ПрАТ "Свердловська швейна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00308778
Телефон: 0643423004
e-mail: sverdlovskinfo@shveinfab.pat.ua
Юридична адреса: Україна, 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 54
 
Дата розміщення: 29.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ); Свердловська швейна фабрика створена 07 сiчня 1970 року як державне пiдприємство. У лютому 1992 року державне пiдприємство було перетворено у орендне пiдприємство, а в лютому 1997 року в процесi приватизацiї перетворено у Вiдкрите акцiонерне товариство "Свердловська швейна фабрика" (скорочено - ВАТ "Свердловська швейна фабрика"). До 1994 року товариство спецiалiзовалось по пошиву спецодягу для вiйскових частин та пiдприємств рiзних галузей виробництва i постачало продукцiю як на Україну, так i до рiзних регiонов колишного СРСР. З 1997 року товариство почало виготовляти верхнiй одяг по контрактах iз закордонними фiрмами на умовах давальницької сировини. В 2010 роцi випуск акцiй товариства був переведений у бездокументарну форму iснування та отримано нове Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй, яке видано Луганським територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 21.05.2010 року, реєстрацiйний №19/12/1/10. У 2011 роцi черговими загальними зборами акцiонерiв ВАТ "Свердловська швейна фабрика" прийнято рiшення про змiну найменування Вiдкритого акцiонерного товариства "Свердловська швейна фабрика" на Публiчне акцiонерне товариство "Свердловська швейна фабрика" (скорочено - ПАТ "Свердловська швейна фабрика").
організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів; Місцезнаходження ПАТ "Свердловська швейна фабрика": Україна, Луганська обл., м. Свердловськ, пл. Дружби, буд. 1-А. Товариство не має у своєму складі інших юридичних осіб, в т.ч. дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів. До складу товариства входять: адмiнiстративний апарат; експериментальний цех, який займається розробкою та освоєнням нових виробiв; розкрiйний цех; пiдготовчий цех; пошивочний цех; склад готової продукцiї. Товариство не є засновником або учасником інших товариств або об'єднань. Об’єктів невиробничого призначення та соціальної сфери товариство не має. Змін в органiзацiйнiй структурі товариства у звітному році не було i не передбачається.
середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента; Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 166 осiб. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 2 особи. Чисельнiсть працiвникiв, якi тимчасово працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 129 осiб. Фонд оплати працi (ФОП) у 2013 роцi склав 3542,9 тис.грн. У порiвняннi з попереднiм 2012 роком ФОП збільшився на 320,8 тис.грн. (або на 10%). Збільшення розмiру ФОП у 2013 роцi вiдбулося за рахунок збільшення обсягiв виробництва та зменшенням застосування тимчасово режиму роботи товариства неповний робочий день. Кадрова програма щодо забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам товариства спрямована насамперед на залучення працiвникiв вiдповiдного рiвня квалiфiкацiї. Щодо залучення нових робiтникiв товариство тiсно спiвпрацює зi Свердловським мiським центром зайнятостi, котрий згiдно укладених договорiв проводить навчання незайнятого населення за професiєю "швачка" с подальшим працевлаштуванням у ПАТ "СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА".
належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання; До будь-яких об'єднань пiдприємств (асоцiацiй, корпорацiй, консорцiумiв, концернiв та iнших об'єднань за галузевим, територiальним та iншими принципами) товариство не належить.
спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності; Спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами товариство не проводить.
будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій; Пропозицій щодо реорганізації товариства з боку третіх осіб протягом звітного року не було.
опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо); "Положення про облікову політику ПАТ "СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА" для формування фінансової звітності за МВБО/МСФЗ" вводено з першого застосування МСФЗ – фінансової звітності за 2012 рік. Основоположними принципами складання фінансової звітності відповідно до Принципів підготовки фінансової звітності та МСФЗ 1 є принцип нарахування та безперервність і сформована звітність у відповідності з основними якісними характеристиками: зрозумілість, доречність (суттєвість), достовірність (правдиве уявлення, переважання сутності над формою, нейтральність, обачність, повнота), порівнянність. Подання та розкриття інформації відповідає вимогам МСБО. Порівняльна інформація представлена у відношенні одного попереднього періоду за 2012 рік. Всі визнані активи і зобов'язання оцінюються відповідно до МСФЗ за собівартістю або справедливою вартістю. Основні засоби. Основні засоби Товариства обліковуються і відображаються у фінансовій звітності Товариства відповідно до МСБО 16 "Основні засоби". Основними засобами визнаються матеріальні активи Товариства, очікуваний строк корисного використання яких більше одного року, первісна вартість яких визначається в залежності від групи більше 2500 грн., які використовуються в процесі виробництва надання послуг, здавання в оренду іншим сторонам, для здійснення адміністративних або соціальних функцій. Придбані основні засоби оцінюються за первісною вартістю, яка включає в себе вартість придбання і всі витрати пов'язані з доставкою і доведенням об'єкта до експлуатації. Виготовлені власними силами об'єкти основних засобів оцінюються за фактичними прямим витратам на їх створення. У момент введення в експлуатацію їх вартість порівнюється з вартістю відшкодування відповідно до МСБО 36 "Зменшення корисності активів". Ліквідаційну вартість об'єктів основних засобів оцінити не представляється можливим, ліквідаційна вартість не встановлюється. Нарахування амортизації по об'єктах основних засобів проводиться прямолінійним методом виходячи з терміну корисного використання цього об'єкта. Нарахування амортизації основних засобів починається з місяця, наступного за датою введення в експлуатацію. Витрати на обслуговування, експлуатацію та ремонти основних засобів списуються на витрати періоду в міру їх виникнення. Вартість істотних оновлень і вдосконалень основних засобів капіталізується. Якщо при заміні одного з компонентів складних об'єктів основних засобів виконані умови визнання матеріального активу, то відповідні витрати додаються до балансової вартості складного об'єкта, а операція по заміні розглядається як реалізація (вибуття) старого компонента. Відповідно до законодавства України земля, на якій Товариство здійснює свою діяльність, є власністю держави, на балансі Товариства не відображається. На дату складання звітності використано для оцінки основних засобів першу модель-модель собівартості, яка передбачає облік основних засобів за собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Нематеріальні активи. Нематеріальні активи Товариства обліковуються і відображаються у фінансовій звітності згідно МСБО 38 "Нематеріальні активи". Нематеріальними активами визнаються контрольовані Товариством немонетарні активи, які не мають матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані окремо від підприємства і використовуються підприємством протягом періоду більше 1 року (або операційного циклу) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях або передачі в оренду іншим особам. Програмне забезпечення, яке є невіддільним і необхідним для забезпечення роботи основних засобів, враховується в складі цих об'єктів. Нематеріальні активи оцінюються за первісною вартістю (собівартістю), яка включає в себе вартість придбання і витрати, пов'язані з доведенням нематеріальних активів до експлуатації. Нематеріальні активи амортизуються прямолінійним методом протягом очікуваного терміну їх використання, але не більше 20 років, крім права користування земельною ділянкою. Нарахування амортизації починається в місяці, наступному після введення нематеріального активу в експлуатацію. Оренда. Оренда класифікується як фінансова оренда, коли за умовами договору оренди передаються в основному всі ризики та вигоди, пов'язані з експлуатацією активу, і оренда відповідає одному з критеріїв визнання згідно з МСБО 17 "Оренда". Усі інші види оренди класифікуються як операційна оренда. Орендні платежі по операційній оренді відображаються в звіті про фінансові результати на пропорційно-часовій основі протягом відповідного періоду оренди. У разі надання в операційну оренду майна Товариства, суми, що підлягають отриманню від орендаря, відображаються як інший операційний дохід у сумі нарахованих поточних платежів. У разі придбання фінансових інвестицій вони обліковуються відповідно до МСБО 32, 39 та 28. Інвестиції, призначені для продажу, обліковуються за справедливою