ПрАТ "Свердловська швейна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00308778
Телефон: 0643423004
e-mail: sverdlovskinfo@shveinfab.pat.ua
Юридична адреса: Україна, 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 54
 
Дата розміщення: 29.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АУДИТ-ІНФОРМ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 31719648
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 91053, Луганська обл., м. Луганськ, містечко Пархоменко, 51, оф.10
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2905, 23.04.2002
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н, д/н, д/н, д/н
Текст аудиторського висновку (звіту) АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо фінансової звітності станом на 31.12.2013 року ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА" Цей висновок адресований акціонерам та управлінському персоналу ПАТ "СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА". ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АУДИТ-ІНФОРМ", що діє на підставі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №2905, яке видане за рішенням Аудиторської палати України (АПУ) №109 від 23 квітня 2002 року, провела аудит повного комплекту фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА", що додається, який складено за МСФЗ і включає Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2013 року, Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом), Звіт про власний капітал за рік, що закінчився на зазначену дату, стислий виклад облікових політик та інші пояснювальні примітки до річної фінансової звітності. Підставою для проведення аудиту є вимоги статті 40 "Регулярна інформація про емітента" Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" щодо підтвердження річної фінансової звітності емітентів цінних паперів при розкритті інформації на фондовому ринку та договір на проведення аудиту з ПАТ "СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА" №2113/А від 27 листопада 2013 року. Період перевірки з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року. Дата початку проведення аудиту 13 січня 2014 року, дата закінчення проведення аудиту 27 березня 2014 року. Основою складання фінансової звітності є чинні міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та тлумачення, розроблені Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. Вперше фінансова звітність за Міжнародними стандартами складалась за 2012 рік, датою переходу на МСФЗ вважається 01 січня 2011 року, саме на цю дату при трансформації фінансової звітності за 2012 рік були перераховані всі показники фінансової звітності і надана перша порівняльна інформація. Данi фiнансової звiтностi за 2012 рік, яка складалась за МСФЗ, використанi в якостi порiвняльних даних при складанні фiнансових звiтiв за МСФЗ за 2013 рік. Фінансова звітність за МСФЗ складена на підставі даних бухгалтерського обліку товариства. При цьому для підготовки фінансової звітності за МСФЗ використовуються допоміжні перехідні таблиці, зокрема в частині відображення основних засобів та їх зносу, облік яких здійснюється за П(С)БО. Облікова політика та організація обліку забезпечують безперервне, повне і достовірне відображення господарських операцій та формування фінансової звітності, твердження якої є доречними, достовірними і повними. З метою формування фінансової звітності за МСФЗ затверджено «Положення про облікову політику ПАТ «СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА» для формування фінансової звітності за МСФЗ». Основні відомості про емітента: - повне найменування емітента – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА" - скорочене найменування – ПАТ "СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА" - код за ЄДРПОУ: 00308778 - місцезнаходження: Україна, 94801, Луганська обл., м. Свердловськ, площа Дружби, буд. 1-А - дата проведення державної реєстрації: 24.02.1997 року - e-mail: pivovar-svk@mail.ru Відкрите акціонерне товариство "Свердловська швейна фабрика" засновано за рішенням Регіонального відділення Фонду державного майна України по Луганській області (наказ від 31 грудня 1996 року №2175), згідно з Указом Президента України від 20 червня 1996 року №451 "Про заходи щодо розвитку легкої промисловості у Луганській області та створення державної компанії "Луганськлегінвест", у відповідності до "Порядку перетворення у процесі приватизації державних, орендних підприємств та підприємств зі змішаною формою власності у відкриті акціонерні товариства", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 року №1099. Засновниками товариства є Регіональне відділення Фонду державного майна України по Луганській області та організація орендарів орендного підприємства "Свердловська швейна фабрика". На виконання вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 31 березня 2011 року товариство змінило найменування ВАТ "Свердловська швейна фабрика" на ПАТ "СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА". Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність Управлінський персонал ПАТ "СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА" несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, а також за надану нам інформацію. Відповідальність управлінського персоналу охоплює розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок, вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам. Відповідальність аудитора Ми несемо відповідальність за формування та висловлення незалежної думки щодо наданої фінансової звітності на основі результатів нашої аудиторської перевірки на підставі отриманої інформації та доказів. Ми відповідаємо за якісне виконання аудиторської перевірки згідно МСА та Кодексу етики. При проведенні перевірки ми керувались вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (МСА), які визнані аудиторською палатою України в якості національних, Законами України "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про акціонерні товариства", національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (П(С)БО), Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ), Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку (МСБО) та тлумаченнями, розробленими Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності, а також іншими законодавчими та нормативними документами, регулюючими діяльність товариства та практикою аудиторської діяльності. МСА вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування і виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит передбачає одержати достатньо розумних доказів відсутності суттєвих перекручень та помилок при веденні бухгалтерського обліку і складанні фінансової звітності. Нами перевірена достовірність показників фінансової звітності, обсяги яких є, на нашу думку, суттєвими. Суттєвість з замовником не обумовлювалась і розмір суттєвості стосовно встановлених відхилень показників визначався відповідно до професійної думки аудитора з урахуванням МСА №320. В ході аудиту нами отримані та вивчені шляхом тестування, вибіркового та безпосереднього перегляду первинних документів, регістрів, журналів та інших аналітичних документів докази, які, на нашу думку, дають розумні підстави для цього висновку. Аудит також включає оцінку відповідності використаної облікової політики при формуванні фінансової звітності за МСФЗ. Стан внутрішнього контролю товариства розглянуто виключно для того, щоб визначити обсяг робіт, необхідний для формування нашої думки про достовірність тверджень підготовленої фінансової звітності та її відповідності МСФЗ в усіх суттєвих аспектах. Здійснена у процесі аудиту робота не означає проведення повної і всеосяжної перевірки системи внутрішнього контролю товариства з метою виявлення всіх можливих недоліків. Фінансова звітність ПАТ "СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА" за попередній звітний період була складена за МСФЗ і перевірялась нами. Ми впевнились у тому, що данi фiнансової звiтностi за попередній звітний період адекватно використанi в якостi порiвняльних даних для складання фiнансових звiтiв за МСФЗ за 2013 рік. В ході нашої роботи, описаної в цьому висновку, ніщо не привернуло нашої уваги, що змусило б нас вважати, що звітність ПАТ "СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА" станом на 31.12.2013 року за МСФО складена неякісно. При складанні висновку ми керувались вимогами МСА №700 “Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності”, №705 “Модифікація думки у звіті незалежного аудитора” та 706 “Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора”, а також враховували «Вимоги до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів», затверджені рішенням НКЦПФР №1360 від 29.09.2011 року. Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки. Підстава для висловлення умовно-позитивної думки. У зв’язку з тим, що за умовами договору ми були призначені аудиторами товариства після 31.12.2013 року, ми не мали змоги спостерігати за інвентаризацією активів та зобовязань. Нами проведені альтернативні процедури щодо підтвердження тверджень звітності, отримані зовнішні підтвердження розрахунків з дебіторами та кредиторами, але існує ймовірність відхилення показників фінансової звітності, які, на нашу думку не мають всеохоплюючого впливу на фінансову звітність. Ми отримали достатні й прийнятні аудиторські докази для обґрунтування нашої аудиторської думки, однак дійшли висновку, що зазначені обмеження можуть мати вплив на фінансову звітність, але не є всеохоплюючими і не впливають на загальну оцінку фінансового стану товариства. УМОВНО-ПОЗИТИВНА ДУМКА На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки" і яке могло б вплинути на нашу думку, фінансова звітність подає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПАТ "СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА" станом на 31 грудня 2013 року, його фінансові результати, рух грошових коштів, зміни у власному капіталі за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно Міжнародних стандартів фінансової звітності. Пояснювальні параграфи: І. Ми звертаємо увагу та той факт, що основні засоби ПАТ «СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА» є предметом обтяження (примітка 6 до звіту). Рішенням загальних зборів товариства (протокол №16 від 16.04.2013 року) схвалено вчинення правочину про надання в іпотеку комплексу обєктів нерухомого майна, що належить на праві власності ПАТ “СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАЬРИКА” загальною ринковою вартістю 4972 тис.