ПрАТ "Свердловська швейна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00308778
Телефон: 0643423004
e-mail: sverdlovskinfo@shveinfab.pat.ua
Юридична адреса: Україна, 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 54
 
Дата розміщення: 17.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Свердловська швейна фабрика створена 7 сiчня 1970 року як державне пiдприємство. У лютому 1992 року державне пiдприємство було перетворено у орендне пiдприємство, а в лютому 1997 року в процесi приватизацiї перетворено у Вiдкрите акцiонерне товариство "Свердловська швейна фабрика" (скорочено - ВАТ "Свердловська швейна фабрика"). До 1994 року товариство спецiалiзовалось по пошиву спецодягу для вiйскових частин та пiдприємств рiзних галузей виробництва i постачало продукцiю як на Україну, так i до рiзних регiонов колишного СРСР. З 1997 року товариство почало виготовляти верхнiй одяг по контрактах iз закордонними фiрмами на умовах давальницької сировини. В 2010 роцi випуск акцiй товариства був переведений у бездокументарну форму iснування та отримано нове Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй, яке видано Луганським територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 21.05.2010 року, реєстрацiйний №19/12/1/10. У 2011 роцi черговими загальними зборами акцiонерiв ВАТ "Свердловська швейна фабрика" прийнято рiшення про змiну найменування Вiдкритого акцiонерного товариства "Свердловська швейна фабрика" на Публiчне акцiонерне товариство "Свердловська швейна фабрика" (скорочено - ПАТ "Свердловська швейна фабрика").
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Місцезнаходження ПАТ "Свердловська швейна фабрика": Україна, Луганська обл., м. Свердловськ, пл. Дружби, буд. 1-А. Товариство не має у своєму складі інших юридичних осіб, в т.ч. дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів. До складу товариства входять: адмiнiстративний апарат; експериментальний цех, який займається розробкою та освоєнням нових виробiв; розкрiйний цех; пiдготовчий цех; пошивочний цех; склад готової породукцiї. Товариство не є засновником або учасником інших товариств або об'єднань. Об’єктів невиробничого призначення та соціальної сфери товариство не має. Змін в органiзацiйнiй структурі товариства у звітному році не було i не передбачається.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицій щодо реорганізації товариства з боку третіх осіб протягом звітного року не було.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) "Положення про облікову політику ПАТ "СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА" для формування фінансової звітності за МВБО/МСФЗ" вводиться з першого застосування МСФЗ – фінансової звітності за 2012 рік. Основоположними принципами складання фінансової звітності відповідно до Принципів підготовки фінансової звітності та МСФЗ 1 є принцип нарахування та безперервність та сформована у відповідності з основними якісними характеристиками: зрозумілість, доречність (суттєвість), достовірність (правдиве уявлення, переважання сутності над формою, нейтральність, обачність, повнота), порівнянність. Подання та розкриття інформації відповідає вимогам МСБО. Порівняльна інформація представлена у відношенні одного попереднього періоду - 2011 рік. У примітках розкривається інформація про характер основних коригувань статей та їх оцінок, які потрібні були для приведення звітності у відповідність до МСФЗ. Всі визнані активи і зобов'язання оцінюються відповідно до МСФЗ за собівартістю або справедливою вартістю. Для розуміння всіх істотних коригувань Балансу і Звіту про прибутки і збитки Товариство представляє узгодження статей власного капіталу згідно з МСФЗ з раніше застосовуваними правилами обліку за П(С)БО на дату переходу - 01 січня 2011 року; на дату останнього періоду, для якого звітність була підготовлена відповідно до раніше застосовуваних П(С)БО - 31 грудня 2012 року; узгодження прибутку/збитку, показаного у відповідності з раніше застосовуваними П(С)БО та згідно МСФЗ в звіті про прибутки і збитки за останній період, коли застосовувався П(С)БО. В узгодженні розмежовуються зміни у зв'язку з переходом на нову облікову політику і виправлення помилок. У примітках до фінансової звітності Товариство розкриває, як перехід на МСФЗ вплинув на її фінансову позицію, фінансовий результат та потоки грошових коштів, які відображаються у звітності. Основні засоби. Основні засоби Товариства обліковуються і відображаються у фінансовій звітності Товариства відповідно до МСБО 16 "Основні засоби". Основними засобами визнаються матеріальні активи