ПрАТ "Свердловська швейна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00308778
Телефон: 0643423004
e-mail: sverdlovskinfo@shveinfab.pat.ua
Юридична адреса: Україна, 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 54
 
Дата розміщення: 17.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 10158 9385 0 0 10158 9385
будівлі та споруди 6378 6343 0 0 6378 6343
машини та обладнання 3546 2861 0 0 3546 2861
транспортні засоби 74 57 0 0 74 57
інші 160 124 0 0 160 124
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 10158 9385 0 0 10158 9385
Опис Всi основнi засоби, що знаходяться на балансi товариства, є його власнiстю. Орендованих основних засобiв товариство не має. Обмеження на використання майна, а також щодо термiну та умов користування основними засобами, вiдсутнi. За групами, станом на 31.12.2012 року основнi засоби розподiляються таким чином: Групи первiсна знос залишкова ступiнь вартiсть вартiсть зносу (%) - будiвлi та споруди 9098 2755 6343 30,3 - машини та обладнання 7315 4458 2857 60,9 -машини та обладнання не введені в експлуатацію 4 - 4 - - транспортнi засоби 158 101 57 63,9 - iнструменти, прилади, iнвентар 162 38 124 17,3 Всього: 16737 7352 9385 43,9 За звiтний перiод змiни вартостi основних засобiв вiдбулися за таких обставин: - придбано основних засобів на суму 133 тис.грн., в т.ч. не введено в експлуатацію прес для фурнітури вартістю 4 тис.грн. Знос на не введені в експлуатацію основні засоби не нараховується; - вибуло основних засобів зі 100% зносом первісною вартістю 223 тис.грн., в т.ч. машин та обладнання - 216 тис.грн., інструментів, приладів, інвентарю - 7 тис.грн. На кiнець звiтного перiоду накопичена амортизацiя складає 7352 тис.грн. Знос нараховувався по прямолiнiйному методу. Ступiнь зносу на 31 грудня 2011 року складає 43,9%. Додаткова iнформацiя про первiсну вартiсть, знос, придбання, амортизацiю тощо, щодо кожної групи основних засобiв наведена у примiтках до форми рiчної фiнансової звiтностi №1 "Баланс".

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 8561 9612
Статутний капітал (тис.грн.) 9191 9191
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 9191 9191
Опис Розрахунок вартості чистих активів зроблений відповідно до методичних рекомендацій, затверджених рішенням ДКЦПФР 17.11.2004 р. №485 та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №2 "Баланс", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 31.03.1999 р. №87, зі змінами та доповненнями. Визначення вартості чистих активів проведено за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів – Довгострокові зобов’язання – Поточні зобов’язання – Забезпечення наступних витрат і платежів – Доходи майбутніх періодів.
Висновок Розрахункова вартість чистих активів менша від статутного капіталу. Це не відповідає вимогам п.3 ст.155 Цивільного кодексу України.