ПрАТ "Свердловська швейна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00308778
Телефон: 0643423004
e-mail: sverdlovskinfo@shveinfab.pat.ua
Юридична адреса: Україна, 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 54
 
Дата розміщення: 29.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 9385 8866 0 0 9385 8866
будівлі та споруди 6343 6264 0 0 6343 6264
машини та обладнання 2861 2456 0 0 2861 2456
транспортні засоби 57 49 0 0 57 49
інші 124 97 0 0 124 97
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 9385 8866 0 0 9385 8866
Опис Всi основнi засоби, що знаходяться на балансi товариства, є його власнiстю. Орендованих основних засобiв товариство не має. Об’єктів соціальної сфери товариство не має. За групами основнi засоби розподiляються таким чином: На 01.01.2013 року На 31.12.2013 року Первісна Знос Первісна Знос вартість вартість - Будинки та споруди 9099 2754 9101 2837 - Машини та обладнання 7315 4458 7283 4827 - Не введені в експлуатацію ОЗ 2 - - - - Транспортні засоби 158 101 158 109 - Інструменти, прилади, інв 162 38 162 65 Всього 16736 7351 16704 7838 В звітному періоді списано швейних машин первісною вартістю 42 тис.грн., залишковою вартістю 8 тис.грн., придбано машин та обладнання вартістю 10 тис.грн., виконано ремонт адмінкорпусу на 2 тис.грн. За звітний рік нараховано 521 тис.грн. амортизації. Основні засоби ПАТ «СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА» є предметом обтяження. Рішенням загальних зборів товариства (протокол №16 від 16.04.2013 року) погоджено вчинення правочину та схвалено дії Головного інженера товариства, який на підставі Протоколу №14 Наглядової ради від 12.03.2013 року уклав правочин про надання в іпотеку комплексу об’єктів нерухомого майна, що належать на праві власності ПАТ “СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА” загальною ринковою вартістю 4972 тис.грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 8603 8561
Статутний капітал (тис.грн.) 9191 9191
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 9191 9191
Опис Для розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди використана методика відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004р. №485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності) та дані бухгалтерської звітності Додатка-1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку №1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013р. №73, зі змінами та доповненнями. Вартість чистих активів визначена за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів – Довгострокові зобов’язання – Поточні зобов’язання – Забезпечення наступних витрат і платежів – Доходи майбутніх періодів.
Висновок Розрахункова вартість чистих активів менша від розміру статутного капіталу. Це не відповідає вимогам п.3 ст.155 Цивільного кодексу України.