ПрАТ "Свердловська швейна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00308778
Телефон: 0643423004
e-mail: sverdlovskinfo@shveinfab.pat.ua
Юридична адреса: Україна, 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 54
 
Дата розміщення: 17.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 18.04.2012
Кворум зборів** 94.3
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах (Протокол №15): 1. Обрання членів лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів. Затвердження регламенту роботи загальних зборiв. 2. Звiт Голови Правлiння за 2011 рiк та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 3. Звiт Наглядової ради за 2011 рiк та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямків діяльності товариства на 2012 рік. 4. Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2011 рiк та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновків Ревізійної комісії. 5. Затвердження рiчного звiту за 2011 рiк. Визначення порядку розподiлу прибутку за пiдсумками роботи у 2011 роцi. 6. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства". 7. Затвердження змін до Статуту та затвердження нової редакції Статуту товариства. Перелiк питань порядку денного було запропоновано Правлiнням та затверджено Наглядовою радою товариства. Iншi особи пропозицiй до порядку денного зборiв не подавали. Iнiцiатором скликання загальних зборiв було Правлiння. Загальнi збори вiдбулися у визначений термiн. Результати розгляду питань порядку денного: 1.1. Обрати лiчильну комiсiю у складі: Волкова Т.Г., Сирцова Р.С., Сафіна Г.А. 1.2. Обрати Головою Загальних зборів - Устінову Л.Г. Обрати Секретарем Загальних зборів - Мамика Л.Д. 1.3. Затвердити наступний регламент роботи загальних зборів: доповіді та звіти - до 15 хвилин, виступи з обговоренням - до 10 хвилин, пропозиції та довідки - до 5 хвилин. 2.1. Затвердити Звіт Голови Правління товариства за 2011 рік. 3.1. Затвердити Звіт Наглядової ради за 2011 рік. Схвалити розроблені Наглядовою радою основні напрямки діяльності підприємства у 2012 році. 4.1. Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2011 рік. 5.1. Затвердити річний звіт товариства за 2011 рік. 5.2. Дивіденди за 2011 рік не нараховувати та не виплачувати, прибуток спрямувати на покриття збитків минулих років. 6.1. Схвалити вчинення, на протязі одного року з дати прийняття цього рішення, значних правочинів (зокрема договори купівлі-продажу, постачання, підряду, страхування, кредитування, позики, застави, оренди, перевезення, зберігання тощо), якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 25 і більш відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, за рішенням Наглядової ради. 7.1. Внести зміни та доповнення до Статуту товариства та затвердити Статут у новій редакції. 7.2. Делегувати повноваження підписання Статуту у новій редакції Голові Правління ПАТ "СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА". 7.3. Доручити Голові Правління товариства видати доручення співробітнику товариства для реєстрації змін до Статут у державного реєстратора у виконавчому комітеті Свердловської міської ради Луганської області. Протягом звiтного року позачерговi загальнi збори акцiонерiв не скликались.