Товариства, очікуваний строк корисного використання яких більше одного року, первісна вартість яких визначається в залежності від групи більше 2500 грн., які використовуються в процесі виробництва надання послуг, здавання в оренду іншим сторонам, для здійснення адміністративних або соціальних функцій. Придбані основні засоби оцінюються за первісною вартістю, яка включає в себе вартість придбання і всі витрати пов'язані з доставкою і доведенням об'єкта до експлуатації. Виготовлені власними силами об'єкти основних засобів оцінюються за фактичними прямим витратам на їх створення. У момент введення в експлуатацію їх вартість порівнюється з вартістю відшкодування відповідно до МСБО 36 "Зменшення корисності активів". Ліквідаційну вартість об'єктів основних засобів оцінити не представляється можливим, ліквідаційна вартість не встановлюється. Нарахування амортизації по об'єктах основних засобів проводиться прямолінійним методом виходячи з терміну корисного використання цього об'єкта. Нарахування амортизації основних засобів починається з місяця, наступного за датою введення в експлуатацію. Витрати на обслуговування, експлуатацію та ремонти основних засобів списуються на витрати періоду в міру їх виникнення. Вартість істотних оновлень і вдосконалень основних засобів капіталізується. Якщо при заміні одного з компонентів складних об'єктів основних засобів виконані умови визнання матеріального активу, то відповідні витрати додаються до балансової вартості складного об'єкта, а операція по заміні розглядається як реалізація (вибуття) старого компонента. Відповідно до законодавства України земля, на якій Товариство здійснює свою діяльність, є власністю держави, на балансі Товариства не відображається. На дату складання звітності використано для оцінки основних засобів першу модель-модель собівартості, яка передбачає облік основних засобів за собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Нематеріальні активи. Нематеріальні активи Товариства обліковуються і відображаються у фінансовій звітності згідно МСБО 38 "Нематеріальні активи". Нематеріальними активами визнаються контрольовані Товариством немонетарні активи, які не мають матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані окремо від підприємства і використовуються підприємством протягом періоду більше 1 року (або операційного циклу) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях або передачі в оренду іншим особам. Програмне забезпечення, яке є невіддільним і необхідним для забезпечення роботи основних засобів, враховується в складі цих об'єктів. Нематеріальні активи оцінюються за первісною вартістю (собівартістю), яка включає в себе вартість придбання і витрати, пов'язані з доведенням нематеріальних активів до експлуатації. Нематеріальні активи амортизуються прямолінійним методом протягом очікуваного терміну їх використання, але не більше 20 років, крім права користування земельною ділянкою. Нарахування амортизації починається в місяці, наступному після введення нематеріального активу в експлуатацію. Оренда. Оренда класифікується як фінансова оренда, коли за умовами договору оренди передаються в основному всі ризики та вигоди, пов'язані з експлуатацією активу, і оренда відповідає одному з критеріїв визнання згідно з МСБО 17 "Оренда". Усі інші види оренди класифікуються як операційна оренда. Орендні платежі по операційній оренді відображаються в звіті про фінансові результати на пропорційно-часовій основі протягом відповідного періоду оренди. У разі надання в операційну оренду майна Товариства, суми, що підлягають отриманню від орендаря, відображаються як інший операційний дохід у сумі нарахованих поточних платежів. У разі придбання фінансових інвестицій вони обліковуються відповідно до МСБО 32, 39 та 28. Інвестиції, призначені для продажу, обліковуються за справедливою вартістю з віднесенням її зміни на прибуток або збиток. Інвестиції, які мають фіксований термін погашення і утримуються до погашення, обліковуються за амортизованою собівартістю. Інвестиції, які не мають фіксованого терміну погашення, обліковуються за собівартістю. Інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі і наявні для продажу, у разі застосування до фінансових звітів асоційованого підприємства МСФЗ, обліковуються за справедливою вартістю з віднесенням її змін на власний капітал. Знецінення активів. Товариство відображає необоротні активи у фінансовій звітності з урахуванням знецінення, яке обліковується відповідно до МСБО 36. Специфіка діяльності Товариства допускає вважати все підприємство як Одиницю, що генерує грошові потоки, тому знецінення окремого активу у разі відсутності ознак знецінення Одиниці в цілому у звітності не відображається. Витрати за позиками. Для відображення у фінансовій звітності витрат на позики застосовується підхід, визначений в МСБО 23. Витрати за позиками (процентні та інші витрати, понесені у зв'язку із залученням позикових коштів) визнаються як витрати того періоду, в якому вони понесені, з відображенням у звіті про фінансові результати, крім кваліфікаційних активів. До кваліфікаційних активів відносяться необоротні активи періодом створення понад 3 місяці. Запаси. Облік і відображення у фінансовій звітності запасів здійснюється відповідно до МСБО 2. Запаси обліковуються по однорідних групах. Запаси відображаються у фінансовій звітності за найменшою з двох оцінок: собівартістю або чистою вартістю реалізації. Чиста вартість реалізації - це можлива ціна реалізації в ході звичайної діяльності Товариства за вирахуванням витрат при продажу. Собівартість придбаних у третіх осіб запасів складається з вартості придбання та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з їх придбанням. Резерв неліквідності створюється на запаси, які не використовуються. Дебіторська заборгованість. Для цілей фінансової звітності дебіторська заборгованість класифікується як поточна (одержання очікується протягом поточного року або операційного циклу) або як довгострокова (дебіторська заборгованість, яка не може бути класифікована як поточна). Первісне визнання дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю переданих активів. Для відображення безнадійної дебіторської заборгованості на підприємстві створюється резерв сумнівних боргів. Резерв створюється на основі аналізу неплатоспроможності окремих дебіторів. Прострочена дебіторська заборгованість класифікується за наступними термінами: - до 3-х місяців; - від 3-х до 6-ти місяців; - від 6-ти до 12 місяців; - понад 12 місяців. Довгострокова дебіторська заборгованість (крім відстрочених податків на прибуток) враховується в залежності від її виду по амортизованій або по дисконтованій вартості. Грошові кошти та їх еквіваленти. Грошові кошти Товариства включають грошові кошти в банках, готівкові грошові кошти в касах, грошові документи і еквіваленти грошових коштів, не обмежені у використанні. Фінансова звітність Товариства складається в національній валюті України (гривні), що є функціональною валютою. На дату складання фінансової звітності згідно МСБО 21 всі монетарні статті, що враховуються в іноземній валюті, перераховуються та відображаються у Балансі за курсом НБУ на дату складання звітності. Курсові різниці, що виникають при перерахунку іноземної валюти, відображаються загальним підсумком у звіті про фінансові результати того періоду, в якому вони виникли. Зобов’язання і резерви. Облік і визнання зобов'язань та резервів здійснюється відповідно до МСБО 37. Зобов'язання Товариства класифікуються на довгострокові (строк погашення понад 12 місяців) і поточні (термін погашення до 12 місяців). Довгострокові зобов'язання (крім відстрочених податків на прибуток) відображаються в залежності від виду або за амортизованою або за дисконтованою вартістю. Поточна кредиторська заборгованість обліковується і відображається в Балансі за первісною вартістю, яка дорівнює справедливій вартості отриманих активів або послуг. Товариство здійснює перевод частини довгострокової кредиторської заборгованості до складу короткострокової, коли станом на дату Балансу за умовами договору до повернення частини суми боргу залишається менше 365 днів. Резерви визнаються, якщо Товариство в результаті певної події в минулому має юридичні або фактичні зобов'язання, для врегулювання яких з більшим ступенем ймовірності буде потрібно відтік ресурсів, і які можна оцінити з достатньою надійністю. Товариство визнає в якості резервів - резерв відпусток, який формується щомісячно виходячи з фонду оплати праці і розрахункового коефіцієнта. Коефіцієнт розраховується виходячи з даних попередніх звітних періодів з урахуванням поправки на інформацію звітного періоду. Товариство визнає умовні зобов'язання, виходячи з їх критеріїв визнання, покладаючись на оцінку ймовірності їх виникнення та сум погашення, отриманої від експертів. Винагороди працівникам. Всі винагороди працівникам Товариства враховуються як поточні відповідно до МСБО 19. У процесі господарської діяльності Товариство сплачує обов'язковий Єдиний соціальний внесок до Державного Пенсійного фонду та в Державні фонди соціального страхування за своїх працівників, в розмірі, передбаченому чинним законодавством