ПрАТ "Свердловська швейна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00308778
Телефон: 0643423004
e-mail: sverdlovskinfo@shveinfab.pat.ua
Юридична адреса: Україна, 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 54
 
Дата розміщення: 17.04.2013

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2013
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА" за ЄДРПОУ 00308778
Територія   за КОАТУУ 4412700000
Орган державного управління   за СПОДУ 0
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Виробництво іншого верхнього одягу за КВЕД 14.13
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт про фінансові результати
за 2012 рік

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003

I. Фінансові результати

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 5762 5903
Податок на додану вартість 015 175 85
Акцизний збір 020 0 0
025 0 0
Інші вирахування з доходу 030 0 0
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 5587 5818
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 5597 5830
Валовий:
прибуток 050 0 0
збиток 055 10 12
Інші операційні доходи 060 1449 1399
Вписуваний рядок - У т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 1098 1116
Витрати на збут 080 137 171
Інші операційні витрати 090 1255 391
Вписуваний рядок - У т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 0 0
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток 100 0 0
збиток 105 1051 291
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 0 0
Інші доходи(1) 130 0 0
Фінансові витрати 140 0 0
Втрати від участі в капіталі 150 0 0
Інші витрати 160 0 0
Вписуваний рядок - Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток 170 0 0
збиток 175 1051 291
Вписуваний рядок - У т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
Вписуваний рядок - У т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 0 0
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 0 56
Вписуваний рядок - Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльност 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток 190 0 0
збиток 195 1051 347
Надзвичайні:
доходи 200 0 0
витрати 205 0 0
Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0
Вписуваний рядок - Частка меншості 215 0 0
Чистий:
прибуток 220 0 0
збиток 225 1051 347
Вписуваний рядок - Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою 131 0

II. Елементи операційних витрат

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 1096 875
Витрати на оплату праці 240 3218 3401
Відрахування на соціальні заходи 250 1163 1211
Амортизація 260 908 876
Інші операційні витрати 270 408 1119
Разом 280 6793 7482

III. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 36765640 36765640
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 36765640 36765640
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 -0.03 -0.01
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 -0.03 -0.01
Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0

Примітки: Основним видом діяльності Товариства є виробництво верхнього одягу. Фінансовий результат визначено по принципу “нарахування”, тобто доходи і витрати відображені в звітності в момент їх виникнення незалежно від дати надходження та сплати коштів. У звiтному роцi дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) складає 5762 тис.грн., в тому числі: - від реалізації готової продукції 427 тис.грн.; - від реалізації товару 140 тис.грн.; - від реалізації послуг з пошиву з давальницької сировини 5295 тис.грн., в т.ч. на експорт 4376 тис.грн. Чистий дохiд за 2012 рiк (за вирахуванням ПДВ) складає 5587 тис.грн., в т.ч. від реалізації продукції на експорт 5295 тис.грн. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) склала 5597 тис.грн., в тому числі: - собівартість готової продукції 229 тис.грн.; - собівартість товару 88 тис.грн.; - собівартість послуг з пошиву з давальницької сировини 5280 тис.грн.; Іншi операцiйнi доходи за 2012 рiк склали 1449 тис.грн., в тому числі: - вiд операційної оренди основних засобiв 39 тис.грн.; - від продажу іноземної валюти 34 тис.грн.; - від реалізації оборотних запасiв 1320 тис.грн.; - інші операційні доходи 26 тис.грн.; - доходи від списання основних засобів 26 тис.грн. Інші операційні витрати склали 1255 тис.грн., в тому числі: - витрати по зданим в операційну оренду активам 64 тис.грн.; - збитки від операційної курсової різниці 6 тис.грн.; - собівартість проданих оборотних запасів 1119 тис.грн.; - сплачені штрафи, пені 1 тис.грн.; - плата за землю 14 тис.грн.; - донараховано забезпечення на виплату відпусток 33 тис.грн.; - інші операційні витрати 18 тис.грн. Адміністративні витрати склали 1098 тис.грн., в т.ч.: - амортизація 38 тис.грн.; - оплата праці адмінперсоналу 633 тис.грн.; - відрахування на соціальні заходи 225 тис.грн.; - плата за землю 6 тис.грн.; - витрати палива і матеріалів 37 тис.грн.; - послуги сторонніх організацій 89 тис.грн.; - інші адміністративні витрати 70 тис.грн.; Витрати на збут склали 137 тис.грн., в тому числі: - оплата праці 62 тис.грн.; - відрахування на соціальні заходи 17 тис.грн.; - послуги сторонніх організацій 31 тис.грн.; - інші 27 тис.грн. Чистий збиток від операційної діяльності склав 1051 тис.грн. Всього за звітний період отримано чистий збиток в сумі 1051 тис.грн. Узгодження прибутку за 2011 рік у фінансовій звітності за ПСБО та за МСФЗ надане наступним чином: За П(С)БО за МСФЗ Різниця Пояснення - Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 5818 5818 - - Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 5386 5830 +444 1 - Адміністративні витрати 1091 1116 +25 - Інші операційні доходи 7084 1399 -5685 2 - Інші операційні витрати 6013 391 -5622 3 - Інші доходи 25 - -25 2 - Інші витрати 67 - -67 3 - Податок на прибуток від звичайної діяльності 59 56 -3 4 Чистий прибуток за 2011 рік 140 347 +487 Пояснення 1. Вплив зміни межі суттєвості основних засобів та донарахування зносу основних засобів. Пояснення 2. Згорнуто доходи від реалізації валюти та курсові різниці з собівартістю реалізованої валюти та втратами від курсових різниць всього на суму 5710 тис.грн. Перекласифікація статей доходів - перенесено зі статті інші доходи 25 тис.грн. Пояснення 3. Згорнуто собівартість реалізованої валюти та втрати від курсових різниць з доходами на суму 5710 тис.грн. Донараховано забезпечення на виплату відпусток 21 тис.грн. Перенесено зі статті "Інші витрати" 67 тис.грн. Пояснення 4. Збільшення відстрочених податкових активів на кінець 2011 року у порівнянні з початком 2011 року вплинуло на зменшення витрат з податку на прибуток на суму 3 тис.грн. Операції трансформації фінансової звітності на фінансовий результат за 2012 рік вплинули наступним чином: За даними бухгалтерського обліку за національними П(С)БО чистий збиток за 2012 рік склав 537 тис.грн. За результатами трансформації звіту чистий збиток збільшився на 514 тис.грн. і склав 1051 тис.грн. Собівартість реалізованих товарів, робіт, послуг зросла на 459 тис.грн. (вплив перерахунку зносу основних засобів). Адміністративні витрати зросли на 22 тис.грн. (вплив перерахунку зносу основних засобів). Інші операційні витрати зменшились на 102 тис.грн. (донараховано забезпечення на виплату відпусток +33 тис.грн., згорнуто курсові різниці –139 тис.грн., пере класифіковано зі статті інші доходи +4 тис.грн.) Інші операційні доходи зменшились на 113 тис.грн. (згортання курсових різниць –139 тис.грн., перекласифікація статті інші доходи +26 тис.грн.).


Керівник

 

(підпис)

Пивовар Катерина Федорiвна

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Халимендик Оксана Юрiївна