ПрАТ "Свердловська швейна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00308778
Телефон: 0643423004
e-mail: sverdlovskinfo@shveinfab.pat.ua
Юридична адреса: Україна, 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 54
 
Дата розміщення: 17.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
д/нд/нд/нд/нд/н
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нXд/н
за векселями (всього) X 0 X X
Податкові зобов'язання X 36 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 1386 X X
Інші зобов'язання X 1208 X X
Усього зобов'язань X 2630 X X
Опис Зобов'язань за кредитами банкiв, облiгацiями, iпотечними цiнними паперами, сертифiкатами ФОН, векселями, iншими цiнними паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами) та за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права, немає. Товариство має зобов'язання в сумi 1386 тис.грн. - фiнансова допомога на зворотнiй основi. Загальна сума поточних зобов'язань на кiнець звiтного року склала 2630 тис.грн. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги склала 917 тис.грн. - заборгованість за розрахунками з пов’язаними особами. Поточнi зобов'язання за розрахунками: - з одержаних авансiв вiд вiтчизняних покупцiв 75 тис.грн., в т.ч. від пов’язаних осіб 50 тис.грн.; - iз бюджетом - 36 тис.грн., в т.ч.: податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) - 24 тис.грн., плата за землю - 12 тис.грн. Недоїмки за розрахунками з бюджетом немає.; - зi страхування - 71 тис.грн.; - з оплати працi - 147 тис.грн. Інші поточні зобов’язання складали 1407 тис.грн. Зі складу статті виключено залишок субрахунку 644 "Податковий кредит" в сумі 11 тис.грн. (з одночасним виключенням цієї суми до складу статті "Дебіторська заборгованість за виданими авансами), який пов’язаний з виданими авансами. На дату балансу зобов’язання визнані в сумі 1396 тис.грн., в т.ч. безвідсоткова позика - 1386 тис.грн.; розрахунки з іншими кредиторами - 10 тис.грн.; податковий кредит - 11 тис.грн. Безвідсоткова допомога отримана в жовтні 2012 року терміном на один рік і відображена за справедливою вартістю. Позикодавцем є пов’язана особа.