України і у фінансовій звітності відображаються лише як витрати у звіті про фінансові результати. Визнання доходів і витрат. Доходи Товариства визнаються на основі принципу нарахування, коли існує впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод, а сума доходу може бути достовірно визначена. Дохід від реалізації продукції, надання послуг визнається, тоді, коли фактично здійснено перехід від продавця до покупця значних ризиків, переваг і контроль над активами (товар відвантажено і право власності передано), і дохід відповідає всім критеріям визнання відповідно до МСБО 18. Особливих умов визнання доходу від реалізації готової продукції не передбачено, готову продукцію Товариство не виробляє. У разі надання Товариством послуг з виконання робіт, обумовлених контрактом, протягом узгодженого часу, дохід визнається в тому звітному періоді, в якому надані послуги, і розраховуються на основі загальної вартості контракту та відсотка виконання. Процентний дохід визнається в тому періоді, до якого він відноситься виходячи з принципу нарахування. Дохід від дивідендів визнається, коли виникає право на отримання платежу. Витрати, пов'язані з одержанням доходу, визнаються одночасно з відповідним доходом. Витрати з податку на прибуток визначаються і відображаються у фінансовій звітності Товариства відповідно до МСБО 12. Витрати з податку на прибуток, що відображаються у звіті про фінансові результати, складаються із сум поточного та відстроченого податку на прибуток. Поточний податок на прибуток визначається виходячи з оподатковуваного прибутку за рік, розрахованого за правилами податкового законодавства України. Відстрочений податок визнається у сумі, яка, як очікується, буде сплачена або відшкодована в зв'язку з наявністю різниці між балансовою вартістю активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, та відповідними податковими базами активів і зобов'язань. Відстрочені податки на прибуток розраховуються за тимчасовими різницями з використанням балансового методу обліку зобов'язань. Відстрочені податкові активи відображаються лише в тому випадку, якщо існує ймовірність того, що наявність майбутнього оподатковуваного прибутку дозволить реалізувати відстрочені податкові активи або якщо зможуть бути зараховані проти існуючих відстрочених податкових зобов'язань. Власний капітал - частка що залишається в активах Товариства після вирахування всіх її зобов'язань. Статутний капітал, включає в себе внески учасників. Сума перевищення справедливої вартості отриманих коштів над номінальною вартістю частки учасника відображається як емісійний дохід. Товариство формує резервний фонд в складі власного капіталу, сформований відповідно до Статуту підприємства. Товариство нараховує дивіденди учасникам, і визнає їх як зобов'язання на звітну дату тільки в тому випадку, якщо вони були оголошені до звітної дати включно. Порядок розподілу накопиченого прибутку встановлюється загальними зборами учасників. Сегменти. Товариство в силу особливостей діяльності і сформованою практикою організації займається одним видом діяльності – наданням послуг, господарсько-галузеві сегменти не виділені. Географічні сегменти можуть бути виділені за ознаками покупців і представляються у звітному періоді в тому випадку, якщо обсяг реалізації іноземним покупцям перевищує 10% всього доходу від реалізації. У разі розширення масштабів діяльності Товариства та появи нових видів діяльності або послуг Товариство буде подавати фінансову звітність відповідно до МСФЗ 8 "Операційні сегменти". Товариство обліковує операції відповідно до ознак пов'язаних осіб, які наводяться в МСБО 24. Правила взаємин з покупцями та особливості формування ціни регламентуються транспортним та іншим чинним законодавством України. При складанні фінансової звітності Товариство враховує події, що відбулися після звітної дати та відображає їх у фінансовій звітності відповідно до МСБО 10. Форми фінансової звітності. Товариство формує фінансову звітність з урахуванням національної специфіки за формами, які встановлені чинними нормативними актами в Україні: - Баланс складається із застосуванням методу ділення активів і зобов'язань на поточні та довгострокові. - Звіт про фінансові результати складається методом ділення витрат за функціональною ознакою. - Звіт про власний капітал представляється в розгорнутому форматі. - Звіт про рух грошових коштів складається відповідно до МСБО 7 прямим методом. Примітки до фінансової звітності складаються у відповідності з обов'язковими вимогами до розкриття інформації, викладеними у всіх МСБО / МСФЗ.
