ПрАТ "Свердловська швейна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00308778
Телефон: 0643423004
e-mail: sverdlovskinfo@shveinfab.pat.ua
Юридична адреса: Україна, 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 54
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про збори акціонерів

Інформація про загальні збори акціонерів

чергові
31.03.2011
94.6000000
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах (Протокол №14):
1. Обрання робочих органiв та затвердження регламенту роботи загальних зборiв.
2. Звiт Голови Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2010 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2011 рiк.
3. Звiт Наглядової ради за 2010 рiк.
4. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї по результатам дiяльностi товариства за 2010 рiк.
5. Затвердження рiчного звiту та балансу товариства за 2010 рiк, розподiл прибутку товариства (визначення порядку покриття збиткiв) за пiдсумками роботи у 2010 роцi.
6. Про визначення типу товариства згiдно з Законом України "Про акцiонернi товариства" та вiдповiдну змiну найменування товариства.
7. Про приведення Статуту товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" шляхом затвердження статуту в новiй редакцiї.
8. Про приведення внутрiшнiх положень товариства у вiдповiднiсть до статуту та Закону України "Про акцiонернi товариства" шляхом затвердження положень.
9. Визначення порядку вилучення з обiгу сертифiкатiв акцiй у зв'язку з переведення акцiй у бездокументарну форму iснування.
Перелiк питань порядку денного було запропоновано Правлiнням та затверджено Наглядовою радою товариства. Iншi особи пропозицiй до порядку денного зборiв не подавали. Iнiцiатором скликання загальних зборiв було Правлiння. Загальнi збори вiдбулися у визначений термiн.
Результати розгляду питань порядку денного: Обрано лiчильну комiсiю, голову i секретаря загальних зборiв та затверджено регламент роботи зборiв. Затверджено звiт Правлiння за 2010 рiк та визначено основнi напрямки дiяльностi у 2011 роцi. Прийнято до вiдома звiт Наглядової ради за 2010 рiк. Затверджено звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за 2010 рiк. Затверджено рiчний фiнансовий звiт та баланс товариства за 2010 рiк. Визначено порядок покриття збиткiвЄ дивiденди не нараховуються i не виплачуються. Визначено тип товариства та прийнято рiшення про змiну найменування на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА". Затверджено нову редакцiю Статуту ПАТ. Затверджено Положення про Наглядову раду, Ревiзiйну комiсiю, про Правлiння iпро Загальнi збори акцiонерiв. Визначено порядок вилучення з обiгу сертифiкатiв акцiй у зв'язку з переведення акцiй у бездокументарну форму iснування.
Протягом звiтного року позачерговi загальнi збори акцiонерiв не скликались. 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.