ПрАТ "Свердловська швейна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00308778
Телефон: 0643423004
e-mail: sverdlovskinfo@shveinfab.pat.ua
Юридична адреса: Україна, 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 54
 
Дата розміщення: 29.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
д/нд/нд/нд/нд/н
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нXд/н
Податкові зобов'язання X 34 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 1386 X X
Інші зобов'язання X 708 X X
Усього зобов'язань X 2128 X X
Опис Зобов'язань за кредитами банкiв, облiгацiями, iпотечними цiнними паперами, сертифiкатами ФОН, векселями, iншими цiнними паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами) та за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права, немає. Товариство має зобов'язання в сумi 1386 тис.грн. - фiнансова допомога на зворотнiй основi. Загальна сума поточних зобов'язань на кiнець звiтного року склала 2128 тис.грн. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги склала 364 тис.грн. і є заборгованістю за розрахунками з пов’язаними особами. Поточнi зобов'язання за розрахунками: -Зобов'язання за розрахунками з одержаних авансів станом на 31.12.2013 року складали 34 тис.грн. Зі статті виключено суми ПДВ, які пов’язані з отриманими авансами та становлять частину сальдо на субрахунку 643 "Податкові зобов’язання" всього у розмірі 6 тис.грн. В балансі визнані зобов’язання за виданими авансами у розмірі 28 тис.грн. Зобов'язання перед пов’язаними особами становлять 34 тис.грн., за вирахуванням ПДВ 28 тис.грн. -Зобов'язання за розрахунками зі страхування склали 83 тис.грн., простроченої заборгованості немає. -Зобов'язання за розрахунками з оплати праці склали 172 тис.грн. Товариство визнає виплати працівникам як витрати та як зобов’язання після вирахування будь-якої вже виплаченої суми. -Інші поточні зобов’язання на дату балансу визнані в сумі 1405 тис.грн., в т.ч. безвідсоткова позика 1386 тис.грн., розрахунки з іншими кредиторами 19 тис.грн. Безвідсоткова допомога отримана в жовтні 2013 року терміном на один рік і відображена за справедливою вартістю. Позикодавцем є пов’язана особа.