Текст аудиторського висновку АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо фінансової звітності станом на 31.12.2012 року ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА" Цей висновок адресований акціонерам та управлінському персоналу ПАТ "СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА". ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АУДИТОРСЬКА ФІРМА “АУДИТ-ІНФОРМ", що діє на підставі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №2905, яке видане за рішенням Аудиторської палати України (АПУ) №109 від 23 квітня 2002 року, провела аудит повного комплекту фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА", що додається, який складено за МСФЗ і включає баланс станом на 31.12.2012 року, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал за рік, що закінчився на зазначену дату, стислий виклад облікових політик та інші пояснювальні примітки до річної фінансової звітності. Підставою для проведення аудиту є вимоги статті 40 "Регулярна інформація про емітента" Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" щодо підтвердження річної фінансової звітності емітентів цінних паперів при розкритті інформації на фондовому ринку та договір на проведення аудиту з ПАТ "СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА" №1612/А від 25 грудня 2012 року. Період перевірки з 01.01.2012 року по 31.12.2012 року. Дата початку проведення аудиту 22 березня 2013 року, дата закінчення проведення аудиту 10 квітня 2013 року. Фінансова звітність за 2012 рік є першим застосуванням Міжнародних стандартів фінансової звітності товариства. Датою переходу на МСФЗ вважається 01 січня 2011 року. Фінансова звітність за МСФЗ складена шляхом трансформації фінансової звітності, складеної за національними П(С)БО, з проведенням перекласифікації активів та зобов’язань і внесенням коригувань до тверджень звітності, вимоги МСФЗ до розкриття яких відрізняються від вимог П(С)БО і суттєво впливають на фінансову звітність. Трансформації підлягали твердження фінансової звітності товариства за 2011 і 2012 рік. Основою складання фінансової звітності є чинні міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та тлумачення, розроблені Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. Для підготовки фінансової звітності за П(С)БО товариство застосувало концептуальну основу, прийняту в Україні, зокрема, Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні. Облікова політика товариства, що сформована на підставі П(С)БО, викладена на 2012 рік у наказі №1 від 3 січня 2012 року. Облікова політика та організація обліку забезпечують безперервне, повне і достовірне відображення господарських операцій та формування фінансової звітності, твердження якої є доречними, достовірними і повними. З метою формування фінансової звітності за МСФЗ до облікової політики внесено відповідні зміни і затверджено "Положення про облікову політику ПАТ "СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА" для формування фінансової звітності за МСФЗ". Основні відомості про емітента: - повне найменування емітента – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА" - скорочене найменування – ПАТ "СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА" - код за ЄДРПОУ: 00308778 - місцезнаходження: Україна, 94801, Луганська обл., м. Свердловськ, площа Дружби, буд. 1-А - дата проведення державної реєстрації: 24.02.1997 року - e-mail: pivovar-svk@mail.ru Відкрите акціонерне товариство "Свердловська швейна фабрика" засновано за рішенням Регіонального відділення Фонду державного майна України по Луганській області (наказ від 31 грудня 1996 року №2175), згідно з Указом Президента України від 20 червня 1996 року №451 "Про заходи щодо розвитку легкої промисловості у Луганській області та створення державної компанії "Луганськлегінвест", у відповідності до "Порядку перетворення у процесі приватизації державних, орендних підприємств та підприємств зі змішаною формою власності у відкриті акціонерні товариства", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 року №1099. Засновниками товариства є Регіональне відділення Фонду державного майна України по Луганській області та організація орендарів орендного підприємства "Свердловська швейна фабрика". На виконання вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 31 березня 2011 року товариство змінило найменування ВАТ "Свердловська швейна фабрика" на ПАТ "СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА". Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність. Управлінський персонал ПАТ "СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА" несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення зазначеної фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, а також за надану нам інформацію. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок, вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам. Відповідальність аудитора. Ми несемо відповідальність за формування та висловлення незалежної думки щодо наданої фінансової звітності на основі результатів нашої аудиторської перевірки на підставі отриманої інформації та доказів. Ми відповідаємо за якісне виконання аудиторської перевірки згідно МСА та Кодексу етики. Обсяг перевірки. При проведенні перевірки ми керувались вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (МСА), які визнані аудиторською палатою України в якості національних, Законами України "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про акціонерні товариства", національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (П(С)БО), Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ), Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку (МСБО) та тлумаченнями, розробленими Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності, а також іншими законодавчими та нормативними документами, регулюючими діяльність товариства та практикою аудиторської діяльності. МСА вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування і виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит передбачає одержати достатньо розумних доказів відсутності суттєвих перекручень та помилок при веденні бухгалтерського обліку і складанні фінансової звітності. Нами перевірена достовірність показників фінансової звітності, обсяги яких є, на нашу думку, суттєвими. Суттєвість з замовником не обумовлювалась і розмір суттєвості стосовно встановлених відхилень показників визначався відповідно до професійної думки аудитора з урахуванням МСА №320. В ході аудиту нами отримані та вивчені шляхом тестування, вибіркового та безпосереднього перегляду первинних документів, регістрів, журналів та інших аналітичних документів докази, які, на нашу думку, дають розумні підстави для цього висновку. Аудит також включає оцінку відповідності використаної облікової політики до вимог П(С)БО при складанні фінансової звітності за П(С)БО, оцінку змін до облікової політики при формуванні фінансової звітності за МСФЗ та оцінку проведеної трансформації фінансової звітності, складеної за П(С)БО, у фінансову звітність за МСФЗ. Стан внутрішнього контролю товариства розглянуто виключно для того, щоб визначити обсяг робіт, необхідний для формування нашої думки про достовірність тверджень підготовленої фінансової звітності та її відповідності МСФЗ в усіх суттєвих аспектах. Здійснена у процесі аудиту робота не означає проведення повної і всеосяжної перевірки системи внутрішнього контролю товариства з метою виявлення всіх можливих недоліків. Фінансова звітність ПАТ "СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА" за 2011 рік, що була складена за П(С)БО, перевірялась іншою аудиторською фірмою. Ми впевнились у тому, що кінцеві залишки попереднього періоду достовірно перенесені у баланс станом на 31.12.2012 року, який складено за П(С)БО і на основі якого шляхом трансформації сформовано баланс станом на 31.12.2012 року за МСФЗ. В ході нашої роботи, описаної в цьому висновку, ніщо не привернуло нашої уваги, що змусило б нас вважати, що звітність ПАТ "СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА" станом на 31.12.2012 року за МСФО складена неякісно. При складанні висновку ми керувались вимогами МСА №700 та №705. Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки. Підстава для висловлення умовно-позитивної думки. У зв’язку з тим, що початок перевірки за умовами договору з товариством призначений після 31.12.2012 року, ми не мали змоги спостерігати за інвентаризацією необоротних активів та запасів. Нами проведені альтернативні процедури щодо підтвердження тверджень звітності, але існує ймовірність відхилення показників фінансової звітності, які, на нашу думку не мають всеохоплюючого впливу на фінансову звітність. Ми отримали достатні й прийнятні аудиторські докази для обґрунтування аудиторської думки, однак дійшли висновку, що може бути вплив на фінансову звітність невиявлених викривлень, які не є всеохоплюючими і ми висловлюємо умовно-позитивну думку. ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ. На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі "Підстава для висловлення умовно - позитивної думки" і яке могло б вплинути на нашу думку, фінансова звітність достовірно, в усіх суттєвих аспектах відображає фінансовий стан ПАТ "СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА" станом на 31 грудня 2012 року, його фінансові результати, рух грошових коштів, зміни у власному капіталі за рік, що закінчився на зазначену дату. Фінансова звітність складена з дотриманням вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності в усіх суттєвих моментах. В ході проведення аналізу фінансового стану ПАТ "СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА" нами отримана і вивчена додаткова інформація та докази, які, на нашу думку, дають розумні підстави вважати припущення про безперервність діяльності товариства у близькому майбутньому доречним. На виконання "Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)", затверджених рішенням НКЦПФР від 29 вересня 2011 року №1360, ми висловлюємо думку щодо іншої допоміжної інформації: • Вартість чистих активів товариства по закінченню звітного фінансового року менша від статутного капіталу, тобто вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України не виконуються. Вартість чистих активів перевищує мінімально допустимий розмір статутного капіталу акціонерного товариства. • Нами