ПрАТ "Свердловська швейна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00308778
Телефон: 0643423004
e-mail: sverdlovskinfo@shveinfab.pat.ua
Юридична адреса: Україна, 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 54
 
Дата розміщення: 17.04.2013

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2013
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА" за ЄДРПОУ 00308778
Територія   за КОАТУУ 4412700000
Орган державного управління   за СПОДУ 0
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Виробництво іншого верхнього одягу за КВЕД 14.13
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт про власний капітал
за 2012 рік

Форма N 4 Код за ДКУД 1801005
Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток Неоплачений капітал Вилучений капітал Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на початок року 010 9191 0 0 3655 0 -3419 0 0 9427
Коригування:
Зміна облікової політики 020 0 0 0 -3655 0 3840 0 0 185
Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 050 9191 0 0 0 0 421 0 0 9612
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка основних засобів 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка незавершеного будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка незавершеного будівництва 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка нематеріальних активів 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Використання дооцінки необоротних активів 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 0 0 0 0 0 -1051 0 0 -1051
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до Резервного капіталу 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін в капіталі 290 0 0 0 0 0 -1051 0 0 -1051
Залишок на кінець року 300 9191 0 0 0 0 -630 0 0 8561

Примітки: Вплив трансформації фінансової звітності, складеної за П(С)БО в звітність за МСФЗ на структуру та залишки власного капіталу на дату переходу (01.01.2011 року): ПСБО МСФЗ Вплив Пояснення переходу Статутний капітал 9191 9191 - Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) - 3559 768 +4327 1 Інший додатковий капітал 3655 - -3655 Всього власний капітал 9287 9959 +672 Пояснення 1. Нерозподілений прибуток на дату переходу збільшився на 4327 тис.грн., в т.ч.: 1. Оцінка основних засобів за справедливою вартістю на дату переходу збільшила вартість основних засобів на 749 тис.грн. Загальна різниця між балансовою вартістю основних засобів за ПСБО та доцільною собівартістю за МСФЗ вплинула на збільшення нерозподіленого прибутку на дату переходу на суму 749 тис.грн. 2. Не визнані активом основні засоби вплинули на зменшення нерозподіленого прибутку на 65 тис.грн., нематеріальні активи - на 2 тис.грн. 3. Трансформація статті "Інший додатковий капітал" вплинула на збільшення нерозподіленого прибутку на 3655 тис.грн. (пояснення 2). 4. Нарахування відстрочених податкових активів вплинуло на збільшення нерозподіленого прибутку на 14 тис.грн. 5. Створення забезпечення на виплату відпусток вплинуло на зменшення нерозподіленого прибутку на суму 22 тис.грн. 6. Списання витрат майбутніх періодів в сумі 2 тис.грн. вплинуло на зменшення нерозподіленого прибутку. Пояснення 2. Товариство обрало першу модель подальшого обліку основних засобів - за собівартістю придбання. Всі результати попередніх індексацій та дооцінок основних засобів на загальну суму 3655 тис.грн. віднесено до нерозподіленого прибутку. Вплив трансформації на зміни у власному капіталі за 2011 рік: 1. Чистий прибуток за 2011 рік за П(С)БО складав 140 тис.грн. 4. За МСФЗ чистий збиток за 2011 рік склав 347 тис.грн., тобто на 487 тис.грн. менше, в т.ч.: - донарахована амортизація основних засобів за МСФЗ (у зв’язку із збільшенням їх справедливої вартості на дату переходу та зміною термінів експлуатації) зменшила прибуток на 469 тис.грн.; - створення забезпечення на виплату відпусток вплинуло на зменшення прибутку на суму 21 тис.грн.; - збільшення відстрочених податкових активів на 3 тис.грн. вплинуло на зменшення витрат з податку на прибуток і, відповідно, збільшило прибуток 2011 року на 3 тис.грн. Разом власний капітал за 2011 рік за МСФЗ зменшився на 8 тис.грн. Залишок та структура власного капіталу на кінець 2011 року за МСФЗ наступна: - статутний капітал 9191 тис.