ПрАТ "Свердловська швейна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00308778
Телефон: 0643423004
e-mail: sverdlovskinfo@shveinfab.pat.ua
Юридична адреса: Україна, 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 54
 
Дата розміщення: 17.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Фінансова звітність за МСФЗ складена шляхом трансформації фінансової звітності, складеної за національними П(С)БО, з проведенням перекласифікації активів та зобов’язань і внесенням коригувань до тверджень звітності, вимоги МСФЗ до розкриття яких відрізняються від вимог П(С)БО і суттєво впливають на фінансову звітність. Товариство заповнює форми подання фінансової звітності у відповідності з рекомендаціями МСБО 1 з урахуванням національної специфіки, тобто за формами, визначеними Міністерством фінансів України та Міністерством статистики України: - Баланс складається із застосуванням методу ділення активів і зобов'язань на поточні та довгострокові. - Звіт про фінансові результати складається методом ділення витрат за функціональною ознакою. - Звіт про зміни у власному капіталі представляється в розгорнутому форматі. - Звіт про рух грошових коштів складається відповідно до МСБО 7 прямим методом. Примітки до фінансової звітності складено у відповідності з обов'язковими вимогами до розкриття інформації, викладеними у МСБО / МСФЗ і наведені безпосередньо під відповідними формами звітності. В примітках розкрита, зокрема, інформація про вплив результатів переходу (трансформації) подання звітності з П(С)БО на МСФЗ, окремі положення облікової політики та інформація до рядків форм фінансової звітності.