ПрАТ "Свердловська швейна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00308778
Телефон: 0643423004
e-mail: sverdlovskinfo@shveinfab.pat.ua
Юридична адреса: Україна, 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 54
 
Дата розміщення: 17.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 176 осiб. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 2 особи. Чисельнiсть працiвникiв, якi тимчасово працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 129 осiб. Фонд оплати працi (ФОП) у 2012 роцi склав 3222,1 тис.грн. У порiвняннi з попереднiм 2011 роком ФОП зменьшився на 62,4 тис.грн. (або на 1,9%). Зменшення розмiру ФОП у 2012 роцi вiдбулося за рахунок зменшення обсягiв виробництва та вимушеною тимчасовою зміною режиму роботи товариства на неповний робочий день. Кадрова програма щодо забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам товариства спрямована насамперед на залучення працiвникiв вiдповiдного рiвня квалiфiкацiї. Щодо залучення нових робiтникiв товариство тiсно спiвпрацює зi Свердловським мiським центром зайнятостi, котрий згiдно укладених договорiв проводить навчання незайнятого населення за професiєю "швачка" с подальшим працевлаштуванням у ПАТ "СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА".