiта - вища, стаж керiвної роботи - 17 рокiв. Винагороди за виконання обов'язкiв представник не отримує. Змiни особи представника у звiтному роцi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Попереднi посади: заступник директора, директор. Займає посаду директора ТОВ "АВТОМОБIЛЬНИЙ ДIМ "ВIКТОРIЯ", мiсцезнаходження: Україна, м. Луганськ. Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради: бере участь у засiданнях Ради з правом одного голосу при вирiшеннi питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради щодо захисту iнтересiв i прав акцiонерiв в перервi мiж проведенням Загальних зборiв та щодо контролю i регулювання дiяльностi виконавчого органу товариства; виконує iншi обов'язки та має повноваження передбаченi законодавством, Статутом i положеннями товариства. Змiни посадової особи у звiтному роцi не було. Винагороди за виконання обов'язкiв не отримує.


1) посада Член правлiння, головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Халимендик Оксана Юрiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕН, №583264, 23.05.2007, Свердловським МВ УМВС України в Луганськiй обл.
4) рік народження** 1976
5) освіта** Вища
6) стаж керівної роботи (років)** 8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВП "Свердловвуглезбут" ГП "Свердловантрацит", головний економiст
8) дата обрання та термін, на який обрано 16.04.2013, на 3 роки
9) опис Розмiр виплаченої у 2013 роцi винагороди склав 49966,17 грн., в т.ч. у натуральнiй формi - 0,00 грн. Призначено головним бухгалтером 05.04.2006р. на невизначений строк. Змiни посадової особи у звiтному році не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи - 8 рокiв. Попереднi посади: бухгалтер, провiдний бухгалтер, головний економіст. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не займає. Повноваження та обов'язки члена Правлiння: бере участь у засiданнях Правлiння та має право одного голосу при вирiшеннi питань, вiднесених до компетенцiї Правлiння щодо керiвництва поточною дiяльнiстю товариства; виконує iншi обов'язки та має повноваження, передбаченi законодавством, Статутом i положеннями товариства. Повноваження та обов'язки Головного бухгалтера: очолює бухгалтерську службу товариства та керує її роботою щодо здiйснення органiзацiї бухгалтерського i податкового облiку дiяльностi товариства, складання та подання звiтностi, забезпечення фiксування фактiв здiйснення господарських операцiй у первинних документах, зберiгання оброблених первинних та iнших документiв, регiстрiв та звiтностi протягом встановленого термiну; виконує iншi обов'язки та має повноваження, передбаченi законодавством i вiдповiдними посадовими iнструкцiями.


___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова Ревiзiйної комiсiїБотвiн'єва Валентина IванiвнаЕН, №542100, 14.11.2006, Свердловським МВ УМВС України в Луганськiй обл.102730.027910273000
Член ПравлiнняСелівашкіна Ірина МиколаївнаЕМ, №469084, 14.01.2000, Свердловським МВ УМВC України в Луганськiй обл.108270.029410827000
Член правлiння, головний бухгалтерХалимендик Оксана ЮрiївнаЕН, №583264, 23.05.2007, Свердловським МВ УМВС України в Луганськiй обл.000000
Голова, секретар i 2 члени Наглядової ради, член Ревiзiйної комiсiїТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СТАЛЬ-IНВЕСТ"д/н, 24190005, д/н3429197293.271834291972000
Голова ПравлiнняПивовар Катерина ФедорiвнаЕМ, №982942, 11.08.2001, Свердловським МВ УМВС України в Луганськiй обл.1152560.3135115256000
Член Ревiзiйної комiсiїСафіна Гульнара АмруківнаЕН, №314926, 10.02.2004, Свердловським МВ УМВС України в Луганськiй обл.253290.068925329000
Член ПравлiнняМамика Лiдiя ДмитрiвнаЕН, №040288, 07.12.2001, Свердловським МВ УМВС України в Луганськiй обл.280130.076228013000
Член ПравлiнняНiкулiна Марiя ТеодозiвнаЕН, №166886, 23.03.2002, Свердловським МВ УМВС України в Луганськiй обл.199380.054319938000
Член Наглядової радиУстiнова Лiдiя ГригорiвнаЕМ, №888513, 13.02.2001, Свердловським МВ УМВС України в Луганськiй обл.400560.108940056000
Усього 34541664 93.9509 34541664 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.