ПрАТ "Свердловська швейна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00308778
Телефон: 0643423004
e-mail: sverdlovskinfo@shveinfab.pat.ua
Юридична адреса: Україна, 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 54
 
Дата розміщення: 17.04.2013

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2013
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА" за ЄДРПОУ 00308778
Територія   за КОАТУУ 4412700000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Виробництво іншого верхнього одягу за КВЕД 14.13
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт
про рух грошових коштів за 2012 рік

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 6497 6234
Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 271 1790
Повернення авансів 030 0 0
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 0 0
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 2 8
Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
Цільового фінансування 060 0 0
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
Інші надходження 080 4845 5903
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 090 (1437) (2226)
Авансів 095 (927) (1106)
Повернення авансів 100 (0) (504)
Працівникам 105 (2680) (2713)
Витрат на відрядження 110 (0) (35)
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 (0) (0)
Зобов'язань з податку на прибуток 120 (0) (61)
Відрахувань на соціальні заходи 125 (1290) (1209)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 (390) (453)
Цільових внесків 140 (0) (0)
Інші витрачання 145 (4806) (5571)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 85 57
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 85 57
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій 180 0 0
необоротних активів 190 0 0
майнових комплексів 200 0 0
Отримані: відсотки 210 0 0
дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 0 0
Придбання:
фінансових інвестицій 240 (0) (0)
необоротних активів 250 (3) (1109)
майнових комплексів 260 (0) (0)
Інші платежі 270 (0) (0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -3 -1109
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -3 -1109
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу 310 0 0
Отримані позики 320 1386 1922
Інші надходження 330 0 0
Погашення позик 340 (1386) (536)
Сплачені дивіденди 350 (0) (0)
Інші платежі 360 (0) (0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 0 1386
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 0 1386
Чистий рух коштів за звітний період 400 82 334
Залишок коштів на початок року 410 398 97
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 27 -33
Залишок коштів на кінець року 430 507 398

Примітки: Звіт складений за прямим методом, згідно з яким розкривається інформація про основні класи валових надходжень грошових коштів чи валових виплат грошових коштів, що відповідає вимогам МСФЗ. Залишок грошових коштів на поточних рахунках в банку в національній валюті на звітну дату складає 507 тис.грн. Обмежень на використання грошових коштів немає, банківські рахунки вільні для використання. Інші надходження від операційної діяльності склали 4845 тис.грн, в т.ч.: від реалізації іноземної валюти 4751 тис.грн.; надійшло на виплату за лікарняними листами 94 тис.грн. Інші витрачання на операційну діяльність склали 4806 тис.грн., в т.ч.: - реалізована іноземна валюта 4718 тис.грн.; - сплачено штрафи, пені 1 тис.грн.; - перераховано профспілкам 37 тис.грн.; - інші витрачання 50 тис.грн. Всього надійшло коштів від операційної діяльності в сумі 85 тис.грн. Витрачено грошових коштів на придбання необоротних активів в сумі 3 тис.грн. Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності – видаток в сумі 3 тис.грн. Надійшла фінансова допомога на зворотній основі в сумі 1386 тис.грн., повернута фінансова допомога на зворотній основі в сумі 1386 тис.грн. Чистий рух коштів від фінансової діяльності склав 0 тис.грн. Не грошових операцій інвестиційної та фінансової діяльності не здійснювалось. Чистий рух коштів за звітний період – надходження в сумі 82 тис.грн. Позитивний вплив зміни валютного курсу на залишок коштів 27 тис.грн. Майнові комплекси протягом звітного періоду не придбались і не продавались.


Керівник

 

(підпис)

Пивовар Катерина Федорiвна

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Халимендик Оксана Юрiївна