грн. ІІ. Не змінюючи нашої думки, звертаємо увагу на примітку 14 до Звіту, де зазначено, що загальний розмір власного капіталу (чистих активів) на початок звітного року менший статутного капіталу на 630 тис.грн., станом на 31.12.2013 року - на 588 тис.грн. Станом на цю дату поточні зобов’язання Товариства перевищують оборотні активи на 241 тис.грн. Ці обставини вказують на існування невизначеності, яка може поставити під сумнів здатність Товариства безперервно продовжувати свою діяльність. Однак товариство вживає заходів для поліпшення фінансового стану, так за звітний період товариство отримало прибуток і розмір чистих активів збільшився на 42 тис.грн. ІІІ. Не змінюючи нашої думки, звертаємо увагу на примітку 26 до Звіту, в якій зазначено, що в Україні наявні ознаки політичних ризиків, результат яких не може бути достовірно оцінений, у зв’язку з чим існує суттєва невизначеність, яка може поставити під значний сумнів здатність Товариства безперервно продовжувати свою діяльність. ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ Цей розділ аудиторського висновку підготовлено відповідно до Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 29.09.2011р. № 1360. 1. Статутний капітал ПАТ "СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА" складає 9191 тис.грн. Вартість чистих активів Товариства станом на 31.12.2013 року складає 8603 тис.грн. Таким чином, станом на 31.12.2013 року вартість чистих активів Товариства менше розміру статутного капіталу на 588 тис.грн., що не відповідає п.3 статті 155 «Статутний капітал акціонерного товариства» Цивільного Кодексу України. Вартість чистих активів більше мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законодавством України для акціонерних товариств 2. Нами перевірена інша інформація, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю у складі річної інформації емітента за 2013 рік, на предмет її відповідності твердженням перевіреної фінансової звітності. Розбіжностей не встановлено. Ми ознайомилися з інформацією про зобов’язання, про майновий стан та фінансово-господарську діяльність, чисті активи та опис бізнесу до її оприлюднення, тому відповідальність за достовірне оприлюднення іншої інформації несе товариство. 3. Аудитором перевiренi вчинені товариством правочини у ходi поточної господарської дiяльностi у звітному перiодi. За даними останньої річної фінансової звiтностi Товариства вартість активів на 31.12.2012 року складає 11267 тис.грн. Мiнiмальна сума правочину, яка пiдлягає дослідженню Аудитором складає 1126 тис.грн. Аудитором були виконані процедури щодо перевірки дотримання Товариством вимог законодавства стосовно виконання значних правочинів. На пiдставi наданих до аудиторської перевірки документів та запитів аудитором виявлено вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25% вартості активів станом на кінець 2012 року та згідно ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення про вчинення якого повинні приймати загальні збори. Загальними зборами акціонерів (протокол №16 від 16.04.2013 року) погоджено вчинення правочину та схвалено дії Головного інженера товариства, який на підставі Протоколу №14 Наглядової ради від 12.03.2013 року уклав правочин про надання в іпотеку комплексу обєктів нерухомого майна, що належать на праві власності ПАТ “СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКАКІФАДО” загальною ринковою вартістю 4972 тис.грн. Крім того, зборами попередньо схвалено вчинення Товариством протягом року з дати прийняття рішення значних правочинів (договорів купівлі-продажу, постачання, підряду, страхування, кредитування, позики, поруки, застави, оренди, перевезення, зберігання) та будь-яких інших договорів (незалежно від строку їх дії та вартості товарів, робіт послуг, що є їх предметом, але з урахуванням того, що така вартість може становити 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства), включаючи, але не обмежуючись, усіма та будь-якими додатками до правочинів та договорів, що зазначені вище. Встановлено, що укладання та підписання Товариством Договорів здійснюється на наступних умовах: Наглядова рада Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів акціонерів товариства остаточно визначає та погоджує умови правочинів та договорів, а також визначає перелік документів,укладення підписання, отримання чи видання яких Товариством здійснюється після погодження Наглядової ради Товариства. Укладення Товарисьвом у подальшому додаткових угод, які змінюють основні умови Договору здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів акціонерів Товаричтва. Таким чином, вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 10% вартості активів станом на кінець 2012 року, відбувалось за рішенням наглядової ради. За результатами виконаних процедур аудитор може зробити висновок, що Товариство дотримується вимог законодавства стосовно вчинення значних правочинiв. 