ПрАТ "Свердловська швейна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00308778
Телефон: 0643423004
e-mail: sverdlovskinfo@shveinfab.pat.ua
Юридична адреса: Україна, 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 54
 
Дата розміщення: 17.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"
Організаційноправова форма Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження д/н, Київська область, ., м. Київ, 01001, вул. Б. Грiнченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Серiя АВ №581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон 0(44) 279-65-40, 279-13-25
Факс 279-13-22
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю
Опис Термiн дiї лiцензiї депозитарiю - з 19.09.2006р. до 19.09.2016р. Емiтент не веде самостiйно реєстр власникiв iменних цiнних паперiв. Товариством укладено договiр з депозитарiєм №Е-556 вiд 24.06.2010р. про обслуговування емiсiї цiнних паперiв.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АНАЛIТIК-РЕГIСТРАТОР"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24052740
Місцезнаходження д/н, Луганська область, ., м. Луганськ, 91016, вул. Демьохiна, 20
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Серiя АВ №533872
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 27.04.2010
Міжміський код та телефон 0(642) 53-63-81
Факс 53-72-43
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача
Опис Термiн дiї лiцензiї зберiгача - з 27.04.2010р. до 27.04.2015р. Емiтент не веде самостiйно реєстр власникiв iменних цiнних паперiв. Товариством укладено договiр iз зберiгачем №6 вiд 25.06.2010р. про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АУДИТ-ІНФОРМ"
Організаційноправова форма Приватне підприємство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31719648
Місцезнаходження д/н, Луганська область, ., м. Луганськ, 91053, містечко Пархоменко, 51, оф.10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Свідоцтво №2905
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.04.2002
Міжміський код та телефон 0(642) 71-77-37, 58-46-86
Факс 71-62-60
Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис Термін дії Свідоцтва №2905 про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів - до 23.02.2017р. Товариством укладено договір з аудиторською фірмою на проведення аудиторської перевірки фінансової звітності за 2012 рік. Емітент не веде самостійно реєстр власників іменних цінних паперів.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ЕКОЛЕНД"
Організаційноправова форма Приватне підприємство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23475409
Місцезнаходження д/н, Луганська область, ., м. Луганськ, 91031, мiстечко iм. Щорса, 19, оф.2
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Свiдоцтво №1861
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон 0(642) 63-67-55
Факс 50-51-92, 50-57-97
Вид діяльності Аудиторськi послуги
Опис Термiн дiї Свiдоцтва №1861 про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв - до 04.11.2015р. Товариством було укладено договiр з аудиторською фiрмою на проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi за 2011 рiк. Емiтент не веде самостiйно реєстр власникiв iменних цiнних паперiв.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БIРЖА"
Організаційноправова форма Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14281095
Місцезнаходження д/н, Київська область, ., м. Київ, 01034, пров. Рильський, 10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Серiя АВ №581214
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.04.2011
Міжміський код та телефон 0(44) 279-41-58
Факс 278-51-40
Вид діяльності Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку (фондова біржа)
Опис Термiн дiї лiцензiї фондової бiржi - з 27.07.2007р. до 24.07.2017р. Товариством укладено договiр №13/66 вiд 17.11.2011р. про допуск та перебування акцiй в бiржовому списку. Емiтент не веде самостiйно реєстр власникiв iменних цiнних паперiв.