вартістю з віднесенням її зміни на прибуток або збиток. Інвестиції, які мають фіксований термін погашення і утримуються до погашення, обліковуються за амортизованою собівартістю. Інвестиції, які не мають фіксованого терміну погашення, обліковуються за собівартістю. Інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі і наявні для продажу, у разі застосування до фінансових звітів асоційованого підприємства МСФЗ, обліковуються за справедливою вартістю з віднесенням її змін на власний капітал. Знецінення активів. Товариство відображає необоротні активи у фінансовій звітності з урахуванням знецінення, яке обліковується відповідно до МСБО 36. Специфіка діяльності Товариства допускає вважати все підприємство як Одиницю, що генерує грошові потоки, тому знецінення окремого активу у разі відсутності ознак знецінення Одиниці в цілому у звітності не відображається. Витрати за позиками. Для відображення у фінансовій звітності витрат на позики застосовується підхід, визначений в МСБО 23. Витрати за позиками (процентні та інші витрати, понесені у зв'язку із залученням позикових коштів) визнаються як витрати того періоду, в якому вони понесені, з відображенням у звіті про фінансові результати, крім кваліфікаційних активів. До кваліфікаційних активів відносяться необоротні активи періодом створення понад 3 місяці. Запаси. Облік і відображення у фінансовій звітності запасів здійснюється відповідно до МСБО 2. Запаси обліковуються по однорідних групах. Запаси відображаються у фінансовій звітності за найменшою з двох оцінок: собівартістю або чистою вартістю реалізації. Чиста вартість реалізації - це можлива ціна реалізації в ході звичайної діяльності Товариства за вирахуванням витрат при продажу. Собівартість придбаних у третіх осіб запасів складається з вартості придбання та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з їх придбанням. Резерв неліквідності створюється на запаси, які не використовуються. Дебіторська заборгованість. Для цілей фінансової звітності дебіторська заборгованість класифікується як поточна (одержання очікується протягом поточного року або операційного циклу) або як довгострокова (дебіторська заборгованість, яка не може бути класифікована як поточна). Первісне визнання дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю переданих активів. Для відображення безнадійної дебіторської заборгованості на підприємстві створюється резерв сумнівних боргів. Резерв створюється на основі аналізу неплатоспроможності окремих дебіторів. Прострочена дебіторська заборгованість класифікується за наступними термінами: - до 3-х місяців; - від 3-х до 6-ти місяців; - від 6-ти до 12 місяців; - понад 12 місяців. Довгострокова дебіторська заборгованість (крім відстрочених податків на прибуток) враховується в залежності від її виду по амортизованій або по дисконтованій вартості. Грошові кошти та їх еквіваленти. Грошові кошти Товариства включають грошові кошти в банках, готівкові грошові кошти в касах, грошові документи і еквіваленти грошових коштів, не обмежені у використанні. Фінансова звітність Товариства складається в національній валюті України (гривні), що є функціональною валютою. На дату складання фінансової звітності згідно МСБО 21 всі монетарні статті, що враховуються в іноземній валюті, перераховуються та відображаються у Балансі за курсом НБУ на дату складання звітності. Курсові різниці, що виникають при перерахунку іноземної валюти, відображаються загальним підсумком у звіті про фінансові результати того періоду, в якому вони виникли. Зобов’язання і резерви. Облік і визнання зобов'язань та резервів здійснюється відповідно до МСБО 37. Зобов'язання Товариства класифікуються на довгострокові (строк погашення понад 12 місяців) і поточні (термін погашення до 12 місяців). Довгострокові зобов'язання (крім відстрочених податків на прибуток) відображаються в залежності від виду або за амортизованою або за дисконтованою вартістю. Поточна кредиторська заборгованість обліковується і відображається в Балансі за первісною вартістю, яка дорівнює справедливій вартості отриманих активів або послуг. Товариство здійснює перевод частини довгострокової кредиторської заборгованості до складу короткострокової, коли станом на дату Балансу за умовами договору до повернення частини суми боргу залишається менше 365 днів. Резерви визнаються, якщо Товариство в результаті певної події в минулому має юридичні або фактичні зобов'язання, для врегулювання яких з більшим ступенем ймовірності буде потрібно відтік ресурсів, і які можна оцінити з достатньою надійністю. Товариство визнає в якості резервів - резерв відпусток, який формується щомісячно виходячи з фонду оплати праці і розрахункового коефіцієнта. Коефіцієнт розраховується виходячи з даних попередніх звітних періодів з урахуванням поправки на інформацію звітного періоду. Товариство визнає умовні зобов'язання, виходячи з їх критеріїв визнання, покладаючись на оцінку ймовірності їх виникнення та сум