ПрАТ "Свердловська швейна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00308778
Телефон: 0643423004
e-mail: sverdlovskinfo@shveinfab.pat.ua
Юридична адреса: Україна, 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 54
 

Річний звіт за 2011 рік

Звіт про власний капітал

СтаттяКодСтатутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капіталІнший додатковий капітал Резервний капітал Нерозпо ділений прибуток Неопланений капітал Вилучений капітал Разом
1234567891011
Залишок на початок року 010 91910036550-3559009287
Коригування:           
Зміна облікової політики 020 000000000
Виправлення помилок 030 000000000
Інші зміни 040 000000000
Скоригований залишок на початок року 050 91910036550-3559009287
Переоцінка активів:           
Дооцінка основних засобіви 060 000000000
Уцінка основних засобів 070 000000000
Дооцінка незавершеного будівництва 080 000000000
Уцінка незавершеного будівництва 090 000000000
Дооцінка нематеріальних активів 100 000000000
Уцінка нематеріальних активів 110 000000000
  120 000000000
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 0000014000140
Розподіл прибутку:           
Виплати власникам (дивіденди) 140 000000000
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 000000000
Відрахування до Резервного капіталу 160 000000000
  170 000000000
Внески учасників:           
Внески до капіталу 180 000000000
Погашення заборгованості з капіталу 190 000000000
  200 000000000
Вилучення капіталу:           
Викуп акцій (часток) 210 000000000
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 000000000
Анулювання викуплених акцій (часток) 230 000000000
Вилучення частки в капіталі 240 000000000
Зменшення номінальної вартості акцій 250 000000000
Інші зміни в капіталі:           
Списання невідшкодованих збитків 260 000000000
Безкоштовно отримані активи 270 000000000
  280 000000000
Разом змін в капіталі 290 0000014000140
на кінець року 300 91910036550-3419009427
Примітки:
Загальний розмiр власного капiталу станом на 31.12.2011 року склав 9427 тис.грн., в т.ч.:
- статутний капiтал - 9191 тис.грн.;
- iнший додатковий капiтал - 3655 тис.грн.;
- непокритi збитки - 3419 тис.грн.
Статутний капiтал товариства визначено в процесi приватизацiї станом на 1.03.1997 року згiдно з Методикою оцiнки вартостi об,єктiв приватизацiї, затвердженою Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 серпня 1996 року №961. Первiсний розмiр статутного фонду складав 917631 гривню. В ходi реєстрацiї випуску акцiй були пiдготовленi i внесенi змiни до акту оцiнки, якi затвердженi наказом регiонального вiддiлення ФДМ України по Луганськiй областi. Пiсля внесених змiн розмiр статутного фонду склав 951410 гривень, який подiлено на 3805640 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Випуск акцiй зареєстровано Луганським територiальним управлiнням Державної Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 16 березня 1998 року, реєстрацiйний № 25I12I1I98.
У 2003 роцi товариство здiйснило додатковий випуск акцiй з дiючою номiнальною вартiстю в кiлькостi 32960000 штук акцiй. Додатковий випуск акцiй у розмiрi 8240 тис.грн. був проведений на суму реалiзованого iнвестицiйного проекту за рахунок державних коштiв. Новий розмiр статутного капiталу склав в сумi 9191410,0 грн. Статутний капiтал подiлений на 36765640 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. Випуск акцiй зареєстрований Луганським територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 16.07.2003 року, реєстрацiйний №27I12I1I03.
В 2010 роцi випуск акцiй був переведений у бездокументарну форму iснування та зареєстрований Луганським територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 21.05.2010 року, реєстрацiйний №19I12I1I10.
В звiтному перiодi додаткових емiсiй акцiй не було, викупу та повторного продажу акцiй власної емiсiї не було.
У звiтному 2011 роцi черговими загальними зборами акцiонерiв ВАТ "Свердловська швейна фабрика" прийнято рiшення про змiну найменування Вiдкритого акцiонерного товариства <Свердловська швейна фабрика>(скорочено ВАТ <Свердловська швейна фабрика>) на Публiчне акцiонерне товариство <Свердловська швейна фабрика> (скорочено ПАТ <Свердловська швейна фабрика>).
За даними зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв станом на 31.12.2011 року акцiями товариства володiють 591 акцiонер, в т.ч.:583 фiзичних осiб, яким належить 2075621 шт. акцiй (5,6455 статутного капiталу) та 8 юридичних осiб, яким належить 34690019 шт. акцiй (94,3545%).
Виконавчим органом товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю є Правлiння. У власностi членiв Правлiння перебуває 210871 шт. акцiй, що становить 0,5736% загального розмiру статутного капiталу. Осiб - членiв Правлiння, що володiють бiльш 5% статутного капiталу, немає. Власниками, що володiють 5 та бiльше вiдсотками статутного капiталу товариства є ТОВ "Сталь-Iнвест", яке володiє 93,2718% акцiй товариства.
Непокритий збиток на початок звiтного року складав 3559 тис.грн., на кiнець звiтного року склав 3419 тис.грн. За звiтний перiод отримано чистого прибутку в розмiрi 140 тис.грн. Загальний розмiр власного капiталу (чистих активiв) як на початок, так i на кiнець звiтного року бiльший вiд статутного капiталу.