грн. - нерозподілений прибуток - 421 тис.грн. Разом 9612 тис.грн. Опис "Звіту про власний капітал" за 2012 рік. Показники "Звіту про власний капітал" за 2012 рік по рядку 010 "залишок на початок року" відображені за П(С)БО згідно звітності, яка була оприлюднена в 2012 році за 2011 рік. Власний капітал Товариства станом на початок звітного періоду за даними фінансової звітності, складеної за ПСБО складав 9427 тис.грн., в т.ч.: статутний капітал 9191 тис.грн.; інший додатковий капітал 3655 тис.грн.; непокритий збиток 3419 тис.грн. Узагальнені результати трансформації фінансової звітності на МСФЗ, про які викладено вище, призвели до наступних коригувань у звіті про власний капітал на початок 2012 року: - інший додатковий капітал (мінус) - 3655 тис.грн.; - нерозподілений прибуток (непокритий збиток) +3840 тис.грн. Трансформований залишок власного капіталу на початок звітного року склав 9612 тис.грн.: статутний капітал 9191 тис.грн.; нерозподілений прибуток 421 тис.грн. Статутний капітал. Статутний капітал товариства визначено в процесі приватизації станом на 1.03.1997 року згідно з Методикою оцінки вартості об,єктів приватизації, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 15 серпня 1996 року №961. Первісний розмір статутного фонду складав 917631 гривню. В ході реєстрації випуску акцій були підготовлені і внесені зміни до акту оцінки, які затверджені наказом регіонального відділення ФДМ України по Луганській області. Після внесених змін розмір статутного фонду склав 951410 гривень, який поділено на 3805640 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. Випуск акцій зареєстровано Луганським територіальним управлінням Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 березня 1998 року, реєстраційний № 25/12/1/98. У 2003 році товариство здiйснило додатковий випуск акцiй з дiючою номiнальною вартiстю в кiлькостi 32960000 штук акцiй. Додатковий випуск акцiй у розмірі 8240 тис.грн. був проведений на суму реалiзованого iнвестицiйного проекту за рахунок державних коштiв. Новий розмiр статутного капiталу склав в сумi 9191410,0 грн. Статутний капiтал подiлений на 36765640 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. Випуск акцій зареєстрований Луганським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16.07.2003 року, реєстраційний №27/12/1/03. В 2010 році випуск акцій був переведений у бездокументарну форму існування та зареєстрований Луганським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 21.05.2010 року, реєстраційний №19/12/1/10. В звітному періоді додаткових емісій акцій не було, викупу та повторного продажу акцій власної емісії не було. У 2011 роцi черговими загальними зборами акцiонерiв ВАТ "Свердловська швейна фабрика" прийнято рішення про зміну найменування Відкритого акціонерного товариства «Свердловська швейна фабрика»(скорочено ВАТ «Свердловська швейна фабрика») на Публічне акціонерне товариство «Свердловська швейна фабрика» (скорочено ПАТ «Свердловська швейна фабрика»). За даними зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на 31.12.2012 року акціями товариства володіють 591 акціонер, в т.ч.: 583 фізичних осіб, яким належить 2075621 шт. акцій (5,6455 статутного капіталу) та 8 юридичних осіб, яким належить 34690610 шт. акцій (94,3545%). Виконавчим органом товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю є Правління. У власності членів Правління перебуває 210871 шт. акцій, що становить 0,5736% загального розміру статутного капіталу. Осіб - членів Правління, що володіють більш 5% статутного капіталу, немає. Власниками, що володіють 5 та більше відсотками статутного капіталу товариства є ТОВ "Сталь-Інвест", яке володіє 93,2718% акцій товариства. Нерозподілений прибуток. За підсумками діяльності за 2012 рік отримано чистого збитку у розмірі 1051 тис.грн. Непокритий збиток станом на 31.12.2012 року склав 630 тис.грн. Залишок власного капіталу станом на 31.12.2012 року 8651 тис.грн. Загальний розмір власного капіталу (чистих активів) на кінець звітного року менший від статутного капіталу.


Керівник

 

(підпис)

Пивовар Катерина Федорiвна

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Халимендик Оксана Юрiївна