перевірена інша інформація, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю у складі річної інформації емітента за 2012 рік, на предмет її відповідності твердженням перевіреної фінансової звітності. Розбіжностей не встановлено. Ми ознайомилися з інформацією про зобов’язання, про майновий стан та фінансово-господарську діяльність, чисті активи та опис бізнесу до її оприлюднення, тому відповідальність за достовірне оприлюднення іншої інформації несе товариство. • За результатами аудиту за 2012 рік не виявлено виконання значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25% вартості активів станом на кінець 2011 року та згідно ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення про вчинення яких приймають загальні збори. Вчинення правочинів, вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 10% вартості активів станом на кінець 2011 року, відбувалось за рішенням наглядової ради. • Стан корпоративного управління товариства є, на нашу думку, таким, що відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства». Органами управління товариства визнані загальні збори, наглядова рада та правління, які діють у відповідності до Статуту та Положень про них. Порушень або перевищення повноважень органами управління нами не встановлено. Посада внутрішнього аудитора штатним розкладом не передбачена, що не суперечить вимогам Закону України «Про акціонерні товариства». За необхідності перевірки щодо діяльності товариства проводить ревізійна комісія або залучається зовнішній аудитор. • В ході аудиту не виявлено ознак здатності персоналу до навмисних викривлень або шахрайства. На нашу думку, отримані внаслідок проведення аналітичних процедур докази дають достатню впевненість у тому, що фінансова звітність в цілому не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок. Місцезнаходження ПП "АФ "Аудит-Інформ": 91053, м. Луганськ, містечко ім. Пархоменко, буд. 51, офіс 10. Тел./факс: 0(642) 716-260, тел.: 0(642) 717-737. Е-mail: audit_inform@dsip.net Дата видачі висновку 10 квітня 2013 року Директор-аудитор (сертифікат аудитора №004948, виданий АП України 30.11.2001 р., діє до 30.11.2015 року) С.Б. Шевлякова Аудитор (сертифікат аудитора №003839, виданий АП України 02.06.1999 р., діє до 02.06.2013 року) Л.М. Лободіна
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Основним видом дiяльностi товариства є пошив верхнього одягу. Особливiстю дiяльностi фабрики є те, що верхнiй одяг виготовляється за контрактами з iноземними фiрмами та фiрмами посередникiв в Українi на умовах давальницької сировини. У звiтному роцi було збiльшено випуск виробiв на внутрiшнiй ринок - це постiльна бiлизна i рукавицi робочi, якi були сертифiкованi в 2011 роцi. У звiтному роцi товариством вироблено швейних виробiв в кiлькостi 79,4 тис.штук. Асортимент продукцiї постiйно оновлюється. Товариство працює за європейськими стандартами. Обсяг наданих послуг та реалiзацiя продукцiї за звiтний рiк склали 5586,6 тис.грн. Частка експорту в загальному обсязi реалiзацiї продукцiї склала 78,3 %. Основними країнами, до яких експортується продукцiя товариства, є: Нiдерланди, Нiмеччина, Швецiя. В Українi основним замовником був ТОВ “Луга-Франц”. Основними конкурентами ПАТ "Свердловська швейна фабрика" є швейнi фабрики, якi знаходяться в м. Луганськ та Луганськiй областi. Це швейнi пiдприємства, такі як ВАТ "Глорiя-Джинс" та інші. Договiрна вартiсть пошиву за контрактами низька. Замовника приваблює якiсть роботи i дешева робоча сила. Виробництво продукцiї не залежить вiд сезонних змiн.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування Протягом останнiх п'яти рокiв ПАТ "Свердловська швейна фабрика" придбала основних засобiв на суму 2303 тис.грн., в тому числі: - у 2008 роцi на суму 93424 грн.; - у 2009 роцi на суму 316075 грн.; - у 2010 роцi на суму 554666 грн.; - у 2011 роцi на суму 1205919 грн.; - у 2012 році на суму 32773 грн. Значних вiдчужень активiв за останнi п'ять рокiв не було.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Товариство має основнi засоби тiльки виробничого призначення. Всi основнi засоби знаходяться за дресою товариства. У звiтному роцi товариством було придбано основних засобiв на суму 132,8 тис.грн. Вибуло основних засобiв по первiснiй вартостi на суму 234 тис.грн. з нарахованим зносом 232 тис.грн. Товариством у 2012 роцi було передано в операцiйну оренду частину нежитлового примiщення приватному пiдприємцю згiдно з укладеними договорами. Товариство працює тiльки в одну змiну, тому використання потужностi виробничого обладнання складає 50%. У 2012 роцi товариством були встановлені пластикові вікна в адміністративному и виробничому корпусі. Екологiчнi фактори не впливають на використання основних засобiв. Товариство планує придбавати та ремонтувати основнi засоби за власнi кошти. Через вiдсутнiсть внутрiшнiх ринкiв збуту товариство не використовує свої виробничi потужностi повнiстю.