погашення, отриманої від експертів. Винагороди працівникам. Всі винагороди працівникам Товариства враховуються як поточні відповідно до МСБО 19. У процесі господарської діяльності Товариство сплачує обов'язковий Єдиний соціальний внесок до Державного Пенсійного фонду та в Державні фонди соціального страхування за своїх працівників, в розмірі, передбаченому чинним законодавством України і у фінансовій звітності відображаються лише як витрати у звіті про фінансові результати. Визнання доходів і витрат. Доходи Товариства визнаються на основі принципу нарахування, коли існує впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод, а сума доходу може бути достовірно визначена. Дохід від реалізації продукції, надання послуг визнається, тоді, коли фактично здійснено перехід від продавця до покупця значних ризиків, переваг і контроль над активами (товар відвантажено і право власності передано), і дохід відповідає всім критеріям визнання відповідно до МСБО 18. Особливих умов визнання доходу від реалізації готової продукції не передбачено, готову продукцію Товариство не виробляє. У разі надання Товариством послуг з виконання робіт, обумовлених контрактом, протягом узгодженого часу, дохід визнається в тому звітному періоді, в якому надані послуги, і розраховуються на основі загальної вартості контракту та відсотка виконання. Процентний дохід визнається в тому періоді, до якого він відноситься виходячи з принципу нарахування. Дохід від дивідендів визнається, коли виникає право на отримання платежу. Витрати, пов'язані з одержанням доходу, визнаються одночасно з відповідним доходом. Витрати з податку на прибуток визначаються і відображаються у фінансовій звітності Товариства відповідно до МСБО 12. Витрати з податку на прибуток, що відображаються у звіті про фінансові результати, складаються із сум поточного та відстроченого податку на прибуток. Поточний податок на прибуток визначається виходячи з оподатковуваного прибутку за рік, розрахованого за правилами податкового законодавства України. Відстрочений податок визнається у сумі, яка, як очікується, буде сплачена або відшкодована в зв'язку з наявністю різниці між балансовою вартістю активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, та відповідними податковими базами активів і зобов'язань. Відстрочені податки на прибуток розраховуються за тимчасовими різницями з використанням балансового методу обліку зобов'язань. Відстрочені податкові активи відображаються лише в тому випадку, якщо існує ймовірність того, що наявність майбутнього оподатковуваного прибутку дозволить реалізувати відстрочені податкові активи або якщо зможуть бути зараховані проти існуючих відстрочених податкових зобов'язань. Власний капітал - частка що залишається в активах Товариства після вирахування всіх її зобов'язань. Статутний капітал, включає в себе внески учасників. Сума перевищення справедливої вартості отриманих коштів над номінальною вартістю частки учасника відображається як емісійний дохід. Товариство формує резервний фонд в складі власного капіталу, сформований відповідно до Статуту підприємства. Товариство нараховує дивіденди учасникам, і визнає їх як зобов'язання на звітну дату тільки в тому випадку, якщо вони були оголошені до звітної дати включно. Порядок розподілу накопиченого прибутку встановлюється загальними зборами учасників. Сегменти. Товариство в силу особливостей діяльності і сформованою практикою організації займається одним видом діяльності – наданням послуг, господарсько-галузеві сегменти не виділені. Географічні сегменти можуть бути виділені за ознаками покупців і представляються у звітному періоді в тому випадку, якщо обсяг реалізації іноземним покупцям перевищує 10% всього доходу від реалізації. У разі розширення масштабів діяльності Товариства та появи нових видів діяльності або послуг Товариство буде подавати фінансову звітність відповідно до МСФЗ 8 "Операційні сегменти". Товариство обліковує операції відповідно до ознак пов'язаних осіб, які наводяться в МСБО 24. Правила взаємин з покупцями та особливості формування ціни регламентуються транспортним та іншим чинним законодавством України. При складанні фінансової звітності Товариство враховує події, що відбулися після звітної дати та відображає їх у фінансовій звітності відповідно до МСБО 10. Форми фінансової звітності. Товариство формує фінансову звітність з урахуванням національної специфіки за формами, які встановлені чинними нормативними актами в Україні: - Баланс складається із застосуванням методу ділення активів і зобов'язань на поточні та довгострокові. - Звіт про фінансові результати складається методом ділення витрат за функціональною ознакою. - Звіт про власний капітал представляється в розгорнутому форматі. - Звіт про рух грошових коштів складається відповідно до МСБО 7 прямим методом. Примітки до фінансової звітності складаються у відповідності з обов'язковими вимогами до розкриття інформації, викладеними у всіх МСБО / МСФЗ.
основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; Основним видом дiяльностi товариства є пошив верхнього одягу. Особливiстю дiяльностi фабрики є те, що верхнiй одяг виготовляється за контрактами з iноземними фiрмами та фiрмами посередникiв в Українi на умовах давальницької сировини. У звiтному роцi товариством вироблено швейних виробiв в кiлькостi 87,5 тис.штук на 6392,2 ти.грн. Асортимент продукцiї постiйно оновлюється. Товариство працює за європейськими стандартами. Загальна сума доходу за 2013 рік склала 7690 тис.грн. Чистий дохід від реалізованих послуг пошиву та продукції за звiтний рiк склав 6611 тис.грн. що на 1024 тис.грн. більше за попередній рік і складає 86,0% від загального доходу, отриманому у 2013 році. Загальна сума експорту склала 5704 тис.грн. Частка експорту в чистому доході від реалiзацiї послуг склала 86,3 %. Основними країнами, до яких експортується продукцiя товариства, є: Нiдерланди, Нiмеччина, Швецiя. В Українi основним замовником був ТОВ “Луга-Франц”. Основними конкурентами ПАТ "Свердловська швейна фабрика" є швейнi фабрики, якi знаходяться в м. Луганськ та Луганськiй областi. Це швейнi пiдприємства, такі як ВАТ "Глорiя-Джинс" та інші. Договiрна вартiсть пошиву за контрактами низька. Замовника приваблює якiсть роботи i дешева робоча сила. Товариство здійснює свою діяльність виключно в Україні. Виробництво продукцiї не залежить вiд сезонних змiн. Основними ризиками в діяльності товариства є нестабільна і непередбачувана політична і економічна ситуація в країні, відсутність підтримки державою галузі легкої промисловості і, як наслідок, повна залежність від замовника.
основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування; Протягом останнiх п'яти рокiв ПАТ "Свердловська швейна фабрика" придбала основних засобiв на суму 2221,5 тис.грн., в тому числі: - у 2009 роцi на суму 316,1тис. грн.; - у 2010 роцi на суму 554,7 тис.грн.; - у 2011 роцi на суму 1205,9 тис.грн.; - у 2012 році на суму 32,8 тис. грн.; - у 2013 році на суму 12 тис.грн. Значні інвестиції у близькому майбутньому товариство не планує. Значних вiдчужень активiв за останнi п'ять рокiв не було.
правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація; Власником, що має істотну участь у статутному капіталі товариства, є ТОВ "Сталь-Інвест", яке володіє 93,2718% акцій товариства. У звітному періоді власнику реалізовано послуг на суму 1356 тис.грн., дебіторська заборгованість на кінець звітного року склала 167 тис.грн. Операції з власником істотної участі проводились на таких же умовах, що і операції з незалежними сторонами. Товариство не має у своєму складі інших юридичних осіб, в т.ч. дочірніх/залежних підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів. Інших правочинів, укладених між товариством, з одного боку, і членами наглядової ради або членами виконавчого органу та афілійованими особами з іншого боку, протягом звітного року не було.
основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення; Товариство має основнi засоби тiльки виробничого призначення. Всi основнi засоби знаходяться за дресою товариства і є власністю товариства. У звiтному роцi товариством було придбано основних засобiв на суму 12 тис.грн. Вибуло основних засобiв по первiснiй вартостi на суму 42 тис.грн. з нарахованим зносом 32 тис.грн. Товариством у 2012 роцi було передано в операцiйну оренду частину нежитлового примiщення приватному пiдприємцю згiдно з укладеними договорами. Сдавання в оренду продовжується у 2013 році. Товариство працює тiльки в одну змiну, тому використання потужностi виробничого обладнання складає 50%. Екологiчнi фактори не впливають на використання основних засобiв. Через вiдсутнiсть внутрiшнiх ринкiв збуту товариство не використовує свої виробничi потужностi повнiстю. Капітальне будівництво, розширення або удосконалення основних засобів товариство не планує. Основні засоби ПАТ «СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА» є предметом обтяження. Рішенням загальних зборів товариства (протокол №16 від 16.04.2013 року) погоджено вчинення правочину та схвалено дії Головного інженера товариства, який на підставі Протоколу №14 Наглядової ради від 12.03.2013 року уклав правочин про надання в іпотеку комплексу обєктів нерухомого майна, що належать на праві власності ПАТ “СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКАКІФАДО” загальною ринковою вартістю 4972 тис.грн.
проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень; Основними факторами, що впливають на дiяльнiсть ПАТ "Свердловська швейна фабрика", є постiйнi змiни в законодавчiй полiтицi держави та змiни податкового законодавства, недостатнiсть власних обiгових коштiв на придбання власної сировини для виробництва верхнього одягу, а також вiдсутнiсть внутрiшнього ринку збуту продукцiї. Основними ризиками, якi можуть вплинути на зниження обсягiв виробництва, є: - вiдсутнiсть замовлень на внутрiшньому ринку; - повна залежнiсть вiд давальницької сировини; - погiршення платоспроможностi замовникiв та вiдмова вiд спiвпрацi; - перенасичення вiтчизняного ринку iноземними товарами, якi мають нижчу цiну; - зростання цiн на матерiали, енергоносiї; - нестабiльнiсть фiнансової системи в державi. Товариство вважає, що воно вживає всі необхідні заходи для забезпечення стійкості бізнесу в нинішніх умовах. Однак, несподівані погіршення політичної і економічної ситуації в країні можуть негативно впливати на результати діяльності Товариства і його фінансовий стан. Ефект такого потенційно негативного впливу не може бути достовірно оцінений.
факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства; Товариство здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до чинного законодавства. Протягом звiтного перiоду до товариства не було застосовано штрафних санкцiй. За звiтний перiод товариство самостiйно нарахувало штрафiв i пенi за порушення податкового законодавства на загальну суму 3 тис.грн. - до Пенсiйного фонду та бюджету.
опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента; Фiнансування товариства вiдбувається на госпрозрахунковiй основi. Структура капiталу товариства на початок 2013 року становила: власний капiтал – 8561 тис.грн. (76%), зобов'язання - 2706 тис.грн. (24%). На кiнець 2013 року структура капiталу така: власний капiтал - 8603 тис.грн. (80,0%), зобов'язання - 2128 тис.грн. (20%). Власний капiтал (чистi активи) товариства станом на 31.12.2013 року меньше статутного капiталу. Товариство має недостаток власних обiгових коштiв на початок 2013 року 841 тис.грн., на кiнець 2013 року недостаток власних обiгових коштiв зменшився і склав 280 тис.грн. Джерелом поповнення обігових коштів стало отримання прибутку в сумі 42 тис.грн. та нарахування амортизації в сумі 521 тис.грн. У звiтному роцi товариство не залучало фiнансову допомогу. Кредитні ресурси товариство не отримувало і у 2014 році не планує. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) на початок 2013 року склав 0,7, а на кiнець 2013 року склав 0,87, тобто поточнi збов'язання більше оборотних активiв. Значення коефiцiєнту меньше нормативного (нормативне 1,0-2,0), що свiдчить про фiнансову залежнiсть товариства вiд зовнiшнiх джерел фiнансування. Плановим заходом покращення фінансового стану товариства на 2014 рiк передбачено збiльшення обсягiв виробництва та забезпечення прибуткової діяльності.
вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів; У 2013 роцi керiвництвом товариства були укладненi i виконанi договори щодо виконання послуг по пошиву верхнього одягу, як з пiдприємствами України - ТОВ “Луга-Франц” так i з іноземними фiрмами Нiдерландiв, Нiмеччини, Швецiї. За звiтний перiод товариство не має укладених, але не виконаних договорiв. Керiвництво товариства контролює виконання укладнених договорiв iз замовниками.
стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому); У 2014 роцi Товариство планує продовжувати виконання своїх планiв щодо покращення фінансових показникiв шляхом збiльшення обсягiв виробництва, економiї енергоносiїв, залучення квалiфiкованих робiтникiв, удосконалення структури виробництва. Обсяг реалiзованої продукцiї в дiючих цiнах планується збiльшити до 7000 тис.грн., в тому числi на експорт - до 95 вiдсоткiв. Планується надавати послуги по пошиву одягу в Угорщину i Нiдерланди. Керiвництво постiйно проводе роботу по пошуку вiдчизнянних замовникiв, що може позитивно вплинути на фiнансовоий стан товариства. Товариство спiвпрацює з мiським центром зайнятостi щодо залучення квалiфiкованих кадрiв (швачек). На пiдприємствi розробленi заходи по зменшенню збиткiв господарської дiяльностi.
опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік; Дослiджень та розробок товариство не здiйснює, витрат що до цього немає.
судові справи, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається; Судових справ, стороною в яких виступає товариство або його посадовi особи, немає.
інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі. Фізичні особи не володіють 10 відсотками та більше акцій товариства. На дату складання звіту товариством проведено чергові загальні збори акціонерів товариства за підсумками роботи у 2013 році, які відбулися 18 квітня 2014 року. Порядок денний: 1. Затвердження регламенту роботи загальних зборів. 2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів. 3. Обрання членів лічильної комісії. 4. Звіт Голови правління за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 5. Звіт Наглядової ради за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямків діяльності товариства на 2014 рік. 6. Звіт Ревізійної комісії за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновків Ревізійної комісії. 7. Затвердження річного звіту товариства за 2013 рік. Визначення порядку розподілу прибутку за підсумками роботи за 2013 р. 8. Відкликання Голови і членів Ревізійної комісії. 9. Обрання членів Ревізійної комісії. 10. Прийняття попереднього рішення про вчинення значних правочинів, відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".. 11. Внесення змін до Статуту та затвердження нової редакції Статуту товариства. Лiцензiй (дозволiв) на окремi види дiяльностi немає, оскільки діяльність товариства не потребує ліцензування. Товариство не приймало участі в створенні юридичних осіб - інших підприємств, установ та організацій. Посада корпоративного секретаря штатним розкладом товариства не передбачена. Товариство не має державної частки в статутному капiталi, не займає монопольне (домiнуюче) становище та не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави. Дивiденди за перiод, що передував звiтному не нараховувались i не виплачувались. Привiлейованi акцiї не випускались. На дату складання звiту прийнято рiшення дивiденди за пiдсумками звiтного року не нараховувати i не виплачувати. Процентні, дисконтні та цільові (безпроцентні) облігації, інші цінні папери (емісія яких підлягає реєстрації), а також похідні цінні папери товариством не випускались. Протягом звітного періоду власні акції товариством не викупались. Борговi цiннi папери пiд забезпечення третіх осіб, не випускались. Випускiв iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН не було. Товариство не зареєстровано в реєстрі фінансових установ Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України. Іпотечне покриття відсутнє, іпотечних активів немає. Річна фінансова звітність товариства складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Цільові облігації, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості, не випускались.