ПрАТ "Свердловська швейна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00308778
Телефон: 0643423004
e-mail: sverdlovskinfo@shveinfab.pat.ua
Юридична адреса: Україна, 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 54
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди

Інформація про рейтингове агентство
 

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Розкривається інформація за звітний період стосовно середньооблікової чисельності працівників облікового складу (осіб), середньої численності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельності працівників які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 185 осiб. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 2 особи. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 12 осiб. Фонд оплати працi (ФОП) у 2011 роцi склав 3284,5 тис.грн. У порiвняннi з попереднiм 2010 роком ФОП збiльшився на 295,8 тис.грн. (або на 9,9%). Збiльшення розмiру ФОП у 2011 роцi вiдбулося за рахунок збiльшення обсягiв виробництва, оптимiзацiї органiзацiї працi та пiдвищення окладiв працiвникiв. Кадрова програма щодо забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам товариства спрямована насамперед на залучення працiвникiв вiдповiдного рiвня квалiфiкацiї. Щодо залучення нових робiтникiв товариство тiсно спiвпрацює зi Свердловським мiським центром зайнятостi, котрий згiдно укладених договорiв проводить навчання незайнятого населення за професiєю "швачка" с подальшим працевлаштуванням у ПАТ "СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА".

Інформація про дивіденди
за звітний період за період попередній звітному
за простими за привілей-ми за простими за привілей-ми
Примітки: