ПрАТ "Свердловська швейна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00308778
Телефон: 0643423004
e-mail: sverdlovskinfo@shveinfab.pat.ua
Юридична адреса: Україна, 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 54
 
Дата розміщення: 17.04.2013

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2013
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА" за ЄДРПОУ 00308778
Територія   за КОАТУУ 4412700000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління   за СПОДУ 0
Вид економічної діяльності Виробництво іншого верхнього одягу за КВЕД 14.13
Середня кількість працівників 176    
Одиниця виміру тис. грн.    
Адреса пл. Дружби, 1-А, м. Свердловськ, Луганська область, 94801
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
на 31.12.2012

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 010 0 0
первісна вартість 011 9 11
накопичена амортизація 012 9 11
Незавершені капітальні інвестиції 020 0 0
Основні засоби:
залишкова вартість 030 10158 9385
первісна вартість 031 16886 16737
знос 032 6728 7352
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
первісна вартість 036 0 0
накопичена амортизація 037 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Вписуваний рядок - Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Вписуваний рядок - Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Вписуваний рядок - Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0
Відстрочені податкові активи 060 17 17
Вписуваний рядок - Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Вписуваний рядок - Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 10175 9402
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 110 90
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 0 0
Готова продукція 130 12 5
Товари 140 355 224
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 7 601
первісна вартість 161 7 601
резерв сумнівних боргів 162 0 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом 170 428 327
за виданими авансами 180 109 55
з нарахованих доходів 190 0 0
із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 17 28
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 51 507
у тому числі в касі 231 0 0
в іноземній валюті 240 347 0
Інші оборотні активи 250 0 28
Усього за розділом II 260 1436 1865
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
Вписуваний рядок - IV. Необоротні активи та групи 275 0 0
Баланс 280 11611 11267


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 9191 9191
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 0 0
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 421 -630
Неоплачений капітал 360 (0) (0)
Вилучений капітал 370 (0) (0)
Вписуваний рядок - Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 9612 8561
Вписуваний рядок - Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення таких витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 43 76
Інші забезпечення 410 0 0
Вписуваний рядок - Сума страхових резервів 415 0 0
Вписуваний рядок - Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування(2) 420 0 0
Усього за розділом II 430 43 76
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов'язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов'язання 470 1386 0
Усього за розділом III 480 1386 0
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 134 917
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540 183 63
з бюджетом 550 27 36
з позабюджетних платежів 560 0 0
зі страхування 570 67 71
з оплати праці 580 143 147
з учасниками 590 0 0
із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 16 1396
Усього за розділом IV 620 570 2630
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 11611 11267
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги 421 0

Примітки: Основою надання фінансової звітності є чинні міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та тлумачення, розроблені Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. Фінансова звітність надана у тисячах українських гривень. Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості, за винятком оцінки за справедливою вартістю основних засобів на дату першого застосування МСФЗ відповідно до МСФЗ 1 «Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності» та МСБО 16 «Основні засоби». Фінансова звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності складається на основі бухгалтерських записів згідно з українським законодавством шляхом трансформації з внесенням коригувань та проведенням перекласифікації з метою достовірного представлення інформації згідно з вимогами МСФЗ. Товариство вперше прийняло МСФЗ у 2012 році, датою переходу на МСФЗ було 01 січня 2011 року. Вплив переходу на МСФЗ на 01.01.2011 року (дату переходу) узгоджено наступним чином: I. Основні засоби. Загальний вплив переходу на МСФЗ на вартість основних засобів - залишкова вартість основних засобів за ПСБО складала 9174 тис.грн., за МСФЗ склала 9930 тис.грн. Вартість основних засобів збільшилась на 756 тис.грн. Зміни вартості основних засобів пояснюються наступним чином: 1. Товариство обрало першу модель подальшого обліку основних засобів - за собівартістю придбання. На дату переходу на МСФЗ Товариство вирішило оцінити об’єкти основних засобів за справедливою вартістю з залученням експертів та використала цю справедливу вартість як доцільну собівартість на дату переходу. Оцінка основних засобів за справедливою вартістю на дату переходу збільшила вартість основних засобів на 749 тис.грн. та віднесена на збільшення нерозподіленого прибутку. 2. Залишкова вартість основних засобів зменшена на 65 тис.грн. (залишкова вартість необоротних активів, що не відповідають критерію суттєвості та не визнані активами 46 тис.грн., залишкова вартість основних засобів, які не приносять економічну вигоду 19 тис.грн.) та віднесена на зменшення нерозподіленого прибутку. 3. За рахунок перекласифікації статей балансу сума вартості незавершених капітальних інвестицій збільшили вартість основних засобів на 72 тис.грн. ІІ. Відстрочені податкові активи. Нараховано відстрочені податкові активи в сумі 14 тис.грн. та віднесені на збільшення нерозподіленого прибутку. Тимчасова різниця утворилася на суму не визнаних активом основних засобів в розмірі 65 тис.грн., та створеного забезпечення на виплату відпусток у розмірі 22 тис.грн ІІІ. Дебіторська заборгованість за виданими авансами. Виключено зі статті "Дебіторська заборгованість за виданими авансами" залишок субрахунку 644 "Податковий кредит" в сумі 16 тис.грн. (з одночасним виключенням цієї суми зі складу статті "Інші поточні зобов’язання), який пов’язаний з виданими авансами. ІV. Інші оборотні активи. Виключено зі статті "Інші оборотні активи" залишок субрахунку 643 "Податкові зобов'язання" в сумі 29 тис.грн. (з одночасним виключенням цієї суми зі складу статті "Поточні зобов’язання з одержаних авансів", які пов’язані з одержаними авансами. V. Витрати майбутніх періодів в сумі 2 тис.грн. списані та віднесені на зменшення нерозподіленого прибутку. VІ."Інший додатковий капітал". Стаття "Інший додатковий капітал" в сумі 3655 тис.грн. станом на 01.01.2011 року перенесена до нерозподіленого прибутку у зв’язку з тим, що Товариство обрало першу модель подальшого обліку основних засобів – за собівартістю придбання. Всі дооцінки основних засобів, що не відповідають МСФЗ, трансформовані до статті "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)". VІІ. Забезпечення. Створено забезпечення на виплату відпусток в сумі 22 тис.грн. та віднесено на зменшення нерозподіленого прибутку. VІІІ. "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)". На дату переходу на МСФЗ непокритий збиток складав 3359 тис.грн. Вплив вище перелічених коригувань при трансформації балансу на МСФЗ на розмір непокритого збитку – зменшення на 4327 тис.грн. В результаті на дату переходу (на 01.01.2011 року) нерозподілений прибуток склав 768 тис.грн. Вплив переходу на МСФЗ на 31.12.2011 року (початок звітного року) узгоджено наступним чином: I. Основні засоби. На початок звітного року залишкова вартість основних засобів за ПСБО складала 9944 тис.грн., за МСФЗ склала 10158 тис.грн. Вартість основних засобів збільшилась на 214 тис.грн. Зміни вартості основних засобів пояснюються наступним чином: 1. Оцінка основних засобів на дату переходу за справедливою вартістю вплинула на збільшення вартості основних засобів на 31.12.2011 року на суму 279 тис.грн. та віднесена на збільшення нерозподіленого прибутку. 2. Залишкова вартість основних засобів зменшилась на 65 тис.грн. (залишкова вартість необоротних активів, що не відповідають критерію суттєвості та не визнані активами 46 тис.грн., залишкова вартість основних засобів, які не приносять економічну вигоду 19 тис.грн.) та віднесена на зменшення нерозподіленого прибутку. ІІ. Відстрочені податкові активи. Нараховані відстрочені податкові активи в сумі 17 тис.