4. Стан корпоративного управління. Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України “Про акціонерні товариства” було отримання доказів, які дозволяють сформувати судження щодо: - відповідності системи корпоративного управління товариства вимогам Закону України “Про акціонерні товариства” та вимогам Статуту; - відповідного подання інформації про стан корпоративного управління у розділі “Інформація про стан корпоративного управління” річного звіту акціонерного товариства, яка складається відповідно до вимог “Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів”, затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 року №2826. Стан корпоративного управління товариства є, на нашу думку, таким, що відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства». Органами управління товариства визнані загальні збори, наглядова рада та правління, які діють у відповідності до Статуту та Положень про них. Порушень або перевищення повноважень органами управління нами не встановлено. Посада внутрішнього аудитора штатним розкладом не передбачена, що не суперечить вимогам Закону України «Про акціонерні товариства». За необхідності перевірки щодо діяльності товариства проводить ревізійна комісія та залучається зовнішній аудитор. Інформація про стан корпоративного управління подана у розділі “Інформація про стан корпоративного управління” річного звіту акціонерного товариства відповідно до вимог “Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів”, затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 року №2826. 5. Iдентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства. Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов'язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 "Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб'єкта господарювання i його середовища", нами виконані процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовувалася пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi". Нами були поданi запити до управлiнського персоналу, якi на нашу думку, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки. Нами отримано розумiння зовнiшнiх чинникiв дiяльностi суб'єкта господарювання, структури його власностi та корпоративного управлiння, структури та способу фiнансування, облiкової політики, цiлi та стратегiї i пов'язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв. Ми не отримали доказiв обставин, якi можуть свiдчити про можливiсть того, що фiнансова звiтнiсть мiстить суттєве викривлення внаслiдок шахрайства. Вiдповiдно до МСА 240 нами виконанi процедури щодо виявлення i оцiнки ризикiв суттєвого викривлення показникiв фiнансової звiтностi. Нами застосоване професiйне судження пiд час визначення обсягу тестування журнальних записiв, обгрунтованості облiкових оцiнок, використання методу вибiрки, збiльшення їх обсягiв, проведено аналiз вiдiбраних рахункiв балансу, виконанi аналiтичнi процедури на рiвнi бiльшої деталiзацiї, звернуто увагу на справжнiсть документiв та облiкових записiв. Нами отриманi письмовi запевнення вiд управлiнського персоналу, що вони визнають свою вiдповiдальнiсть щодо запобiгання та виявлення шахрайства. В результатi проведених аудиторських процедур отримано достатнi та прийнятнi докази, що стосуються оцiнених ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства та помилок. Iнформацiя, отримана внаслiдок застосування аналiтичних процедур, зiбраних доказiв, дає достатню впевненiсть в тому, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства чи помилок. Основні відомості про аудиторську фірму ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ-ІНФОРМ» (ідентифікаційний код 31719648) здійснює свою діяльність на підставі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №2905, яке видане за рішенням Аудиторської Палати України від 23.04.2002 року №109 і продовжено рішенням АПУ №246/4 від 28.02.2012р до 23.02.2017 року. ПП АФ «АУДИТ-ІНФОРМ» має Свідоцтво про відповідність системи якості аудиторських послуг, яке видане за рішенням Аудиторської Палати України від 23.02.2012 року № 246/5. Фактичне місцезнаходження ПП АФ «АУДИТ-ІНФОРМ»: 91053, м. Луганськ, містечко Пархоменко,51/10. Телефон (0642) 584-686, факс (0642) 716-260. Е-mail: audit_inform@dsip.net Аудиторську перевірку фінансової звітності ПАТ "СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА" провела аудитор Лободіна Людмила Миколаївна. Директор-аудитор (сертифікат аудитора №004948, виданий АП України 30.11.2001 р., діє до 30.11.2015 року) С.Б. Шевлякова Аудитор (сертифікат аудитора №003839, виданий АП України 02.06.1999 р., діє до 02.06.2018 року) Л.М. Лободіна Дата видачі висновку 27 березня 2014 року
д/н
д/н
д/н