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Основними факторами, що впливають на дiяльнiсть ПАТ "Свердловська швейна фабрика", є постiйнi змiни в законодавчiй полiтицi держави та змiни податкового законодавства, недостатнiсть власних обiгових коштiв на придбання власної сировини для виробництва верхнього одягу, а також вiдсутнiсть внутрiшнього ринку збуту продукцiї. Основними ризиками, якi можуть вплинути на зниження обсягiв виробництва, є: - вiдсутнiсть замовлень на внутрiшньому ринку; - повна залежнiсть вiд давальницької сировини; - погiршення платоспроможностi замовникiв та вiдмова вiд спiвпрацi; - перенасичення вiтчизняного ринку iноземними товарами, якi мають нижчу цiну; - зростання цiн на матерiали, енергоносiї; - нестабiльнiсть фiнансової системи в державi. Товариство надалi планує збiльшувати чисельнiсть працiвникiв i нарощувати об'єми виробництва.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства Товариство здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до чинного законодавства. Протягом звiтного перiоду до товариства не було застосовано штрафних санкцiй. За звiтний перiод товариство самостiйно нарахувало штрафiв i пенi за порушення податкового законодавства на загальну суму 3 тис.грн. - до Пенсiйного фонду та бюджету.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Фiнансування товариства вiдбувається на госпрозрахунковiй основi. У звiтному роцi товариство залучало фiнансову допомогу на зворотнiй основi в сумi 1922 тис.грн., з яких було повернуто 536 тис.грн. Кредитних ресурсiв не отримували. Товариство має недостаток власних обiгових коштiв на початок 2012 року 563 тис.грн., на кiнець 2012 року недостаток власних обiгових коштiв склав 841тис.грн. В звiтному перiодi товариство за результатами господарської дiяльностi отримало збиток в сумi 1051тис.грн. Структура капiталу товариства на початок 2012 року становила: власний капiтал - 9612 тис.грн. (82,8%), зобов'язання - 1956 тис.грн. (16,8%). На кiнець 2012 року структура капiталу така: власний капiтал - 8561 тис.грн. (76,0%), зобов'язання - 2630 тис.грн. (23,3%). Власний капiтал (чистi активи) товариства станом на 31.12.2012 року меньше статутного капiталу. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) на кiнець 2012 року склав 0,7, тобто поточнi збов'язання більше оборотних активiв. Значення коефiцiєнту меньше нормативного (нормативне 1,0-2,0), що свiдчить про фiнансову залежнiсть товариства вiд зовнiшнiх джерел фiнансування. У звiтному перiодi товариством здiйснено капiтальних iнвестицiй на суму 132 тис.грн. Плани на 2013 рiк передбачають збiльшення обсягiв виробництва.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів У 2012 роцi керiвництвом товариства були укладненi i виконанi договори щодо виконання послуг по пошиву верхнього одягу, як з пiдприємствами України - ТОВ “Луга-Франц” так i з іноземними фiрмами Нiдерландiв, Нiмеччини, Швецiї. За звiтний перiод товариство не має укладених, але не виконаних договорiв. Керiвництво товариства контролює виконання укладнених договорiв iз замовниками.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) У 2013 роцi Товариство планує продовжувати виконання своїх планiв щодо покращення фінансових показникiв шляхом збiльшення обсягiв виробництва, економiї енергоносiїв, залучення квалiфiкованих робiтникiв, удосконалення структури виробництва. Обсяг реалiзованої продукцiї в дiючих цiнах планується збiльшити до 6000 тис.грн., в тому числi на експорт - до 95 вiдсоткiв. Планується надавати послуги по пошиву одягу в Угорщину i Нiдерланди. Керiвництво постiйно проводе роботу по пошуку вiдчизнянних замовникiв, що може позитивно вплинути на фiнансовоий стан товариства. Товариство спiвпрацює з мiським центром зайнятостi щодо залучення квалiфiкованих кадрiв (швачек). На пiдприємствi розробленi заходи по зменшенню збиткiв господарської дiяльностi.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік Дослiджень та розробок товариство не здiйснює, витрат що до цього немає.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Судових справ, стороною в яких виступає товариство або його посадовi особи, немає.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Фiзичнi особи не володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй товариства. На дату складання звіту товариством повідомлено про проведення чергових загальних зборів акціонерів за підсумками роботи у 2012 році, які відбудуться 16 квітня 2013 року о 12-00 за адресою: м. Свердловськ, пл. Дружби, 1-А, зал засідань. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним: 1. Обрання членів лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів. Затвердження регламенту роботи загальних зборів. 2. Звіт Голови правління за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 3. Звіт Наглядової ради за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямків діяльності товариства на 2013 рік. 4. Звіт Ревізійної комісії за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновків Ревізійної комісії. 5. Затвердження річного звіту товариства за 2012 рік. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи у 2012 р. 6. Відкликання та обрання Голови і членів Наглядової ради. 7. Відкликання та обрання Голови і членів Ревізійної комісії. 8. Прийняття попереднього рішення про вчинення значних правочинів, відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства". 9. Затвердження змін до Статуту товариства.