грн. та віднесені на збільшення нерозподіленого прибутку. Тимчасова різниця утворилася на суму не визнаних активом основних засобів в розмірі 49 тис.грн., та створеного забезпечення на виплату відпусток у розмірі 43 тис.грн ІІІ. Дебіторська заборгованість за виданими авансами. Виключено зі статті "Дебіторська заборгованість за виданими авансами" залишок субрахунку 644 "Податковий кредит" в сумі 21 тис.грн. (з одночасним виключенням цієї суми зі складу статті "Інші поточні зобов’язання), який пов’язаний з виданими авансами. ІV. Інші оборотні активи. Виключено зі статті "Інші оборотні активи" залишок субрахунку 643 "Податкові зобов'язання" в сумі 37 тис.грн. (з одночасним виключенням цієї суми зі складу статті "Поточні зобов’язання з одержаних авансів", які пов’язані з одержаними авансами. V. "Інший додатковий капітал". Стаття "Інший додатковий капітал" в сумі 3655 тис.грн. станом на 31.12.2011 року трансформована до статті "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)". VІ. Забезпечення. Створено забезпечення на виплату відпусток в сумі 43 тис.грн. та віднесено на зменшення нерозподіленого прибутку. VІІ. "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)". Непокритий збиток на початок звітного року за ПСБО складав 3419 тис.грн. Вплив вище перелічених коригувань при трансформації балансу на МСФЗ на розмір непокритого збитку – зменшення на суму 3840 тис.грн. В результаті на початок звітного року нерозподілений прибуток склав 421 тис.грн. Пояснення до статей фінансової звітності станом на 31.12.2012 року: Товариство визнає матеріальні об’єкти основними засобами, якщо вони утримуються з метою їх використання у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних функцій, очікуваний строк корисного використання яких більше одного року та вартість яких більше 2500 грн. Первісно Товариство оцінює основні засоби за собівартістю. Розглянувши доречність застосування будь-якого з виключень, передбачених МСФЗ 1, щодо ретроспективного застосування, керівництво вирішило застосувати справедливу вартість або переоцінку як доцільну собівартість основних засобів. Товариство здійснило оцінку основних засобів за справедливою вартістю на дату переходу на МСФЗ (01.01.2011 року) та використовує цю справедливу вартість як доцільну собівартість основних засобів на цю дату. У подальшому основні засоби оцінюються за їх собівартістю мінус будь яка накопичена амортизація та будь які накопичені збитки від зменшення корисності. Товариство не визнає в балансовій вартості об’єкта основних засобів витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об’єкта. Ці витрати визначаються в прибутку чи збитку, коли вони понесені. Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом. Залишковий термін експлуатації починаючи з 01.01.2011 року: - Будівлі та споруди від 4 до 59 років - Машини та обладнання від 3 до 10 років - Транспортні засоби від 5 до 7 років Амортизація активу починається наступного місяця з дати вводу в експлуатацію та припиняється на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікується як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняється визнання активу. На кожну звітну дату Товариство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу може зменшитися. За групами основні засоби класифікуються наступним чином: На 01.01.2012 року На 31.12.2012 року Первісна Знос Первісна Знос вартість вартість - Будинки та споруди 9006 2628 9098 2755 - Машини та обладнання 7531 3985 7315 4458 - Не введені в експлуатацію машини та обладнання - - 4 - - Транспортні засоби 158 84 158 101 - Інструменти, прилади, інв 191 31 162 38 Всього 16886 6728 16737 7352 Зміни вартості основних засобів за 2012 рік: Надходження Вибуло за 2012 рік Нараховано Група основних за 2012 рік первісна знос амортизації засобів Будинки та споруди 129 216 216 164 Машини та обладнання 689 Машини та обладнання не введені в експлуатацію 4 - Транспортні засоби 17 Інструменти, прилади, інвентар 7 7 36 Всього 133 223 223 906 В звітному періоді не списані але не визнані активами та виключені зі складу основних засобів в фінансовій звітності активи первісною вартістю 59 тис.грн., в т.ч. будинки, споруди та передавальні пристрої 37 тис.грн., інструменти, прилади, інвентар 22 тис.грн. Товариство придбало основних засобів на суму 133 тис.грн., в т.ч. не введено в експлуатацію прес для фурнітури вартістю 4 тис.грн. Знос на не введені в експлуатацію основні засоби не нараховується. За звітний списано основних засобів зі 100% зносом первісною вартістю 223 тис.грн., в т.ч. машин та обладнання - 216 тис.грн., інструментів, приладів, інвентарю - 7 тис.грн. Об’єктів соціальної сфери товариство не має. Основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності немає., оформлених у заставу основних засобів немає. Відстрочені податкові активи Відстрочені податкові активи визнаються з урахуванням імовірності наявності у майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використані тимчасові різниці, що підлягають вирахуванню. Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну дату і зменшується в тій мірі, у якій більше не існує ймовірності того, що буде отриманий оподатковуваний прибуток, достатній, щоб використати вигоду від відстроченого податкового активу повністю або частково. Тимчасові різниці між балансовою вартістю активу чи зобов’язання в балансі та їх податковою базою, які підлягають вирахуванню : - Залишкова вартість не визнаних активами основних засобів, що не приносять економічну вигоду 16 тис.грн.; - Забезпечення виплат персоналу 76 тис.грн. Загальна сума тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню 92 тис.грн. Очікувана податкова ставка, що буде застосована в період реалізації відповідних активів або зобов’язань складає 19%. Відстрочений податковий актив склав17 тис.грн. Поточні активи. Основною складовою запасів є: - Сировина і матеріали 22 тис.грн. - Будівельні матеріали 5 тис.грн. - Запасні частини 60 тис.грн. - МШП 5 тис.грн. - Товари 224 тис.грн. Обліковою політикою товариства встановлено: одиницею обліку запасів є найменування, транспортно-заготівельні витрати відносяться до собівартості запасів прямим методом, при відпуску у виробництво, із виробництва, продажу та іншому вибутті запасів їх оцінка здійснюється по ідентифікованій собівартості відповідної одиниці. Товариство визнало запаси за собівартістю виготовлення чи придбання. Знецінення запасів не визнається. Дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги вітчизняних покупців склала 601 тис.грн., в т.ч. за реалізовані інші ТМЦ 589 тис.грн., за реалізовані швейні вироби 12 тис.грн. Операцій з пов’язаними сторонами в звітному періоді не здійснювалось, послуги пов’язаним сторонам не надавались матеріальні цінності не відвантажувались. Сумнівною дебіторська заборгованість не визнається. Дебіторська заборгованість виникла у період з жовтня по грудень 2012 року Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом склала 350 тис.грн., в т.ч. ПДВ 327 тис.грн., податок на прибуток 23 тис.грн. Дебіторська заборгованість за виданими авансами склала 66 тис.грн., в т.ч за електроенергію 64 тис.грн. Зі складу статті виключено залишок субрахунку 644 "Податковий кредит" в сумі 11 тис.грн. (з одночасним виключенням цієї суми зі складу статті "Інші поточні зобов’язання), який пов’язаний з виданими авансами. Активом визнана дебіторська заборгованість за виданими авансами в сумі 55 тис.грн. Простроченої заборгованості більше 30 днів немає. Інша поточна дебіторська заборгованість склала 5 тис.грн., в т.ч. заборгованість фонду соціального страхування на виплату лікарняних 5 тис.грн. Обліковою політикою встановлено величину резерву сумнівних боргів визначати методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості, тобто на основі аналізу платоспроможності окремих дебіторів. Залишок грошових коштів на поточних рахунках в банку в національній валюті на звітну дату складає 507 тис.грн. Обмежень на використання грошових коштів немає, банківські рахунки вільні для використання. Детальна інформація про структуру та порядок формування власного капіталу наведена у примітках до форми №4 «Звіт про власний капітал». Забезпечення Забезпечення визнаються, коли товариство має теперішню заборгованість внаслідок минулої події, існує ймовірність, що погашення зобов’язання вимагатиме вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди і можна достовірно оцінити суму зобов’язання. Товариство визнає очікувану вартість короткострокових виплат працівникам за відсутність як забезпечення відпусток при наявності права працівників на майбутні виплати відпусток. Поточні зобов’язання. Загальна сума поточних зобов’язань склала 2643 тис.грн., в т.ч.: - Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 917 тис.грн., в т.ч. за розрахунками з пов’язаними особами 917 тис.грн.; - Зобов'язання за розрахунками з одержаних авансів 75 тис.грн., в т.ч. від пов’язаних осіб 50 тис.грн. Аванси отримані в національній валюті. Стаття зменшена на суму податкового зобов’язання з ПДВ 12 тис.грн., з одночасним зменшенням по статті інші оборотні активи; - З бюджетом -36 тис.грн., в т.ч.: податок на доходи фізичних осіб (ПДФО)- 24 тис.грн., плата за землю 12 тис.грн.; Недоїмки за розрахунками з бюджетом немає. - Зі страхування - 71 тис.грн., простроченої заборгованості немає; - З оплати праці - 147 тис.грн. Товариство визнає виплати працівникам як витрати та як зобов’язання після вирахування будь-якої вже виплаченої суми. - Інші поточні зобов’язання складали 1407 тис.грн. Зі складу статті виключено залишок субрахунку 644 "Податковий кредит" в сумі 11 тис.грн. (з одночасним виключенням цієї суми зі складу статті "Дебіторська заборгованість за виданими авансами), який пов’язаний з виданими авансами. На дату балансу зобов’язання визнані в сумі 1396 тис.грн., в т.ч. безвідсоткова позика 1386 тис.грн. розрахунки з іншими кредиторами 10 тис.грн., податковий кредит 11 тис.грн. Безвідсоткова допомога отримана в жовтні 2012 року терміном на один рік і відображена за справедливою вартістю. Позикодавцем є пов’язана особа.


Керівник

 

(підпис)

Пивовар Катерина Федорiвна

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Халимендик Оксана Юрiївна