ПрАТ "Свердловська швейна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00308778
Телефон: 0643423004
e-mail: sverdlovskinfo@shveinfab.pat.ua
Юридична адреса: Україна, 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 54
 
Дата розміщення: 29.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
21.05.201019/12/1/10Луганське територiальне управлiння ДКЦПФРUA4000068480Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні0.25367656409191410100
Торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх та зовнiшнiх, бiржових та позабiржових ринках не здiйснюється. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондових бiржах немає. Акції товариства допущено до торгівлі без включення до бiржового реєстру ПрАТ "УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БIРЖА" (УФБ) та включенi до бiржового списку УФБ за категорiєю позалiстингових цiнних паперiв. Протягом звiтного року додаткових емiсiй (випускiв акцiй) та дострокового погашення не було.